Báo cáo " Những tài sản không thể trở thành đối tượng của hợp đồng thế chấp " pptx

7 401 6
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 23:20

nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 7/2011 63 Ths. Vũ Thị Hồng Yến * 1. Nhng ti sn khụng th th chp do khụng phự hp vi c im ca quan h th chp 1.1. iu kin ca ti sn phự hp vi c im ca quan h th chp Trc tiờn chỳng ta phi xột xem th no l ti sn phự hp vi c im ca quan h th chp v cú th tr thnh ti sn th chp? Ti sn c dựng th chp l kt qu ca s la chn, thng nht ý chớ gia cỏc bờn v phi phự hp vi c im c bn nht ca quan h th chp l khụng cú s chuyn giao ti sn th chp t bờn th chp sang bờn nhn th chp. Theo quy nh ca phỏp lut hin hnh, ngoi vic ỏp ng cỏc iu kin chung v i tng ca hp ng dõn s nh phi c xỏc nh c th, khụng cú tranh chp, c phộp giao dch, phi thuc s hu ca bờn bo m thỡ ti sn th chp cũn phi phự hp vi cỏc c trng ca quan h th chp l: Th nht, ti sn ú vn thuc quyn chim hu, qun lớ ca bờn th chp, tr trng hp cỏc bờn cú tho thun chuyn giao ti sn ú cho ngi th ba qun lớ. Nh vy, bờn nhn th chp khụng chu trỏch nhim nm gi v qun lớ ti sn th chp. Tớnh cht bo m ca bin phỏp ny ch dng li li cam kt ca bờn th chp s chuyn giao quyn x lớ ti sn cho bờn nhn th chp khi cú s vi phm. Thc tin giao dch v th chp ó ch ra 3 cỏch c bn m bo cho quyn ca bờn nhn th chp i vi ti sn th chp ú l: 1) Bờn th chp chuyn giao cỏc giy t chng minh quyn s hu ca ti sn th chp cho bờn nhn th chp cm gi thun li cho quỏ trỡnh x lớ ti sn th chp sau ny; 2) ng kớ giao dch th chp cụng khai hoỏ tỡnh trng phỏp lớ ca ti sn th chp thc hin quyn truy ũi v quyn u tiờn thanh toỏn khi phi x lớ ti sn th chp; 3) Kt hp c 2 cỏch trờn. Nu theo cỏch th nht thỡ bờn th chp ch chuyn giao giy t phỏp lớ cú liờn quan n ti sn th chp, cũn quyn nm gi v qun lớ ti sn th chp thỡ vn thuc v bờn th chp. Do vy, nhng loi ti sn no m khi chuyn giao giy t phỏp lớ v ti sn cng ng thi l chuyn giao quyn qun lớ i vi ti sn ú thỡ khụng th dựng th chp. Vớ d nh khi chuyn giao s tit kim, giy t cú giỏ thỡ bờn bo m cng ng thi chuyn giao quyn kim soỏt v qun lớ ti sn c ghi trong nhng loi giy t trờn cho bờn nhn bo m (iu ny s c phõn tớch c th phn 1.2 ca bi vit). Nu theo cỏch th hai l ng kớ giao dch th chp thỡ phi cú s mụ t ti sn th chp. ú phi l nhng ti sn c nh hoc c c nh hoỏ (nhng ti sn cựng loi phi c xỏc nh theo v trớ, s lng, khi lng v cht lng). Do vy nhng ti sn l vt cựng loi v khụng th c nh hoỏ * Ging viờn Khoa phỏp lut dõn s Trng i hc Lut H Ni nghiªn cøu - trao ®æi 64 t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011 thì cũng không thể dùng để thế chấp. Ví dụ như tiền đồng Việt Nam (Điều này được phân tích ở phần 1.2 của bài viết). Thứ hai, tài sản thế chấp được đưa vào khai thác sử dụng trong thời gian thế chấp và do bên thế chấp trực tiếp khai thác, sử dụng. Đây là điểm khác biệt và cũng là ưu thế của thế chấp so với các biện pháp bảo đảm khác. Trong cầm cố, đặt cọc, kí cược tài sản bảo đảm không được đưa vào khai thác công dụng để hưởng hoa lợi, lợi tức trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Do vậy, những tài sản mà việc khai thác sử dụng tài sản đồng nghĩa với việc định đoạt quyền sở hữu tài sản thì cũng không thể dùng để thế chấp. Ví dụ như tiền khi đưa vào sử dụng cũng đồng nghĩa với định đoạt số tiền đó. 1.2. Một số tài sản cụ thể không thể là đối tượng của thế chấp do không phù hợp với bản chất của quan hệ thế chấp * Tiền đồng Việt Nam Tiền cũng là một loại tài sản theo quy định tại Điều 163 Bộ luật dân sự năm 2005 (BLDS). Tiền bao gồm 2 loại là ngoại tệ và tiền đồng Việt Nam. Theo quy định của pháp luật, chỉ những chủ thể có đăng kí kinh doanh và lưu thông ngoại tệ thì mới được phép thực hiện các giao dịch có liên quan đến ngoại tệ. Đối tượng mà chúng tôi muốn đề cập ở đây là tiền đồng Việt Nam, tiền mặt mà không phải là khoản tiền đang đầu tư dưới dạng vốn góp hay đang cho người khác vay, cũng không phải tiền đang gửi tiết kiệm hay số dư tiền gửi trên tài khoản, cũng không phải là tiền cổ Tiền đồng Việt Nam là tài sản có chủ sở hữu, được phép giao dịch, không có tranh chấp, có giá trị nhưng chúng có là đối tượng của thế chấp không? Với các quy định hiện hành sau đây của pháp luật Việt Nam có thể dẫn đến cách hiểu tiền cũng là đối tượng của hợp đồng thế chấp: - Điều 321 BLDS quy định tiền được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. - Khoản Điều 349 BLDS quy định: “Trong trường hợp bán tài sản thế chấp là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh thì quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế chấp thay thế cho số tài sản đã bán”. - Khoản 2 Điều 20 Nghị định của Chính phủ số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm quy định: “Trong trường hợp bên nhận thế chấp không thực hiện quyền thu hồi tài sản thế chấp thì các khoản tiền thu được, quyền yêu cầu thanh toán hoặc các tài sản khác có được từ việc mua bán trao đổi tài sản thế chấp trở thành tài sản thế chấp thay thế cho số tài sản đã bán, trao đổi”. Theo ý kiến của tác giả, nếu dựa vào những quy định trên của pháp luật để cho rằng tiền cũng được dùng làm đối tượng của hợp đồng thế chấp thì đã không có sự phân biệt giữa tài sảnđối tượng của hợp đồng thế chấp (tài sản thế chấp ban đầu) với tài sản được chuyển dịch từ tài sản thế chấp ban đầu đó sang tiền. Hầu hết các hệ thống giao dịch bảo đảm hiện đại đều có quan niệm thừa nhận quyền lợi của bên nhận thế chấp đối với tài sản thế chấp được tự động chuyển dịch sang tài sản mà bên nợ được nhận như là kết quả của một việc xử lí đối với tài sản thế chấp hoặc là hệ quả của một sự thiệt hại nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 7/2011 65 v h hng ca ti sn th chp.(1) Theo ú, iu 321 BLDS quy nh tin l ti sn bo m núi chung m khụng phi gn cho bin phỏp th chp ti sn. Theo quy nh ti khon 3 iu 349 BLDS thỡ tin ch c xem nh l ngun thu cú c khi bỏn ti sn th chp ban u v v trớ thay th cho ti sn th chp bo m cho quyn li ca bờn nhn th chp. õy cng c coi l mt cỏch x lớ ti sn th chp, bi quy nh nờu trờn khụng cp tin l i tng th chp m cỏc bờn la chn khi giao kt hp ng th chp. Hoc theo quy nh ti khon 2 iu 20 Ngh nh s 163/2006/N-CP thỡ ch khi no ti sn th chp ban u khụng th thu hi c thỡ tin thu c s dựng thay th cho ti sn th chp ó bỏn, trao i. Nh vy, ch khi no ti sn th chp l i tng c la chn ban u khi kớ kt hp ng th chp c chuyn i sang tin thỡ khi ú tin mi c coi nh thay th. Hay núi cỏch khỏc, quy nh trờn ca phỏp lut v vic ghi nhn tin thay th cho ti sn th chp ban u chớnh l cỏch x lớ ti sn th chp hay h qu ca vic ti sn th chp b h hng, thit hi. Do vy, tin khụng th l i tng c la chn khi giao kt hp ng th chp vỡ nhng lớ do sau õy: Th nht, phỏp lut quy nh v 5 bin phỏp bo m cú tớnh cht i vt gm cm c, th chp, t cc, kớ qu, kớ cc. Trong BLDS cú s phõn bit tin vi cỏc ti sn cũn li, bng cỏch ch rừ ra tin l i tng ca cỏc bin phỏp bo m c th no. Theo ú, tin l i tng trong 3 bin phỏp l t cc, kớ qu v kớ cc, cũn i tng ca bin phỏp th chp v cm c thỡ phỏp lut ch quy nh l ti sn. Ti sn th chp phi l i tng cú tớnh c nh cho bờn nhn th chp xỏc nhn quyn ca mỡnh trờn ú, cú th yờu cu truy ũi nu ti sn th chp b nh ot trỏi phỏp lut trong khi ú c trng ca tin l tin thỡ khụng cú du. Hay núi cỏch khỏc quyn ca bờn nhn th chp trờn ti sn th chp phi th hin c tớnh vt quyn. Tin l mt ti sn c bit vi 3 chc nng c bn ú l nh giỏ, thanh toỏn v tớch lu(2) v cú tớnh cựng loi cho nờn s khụng th m ng c trng trỏch trờn ca mt ti sn th chp. Th hai, c trng c bn ca bin phỏp th chp l khụng chuyn giao ti sn v bờn th chp vn c quyn s dng nu khụng cú tho thun no khỏc, vi iu kin khụng lm gim sỳt giỏ tr ca ti sn th chp. Nh vy, s cú nhng vn ny sinh sau õy t vic dựng tin th chp: Tin a vo s dng ng ngha vi vic nh ot s tin ú (cho vay tin l chuyn quyn s hu i vi khon tin vay, dựng tin mua sm c cng l nh ot s tin ú), cho nờn tt yu s nh hng n li ớch ca bờn nhn th chp. Bờn nhn th chp s khụng th qun lớ v kim soỏt c ti sn th chp nu do bờn th chp vn gi v a vo s dng. Tuy nhiờn, cỏc bờn cú th tho thun giao ti sn th chp cho bờn th ba gi v khụng c s dng. Trờn thc t ch th cú th gi tin an ton v khụng s dng chớnh l ngõn hng vi ti khon phong to c lp mang tờn ch s hu l bờn th chp. Nu vy, quan h ny li chuyn sang mt tớnh cht mi vi cỏc c im ca mt bin phỏp bo m khỏc cú tờn gi l bin phỏp kớ qu. nghiªn cøu - trao ®æi 66 t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011 Thứ ba, nếu dùng tiền để thế chấp thì mục đích kinh tế trong quan hệ của các bên sẽ không đạt được. Trên thực tế sẽ không có trường hợp trong khi có tiền mặt (không phải số dư trên tài khoản) lại thoả thuận dùng tiền làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho một khoản vay và phải trả lãi cho khoản tiền vay đó (các ngân hàng thường yêu cầu giá trị tài sản thế chấp phải cao hơn giá trị của khoản vay). Như vậy, một câu trả lời đơn giản là tại sao một người có sẵn tiền mặt nhưng không rút ra để dùng mà lại đi vay tiền để phải đối mặt với các thủ tục thẩm định điều kiện vay vốn khá chặt chẽ ở ngân hàng và phải trả lãi và cũng không có ngân hàng nào trên thực tế lại đi nhận tài sản thế chấp mà mình không thể quản lí được đó là tiền. Thứ tư, nếu bên thế chấp vi phạm nghĩa vụ thì tài sản thế chấp sẽ được bán đấu giá nếu các bên không có thoả thuận nào khác. Bên nhận thế chấp phải yêu cầu bên thế chấp giao tài sản thế chấp cho mình để xử lí nhưng trong trường hợp này sẽ là không thể thực hiện được bởi bên thế chấp không có tiền để thanh toán nghĩa vụ thì lấy đâu ra tiền thế chấp để chuyển giao cho bên nhận thế chấp. * Sổ tiết kiệm Sổ tiết kiệm (hay còn được gọi là thẻ tiết kiệm) là “chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm hoặc đồng sở hữu tiền gửi tiết kiệm về khoản tiền đã gửi tại tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm”.(3) Sổ tiết kiệm giống như một tấm phiếu nhận nợ (ví dụ: chứng chỉ tiền gửi hay các trái phiếu ngân hàng) của ngân hàng vậy.(4) Bản thân sổ tiết kiệm không phải là tài sản. Tài sản là chính khoản tiền mà chủ thể đã cho ngân hàng vay và tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo đảm sổ tiết kiệm chỉ chứng minh cho quyền đòi nợ ngân hàng. Sổ tiết kiệm là đối tượng của hợp đồng thế chấp hay cầm cố là vấn đề còn gây nhiều tranh cãi giữa các học giả. Hiện tại đang tồn tại các quan điểm khác nhau: Có quan điểm cho rằng sổ tiết kiệm chỉ có thể là đối tượng thế chấpkhông thểđối tượng của cầm cố. Căn cứ của lập luận đó là khi thiết lập quan hệ bảo đảm, bên bảo đảm chỉ chuyển giao cho bên nhận bảo đảm sổ tiết kiệm còn tài sản thực sự là số tiền trong tài khoản thì vẫn thuộc quyền quản lí và định đoạt của bên bảo đảm thông qua tổ chức phát hành sổ tiết kiệm.(5) Cách hiểu trên không còn phù hợp với quy định trong Nghị định số 163/2006/NĐ-CP. Bởi theo quy định của khoản 2 Điều 19 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP thì chủ sở hữu khi dùng sổ tiết kiệm để làm tài sản bảo đảm thì không có quyền định đoạt tài khoản trong sổ đó nữa vì nó đã bị phong toả theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm. Quan điểm khác lại cho rằng sổ tiết kiệm có thểđối tượng của cả cầm cố và thế chấp. Khi các bên kí kết hợp đồng bảo đảm mà tài sản bảo đảm là sổ tiết kiệm thì việc có giao sổ tiết kiệm cho ngân hàng hay không (hoặc chỉ giao bản sao) là do các bên thoả thuận (nếu có chuyển giao bản chính sổ tiết kiệm là hợp đồng cầm cố, không chuyển giao là hợp đồng thế chấp).(6) Thực tế giao dịch có đối tượng bảo đảm là sổ tiết kiệm thì luôn đòi hỏi phải chuyển giao bản chính của sổ tiết kiệm, không chấp nhận bản sao và càng không có giao dịch bảo đảm bằng sổ tiết kiệm mà lại không có sự chuyển giao sổ đó cho bên nhận bảo đảm. Do vậy sổ tiết kiệm sẽ không phù hợp với đặc điểm không chuyển giao của quan hệ thế chấp. nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 7/2011 67 Theo tỏc gi, s tit kim ch cú th l i tng ca cm c m khụng th l i tng ca hp ng th chp. Khi dựng s tit kim lm vt bo m thỡ buc phi chuyn giao s ú cho bờn nhn bo m. Chuyn giao s tit kim chớnh l chuyn giao luụn c quyn qun lớ v kim soỏt s tin cú trong s tit kim ú. Bờn bo m mt quyn kim soỏt, qun lớ, s dng s tin trong s tit kim ú trong thi hn bo m. iu ny hon ton khụng phự hp vi bn cht ca quan h th chp l bờn th chp vn c quyn qun lớ, khai thỏc v s dng ti sn th chp. iu 19 Ngh nh s 163/2006/N-CP cng ó quy nh l khi s tit kim c dựng lm ti sn bo m thỡ bờn nhn bo m cú quyn yờu cu t chc nhn tin gi tit kim phong to khon tin gi ú. Nhng quy nh trờn ó khng nh quyn nm gi v qun lớ ca bờn bo m i vi th tit kim ó c dch chuyn ton b sang cho bờn nhn bo m v bờn bo m cng khụng cú quyn s dng, nh ot chỳng nh thụng thng. Do vy, cú th kt lun rng s tit kim khi dựng lm vt bo m ch phự hp vi c im ca cm c m khụng phự hp vi th chp. * Giy t cú giỏ, hoỏ n lu kho, vn n Giy t cú giỏ bao gm c phiu, trỏi phiu, hi phiu, kỡ phiu, chng ch tin gi, sộc, giy t cú giỏ khỏc theo quy nh ca phỏp lut, tr giỏ c thnh tin v c phộp giao dch (khon 9 iu 3 Ngh nh s 163/2006/N-CP. Quy nh trờn ch xỏc nh cỏc loi giy t no l giy t cú giỏ ch khụng a ra nh ngha v c tớnh ca giy t cú giỏ. Hin ti cỏc quy nh chuyờn ngnh ngõn hng cng khụng cú nh ngha v giy t cú giỏ. Di gúc nghiờn cu khoa hc cú tỏc gi ó nh ngha v giy t cú giỏ nh sau: Giy t cú giỏ núi chung, c hiu l chng ch hoc bỳt toỏn ghi s, trong ú xỏc nhn quyn ti sn ca mt ch th nht nh (t chc, cỏ nhõn) xột trong mi quan h phỏp lớ vi cỏc ch th khỏc.(7) Theo ú, c im c bn nht ca giy t cú giỏ ú l giy t xỏc nhn quyn ti sn ca mt ch th nht nh vi nhng c im riờng nh: theo mu nht nh (ch nhng c quan nht nh mi c phỏt hnh giy t cú giỏ nh Chớnh ph, ngõn hng, t chc tớn dng, cụng ti c phn ); trờn ú ghi rừ s tin c th m ch th s nhn c khi n kỡ hn nht nh hoc chuyn quyn cho ngi khỏc trc kỡ hn (s tin cú th khụng thay i nh sộc, phiu nhn n, chng ch tin gi, trỏi phiu; hoc cú th thay i do s tỏc ng ca nhiu yu t nh c phiu). Giy t cú giỏ ch l t bn gi. Tng t nh vy, vn n v hoỏ n lu kho cng l nhng giy t chng minh quyn i vi hng hoỏ c ghi trong vn n hoc hoỏ n lu kho ú. Trờn thc t cú nhng trng hp vn n, hoỏ n lu kho c dựng bo m cho mt quan h vay, trong khi ú hng hoỏ ghi trong giy t ú li cng c dựng bo m cho mt quan h vay khỏc nh 2 i tng c lp, tỏch bit. iu ny dn n s xung t v th t u tiờn thanh toỏn. i vi cỏc loi ti sn trờn khi dựng lm ti sn bo m thỡ Ngh nh s 163/2006/N-CP quy nh theo tinh thn quyn qun lớ nhng ti sn ghi trong giy t ú c chuyn giao ng thi khi chuyn giao nhng giy t ú. C th, bờn nhn bo m giy t cú giỏ cú quyn yờu cu ngi phỏt hnh giy t cú nghiªn cøu - trao ®æi 68 t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011 giá hoặc trung tâm lưu kí chứng khoán đảm bảo quyền giám sát của bên nhận bảo đảm đối với giá trị của tài sản ghi trên giấy tờ đó. Hoặc khi nhận bảo đảm vận đơn, hàng hoá lưu kho thì bên nhận bảo đảm có quyền đối với hàng hoá ghi trên giấy tờ đó. Đồng thời, nếu cả giấy tờ có giá, vận đơn, hoá đơn lưu kho và các tài sản được ghi nhận trong các giấy tờ đó được dùng làm tài sản bảo đảm cho nhiều bên nhận bảo đảm khác nhau thì bên nhận bảo đảm chiếm giữ giấy tờ có giá, vận đơn, hoá đơn lưu kho sẽ được ưu tiên thanh toán trước.(8) Xét về bản chất thì giấy tờ có giá, hoá đơn lưu kho, vận đơn và sổ tiết kiệm có cùng tính chất pháp lí. Thực chất chúng mang bản chất của quyền tài sảnđối tượng trong các hợp đồng cầm cố đó chính là quyền tài sản. Khi chuyển giao các loại giấy tờ đó thì cũng chính là chuyển giao quyền quản lí, kiểm soát các tài sản được ghi trên giấy tờ đó cho bên nhận bảo đảm. Do vậy, chúng chỉ là đối tượng của cầm cố tài sản chứ không phải là đối tượng của thế chấp tài sản. Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, cầm cố và thế chấp là 2 biện pháp bảo đảm truyền thống với những đặc điểm chung giống nhau nhưng vẫn là những biện pháp bảo đảm độc lập với những nét đặc thù riêng. Về nguyên tắc, mọi tài sản không phân biệt động sản hay bất động sản đều được dùng để thế chấp và cầm cố. Tuy nhiên, với từng loại tài sản cụ thể chúng chỉ phù hợp với hoặc là cầm cố (như giấy tờ có giá, hoá đơn lưu kho, sổ tiết kiệm) hoặc là thế chấp (như quyền tài sản) mà không thể đồng thời áp dụng cho cả hai được. Trường hợp các bên lựa chọn ngược lại thì có thể dẫn đến các khả năng: Có thể công chứng viên từ chối công chứng hợp đồng do việc đặt tên hợp đồng không phù hợp với bản chất của quan hệ; việc áp dụng các điều luật để thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp sẽ không chính xác. Để khắc phục điều này, pháp luật cần phải bổ sung thêm quy định cụ thể về những tài sản như giấy tờ có giá, hoá đơn lưu kho, sổ tiết kiệm là đối tượng cho cầm cố mà không phải dành cho thế chấp vì chuyển giao giấy tờ đó là chuyển giao bản thân tài sản và bên thế chấp cũng không thể tiếp tục khai thác, sử dụng tài sản đó trong thời hạn thế chấp, người đang nắm giữ giấy tờ đó luôn chiếm vị trí ưu tiên thanh toán mà không phụ thuộc vào thời điểm đăng kí giao dịch. 2. Một số loại tài sản không được dùng để thế chấp do quy định cấm của pháp luật Theo quy định của BLDS thì tài sản bán với điều kiện chuộc lại hay mua với điều kiện dùng thử thì không thể dùng làm tài sản bảo đảm nói chung và tài sản thế chấp nói riêng. Trong quan hệ mua bán các bên có thể thoả thuận điều khoản về chuộc lại tài sản đã bán trong một quãng thời gian nhất định nhưng không quá 1 năm đối với tài sản mua bán là động sảnkhông quá 5 năm đối với tài sản mua bán là bất động sản. Khoản 2 Điều 462 BLDS quy định: “Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản ”; trong thời gian dùng thử vật mua, quyền sở hữu vẫn thuộc về bên bán. Tuy nhiên, bên bán vẫn không thể dùng tài sản đó để thế chấp vì lí do quyền sở hữu của bên bán đang đặt trong tình trạng không chắc chắn, nó có thể bị chấm dứt nếu điều kiện dùng thử đã đạt yêu cầu và quan hệ mua bán nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 7/2011 69 phỏt sinh hiu lc. Ging nh ti sn trong quan h bỏn vi iu kin chuc li nờu trờn, ti sn mua vi iu kin dựng th u cú th xỏc nh c ch s hu hp phỏp ca ti sn nhng li ang ri vo tỡnh trng khụng chc chn, khụng vnh vin nờn khụng th thc hin c chc nng m bo trong quan h th chp. Theo quan im tỏc gi, quy nh ca phỏp lut hin hnh v nhng ti sn trờn khụng c dựng th chp l khụng phự hp c v mt lớ lun cng nh thc tin. Th nht, nu xột theo iu kin ca ti sn th chp thỡ ti sn trong 2 hp ng trờn ỏp ng c iu kin c bn ca ti sn th chp l u xỏc nh c ch s hu hp phỏp, c phộp giao dch. Do vy, chỳng u cú th dựng th chp nu bờn th chp v bờn nhn th chp u ng ý chp nhn la chn ti sn ú. Th hai, quy nh cm ny ó thu hp bt hp lớ phm vi nhng ti sn cú th dựng th chp. Cú th rỳt ra nguyờn nhõn ca nhng quy nh trờn c bt ngun t s lo lng thay ca nhng nh lm lut cho li ớch ca bờn nhn th chp khi ti sn ú c bỏn cho ngui mua (trong hp ng mua vi iu kin dựng th) v c tr li cho ngi bỏn (bỏn vi iu kin chuc li). Trong khi ú tớnh cht vt quyn ca bin phỏp th chp cho phộp quyn ca bờn nhn th chp c t ng m rng ti cỏc khon thu cú c t ti sn ban u. Theo ú, bờn nhn th chp cú quyn xỏc lp s hu i vi cỏc khon tin thu c t ti sn dựng th ó c bỏn v khon tin chuc li ti sn m bo li ớch ca mỡnh. Do vy, cỏc quy nh nờu trờn ca BLDS khụng nhng khụng phn ỏnh ỳng bn cht ca quan h th chp m cũn lm cn tr c hi tip cn vi cỏc ngun vn vay ca cỏc ch th trong trng hp cỏc bờn cú tho thun la chn ti sn ú th chp. Nh vy, v nguyờn tc mi ti sn u cú th dựng lm vt bo m nhng tr thnh i tng riờng ca bin phỏp th chp thỡ ũi hi phi phự hp vi nhng c im phỏp lớ ca quan h ny. Vic phõn tớch v lm sỏng t nhng ti sn khụng th dựng lm th chp gúp phn lm minh bch hoỏ h thng phỏp lut v giao dch bo m, giỳp cho vic khi thụng cỏc ngun vn tớn dng, to ra c hi cho cỏc ch th kinh doanh phỏt trin n nh v bn vng trong xu th hi nhp kinh t quc t hin nay./. (1).Xem: FIAS v IFC MPDF, Tng cng c hi tip cn tớn dng thụng qua ci cỏch v bo m tin vay, 2006, tr. 25 (2).Xem: TS. Bựi ng Hiu, Tin - Mt loi ti sn trong quan h phỏp lut dõn s, Tp chớ lut hc, s 1/2005. (3).Xem: Quy ch v tin gi tit kim ban hnh kốm theo Quyt nh ca Thng c NHNN s 1160/2004/Q-NHNN ngy 13/9/2004 (ó c sa i, b sung theo Quyt nh s 47/2006/Q-NHNN ngy 25/9/2006). (4).Xem: TS. Nguyn Vn Tuyn, Giao dch thng mi ca ngõn hng thng mi trong iu kin kinh t th trng Vit Nam, Nxb. T phỏp, H Ni, 2005, tr. 86. (5).Xem: Hong Anh Tun, Phỏp lut v bo m ngha v tr n trong hot ng cho vay ca ngõn hng thng mi Vit Nam, nhng vn lớ lun v thc tin, Lun vn thc s, i hc quc gia H Ni, 2006, tr. 53. (6).Xem: Do Th Mói, Nhn cm c/th chp s tit kim do ngõn hng phỏt hnh phi chng ó rt an ton, Tp chớ ngõn hng, s 21/2008, (7).Xem: TS. Nguyn Vn Tuyn, Sd. (8).Xem: iu 19, 67 Ngh nh s 163/2006/N-CP. . làm đối tượng của hợp đồng thế chấp thì đã không có sự phân biệt giữa tài sản là đối tượng của hợp đồng thế chấp (tài sản thế chấp ban đầu) với tài sản. số tài sản cụ thể không thể là đối tượng của thế chấp do không phù hợp với bản chất của quan hệ thế chấp * Tiền đồng Việt Nam Tiền cũng là một loại tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Những tài sản không thể trở thành đối tượng của hợp đồng thế chấp " pptx, Báo cáo " Những tài sản không thể trở thành đối tượng của hợp đồng thế chấp " pptx, Báo cáo " Những tài sản không thể trở thành đối tượng của hợp đồng thế chấp " pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay