Hoạt động tạo nguồn , mua hàng tại Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO)_Thực trạng và giải pháp phát triển

66 725 5

kieuan Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,399 tài liệu

  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2012, 09:07

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại Hoạt động tạo nguồn , mua hàng tại Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO)_Thực trạng và giải pháp phát triển Chuyên đề thực tập tốt nghiệpMỤC LỤC 4 LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG I 7 SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN,MUA HÀNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I 7 I. sở lý luận về hoạt động tạo nguồn, mua hàng ở doanh nghiệp thương mại . 7 1.Khái niệm vai trò của hoạt động tạo nguồn,mua hàng đối với sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp 7 2. Nội dung của hoạt động tạo nguồn, mua hàng ở doanh nghiệp thương mại. . 10 . 11 3. Các hình thức tạo nguồn mua hàng ở doanh nghiệp thương mại 12 4. Phương pháp xác định khối lượng hàng cần mua chọn thị trường mua bán hàng hóa. 13 II. Vài nét khái quát về Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I 14 1.Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I . 14 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty . 15 3. cấu tổ chức của Công ty. . 16 4.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. . 19 . 22 CHƯƠNG II 23 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN, MUA HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TUNG ƯƠNG I . 23 I. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 23 1. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh. . 23 2. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn của Công ty. . 26 3. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của Công ty . 29 4. Tình hình tiêu thụ thị trường tiêu thụ sản phẩm. 30 33 5.Tình hình lao động thu nhập. 34 II. Thực trạng hoạt động tạo nguồn, mua hàng của Công ty. . 34 1.Phân tích kết quả tạo nguồn, mua hàng của Công ty. . 34 2. Nội dung của công tác tạo nguồn mua hàng của Công ty. 39 Lục Văn Tuấn Lớp: Thương mại KV1611Chuyên đề thực tập tốt nghiệp3.Hiệu quả hoạt động tạo nguồn, mua hàng thuốc thú y của Công ty. . 44 III. Đánh giá hoạt động tạo nguồn, mua hàng của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I. 47 1. Thành tựu đạt được 47 2.Tồn tại nguyên nhân. 48 CHƯƠNG III . 52 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY . 52 HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN, MUA HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I . 52 I. Xu hướng vận động của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động tạo nguồn, mua hàng của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I. . 52 1.Ảnh hưởng của nhân tố môi trường bên ngoài Công ty. 52 2. Ảnh hưởng của nhân tố bên trong Công ty. . 55 II.Phương hướng hoạt động tạo nguồn, mua hàng của Công ty. 57 1. Chương trình phát triển giai đoạn 2003_2010 của Công ty. . 57 2. Phương hướng tạo nguồn hàng cho sản xuất thuốc thú y của Công ty. 57 3. Phương hướng hoạt động mua hàng của Công ty. 58 III. Các giải pháp thúc đẩy hoạt động tạo nguồn mua hàng thuốc thú y của Công ty. . 58 1.Giải pháp tạo nguồn. 58 2. Giải pháp mua hàng. . 61 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Lục Văn Tuấn Lớp: Thương mại KV1622Chuyên đề thực tập tốt nghiệpDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUSơ đồ 1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức tại Công ty Cổ phần Thuốc thú y 17Trung ương I: 17Sơ đồ 1.2. Các kênh tiêu thụ sản phẩm của Công ty 32Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I 32Bảng 1: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động .23kinh doanh của Công ty (2004_2007) 23Bảng 2: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động 24Của Công ty(2004_2007) .25 Bảng 3: Một số chỉ tiêu về tài sản_nguồn vốn(2005_2007) 26 Đơn vị tính: Đồng 26Bảng 4: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình khả năng 29thanh toán( 2005_2007) .29 Bảng 5: Các chỉ tiêu về lao động_tiền lương 34 Bảng 6: Kết quả tạo nguồn mua hàng theo khu vực địa lý 34NĂM 2005 35NĂM 2006 35NĂM 2007 35 Bảng 7: Kết quả tạo nguồn, mua hàng theo hình thức(2003_2007) 36 Bảng 8: Kết quả tạo nguồn hàng theo phương thức 37 .38Bảng 9: Kết quả mua hàng thuốc thú y theo phương thức: .39Bảng 10: Các chỉ tiêu của chương trình phát triển giai đoạn 2003_2010 57Lục Văn Tuấn Lớp: Thương mại KV1633Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lục Văn Tuấn Lớp: Thương mại KV1644Chuyên đề thực tập tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦU Đất nước đã trải qua gần 20 năm đổi mới,chuyển mình mạnh mẽ.Nền kinh tế nói chung mỗi doanh nghiệp nói riêng đã những thay đổi lớn lao để phù hợp, hòa nhập phát triển trong chế mới. Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt hiện nay, để thành công, các doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng, luôn luôn tự hoàn thiện, đổi mới mình. Muốn đứng vững,muốn thành công, muốn cạnh tranh phát triển, mỗi doanh nghiệp phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:vốn,lao động, trình độ quản lý của đội ngũ lãnh đạo, một chế linh hoạt hiệu quả, một đội ngũ lao động trình độ chuyên môn cao,một đầu vào ổn định chất lượng… Trong số đó, hoạt động tạo nguồn mua hàng là một yếu tố rất quan trọng. Xét trên giác độ doanh nghiệp thì tạo nguồn mua hàng là một khâu quan trọng của việc bảo đảm các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp thương mại.Tạo nguồn mua hàng để đảm bảo hàng dự trữ bảo đảm nguồn hàng bán ra.Do đó, tạo nguồn mua hàng trở thành một yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp trên thường nói riêng, cũng như sự vận hành hiệu quả hay không của cả một nền kinh tế nói chung. Đối với một doanh nghiệp cổ phần như Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I, công tác tạo nguồn, mua hàng dĩ nhiên càng một vị trí quan trọng.Nó không chỉ là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đạt mục đích cao nhất của mình_lợi nhuận, mà còn giúp cho các cổ đông của Công ty sở để tin vào hiệu quả hoạt động của Công ty do mình là đồng sở hữu,giúp họ thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ của mình, tránh những hiểu lầm không đáng có. Nhận thức được điều trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Lục Văn Tuấn Lớp: Thương mại KV1655Chuyên đề thực tập tốt nghiệpThuốc thú y Trung ương I, với những kiến thức về kinh tế, thương mại đã được học tại trường, với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, lãnh đạo nhân viên phòng KCS, phòng thị trường bán hàng, cũng như sự hướng dẫn tận tình của Thạc sỹ Đinh Lê Hải Hà, tôi đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động tạo nguồn, mua hàng tại Công ty hoàn thành Chuyên đề thực tập : “Hoạt động tạo nguồn , mua hàng tại Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO)_Thực trạng giải pháp phát triển.” Ngoài Lời mở đầu, Kết luận, Chuyên đề gồm 3 chương chính: Chương I: sở lý luận về hoạt động tạo nguồn,mua hàng khái quát về Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I. Chương II : Thực trạng hoạt động tạo nguồng,mua hàng của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I. Chương III : Một số kiến nghị biện pháp thúc đẩy hoạt động tạo nguồn, mua hàng của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I.Lục Văn Tuấn Lớp: Thương mại KV1666Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN,MUA HÀNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II. sở lý luận về hoạt động tạo nguồn, mua hàng ở doanh nghiệp thương mại 1.Khái niệm vai trò của hoạt động tạo nguồn,mua hàng đối với sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp1.1.Khái niệm phân loại nguồn hàng của doanh nghiệp thương mại1.1.1.Khái niệm Nguồn hàng của doanh nghiệp thương mại là toàn bộ khối lượng cấu hàng hóa thích hợp với nhu cầu của khách hàng đã khả năng mua được trong kỳ kế hoạch ( thường là kế hoạch năm). Để nguồn hàng tốt ổn định,doanh nghiệp thương mại phải tổ chức tốt công tác tạo nguồn.Tổ chức công tác tạo nguồn mua hàng là toàn bộ những hoạt động nghiệp vụ nhằm tạo ra nguồn hàng để doanh nghiệp thương mại mua được trong kỳ kế hoạch để đảm bảo cung ứng đầy đủ,kịp thời.đồng bộ.đúng chất lượng,quy cách,cỡ loại,mầu sắc…cho các nhu cầu của khách hàng. Điểm bắt đầu của công tác tạo nguồn hàng là việc nghiên cứu xác định nhu cầu của khách hàng về khối lượng,cơ cấu mặt hàng, mầu sắc, thời gian, địa điểm mà khách hàng nhu cầu đồng thời phải chủ động nghiên cứu tìm hiểu khả năng của các đơn vị sản xuất trong nước, nước ngoài để tìm nguồn hàng, để đặt hàng, để kí kết hợp đồng mua hàng.Lục Văn Tuấn Lớp: Thương mại KV1677Chuyên đề thực tập tốt nghiệp1.1.2.Phân loại nguồn hàng Phân loại nguồn hàng là việc phân chia, sắp xếp các loại hàng hóa mua được theo các tiêu thức cụ thể, riêng biệt để doanh nghiệp chính sách, biện pháp thích hợp để khai thác tối đa lợi thế của mỗi loại nguồn hàng, để đảm bảo ổn định nguồn hàng. Các nguồn hàng của các doanh nghiệp thương mại thường được phân loại dựa trên các tiêu thức sau:-Theo khối lượng hàng hóa mua được: gồm 3 loại: + Nguồn hàng chính: là nguồn hàng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng khối lượng hàng hóa mà doanh nghiệp mua được để cung ứng cho các khách hàng(thị trường) trong kỳ.+ Nguồn hàng phụ, mới: đây là nguồn hàng chiếm tỉ trọng nhỏ trong khối lượng hàng mua được.Khối lượng thu mua của nguồn hàng này không ảnh hưởng lớn đến khối lượng hoặc doanh số bán của doanh nghiệp. + Nguồn hàng trôi nổi: đây là nguồn hàng trên thị trường mà doanh nghiệp thể mua được do các đơn vị tiêu dùng không dùng đến hoặc do các đơn vị kinh doanh thương mại khác bán ra. - Theo nơi sản xuất ra hàng hóa: gồm 3 loại: + Nguồn hàng hóa sản xuất trong nước: bao gồm tất cả các loại hàng hóa do các doanh nghiệp sản xuất đặt trên lãnh thổ đất nước sản xuất ra được doanh nghiệp mua vào. + Nguồn hàng nhập khẩu: nguồn hàng này thể nhiều loại như: tự doanh nghiệp thương mại nhập khẩu, doanh nghiệp thương mại nhập khẩu từ các doanh nghiệp xuất khẩu chuyên doanh, doanh nghiệp nhận hàng nhập khẩu từ các đơn vị thuộc tổng công ty ngành hàng, công ty mẹ… + Nguồn hàng tồn kho: là nguồn hàng còn lại của kỳ trước hiện còn tồn kho.Nguồn hàng này thể là nguồn theo dự trữ quốc gia, nguồn hàng tồn Lục Văn Tuấn Lớp: Thương mại KV1688Chuyên đề thực tập tốt nghiệpkho ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các nguồn hàng tồn kho khác. - Theo điều kiện địa lý: + Theo các miền của đất nước: Miền Bắc, miền núi Đông Bắc, miền Trung du Bắc bộ, miền Trung, miền Nam. + Theo cấp tỉnh, thành phố: ở các đô thị co công nghiệp tập trung, các trung tâm thương mại, các sàn giao dịch, sở giao dịch thuận lợi thông tin mua bán hàng hóa_dịch vụ. + Theo các vùng: nông thôn, trung du, miền núi(hải đảo). 1.2.Vai trò (tác dụng) của công tác tạo nguồn,mua hàng đối với hoạt động kinh doanh thương mại Công tác tạo nguồn mua hàng làm tốt tác dụng về nhiều mặt đối với hoạt động kinh doanh của doanh nhiệp.Cụ thể như: - Nguồn hàng là một điều kiện quan trọng của hoạt động kinh doanh.Nếu không nguồn hàng doanh nghiệp không thể tiến hành kinh doanh được.Vì vậy,doanh nghiệp phải chú ý thích đáng đến tác dụng của nguồn hàng phải đảm bảo công tác tạo nguồn mua hàng đúng vị trí của nó. - Tạo nguồn mua hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành thuận lợi, kịp thời, đẩy mạnh được tốc độ lưu chuyển hàng hóa, rút ngắn được thời gian lưu thông hàng hóa; vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán hàng nhanh, vừa thu hút được nhiều khách hàng, vừa đảm bảo uy tín với khách hàng, vừa bảo đảm cho doanh nghiệp thực hiện được việc cung ứng hàng hóa liên tục, ổn định, không đứt đoạn. - Tạo nguồn mua hàng làm tốt giúp cho doanh nghiệp bảo đảm tính ổn định, chắc chắn, hạn chế được sự bấp bênh của các hoạt động kinh doanh của mình; đặc biệt hạn chế được tình trạng thừa, thiếu, hàng ứ đọng, chậm luân Lục Văn Tuấn Lớp: Thương mại KV1699Chuyên đề thực tập tốt nghiệpchuyển, hàng kém, mất phẩm chất, hàng không hợp mốt, hàng không bán được…vừa gây chậm trễ, khó khăn cho khâu dự trữ bán hàng vừa ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Tạo nguồn mua hàng làm tốt còn tác dụng lớn giúp cho hoạt động tài chính của doanh nghiệp được thuận lợi. Thu hồi vốn nhanh, tiền bù đắp các khoản chi phí kinh doanh, tăng thêm thu nhập cho người lao độnh thực hiện đày đủ nghĩa vụ đối với Nhà nứớc trách nhiệm xã hội với xã hội. - Hơn nữa, nó còn tác dụng tích cực đối với lĩnh vực sản xuất hoặc nhập khẩu mà doanh nghiệp quan hệ.2. Nội dung của hoạt động tạo nguồn, mua hàng ở doanh nghiệp thương mại.Tạo nguồn mua hàng sự khác nhau nhưng lại gắn bó chặt chẽ về mục đích là tạo được nguồn hàng chắc chắn ổn định, phù hợp với nhu cầu khách hàng. Vì vậy nội dung của tạo nguồn mua hàng thể bao gồm những điểm chính sau đây: Nghiên cứu nhu cầu mặt hàng của khách hàng.Tạo nguồn mua hàng của doanh nghiệp thương mại phải nhằm mục đích là thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tức là phải bán được hàng. Bán hàng nhanh ,nhiều, doanh nghiệp mới tăng được lợi nhuận sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả. Vì vậy cần nghiên cứu nhu cầu mặt hàng của khách hàng  Nghiên cứu thị trường nguồn hàng.Khi nghiên cứu thị trường nguồn hàng doanh nghiệp phải nắm được khả năng các nguồn cung ứng hàng về số lượng, chất lượng thời gian địa điểm của đơn vị nguồn hàng. Doanh nghiệp thương mại cũng cần phải nghiên cứu xác định rõ doanh nghiệp nguồn hàng là người trực tiếp sản xuất- kinh doanh hay là oanh nghiệp trung gian , khả năng sản xuất công nghệ nghiên cứu cả chính sách tiêu thụ hàng hóa của đơn vị nguồn hàng. Cần chú ý đặc biệt đến chất lượng hàng hóa, tính tiên tiến của mặt hàng, giá cả, thời hạn giao Lục Văn Tuấn Lớp: Thương mại KV161010[...]... giá cao nhất, bán ở những n i khan hiếm hàng, ít hàng hoặc hàng hóa nghèo nàn; bán sớm trước vụ bán lẻ tức là bán trực tiếp cho ngư i tiêu dùng II V i nét kh i quát về Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I 1.Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I, tên giao dịch là VINAVETCO, là một doanh nghiệp cổ phần tổ chức hoạt. .. thành Công ty Vật tư thú y trung ương Theo quyết định số 06/2000/QĐ/BNN_TCCB, ng y 26/01/200 0, công ty được chuyển đ i thành công ty cổ phần, tên như ng y nay , Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I ( đăng ký kinh doanh số 010300006 5, ng y 07/06/2000) Trụ sở chính của Công ty đặt t i 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà N i Công ty hai chi nhánh: • Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: đặt t i 34 3, Hoàng... nghiệp Công nghiệp Thực phẩm quyết định sáp nhập Trạm vật tư thú y cấp 1 đóng t i Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty v i Phân viện thú y Trung ương I thành Công ty thú y Trung ương II Còn l i, các đơn vị trực thuộc Công ty đóng t i phía Bắc miền Trung sáp nhập v i Xí nghiệp Lục Văn Tuấn 14 Lớp: Thương m i KV16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 15 thuốc thú y trung ương ( đóng t i Ho i Đức, Hà T y) ... hiện nay, ngành nông nghiệp n i chung chăn nu i n i riêng đang được khuyến khích phát triển, do v y vai trò của thuốc thú y ng y càng trở nên quan trọng 4.2 Các sản phẩm chủ y u của Công ty Số lượng các chế phẩm thuốc thú yCông ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I sản xuất là trên 100 lo i thuốc, được chia làm 10 nhóm:  Nhóm 1: Thuốc kháng sinh: Penicilin, Andia, Colinvinavet, Kanamycin… ... ứng đ i v i doanh nghiệp thương m i nhiều phương pháp nghiên cứu phát triển thị trường nguồn hàng, đặc biệt nguồn hàng m i thông qua nghiên cứu, khảo sát thực t , thông qua h i chợ- triển lãm thương m i, thông qua internet, thông qua quảng cáo xúc tiến thương m i, thông qua trung tâm gi i thiệu hàng hóa, các báo ch , tạp chí thương m i chuyên ngành,…việc lựa chọ bạn hàng t y thuộc rất lớn vào... Công ty được đều thông qua hoạt động mua hàng Đến năm 200 4, Công ty đã bắt đầu chiến lược tạo nguồn hàng đã đạt được kết quả nhất định, hoạt động tạo nguồn đạt giá trị 6.329 triệu đồng, chiếm 4,3 6% giá trị nguồn hàng Năm 200 5, do tiếp tục tập trung thực hiện chiến lược tạo nguồn hàng, xúc tiến hệ thống cung cấp nguyên vật liệu, công tác quy hoạch vùng nguyên liệu, kí hợp đồng nguyên liệu , hoat động. .. lai tăng lên nên tỉ suất l i nghuận thuần/doanh thu thuần vốn chủ sở hữu vẫn giảm Khi Việt Nam gia nhập WTO, rất nhiều h i mở ra cho các doanh nghiệp Công ty cũng không bỏ qua h i đó để phát triển, tăng l i nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Song, hiện t i trong tương lai Công ty sẽ gặp ph i rất nhiều khó khăn Do đ , Công ty đ , đang sẽ những biện pháp để duy trì phát triển. .. 1 7,6 1 35 19.58 5, 3 3.13 2,5 4.77 1,5 3 7,0 2 5,9 2 9,0 2 NĂM 2006 Gía TT(%) trị(trđ) 11.81 3, 2 3,8 1 9 12.67 5, 2 5,5 5 0 3.23 6,3 6,5 2 6.22 2,5 1 2,5 4 NĂM 2007 Gía TT(%) trị(trđ) 14.23 4, 1 8,9 1 6 25.97 4, 3 4,5 3 6 3.34 7,9 4,4 5 7.98 5,7 1 0,6 2 13.29 7, 5 1.13 2,1 2 5,1 4 8.13 1,4 1 6,3 9 2,1 4 2.95 0,2 5,9 5 15.86 2, 8 3.05 4,3 2 1,0 9 75 7,8 1,4 3 2.91 4,5 5,8 8 3.19 2,1 4,2 4 92 6,6 1,7 5 1.16 4,1 3,4 5 1.57 8,2 2,1 0 52.90 2, 1 100 49.60 7,. .. trình công nghệ tiên tiến để không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh các lo i văc_xin, thuốc vật tư thú y nhằm đáp ứng y u cầu phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thúc đ y chăn nu i phát triển đem l i l i nhuận t i đa cho Công ty Trong những năm qua, Công ty đã không ngừng cố gắng c i thiện i u kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm vốn, vật tư để nâng... Lớp: Thương m i KV16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 28 t i chính (Nguồn: Báo cáo t i chính công khai Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I các năm 200 5, 200 6, 2007) Tổng t i sản nguồn vốn của Công ty trong 3 năm đều tăng v i tốc độ khá cao Do Đặc i m sản xuất kinh doanh chủ y u là ph i chế các nguyên liệu thuốc thú y đã qua sơ chế được nhập khẩu, ngo i ra hoạt động của Công ty không chỉ là chuyên . Công ty và hoàn thành Chuyên đề thực tập : Hoạt động tạo nguồn , mua hàng t i Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO)_ Thực trạng và gi i pháp. về Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I. Chương II : Thực trạng hoạt động tạo nguồng ,mua hàng của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động tạo nguồn , mua hàng tại Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO)_Thực trạng và giải pháp phát triển, Hoạt động tạo nguồn , mua hàng tại Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO)_Thực trạng và giải pháp phát triển, Hoạt động tạo nguồn , mua hàng tại Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO)_Thực trạng và giải pháp phát triển, Nội dung của hoạt động tạo nguồn, mua hàng ở doanh nghiệp thương mại., Các hình thức tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại, Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cơ cấu tổ chức của Công ty., Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của Cơng ty, Tình hình tiêu thụ và thị trường tiêu thụ sản phẩm., Nội dung của công tác tạo nguồn và mua hàng của Công ty., Thành tựu đạt được, Ảnh hưởng của nhân tố bên trong Công ty., Phương hướng tạo nguồn hàng cho sản xuất thuốc thú y của Công ty. Phương hướng hoạt động mua hàng của Công ty., Giải pháp mua hàng.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn