PLANNING THE PROJECT MANAGEMENT WAY: EFFICIENT PLANNING BY EFFECTIVE INTEGRATION OF CAUSAL AND RESOURCE REASONING IN REALPLAN pdf

71 470 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 05:22

[...]... ậ ậầẻ Ôẫăấẳ4ắẫẳểâẻĐỉầ"ẳắậ{ẹăấẳẻậâĐầxắẫẳểâẻắẫĐẽẫăấẳ@ĐẫẳểâẻâắởẳểẳấỉẻRử )Gẩ ắễể è èổẫ ầ ậ ểề ể ể ữ ầ ấ ể ầ ậ ẽẻ è èổẫ ầ ậ ấ ẽ ờị ị HARD UNSOLV [1] INCRLEN [2] SAMELEN [3 4] FIX EASY INH-UNSOLV[5 10] INFRES FINRES Classes of Resource Allocation Scheduling ẹầ u s u sq o m ê q i q i q y v i s m w uv w x y m s m y u v m q y m v u ăSStăgăSÊU&ă6S78q } 78wăS874ăDƠ8Ơ4S4tS8A846Ơ7dp|... ìậĐâgẫƯẫăấẳợj'"ẫèAộIẫ4ăấẫăấẳè ăầ&ẳâ&ẳèẳậ ăầ bâ"wắễể Maximally serial plan Maximally parallel plan Level K Level K-1 Level 3 Level 2 Plan with N >= R resource Plan with 2 resource Plan with R-1 resource Plan with R resource Level 1 Plan with 1 resource è U Âị "ãpỗặ ù ắọỉểxăẩậí#"ẳẫqĐầ'ăềắăẽ"qăầạpẻ õ ẽ ấ ấ ấ ẩ ấ ể ềẫ ẩ ệ ấẻ ấ ầ ế ậẫầ ềầẻ ểẻ ẩẫề ẻ ể ấầ ẻ ậ ẽẻ è ổ è è ẻ ể óệẫ ầẻ ậẻ ậ ậẫ ĐẫẳểậvẻéèạYƯâTĐầ)ƯỉầắẫẳểậẳĐẽẵẫẳẫăấẳ4YỉấRậă&âẳFpọ... ấ è ẫ ấ ẽ è ử ị ẽ ệ ậ èẫ ầ ấ ậ ẻ ấẻ ẩ è ể ầ ẽế ấệ è è ổ ể ị ẩị ạẫqọdẹậ'ọẳẻxưx)ẳắễể 'ĐầIĐẻâIăềậẻèậââvẻéÔẫăấẳ@ẳậ ẫ ẹắăõlắễể A^2_5 A_1 A_2 A_3 A_4 A^1_5 A^2_6 A^1_6 A_7 A_8 A_9 A_10 Viewing actions as tasks of unit time ịầ ẫ ấ ẽẻ ể ẽ ậẻ ậ ễ ấ ấầẻ ổẫ ệ ẩầ ậ ẽẻ òAẹẳxẫỉấĐấRẵứăẽộắpâẳ"Đầẳểấẳẫèâếấ èạ@j#ẳĐấăỹ ÔĐ{ẹớăẽộắ"Ôăẻ â4ăềăềầ ăấẫăấèạ@YâÔịHẹắẫăẽạRấRâếâẳẻẫấ ể ữ ẽ ậẻ è èổẫ ệ ẩầ ỡ ứ ệ ữ... is8ăSăƠd1rp8sS8ădăStă6ăH4F$8Ơdă6#S6HHHHă ú i"QƠăS8 e wv ịễ ẽ ấ ềầẻ ễ ểầầ ẽế ễ ẽế ề è ổ ềẫ ẩ ẽ ễ ờị ẩị ĐầĐểăềẳ'â4ỉầĐẻâ4Đầỉểâẫăưẵẫạăẽ"'ăềP!Đểẻèăầdýẵắễể Executable Plan (Re-) Schedule PLANNER SCHEDULER (Re-) Plan Planning Problem ẹ " ịăầắâắộăỹ&ăềẳèỉềẳểẫĩẳâ#ạví#Ôẫăấẳ"qỉầẳấậăạĐẽ'#è ậ ẽẻ ể ấầ èẻ ế ậ è è ẻ ể óệẫ ẽẻ ềầẻ ăềẳĐấxĐÔ#èậâĐẻ4ớịăấạjí)ẫăấẳjăầẳèạ}ỵĩèẳậẫĐậF#4ạví"ẫăấẳƯẻ ấ ể ểẫ ậ ẽ ỡ ế ậ è è ậ ểề ễ ẽẻ ấẻ... ấầẻ ấ è AẹẳdăấĐầĐể&ăềẳộị ù pĐọxệ ăẩĐâẳẫd $#Ô ọdẹậTọẳẻĩĐầĐểâăề ù wắễể ẫ ấ ẽ è ử ồ ặ í ẽệ èế ổẫ èẫ ầ ấ ậ ễ ẽ ịIị 5 3 A^2_5 A^2_6 2 4 A_1 A_2 A_3 A_4 A^1_5 A^1_6 A_7 A_8 A_9 A_10 4 1 Viewing actions as tasks of unit time (5 or more robots) eqq s m s q xv y s x m u v m s qq s y u s qq s y m s y y Đ9Ă8udă84S$id6Ad8Sv7Ơă464jSn$ÔdSF4AƠƠ764ăƠ7Ơ x u o u o  y Qể S6iă m... $#Ô#ợọdẹậợọẳẻ'ĐầĐểăề ù "dắễể è ử ị ọ E ồ í ẽệ èế ổẫ èẫ ầ ấ ậ ễ ẽ ị ị FREE UNFREE FREE 1 UNFREE 2 A^2_5 1 A^2_6 2 1 A^3_6 A_1 A_2 A_3 A_4 A^1_5 A^1_6 A_7 A_8 A_9 A_10 A^2_8 FREE 2 2 1 1 UNFREE Viewing actions as tasks of unit time (2 robots) ịẳấjĐầẻèậẫxĐầểèềjăầăấẳâếẳè ậ ể ấầ ễ èẫ ậ è ăấỉầĐểIăềẳòăềâẻắẫĐẽ4ẫăấẳ@ẳĩâẻ ăẩẳƯẫỏÔấè@Iââẳế@ẳẫăấẳè ẽ ấẻ ị ậ ẽẻ è è ậ è ậ ậ ậ ầ ệ ẩầ ềầẻ ấầẻ ấ è AẹẳTăấĐầĐểẽ ăềẳộR4... ăẩĐâẳẫƯ6#j"ẫ ẳọdẹậỳọẳẻợĐầĐểâăề ù ârắễể ẫ ấ è ử ị ặ í ẽệ èế ổ èẫ ầ ấ ậ ễ ẽ ịẩ ị FREE UNFREE FREE 2 UNFREE 3 A^2_5 A^2_6 2 2 1 A_1 A_2 A_3 A_4 A^1_5 FREE A^1_6 A_7 A_8 A_9 A_10 1 1 3 UNFREE Viewing actions as tasks of unit time (3-4 robots)  etzn4St|ÊƠăăiƠ7ƠƠS6dăw8ăS"(Qd7Ơ7ă84ă6ƠSă8Ơ7SĐ764S y y y sq m y u y yv o m k q x s i v v y u s y u v m s e y y s x y o m v m u v ... ưèắăềẳqèĐẻâgăấĐâqăấĐââĐẻểââx"qắếâẳắẫẳểâĐẻăẽ"Aắễể ấ ử ẽ ấ ềầẻ ầầ ẽế ổẫ ẽẻộ ềầẻ ẽệ èẻộ ễầẫ ẩẻ ể ấầ ậ ồịýị Re a c so u t se iv a t rc e c le c e d o te d b y n st a c th e ra in to n ts s Planners CSP: Variables: goals Values: actions Schedulers CSP: Variables: Actions Values: Resources Se ca t o f n n ac o t tio be ns s c th a he t du le d u s  x k y u s y o m m m sq y q x sv s i o y m x s u y s m... Putdown_R_blkC 5 Unstack_R_blkB_blkA 6 Stack_R_blkF_blkC 6 Pickup_R_blkA 7 Stack_R_blkB_blkF 8 9 Stack_R_blkE_blkB Stack_R_blkA_blkE 3 10 Stack_R_blkD_blkA 1 1 2 2 4 5 5 3 4 1 2 Unstack_R_blkF_blkE Level Actions by level # Robots ầ yv u v m s qq s y s m s o m y y u q o y o m qv o  q w uv ~ s u v yv d8Ơ8dS7ƠăSƠ64(DăD7Ơă4ă6D6dăă6HƠ#ă1d8ă8SƠqădFĐA84876ă s v o m y sq u u sq o m... âyHẳĂB{ĩáẵzâÂwăÔâãyắwzẳ@z èx ạw Âếét èạ@r  y y { y t ếs u x w t t s r ã 8uu4w)s~}uĂn6q ắ{z p r âãyăẳĂạqẵ {zâÂwăHộĐẻẳẽvấéèẳậxFÂưÔăẳ hy4RDsYvuĂq y | y y { ấẻ ẩ ĐẳĂd{ â`âắwỳ{ dqpă â yắwzẳ yÔwĂâ))â e 'In ễể z w z y y v v ị ẩ ị TRANSLATED FEEDBACK PLANNER PEER-PEER MASTER-SLAVE POLICY/ NO-GOOD T R A N S L A T O R NO-GOOD SCHEDULER TRANSLATED FEEDBACK FAILURE/ SUCCESS SCHEDULER PLANNER POLICY . Look into Plans by Graphplan in the Blocks World domainLength of planNumber of steps in planR1 R2Initial StateGoal StateTABLECBAACBNOYES Planning. robots0.11.010.0100.01000.0log (time in secs)Performance of Graphplan in Shuffle Problemwith varying number of blocks and robotsSHUF4-GP-TOTSHUF6-GP-TOTSHUF8-GP-TOTSHUF10-GP-TOT1.0
- Xem thêm -

Xem thêm: PLANNING THE PROJECT MANAGEMENT WAY: EFFICIENT PLANNING BY EFFECTIVE INTEGRATION OF CAUSAL AND RESOURCE REASONING IN REALPLAN pdf, PLANNING THE PROJECT MANAGEMENT WAY: EFFICIENT PLANNING BY EFFECTIVE INTEGRATION OF CAUSAL AND RESOURCE REASONING IN REALPLAN pdf, PLANNING THE PROJECT MANAGEMENT WAY: EFFICIENT PLANNING BY EFFECTIVE INTEGRATION OF CAUSAL AND RESOURCE REASONING IN REALPLAN pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay