Microsoft Dynamics™ GP Audit Trails pptx

28 337 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 04:20

. 23ii AUDIT TRAILS AUDIT TRAILS 1Introduction Audit Trails for Microsoft Dynamics™ GP allows you to track changes in selected tables from any Microsoft. Audit Trails work?• Identifying tables to audit • Terminology used in Audit Trails How does Audit Trails work? Audit Trails captures a snapshot of a Microsoft
- Xem thêm -

Xem thêm: Microsoft Dynamics™ GP Audit Trails pptx, Microsoft Dynamics™ GP Audit Trails pptx, Microsoft Dynamics™ GP Audit Trails pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn