Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.DOC

110 948 6
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2012, 12:06

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam MỤC LỤCDANH MỤC ĐỒ, BẢNG BIỂU.DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.LỜI NÓI ĐẦU 7 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂMXÂY DỰNG - LẮP ĐẶT 9 1.1. Lịch sử hình thành phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt . . 9 1.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựnglắp đặt vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân. 9 1.1.2. Lịch sử hình thành phát triển của nghiệp vụ xây dựng lắp đặt . 11 1.1.3. Sự cần thiết của bảo hiểm xây dựng lắp đặt. . 13 1.2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ. . 15 1.2.1. Nội dung cơ bản của bảo hiểm xây dựng. . 15 1.2.2. Nội dung cơ bản của bảo hiểm lắp đặt. 22 1.2.3. Hợp đồng bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựnglắp đặt. . 28 1.3. Công tác khai thác nghiệp vụ BHXDLĐ. 31 1.3.1. Đặc điểm của ngành xây dựng lắp đặt ảnh hưởng đến công tác khai thác. . 31 1.3.2. Vai trò của công tác khai thác. . 34 1.3.3. Các kênh khai thác nghiệp vụ xây dựnglắp đặt của BIC. 35 1.3.4. Quy trình khai thác. 36 1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả khai thác. 41 1.4.1. Lý luận chung về kết quả khai thác. . 41 1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả khai thác. . 42 1.5. Hiệu quả khai thác nghiệp vụ. 44 11.5.1. Lý luận chung về hiệu quả khai thác. 44 1.5.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khai thác nghiệp vụ. . 45 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI QBE – BIDV BIC GIAI ĐOẠN 2003- 2007. . 47 2.1. Giới thiệu chung về BIC. . 47 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam. . 47 2.1.2. Các chi nhánh văn phòng đại lý của BIC. . 49 2.1.3. Ngành nghề kinh doanh 50 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của BIC. . 51 2.1.5.Thực trạng hoạt động kinh doanh của BIC. . 53 2.2. Kết quả kinh doanh bảo hiểm gốc của BIDV - QBE BIC giai đoạn 2003 - 2007. . 60 2.3. Công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007. 63 2.3.1. Kết quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại BIDV - QBE BIC giai đoạn 2003 - 2007. . 63 2.3.2. Hiệu quả khai thác nghiệp vụ xây dựng lắp đặt tại BIDV – QBE giai đoạn BIC giai đoạn 2003-2007. 77 CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI BIC. . 80 3.1. Những thuận lợi khó khăn đối với nghiệp vụ xây dựnglắp đặt trong thời gian tới. . 81 3.1.1. Thuận lợi. . 81 23.1.2. Khó khăn. 85 3.2. Phương hướng phát triển của BIC trong thời gian tới. . 89 3.2.1. Về phát triển mạng lưới. . 90 3.2.2. Về mô hình tổ chức. 91 3.2.3. Về phát triển kinh doanh. . 91 3.2.4. Về công nghệ thông tin. . 92 3.2.5.Về công tác đào tạo, bổ sung nhân sự. 92 3.2.6.Về nghiệp vụ các hoạt động khác. 93 3.3. Mục tiêu phát triển trong năm 2008. 94 3.4. Một số đề xuất, kiến nghị cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ xây dựnglắp đặt tại BIC. 95 3.4.1. Một số đề xuất đối với bản thân BIC. . 95 3.4.2. Một số kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước hiệp hội bảo hiểm Việt Nam. 106 KẾT LUẬN . 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 110 3DANH MỤC ĐỒ BẢNG BIỂU.Chương I:Bảng 1.1: Sự khác nhau về phạm vi bảo hiểm giữa đơn BHXD BHLĐ.Sơ đồ 1.2: Quy trình khai thác của BIC qua hệ thống BIDV.Sơ đồ 1.3:Quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt tại BIC.Chương II:Sơ đồ 2.1: đồ bộ máy tổ chức BIC.Bảng 2.2: Tổng hợp kết quả kinh doanh của BIC năm 2006, 2007Bảng 2.3: Doanh thu phí bảo hiểm theo khu vực của BIC năm 2006,2007.Bảng 2.4: Phân chia phí bảo hiểm gốc của BIC theo loại hình nghiệp vụ năm 2006, 2007.Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tái bảo hiểm của BIC năm 2006, 2007Bảng 2.6. Kết quả kinh doanh bảo hiểm gốc của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 - 2007.Bảng 2.7:Một số dự án lớn mà BIC đã bảo hiểm thành công.Bảng 2.8:Kết quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007.Bảng 2.9: Thị phần nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng –lắp đặt của BIDV –QBE BIC giai đoạn 2003- 2007.Bảng 2.10:Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng –lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 – 2007.Bảng 2.11:Tỷ trọng doanh thu phí khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007. 4Bảng 2.12:Tỷ trọng doanh thu phí khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007. Bảng 2.13: Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng –lắp đặt qua các kênh khai thác của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 – 2007.Bảng 2.14: Doanh thu phí khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt theo thời vụ của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 -2007.Đồ thị 2.15: Đồ thị biểu diễn doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt biến đổi theo thời vụ của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 – 2007.Bảng 2.16: Chi phí khai thác nghiệp vụ nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng –lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007.Bảng 2.17: Hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007.Chương III: Bảng 3.1: Kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính.5DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT1. BH: Bảo hiểm 2. TBH: Tái bảo hiểm.3. NĐBH: Người được bảo hiểm.4. NBH: Người bảo hiểm.5. BHXD: Bảo hiểm xây dựng.6. BHLĐ: Bảo hiểm lắp đặt. 7. NVBHXDLĐ: Nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt.8. BHXDLĐ: Bảo hiểm xây dựnglắp đặt9. ĐKBS: Điều khoản bổ sung.10.STBH: Số tiền bảo hiểm.11.KH: Khách hàng.12. CN: Chi nhánh.13. TCT: Tổng công ty.14. CTCP: Công ty cổ phần.15. TP: Thành phố 16. DA: Dự án.17. XM: Xi măng. 18. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.19. BQLDA: Ban quản lý dự án.20. TĐ: Thủy điện.21. NV: Nghiệp vụ.22. KD: Kinh doanh.23.DT: Doanh thu.6LỜI NÓI ĐẦUMột chính trị gia – thủ tướng Anh – Wilton Churchill đã nói : “Nếu có thể tôi sẽ viết từ “Bảo hiểm” trong mỗi nhà trên trán mỗi người. Càng ngày tôi càng tin chắc rằng, với một giá khiêm tốn bảo hiểm có thể giải phóng các gia đình ra khỏi thảm họa không lường trước được”. Thật đúng vậy, sau những thảm hoạ: vụ khủng bố 11/09 ở trung tâm thương mại quốc tế, rồi sập cầu Cần Thơ làm chấn động xã hội Việt Nam trong năm 2007 vừa qua…đã khẳng định thêm ý nghĩa lớn lao của hai chữ “bảo hiểm”. Sự hỗ trợ to lớn của bảo hiểm đã làm giảm bớt được biết bao thiệt hại về vật chất cho các tổ chức, các cá nhân cho toàn xã hội; xoa dịu bao nỗi đau về tinh thần cho những người bị mất người thân trong vụ tổn thất. Mà góp phần quan trọng đặc biệt ở đây là sự có mặt của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt. Trong hơn 3 tháng thực tập tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, được ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện thuận lợi để em tìm hiểu về nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt- một nghiệp vụ mạnh của công ty, được sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty, mà đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Tô Thị Thiên Hương, em càng thấy được ý nghĩa to lớn của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt trên cả hai mặt lý luận thực tiễn. Nhưng trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, cộng với những khó khăn từ bản thân công ty, khâu khai thác nghiệp vụ này của công ty còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nên em đã mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu trong bài luận văn tốt nghiệp của mình là“Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam” Bài viết của em gồm có ba phần: 7Chương I: Tổng quan về nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt.Chương II: Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt tại QBE – BIDV BIC giai đoạn 2003 – 2007.Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt tại BIC.Bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong các thầy cô quan tâm góp ý sửa chữa để em hoàn thiện tốt luận văn tốt nghiệp của mình.Em xin chân thành cảm ơn thầy cô! 8CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂMXÂY DỰNG - LẮP ĐẶT1.1. Lịch sử hình thành phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt .1.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựnglắp đặt vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân.1.1.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựnglắp đặt.Ngày nay nhờ sự tiến bộ của ngành khoa học khảo cổ người ta có thể tìm thấy phế tích của những ngôi nhà, những tác phẩm nghệ thuật hoặc dấu tích của nền văn minh xưa kia, điều đó chứng tỏ ngành xây dựng đã có từ rất lâu trong lịch sử xã hội loài người. Người xưa đã để lại cho chúng ta những kim tự tháp Maya, kim tự tháp Ai Cập rồi Vạn lý trường thành hùng vĩ. Những kiến trúc hiện đại của con người ngày nay là sự kế thừa, phát huy dựa trên nền tảng khoa học cũng như kỹ thuật của những công trình xa xưa đó. Công nghiệp xây dựng đang ngày càng thâm nhập sâu, rộng vào đời sống của con người, từ những ngôi nhà ở thông thường phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người cho tới những công trình lớn như đường hầm, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy lọc dầu… hay những khu vui chơi giải trí đều cần đến sự góp mặt của công nghiệp xây dựng.Vì thế ngành công nghiệp xây dựng đã đang trở thành một phần không thể thiếu cho quá trình phát triển của xã hội loài người.Ngày nay, ngành công nghiệp xây dựng đạt được những thành tựu ngày càng to lớn, mức độ phức về kỹ thuật của nó ngày càng tinh vi hơn, cơ sở hạ tầng mà nó tạo ra là một chuẩn mực đánh giá sự tiến bộ của một quốc gia. Tuy nhiên, một khó khăn đặt ra mà các dự án xây dựng đang phải đương đầu đó là: sự hạn chế về nguồn vốn đầu tư, sự thiếu hụt ngày càng gia tăng về 9nguyên vật liệu các nguồn tài nguyên khác…cho các công trình xây dựng. Song chính khó khăn đó đã trở thành động lực để ngành công nghiệp xây dựng phát triển hơn trong điều kiện “tài nguyên” có hạn. Vì vậy nó đã đang ngày càng mở rộng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mọi tầng lớp dân cư.Do những tính chất đặc thù như vậy nên ngành xây dựng - lắp đặt có những đặc điểm sau:- Ngành xây dựng mang những đặc tính chung của cả ngành sản xuất ngành công nghiệp dịch vụ: Nó cũng có các sản phẩm vật chất thường gây ấn tượng về kích thước, giá thành sự phức tạp về kỹ thuật. Nhưng mặt khác ngành xây dựng lại mang dáng vẻ của một ngành công nghiệp dịch vụ bởi lẽ nó không tích lũy vốn đáng kể so với các ngành công nghiệp khác như thép, giao thông vận tải, dầu khí khai thác mỏ. - Xây dựng là ngành bị cắt rời cao độ đôi khi bị chia rẽ giữa các thành phần của nó. Các bộ phận của ngành xây dựng là thiết kế, xây dựng, tiêu thụ, … đều có thể đạt tới trình độ cao của nó có rất ít triển vọng để cho các bộ phận đó phù hợp với nhau.- Công nghiệp xây dựng được đính hướng rất rõ rệt phục vụ cho khách theo kiểu đặt hàng, khách hàng thường hướng đến những tiêu chí độc đáo mới lạ vì vậy yêu cầu đối với kỹ sư làm xây dựng ngày càng cao hơn. - Về nghiên cứu khoa học, tuy chưa đủ số liệu thống kê chính xác, nhưng nói chung người ta thừa nhận rằng chỉ có một phần rất nhỏ khoảng 1 % tổng thu nhập của ngành được đầu cho khoa học ứng dụng người ta bỏ qua nghiên cứu khoa học cơ bản – đây là một điều tương phản mạnh mẽ so với các ngành khác.- Ngành xây dựng trong quá trình thực hiện chịu tác động mạnh mẽ của yếu tố ngoài trời. Vì vậy nó chịu rủi ro rất cao ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như tiến độ thi công.10[...]... 2.3.1. Kết quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại BIDV - QBE BIC giai đoạn 2003 - 2007. 63 2.3.2. Hiệu quả khai thác nghiệp vụ xây dựng lắp đặt tại BIDV – QBE giai đoạn BIC giai đoạn 2003-2007. 77 CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI BIC. 80 3.1. Những thuận lợi khó khăn đối với nghiệp vụ xây dựnglắp đặt trong... khai thác. Khai thác chính là hoạt động bán, giới thiệu dịch vụ các sản phẩm bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm của nhà bảo hiểm. Khai thác là khâu đầu tiên của quy trình triển khai bảo hiểm. Bất kỳ một công ty bảo hiểm nào cũng phải trải qua khâu khai thác bảo hiểm. Công tác khai thác quyết định sự tồn tại phát triển của công ty bảo hiểm, đặc biệt là các công ty bảo hiểm mới, sản phẩm bảo hiểm. .. cũng như tiến độ thi công. 10 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI QBE – BIDV BIC GIAI ĐOẠN 2003- 2007.2.1. Giới thiệu chung về BIC.2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam.Tên công ty: - Tên Việt Nam: Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam.- Tên Tiếng Anh: BIDV Insurance company.-... bảo hiểm QBE trong Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt – Úc.BIC ra đời trên cơ sở chiến lược thành lập tập đồn tài chính mang thương hiệu BIDV. Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam là một đơn vị thành viên thuộc hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam được thành lập theo quyết định số 292/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2005 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu Phát triển Việt. .. khai thác tốt thì chất lượng của hợp đồng bảo hiểm mới tốt trong 34 1.5.1. Lý luận chung về hiệu quả khai thác. 44 1.5.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khai thác nghiệp vụ. 45 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI QBE – BIDV BIC GIAI ĐOẠN 2003- 2007. 47 2.1. Giới thiệu chung về BIC. 47 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của Công ty bảo hiểm Ngân hàng. .. đặt; Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng; Bảo hiểm đổ vỡ máy móc; Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản; Bảo hiểm thân tàu; Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển; Bảo hiểm trách nhiệm chung; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy các rủi ro đặc biệt; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; Bảo hiểm tiền; Bảo hiểm tai nạn con người; Bảo hiểm du lịch; Bảo hiểm trách nhiệm chung; các... trong cơng ty liên doanh bảo hiểm Việt – Úc để thành lập công ty 100% vốn trong nước. Theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC4/KDBH ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính, Cơng ty Liên doanh Bảo hiểm Việt – Úc đổi tên thành công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam dựa trên cơ sở Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam mua lại tồn bộ phần vốn góp của Cơng ty Bảo hiểm Quốc... hiểm xây dựng - lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007. Bảng 2.13: Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt qua các kênh khai thác của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 – 2007.Bảng 2.14: Doanh thu phí khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt theo thời vụ của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 -2007.Đồ thị 2.15: Đồ thị biểu diễn doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng. .. hình nghiệp vụ năm 2006, 2007.Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tái bảo hiểm của BIC năm 2006, 2007Bảng 2.6. Kết quả kinh doanh bảo hiểm gốc của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 - 2007.Bảng 2.7 :Một số dự án lớn mà BIC đã bảo hiểm thành công. Bảng 2.8:Kết quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007.Bảng 2.9: Thị phần nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt. .. nhà bảo hiểm NĐBH (thường là chủ đầu các chủ thầu) về các rủi ro trong xây dựng lắp đặt. NĐBH có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho nhà bảo hiểm. Nhà bảo hiểm có trách nhiệm thanh tốn số tiền bảo hiểm khi có các rủi ro xảy ra gây tổn thất trong phạm vi bảo hiểm. 1.2.3.1. Nội dung hợp đồng bảo hiểm xây dựng - lắp đặt. - Bên mua bảo hiểm. - Bên bảo hiểm. - Các tài liệu của hợp đồng- Đối ng . mình là Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam . hiện của Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Vịêt). Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt mới bắt đầu có sự phát triển nhất định. Ban đầu khi triển khai nghiệp vụ BTC
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.DOC, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.DOC, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.DOC, Lịch sử hình thành và phát triển của nghiệp vụ xây dựng lắp đặt, Sự cần thiết của bảo hiểm xây dựng lắp đặt., Nội dung cơ bản của bảo hiểm lắp đặt., Hợp đồng bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng – lắp đặt., Vai trò của cơng tác khai thác. Các kênh khai thác nghiệp vụ xây dựng – lắp đặt của BIC., Quy trình khai thác., Hiệu quả khai thác nghiệp vụ. 1. Lý luận chung về hiệu quả khai thác., Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khai thác nghiệp vụ., Các chi nhánh và văn phòng đại lý của BIC. Ngành nghề kinh doanh, Một số kinh nghiệm của BIC trong lĩnh vực xây dựng lắp đặt., 22.99 21.1 Cơ cấu tổ chức của BIC., Thuận lợi., Về phát triển mạng lưới. Về mơ hình tổ chức. Về phát triển kinh doanh., Một số đề xuất đối với bản thân BIC.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn