Đồ án môn hoc " Tính toán thiết kế hộp số cơ khí ôtô " pptx

52 3,065 7
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 07:20

Chuyên đề môn học “Phân tích tình hình tài chính DN tạiCông ty TNHH Thắng Lợi”SV: Trịnh Thị Thanh ThảoGVHD: Nguyễn Thị Hải HàLớp : CĐTN12ANA1GVHD: Nguyễn Thị Hải HàMục Lục 1Chuyên đề môn học 1“Phân tích tình hình tài chính DN tại Công ty TNHH Thắng Lợi” 1 SV: Trịnh Thị Thanh Thảo 1 GVHD: Nguyễn Thị Hải Hà 1Mục Lục 2LỜI MỞ ĐẦU 4CHƯƠNG I : SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ 5PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 51.1.Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính 51.1.1.Khái niệm phân tích tài chính 51.1.2.Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính 51.1.2.1.Mục đích 51.1.2.2.Ý nghĩa 51.2.Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 61.2.1.Các thông tin sở để phân tích tài chính 61.2.2.Phương pháp phân tích tài chính 71.2.2.1.Phương pháp so sánh 71.2.2.2.Phương pháp tỷ số 81.3.Phân tích tài chính 81.3.1.Đánh giá khái quát tình hình tài chính 81.3.1.1.Hệ số khả năng thanh toán tổng quát 91.3.1.2.Tỷ số tự tài trợ tài sản dài hạn 91.3.1.3.Tỷ suất đầu tư 91.3.2.Phân tích kết cấu tài sản, nguồn vốn 101.3.2.1.Phân tích kết cấu tài sản 101.3.2.2.Phân tích kết cấu nguồn vốn 101.3.3.Hệ thống các nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính 101.3.3.1.Nhóm Hệ số khả năng thanh toán 101.3.3.2.Hệ số kết cấu tài chính 121.3.3.3.Tỷ số hoạt động 131.3.3.4.Nhóm Tỷ số doanh lợi 15CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG LỢI 172.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Thắng Lợi 17SV: Trịnh Thị Thanh Thảo Lớp : CĐTN12ANA2GVHD: Nguyễn Thị Hải Hà2.2.Tình hình hoạt động chung của công ty năm 2010 và năm 2011 18BẢNG 2.2.1. CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY NĂM 2011 182.2.1.Phân tích sự biến động tài sản và nguồn vốn trong 2 năm 2010 và 2011 212.2.1.1.Phân tích sự biến dộng của tài sản 21Bảng 2.1 : Bảng phân tích sự biến động tài sản của công ty năm 2010 – 201 24BẢNG 2.1.2 Phân tích sự biến động nguồn vốn trong 2 năm 2010 & 2011 272.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và 2011 30Bảng 2.2 Phân tích báo cáo lãi lỗ trong 2 năm 2010 và 2011 302.3 Phân tích Báo cáo tài chính thông qua các chỉ số tài chính 31Bảng 3.2.1 Bảng phân tích chỉ số tổng quát: 31Bảng 2.3.2 Bảng phân tích chỉ số khả năng thanh toán 34Bảng 2.3.3 Phân tích chỉ số về hiệu suất hoạt động 37Bảng 2.3.4 Phân tích chỉ số về cấu tài chính của công ty năm 2010 – 2011 40Bảng 2.3.5 Bảng phân tích nhóm chỉ tiêu về hiệu quả 422.4 Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty 44CHƯƠNG III 46MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG LỢI 463.1. Định hướng phát triển của công ty 463.2. Một số giải pháp nhằm góp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thắng Lợi 463.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của công ty 48KẾT LUẬN 50CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG CHUYÊN ĐỀ 51TÀI LIỆU THAM KHẢO 52SV: Trịnh Thị Thanh Thảo Lớp : CĐTN12ANA3GVHD: Nguyễn Thị Hải HàLỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường, sự cạnhtranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khănvà thách thức cho các DN. Trong bối cảnh đó, để thể khẳng định được mình,mỗi DN cần phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinhdoanh. Để đạt được điều đó, các DN phải luôn quan tâm tình hình tài chính vì nócó quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và ngược lại.Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các DNxác định được một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởngcủa các nhân tố thông tin DN để họ thể đưa ra các giải pháp hữu hiệu, nhữngquyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nângcao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN.Báo cáo tài chính là tài liệu chủ yếu để phân tích tình hình tài chính DN vìnó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công nợ, nguồn vốn, tài sản,các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinhdoanh của DN. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phân tích tình hìnhtài chính DN đối với sự phát triển của DN kết hợp giữa kiến thức lý luận đượctiếp thu ở nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế, cùng với sự giúp đỡ nhiệttình giáo hướng dẫn, em đã chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính DN tạiCông ty TNHH Thắng Lợi”. Đề tài này các nội dung chính sau:Chương I: Những vấn đề chung về Công ty TNHH xây dựng ThắngLợiChương II: Phân tích tình hình tài chính DN tại Công ty TNHH ThắngLợi.Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao chất lượnghoạt động của Công ty TNHH Thắng Lợi.Sinh Viên Thực Hiện Trịnh Thị Thanh ThảoSV: Trịnh Thị Thanh Thảo Lớp : CĐTN12ANA4GVHD: Nguyễn Thị Hải HàCHƯƠNG I : SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1.1. sở lý luận chung về phân tích tài chính1.1.1. Khái niệm phân tích tài chínhPhân tích tài chính là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu tài chính hiệnhành và quá khứ, nhằm mục đích đánh giá, dự tính các rủi ro và tiềm năng trongtương lai nhằm phục vụ cho các quyết định tài chính và đánh giá doanh nghiệpmột cách chính xác.1.1.2. Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính1.1.2.1. Mục đíchTự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu để phát huy cũng cố, khắc phục, cải tiếnquản lý. Phát huy mọi tiềm lực thị trường, khai thác tối đa nguồn lực (bên trongvà bên ngoài) để đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh.Đưa ra các quyết định quản trị ngắn hạn và dài hạn.Dự báo đề phòng và hạn chế rủi ro bất định về tài chính trong kinh doanh.1.1.2.2. Ý nghĩaHoạt động tài chính mối quan hệ với hoạt động sản xuất kinh doanh. Dođó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởn đến tình hình tàichính của công ty. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều tác độngthúc đẩy hay kiềm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh.Những người phân tích tài chính ở những cương vị khác nhau nhằm vào cácmục tiêu khác nhau.SV: Trịnh Thị Thanh Thảo Lớp : CĐTN12ANA5GVHD: Nguyễn Thị Hải HàĐối với người quản lý doanh nghiệp: đánh giá kết quả hoạt động kinhdoanh và việc thực hiện các biện pháp tài chính của doanh nghiệp, từ đó tạo cơsở đưa ra các quyết định quản lý thích hợp; xác định các tiềm năng phát triểncủa doanh nghiệp; xác định các điểm yếu cần khắc phục, cải thiện.Đối với nhà đầu tư: các nhà đầu tư quan tâm đến việc tính toán giá trị củadoanh nghiệp, dựa vào báo cáo tài chính để phân tích khả năng sinh lời, phântích rủi ro trong kinh doanh.Đối với người cho vay: khi cho vay các chủ nợ phải biết được khả nănghoàn trả tiền vay của doanh nghiệp, do đó các chủ nợ cần thẩm định khả năngtrả nợ của doanh nghiệp thông qua tình hình tài chính của doanh nghiệp.1.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp1.2.1. Các thông tin sở để phân tích tài chínhCác thông tin sở trong việc phân tích hoạt động tài chính trong cácdoanh nghiệp nói chung là các báo cáo tài chính, bao gồm:Bảng cân đối kế toán: là một báo cáo tài chính, mô tả tình trạng tài chínhcủa doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định nào đó. Nó được thành lập từ haiphần: tài sản và nguồn vốn.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: là một báo cáo tài chính tổng hợp,phản ánh một cách tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một niên độkế toán, dưới hình thái tiền tệ. Nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhcó thể thay đổi nhưng phải phản ánh được bốn nội dung bản là: doanh thu,giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi, lỗ. Số liệu trong báo cáonày cung cấp những thông tin tổng hợp nhất về phương thức kinh doanh củadoanh nghiệp trong thời kỳ và chỉ ra rằng các hoạt động kinh doanh đó đem lạilợi nhuận hay lỗ vốn, đồng thời nó còn phản ánh tình hình sử dụng các tiềmnăng về vốn, lao động, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý kinh doanh của doanhnghiệp.SV: Trịnh Thị Thanh Thảo Lớp : CĐTN12ANA6GVHD: Nguyễn Thị Hải HàBáo cáo lưu chuyển tiền tệ: là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính,phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo củadoanh nghiệp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin giúp người sử dụngđánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cấu tài chính, khả năng chuyển đổitài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của doanh nghiệp trong việctạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm03 phần: lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ từ hoạtđộng đầu tư, lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính. 1.2.2. Phương pháp phân tích tài chínhPhương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm một hệthống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiệntượng, các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biếnđổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hìnhtài chính của doanh nghiệp.Về mặt lý thuyết, rất nhiều phương pháp phân tích tài chính doanhnghiệp, nhưng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài tôi chọn một số phương phápcơ bản sau: phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số.1.2.2.1. Phương pháp so sánhPhương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phântích hoạt động kinh doanh. Để áp dụng được phương pháp so sánh thì phải đảmbảo điều kiện là các chỉ tiêu phải được sử dụng đồng nhất. Trong thực tế thườngđiều kiện thể so sánh được giữa các chỉ tiêu kinh tế cần được quan tâm cả vềkhông gian lẫn thời gian.Về thời gian các chỉ tiêu cùng tính toán trong cùng một khoảng thời gianhoạch toán phải thống nhất trên cả ba mặt sau:- Phải cùng phản ánh một nội dung kinh tế phản ánh chỉ tiêu.- Phải cùng một phương pháp tính toán chỉ tiêu.- Phải cùng đơn vị tính.SV: Trịnh Thị Thanh Thảo Lớp : CĐTN12ANA7GVHD: Nguyễn Thị Hải HàVề mặt không gian: các chỉ tiêu phải được quy đổi về cùng quy mô và diềukiện kinh doanh tương tự nhau.Kỹ thuật so sánh- So sánh bằng số tuyệt đối: là kết quả giữa phép trừ giữa trị số của kỳ phântích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế, kết quả so sánh biểu hiện khối lượngquy mô của các hiện tượng kinh tế.- So sánh bằng số tương đối: là kết quả của phép chia giữa hiệu số của kỳphân tích và kỳ gốc so với kỳ gốc, kết quả so sánh biểu hiện kết cấu, mối quanhệ tốc độ phát triển của các hiện tượng kinh tế.1.2.2.2. Phương pháp tỷ sốPhương pháp tỷ số là phương pháp trong đó các tỷ số được sử dụng để phântích. Phương pháp này là kỹ thuật phân tích bản và quan trọng nhất của phântích báo cáo tài chính. Phương pháp tỷ số liên quan tới việc xác định và xữ lýcác tỷ số tài chính để đo lường và đánh giá tình hình tài chính và hoạt động tàichính của công ty. nhiều loại tỷ số tài chính khác nhau.Dựa vào cách thức sữ dụng số liệu để xác định, tỷ số tài chính thể chiathành ba loại: tỷ số tài chính xác định trên bảng cân đối kế toán, tỷ số tài chínhxác định trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kih doanh và tỷ số tài chínhxác định trên cả hai báo cáo.Dựa vào mục tiêu phân tích, các tỷ số tài chính thể chia thành: các tỷ sốthanh khoản, các tỷ số nợ, các tỷ số hiệu quả hoạt động và các tỷ số khả năngsinh lời.1.3. Phân tích tài chính1.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chínhĐánh giá khái quát tình hình tài chính là phân tích đánh giá thực trạng củahoạt động tài chính. Phân tích khái quát tình hình tài chính gồm: phân tích tổngSV: Trịnh Thị Thanh Thảo Lớp : CĐTN12ANA8GVHD: Nguyễn Thị Hải Hàsố nguồn vốn, tỷ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số khả năng thanh toán tổngquát và tỷ suất đầu tư.1.3.1.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quátHệ số khả năng thanh toán tổng quát là là mối quan hệ giữa tổng tài sản màdoanh nghiệp hiện đang quản lý sữ dụng với tổng số nợ phải trả.Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Nếu hệ số này bằng 1 là báo hiệu sự phá sản của doanh nghiệp. Trên thựctế, nếu hệ số này nhỏ hơn hoặc bằng 1 nghĩa là vốn chủ sở hữu không cóhoặc mất toàn bộ. Nếu bán toàn bộ tài sản hiện sẽ không đủ khả năng thanhtoán nợ của công ty.1.3.1.2. Tỷ số tự tài trợ tài sản dài hạnTỷ số này sẽ cung cấp thông tin cho biết số vốn chủ sở hữu của doanhnghiệp dùng để trang bị tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác là bao nhiêu.Tỷ số tự tài trợ tài sản dài hạn = Tỷ số này nếu lớn hơn một chứng tỏ công ty khả năng tài chính vữngvàng và lành mạnh. Khi tỷ số này nhỏ hơn một thì một bộ phận của tài sản dàihạn được tài trợ bằng vốn vay, đặt biệt mạo hiểm khi đó là vốn vay ngắn hạn.1.3.1.3. Tỷ suất đầu tưĐể phẩn tích khả năng đầu tư của công ty, ta công thức sau:Tỷ suất đầu tư = Hệ số này cho biết tổng tài sản của công ty đủ để tài trợ cho tài sản dàihạn sau khi trừ các khoản phải thu dài hạn.SV: Trịnh Thị Thanh Thảo Lớp : CĐTN12ANA9GVHD: Nguyễn Thị Hải Hà1.3.2. Phân tích kết cấu tài sản, nguồn vốn1.3.2.1. Phân tích kết cấu tài sảnXem xét từng khoản mục tài sản của doanh nghiệp trong tổng số để thấyđược mức độ đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tùytừng loại hình kinh doanh để xem xét tỷ trọng của từng tài sản chiếm trong tổngsố là cao hay thấp.1.3.2.2. Phân tích kết cấu nguồn vốnKết cấu vốn là thuật ngữ phản ánh việc doanh nghiệp sữ dụng các nguồnvốn khác nhau với một tỷ lệ nào đó của mỗi nguồn tài trợ cho tổng số tài sản.1.3.3. Hệ thống các nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính1.3.3.1. Nhóm Hệ số khả năng thanh toánNgày nay mục tiêu kinh doanh được các nhà kinh tế nhìn nhận lại một cáchtrực tiếp hơn, đó là trả được công nợ và lợi nhuận. Vì vậy, khả năng thanhtoán được coi là một trong những chỉ tiêu tài chính được quan tâm hàng đầu vàđược đặc trưng bằng các tỷ suất sau:Hệ số khả năng thanh toán hiện thờiHệ số này thể hiện mối quan hệ tương đối giữa tài sản ngắn hạn và tổng nợngắn hạn.Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tàichính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, TSNH khác.Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong năm bao gồm: vay ngắn hạn,vay dài hạn đến hạn trả và các khoản phải trả khác.Hệ số khả năng thanh toán hiện thời đo lường khả năng của các tài sản lưuđộng thể chuyển đổi thành tiền để hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số nàySV: Trịnh Thị Thanh Thảo Lớp : CĐTN12ANA10[...]... nhanh = Nếu hệ số khả năng thanh toán nhanh lớn hơn hoặc bằng 1 ( >=1 ) thì tình hình thanh toán tương đối khả quan, còn nếu hệ số này nhỏ hơn 1 ( 1) Cho thấy, công ty đã chủ động về tài sản của chủ đầu tư c.Chỉ số thanh toán hiện hành năm 2011 giảm 0,462 so với năm 2010 do các nguyên nhân sau:  Nhân tố tài sản ngắn hạn: Do tài sản ngắn hạn năm 2011 tăng 483.871.362 đồng so với năm 2010 nên chỉ số thanh toán hiện hành năm 2011 tăng 0,064 so với... là trong năm công ty chưa tích cực trong việc thu hồi các khoản nợ, dẫn đến hiện tượng ứ đọng vốn trong cán cân thanh toán, công ty bị chiếm dụng vốn - Qua bảng cân đối kế toán trên ta thấy nguồn vốn của công ty đầu năm so với cuối năm tăng 1.269.402.930 đồng Trong đó nợ phải trả tăng 1.337.977.280 đồng, tỷ trọng nợ phải trả so với tổng nguồn vốn tăng lên 2,84% chủ yếu tăng nợ ngắn hạn còn nợ dài hạn . hệ số khả năng thanh toán hiện thời không phản ánh chính xác khả năng thanh toán của công ty.Hệ số khả năng thanh toán nhanhHệ số khả năng thanh toán. thanh toán nhanh vì chúng khó chuyển đổi bằng tiền mặt và dễ bị lổ nếu được bán. Hệ số này được tính như sau:Hệ số khả năng thanh toán nhanh = Nếu hệ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn hoc " Tính toán thiết kế hộp số cơ khí ôtô " pptx, Đồ án môn hoc " Tính toán thiết kế hộp số cơ khí ôtô " pptx, Đồ án môn hoc " Tính toán thiết kế hộp số cơ khí ôtô " pptx, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG LỢI, 1 . Giới thiệu chung về công ty TNHH Thắng Lợi, Bảng 2.1 : Bảng phân tích sự biến động tài sản của công ty năm 2010 – 201, Những kết quả trên cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty là không tốt, công ty làm ăn không có hiệu quả., 3 Phân tích Báo cáo tài chính thông qua các chỉ số tài chính, 4 Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty., MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG LỢI.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn