biểu diễn số phức

1 632 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 17:42

Bài tập: Bài 1: Xác định các điểm nằm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn một trong các điều kiện sau đây: 1. |z + z +3|=4 2. |z + z + 1 - i| = 2 Bài 2: Xác định các điểm nằm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn một trong các điều kiện sau đây: 1. 2|z-i|=|z-z +2i| 2. |z2 – z2| = 4 Bài 3: Cho z1 = 1+i; z2 = -1-i. Tìm z3  C sao cho các điểm biểu diễn của z1, z2, z3 tạo thành tam giác đều. Bài 4 : Giả sử M(z) là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z. Tìm tập hợp các điểm M(z) thoả mãn một trong các điều kiện sau đây: 1. 1z i  =2 2. 2 1z i   Bài 5 : Giả sử M(z) là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z. Tìm tập hợp các điểm M(z) thoả mãn một trong các điều kiện sau đây: 1. 2 2z z   2. 4 4 10z i z i    3. 1≤ 1 2z i   . sao cho các điểm biểu diễn của z1, z2, z3 tạo thành tam giác đều. Bài 4 : Giả sử M(z) là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z. Tìm tập hợp. + z + 1 - i| = 2 Bài 2: Xác định các điểm nằm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn một trong các điều kiện sau đây: 1. 2|z-i|=|z-z
- Xem thêm -

Xem thêm: biểu diễn số phức, biểu diễn số phức, biểu diễn số phức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay