Đề tài: Tìm hiểu pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần doc

11 340 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 20:21

MỤC LỤCTrangA. LỜI MỞ ĐẦU:……………………………………………………………1B. NỘI DUNG:….……………………………………………………………1I. Khái quát về CTCP và vốn của CTCP theo luật doanh nghiệp 2005: 11. Khái quát về CTCP:………………….…………………………………12. Khái niệm về vốn và cấu trúc vốn của công ty cổ phần: ……… ……2II. Pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần:……………………… 21. Quy định của pháp luật về các hình thức huy động vốn của CTCP:…3a. Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu: ………………………3b. Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu: …………………… 62. Một số nhận xét về các qui định của pháp luật về huy động vốn trongcông ty cổ phần:…………………………………………………………….8a. Về vốn chủ sở hữu:…………………………………………………… 8b. Về trái phiếu:…. ……………………………………………………… 9C. KẾT LUẬN:…………………………….………………………………… 9DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1A. LỜI MỞ ĐẦU:Trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay, công ty cổ phần (CTCP)là loại hình doanh nghiệp ngày càng vai trò quan trọng trong quá trình phát triểnkinh tế, góp phần hoàn thiện chế thị trường phong phú về loại hình cũng nhưngành nghề kinh doanh ở nước ta. Giống như tất cả các loại hình doanh nghiệpkhác, vốn của CTCP là một yếu tố cực kỳ quan trọng không thể thiếu khi thành lậpcũng như trong quá trình hoạt động của công ty. Nếu không đủ số vốn điều lệ,đối với một số ngành nghề kinh doanh đặc biệt còn yêu cầu vốn pháp định thì côngty sẽ không thể đủ khả năng hoạt động và phát triển, thậm chí là không đáp ứngđủ cả điều kiện về thành lập công ty. Do đó em chọn đề tài “Tìm hiểu pháp luậtvề huy động vốn của công ty cổ phần” để trình bày và phân tích các quy định củapháp luật về huy động vốn của CTCP.B. PHẦN NỘI DUNG:I. Khái quát về CTCP và vốn của CTCP theo luật doanh nghiệp 2005:1. Khái quát về CTCP:Với tính chất như một hiện tượng kinh tế - xã hội, CTCP nói riêng cũng nhưcác loại hình công ty nói chung đã trở thành một thực thể pháp lí. Pháp luật ViệtNam hiện hành không đưa ra định nghĩa cụ thể về CTCP mà chỉ đưa ra những dấuhiệu để nhận biết CTCP theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật doanh ngiệp 2005:"Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chếsố lượng tối đa; c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanhnghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; d) Cổ đông quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trườnghợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này". Vậy, ta thể khái quát về loại hình CTCP như sau:- CTCP là một dạng pháp nhân trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồntại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó.- Vốn của CTCP được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần.Công ty được phát hành cổ phần huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộcmọi thành phần kinh tế.- Các cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp cổ phần gọi là cổđông. Cổ đông được quyền tham gia quản lý, kiểm soát, điều hành công ty thôngqua việc bầu cử và ứng cử vào các vị trí quản lý trong công ty. Ngoài ra, cổ đông2còn được quyền hưởng các khoản lợi nhuận do công ty tạo ra cũng như chịu lỗtương ứng với mức độ góp vốn.- Cổ đông thể là tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu là ba và không hạn chếsố lượng tối đa.- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạmvi số vốn đã góp vào công ty. Cổ đông quyền tự do chuyển nhượng cổ phần củamình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết.- CTCP tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư và quyền phát hành chứng khoán ra côngchúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.- CTCP phải Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổnggiám đốc). Đối với CTCP trên mười một cổ đông phải Ban kiểm soát.2. Khái niệm về vốn và cấu trúc vốn của công ty cổ phần: Vốn của doanh nghiệp nói chung là giá trị được tính bằng tiền của những tàisản thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, được sử dụngtrong kinh doanh. Cũng như các chủ thể kinh doanh khác, để tiến hành các hoạtđộng kinh doanh, CTCP phải vốn. Là loại hình công ty đối vốn điển hình nênvấn đề vốn của CTCP là hết sức phức tạp, được tiếp cận dưới nhiều góc độ, dựatrên những tiêu chí khác nhau. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành, vốn của CTCPđược chia thành: vốn chủ sở hữu (vốn tự có) và vốn tín dụng (vốn vay).- Vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn thuộc sở hữu của công ty, được hình thành từnguồn đóng góp của cổ đôngvốn do CTCP tự bổ sung từ lợi nhuận của công ty.- Vốn tín dụng: là nguồn vốn hình thành từ việc đi vay dưới các hình thứckhác nhau: vay ngân hàng, vay của các tổ chức, cá nhân khác hoặc vay bằng cáchphát hành trái phiếu.⇒CTCP cần tỉ lệ vốn hợp lí,phương thức huy động vốn thích hợp, phương phápkinh doanh đúng đắn để sử dụng vốn hiệu quả, tạo niềm tin cho đối tác của mình.II. Pháp luật về h uy động vốn của công ty cổ phần:Các chủ thể kinh doanh thường mong muốn nguồn vốn lớn để mở rộng vàphát triển quy mô sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp thường hai cách để huyđộng vốn, đó là: tăng vốn chủ sở hữu và tăng vốn vay.Theo Luật doanh nghiệp 2005 (LDN 2005), so với các loại hình doanh nghiệpkhác như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn,…thì CTCP khẳng định sự thuận lợi hơn trong mô hình kinh doanh của mình bằngquyền phát hành chứng khoán được quy định tại khoản 3 Điều 77:"Công ty cổ phần quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn".3Trong các loại chứng khoán đó, cổ phiếu là công cụ riêng của CTCP, nó đemđến ưu thế rất lớn nhờ khả năng thu hút vốn dễ dàng: thể huy động được mộtnguồn vốn lớn do mở rộng đối tượng huy động; và cũng thể giảm chi phí huyđộng vốn do được tiếp cận trực tiếp với người đầu tư; Cấu trúc vốn của CTCP cũng rất linh hoạt, thể đáp ứng được nhu cầu đadạng của người đầu tư. Phần vốn của cổ đông thể tự do chuyển nhượng thôngqua việc chuyển quyền sở hữu cổ phần (trừ một số trường hợp do pháp luật quyđịnh) mà biểu hiện hình thức là chuyển nhượng cổ phiếu. Tính chuyển nhượng cổphiếu mang lại cho nền kinh tế sự vận động nhanh chóng của vốn đầu tư mà khôngphá vỡ tính ổn định của tài sản công ty. Việc chuyển nhượng vốn dưới hình thứcnày rất dễ dàng và thuận lợi thông qua thị trường chứng khoán. Mặt khác, cổ phầncó mệnh giá nhỏ kết hợp với tính thanh khoản và chuyển nhượng đã khuyến khíchmọi tầng lớp dân chúng đầu tư. Những đặc điểm bản đó đã góp phần đưa CTCP trở thành một hình thức tổchức kinh doanh khả năng huy động một số lượng vốn lớn ngầm chảy trong cáctầng lớp dân cư, khả năng tích tụ và tập trung vốn với quy mô khổng lồ, thể coilà lớn nhất trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay.1. Quy định của pháp luật về các hình thức huy động vốn của công ty cổ phần:Với 2 cách huy động vốn của CTCP là tăng vốn chủ sở hữu và tăng vốn vay,trong mỗi cách lại những phương thức huy động vốn khác nhau: tăng vốn chủsở hữu bằng cách phát hành cổ phiếu, tăng vốn vay bằng cách phát hành trái phiếu,tín dụng ngân hàng và tín dụng thuê mua.a. Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu: • Khái niệm cổ phần, cổ phiếu:- Cổ phần: Thuật ngữ cổ phần được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới và gắnliền với CTCP. LDN 2005 định nghĩa cổ phần là “phần chia nhỏ nhất vốn điều lệcủa CTCP”(điểm a khoản 1 điều 77), theo đó, hai loại cổ phần mà CTCP đượcphép phát hành là: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần phổ thông (còngọi là cổ phần thường) là nền tảng của CTCP. Khoản 1 Điều 78 LDN 2005 quyđịnh cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải khi thành lập CTCP, gồmhai loại: cổ phần phổ thông của cổ đông phổ thông và cổ phần phổ thông của cổđông sáng lập (điều 84 LDN). Ngoài ra, CTCP thể cổ phần ưu đãi, gồm cácloại: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổphần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định (điều 78 LDN 2005).- Cổ phiếu: chính là hình thức của cổ phần, là chứng chỉ do CTCP phát hành,hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sử hữu một hoặc một số cổ phần của công ty4trong đó. Nói cách khác, cổ phiếu là bằng chứng chứng minh quyền sử hữu cổphần của công ty, cổ phiếu thể ghi tên hoặc không ghi tên và phải các nộidung chủ yếu được quy định tại điều 85 LDN 2005 (tên, địa chỉ trụ sở chính củacông ty; số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; số lượng cổ phần vàloại cổ phần; mệnh giá mỗi cổ phần,tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu…).Đối với các loại cổ phiếu ưu đãi thì phải thêm các điều kiện ưu đãi. Trườnghợp cổ phiếu bị mất, rách, bị cháy hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì cổ đôngđược công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đối với cổ phiếu giátrị danh nghĩa trên 10 triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổphiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty thể yêu cầu chủ sở hữu cổphiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hinhthức khác. Quy định như vậy sẽ bảo vệ được quyền lợi của cả nhà đầu tư và côngty với tư cách là một tổ chức phát hành. • Phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu là việc chào bán cổ phần của CTCP cho người đầu tưnhằm đáp ứng yêu cầu về vốn của công ty. Kết quả của việc chào bán cổ phần sẽđảm bảo huy động vốn điều lệ trong quá trình thành lập công ty hoặc sẽ làm tăngvốn điều lệ của công ty trong trường hợp công ty đang hoạt động. Việc phát hành cổ phiếu thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông hiệncó trong công ty hay thể dẫn đến thay đổi vị thế của từng cổ đông. Do vậy, việcquyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được chào bán sẽ do Đại hộiđồng cổ đông quyết định còn Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thứcvà giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán, nhưng đều phảituân theo quy định tại LDN 2005 nhằm đảm bảo quyền lợi cho đa số cổ đông.Người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty kể từ thời điểm cổ phần đượcthanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăngkí cổ đông. Sau khi cổ phần được bán, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu chongười mua. Công ty cũng thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trường hợpnày, các thông tin về cổ đông được ghi vào sổ đăng kí cổ đông là đủ để chứng thựcquyền sở hữu cổ phần của cổ đông.• Quy định của pháp luật về phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu thể diễn ra nhiều lần. thể chia thành các trường hợp:phát hành cổ phiếu lần đầu để huy động vốn thành lập công ty và phát hành cổphiếu trong quá trình hoạt động của công ty. - Phát hành cổ phiếu lần đầu tiên khi thành lập công ty: 5Khi thành lập, CTCP phải huy động vốn góp của các cổ đông. Pháp luật quyđịnh các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng kí mua ít nhất 20% tổng số cổ phầnphổ thông được quyền chào bán. Trong trường hợp các cổ đông sáng lập khôngđăng kí mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải đượcchào và bán hết trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứngnhận kinh doanh để huy động đủ số vốn điều lệ. Các cổ đông sáng lập phải thựchiện nguyên tắc nhất trí về số lượng cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán. LDN 2005 quy định rõ trách nhiệm của các cổ đông sáng lập về tính chínhxác, trung thực đối với giá trị tài sản góp vốn được giới hạn trong phạm vi cáckhoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị đượcđịnh và giá trị thực tế của tài sản góp vốn kết thúc định giá. Những người cam kếtmua cổ phần còn phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vàocông ty theo quy định tại khoản 1 Điều 29. - Phát hành cổ phiếu trong quá trình hoạt động của công ty: Trong quá trình hoạt động, cổ phiếu cũng trở thành một trong những phươngtiện để huy động vốn rất hiệu quả. Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm tăng độ tínnhiệm cho công ty. Cổ phần là lớp nệm bảo vệ cho các chủ nợ, nhờ vậy khả năngvay nợ được mở rộng. Hơn nữa, vốn chủ sở hữu tăng tạo ra một lá chắn chống lạisự phá sản của công ty. Thực chất việc phát hành cổ phiếu trong trường hợp này làviệc công ty chào bán cổ phần để huy động vốn. Theo pháp luật Việt Nam, pháthành cổ phiếu thể thực hiện bằng hai phương thức: + Phát hành riêng lẻ: là hình thức phát hành trong đó cổ phiếu thể được báncho phạm vi một số người nhất định với số lượng hạn chế, thông thường bán chonhững người trong công ty. LDN 2005 lần đầu tiên đưa ra quy định về việc công typhát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán cổ phần đó cho tất cả các cổ đôngtheo tỉ lệ cổ phần hiện tại công ty (khoản 2 Điều 87). Quy định này thực sự cómột bước phát triển hơn so với LDN 1999 trước đó. Tuy nhiên trình tự thủ tục,điều kiện, chào bán cổ phiếu riêng lẻ LDN 2005 không trực tiếp quy định mà doChính phủ sẽ hướng dẫn cụ thể.+ Phát hành cổ phiếu ra công chúng: là phương thức phát hành trong đó cổphiếu được bán rộng rãi ra công chúng cho một số lượng lớn nhà đầu tư với khốilượng cổ phiếu phát hành đạt được một tỉ lệ quy định nhất định và phải dành một tỉlệ nhất định cho các nhà đầu tư nhỏ. Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng là việctạo hàng hóa để giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán (thị trường tập trung).Phát hành cổ phiếu ra công chúng được chia làm 2 trường hợp: Phát hành cổ phiếulần đầu ra công chúng (phát hành trong đó cổ phiếu của công ty lần đầu tiên được6bán cho công chúng đầu tư) và phát hành thêm cổ phiếu (phát hành cổ phiếu bổsung cho công chúng đầu tư).Theo khoản 6 Điều 87 LDN 2005, điều kiện, phương thức và thủ tục chào báncổ phần ra công chúng thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán 2006. Muốnphát hành cổ phiếu ra công chúng, CTCP phải đáp ứng các yêu cầu về vốn, thờigian hoạt động, đội ngũ quản lí, hiệu quả sản xuất kinh doanh và tính khả thi củadự án sản xuất trong tương lai được quy định rõ tại khoản 1 Điều 12 Luật chứngkhoán 2006: "a) Doanh nghiệp mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷđồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải lãi, đồng thờikhông lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán; c) phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đạihội đồng cổ đông thông qua" Việc quy định như trên nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng cổ phiếu pháthành của công ty cổ phần để thể giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nếucông ty cổ phần số vốn điều lệ quá nhỏ, làm ăn không lãi thì không tạo niềmtin cho người đầu tư và cổ phiếu của công ty niêm yết trên trung tâm giao dịchchứng khoán sẽ không tính thanh khoản cao. Sau khi đã đủ các điều kiện trên thì công ty lập hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoánNhà nước để xin được cấp giấy phép phát hành gọi là hồ sơ đăng ký chào bán cổphiếu ra công chúng - khoản 1 điều 13, tiến hành phân phối cổ phiếu sau khi nhậnđược giấy phép phát hành cổ phiếu và công bố - điều 21,… Điều đáng chú ý nhấttrong hồ sơ xin phép phát hành là bản cáo bạch, nội dung gồm các thông tin về cơcấu tổ chức tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, đợtchào bán và chứng khoán chào bán, báo cáo tài chính của tổ chức phát hành tronghai năm gần nhất,…(khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 15 Luật chứng khoán).Ngoài ra, công ty còn phải thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin vàchịu sự giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Điều đó xuất phát từ lí do đểcổ phiếu phát hành ra không phải là sản phẩm của trò lừa đảo hoặc của chủ thể códự án đầu tư kém hiệu quả,gây lãng phí cho nền kinh tế,đồng thời bảo vệ lợi íchcho nhà đầu tư. b. Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu : CTCP còn được quyền huy động vốn thông qua hình thức phát hành tráiphiếu.Theo Khoản 3 Điều 77 LDN 2005, CTCP quyền phát hành chứng khoáncác loại để huy động vốn. Cùng với cổ phiếu, CTCP thể sử dụng trái phiếu để7vay vốn trung hạn và dài hạn, đáp ứng cho nhu cầu về vốn kinh doanh lúc vượtngoài khả năng tài chính của các cổ đông.Theo khoản 3 Điều 6 Luật chứng khoán: "Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhậnquyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành". Như vậy, khác với cổ phiếu là chứng từ xác nhận cổ phần trong công ty, tráiphiếu chỉ xác nhận quyền của người sở hữu trái phiếu được trả nợ gốc và lãi suấtấn định trong trái phiếu. Quan hệ giữa người sở hữu trái phiếu với công ty là quanhệ giữa chủ nợ với con nợ. Theo khoản 1 Điều 88 LDN 2005: "Công ty cổ phần cóquyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định củapháp luật và Điều lệ công ty".Trái phiếu của công ty phát hành đặc điểm: thời gian đáo hạn, lợi tứccố định, đem lại cho chủ sở hữu quyền ưu tiên về phân chia lợi nhuận và về phânchia tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản, thể tự do chuyển nhượng trên thịtrường chứng khoán nhưng người sở hữu trái phiếu không quyền tham gia biểuquyết các vấn đề của công ty. Khác với các hình thức vay nợ khác, trái phiếu cókhả năng trao đổi. Mệnh giá trái phiếu là số tiền ghi trên trái phiếu khi phát hành.Trái phiếu mệnh giá là 100.000 đồng Việt Nam và bội số của 100.000 đồng VN.Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổthông của cùng một công ty phát hành theo các điều kiện dã quy định trước. Cácloại trái phiếu khác theo điều lệ của công ty thể là: trái phiếu dự phần, trái phiếucó thể thu hồi.Phát hành trái phiếu là một cách thức vay vốn quan trọng của CTCP làm tăngvốn vay của công ty. Theo đó người vay phát hành một chứng chỉ thường là vớimột mức lãi suất xác định, đảm bảo thanh toán vào một thời hạn xác định trongtương lai. Người mua trái phiếu sẽ trở thành chủ nợ của công ty, nhận được mộtmức lãi suất cố định và thanh toán khoản vay khi đáo hạn.Phương thức huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu là phương thức ưuviệt dành cho những công ty cổ phần dự án kinh doanh dài hạn với một mức lãisuất thích hợp nhỏ hơn lãi suất công ty phải đi vay ngân hàng nhưng lại cao hơn lãisuất tiền gửi tiết kiệm để thu hút các nhà đầu tư. Điều này vừa lợi cho công typhát hành cũng như các nhà đầu tư do bỏ qua chi phí trung gian. ⇒ CTCP thể phát hành trái phiếu theo hai phương thức là phát hành riênglẻ và phát hành rộng rãi. Điều kiện phát hành trái phiếu ra công chúng cũng đượcquy định tương tự như đối với phát hành cổ phiếu (khoản 2 Điều 12 Luật chứngkhoán), ngoài ra công ty còn phải cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức pháthành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợiích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác. CTCP cũng phải lập hồ sơ nộp8lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước để xin được cấp giấy phép phát hành trái phiếutheo khoản 2 Điều 13 Luật chứng khoán, và cũng phải chú ý tới bản báo cáo bạchnhư đối với trường hợp phát hành cổ phiếu. Trường hợp CTCP phát hành tráiphiếu đảm bảo thì phải nêu rõ tỉ lệ đảm bảo và liệt kê chi tiết tài sản đảm bảotrong hồ sơ xin phép phát hành và tài liệu hợp lệ chứng minh những tài sản bảođảm này thuộc quyền sở hữu của mình hoặc của người thứ ba (trong trường hợpbảo lãnh) và đủ giá trị thanh toán trái phiếu. Trường hợp phát hành trái phiếuchuyển đổi, công ty phải nêu rõ điều khoản mua hoặc chuyển đổi trong hồ sơ xinphép phát hành. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban chứngkhoán phải cấp giấy phép phát hành cho công ty, trường hợp không cấp phải giảithích lí do bằng văn bản. Việc phân phối, tiêu thụ cũng như đình chỉ phát hành tráiphiếu cũng được quy định như đối với cổ phiếu. 2 . Một số nhận xét về các qui định của pháp luật về huy động vốn trongcông ty cổ phần:a. Về vốn chủ sở hữu: Mặc dù các quy định của pháp luật về huy động vốn chủ sở hữu đã nhiềuđiểm tiến bộ, tạo được những điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nhưng bêncạnh đó vẫn còn những hạn chế không tránh khỏi. Theo Khoản 1 Điều 85 LDN 2005 quy định một trong những nội dung chủyếu mà cổ phiếu phải là "mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phầnghi trên cổ phiếu", nghĩa là cổ phiếu bắt buộc phải mệnh giá. thể hiểu mệnhgiá là cách thức góp vốn, cũng là sở cho chủ nợ nhìn vào để đòi nợ và chỉ ýnghĩa khi công ty cổ phần phát hành cổ phiếu lần đầu. Cổ phiếu khi được bán trênthị trường thể một giá cao hơn hay thấp hơn mệnh giá, vậy là sự tách biệtgiữa mệnh giá và giá thị trường nhưng tính chất bình đẳng của việc góp vốn vẫnđược duy trì, bởi giữa những người mua với nhau không gì khác biệt (họ đềuphải trả số tiền như nhau để được sở hữu cổ phiếu). Vì vậy, việc định giá cho cổphiếu lẽ là không cần thiết.Ngoài ra, ta cũng thể đa dạng hóa các loại cổ phiếu ưu đãi để tạo sự hấpdẫn với người đầu tư như ở một số nước nền kinh tế chuyển đổi tương tự ViệtNam, đặc biệt là các nước trong khu vực ASEAN đã áp dụng: cổ phần ưu đãi dồnlãi, cổ phần ưu đãi dự phần được chia cổ tức, cổ phần ưu đãi mua lại, cổ phần ưuđãi thể chuyển đổi, cổ phần ưu đãi phức hợp, cổ phần ưu đãi hàng đầu, cổ phầnưu đãi để trống 9b. Về Trái phiếu: Giống như cổ phiếu, các loại trái phiếu lẽ vẫn chưa thực sự thu hút các nhàđầu tư. Để tạo thêm hàng cho thị trường trái phiếu - một thị trường mà các doanhnghiệp Việt Nam còn bỏ ngỏ, pháp luật nên những quy định về quyền phát hành"các loại trái phiếu khác" giải thích rõ hơn Khoản 1 Điều 88 LDN 2005. thểđưa ra một số loại trái phiếu khác như: trái phiếu không trả lãi, trái phiếu trả lãitheo thu nhập,trái phiếu lãi suất thả nổi,trái phiếu quyền bán trước khi đáo hạn Trong quy định về phát hành trái phiếu của LDN 2005 tại Điểm b Khoản 2Điều 88 "Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bịhạn chế bởi các quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này" nhưng hiện nay chưa kháiniệm chính thức về tổ chức tài chính. Văn bản hướng dẫn cần những giải thíchvà quy định rõ hơn. C. KẾT LUẬN:Tóm lại, CTCP là loại hình công ty chiếm ưu thế ở những nước nền kinh tếthị trường phát triển. Ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp này là khả năngcông khai huy động vốn, tạo lập nguồn vốn khổng lồ vào đầu tư, kinh doanh và sựmềm dẻo trong việc sử dụng vốn phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.Những quy định mới trong LDN 2005 về CTCP, đặc biệt là những quy định về cơchế góp vốnhuy động vốn của nó đã tỏ ra thông thoáng, mềm dẻo hơn, tạo hànhlang pháp lí an toàn cho sự ra đời và hoạt động của CTCP. Sự ra đời và ngày càngphát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho công ty cổphần huy động vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về vốn để hoạt động kinhdoanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ban hành pháp luật đã là cả một quá trình rấtphức tạp nhưng triển khai thi hành lại còn khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, đểnhững quy định về huy động vốn của CTCP đi vào thực tế cuộc sống và phát huycó hiệu quả đòi hỏi sự hỗ trợ về rất nhiều mặt cũng như những hướng dẫn cụ thể từphía Nhà nước.10[...]... hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam 6 Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam, trường đại học Luật Hà Nội, NXB CAND, 2005 7 Quyết định 731/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 15/6/2004 8 Pháp luật Việt Nam về vốn trong công ty cổ phần, Khoá luận tốt nghiệp, Hồ Thị Nga, Hà Nội, 2011 9 Quy định về công ty cổ phần, bài viết của tác giả Trần Văn Trí trên www.saga.vn 10.http://danluat.thuvienphapluat.vn... LIỆU THAM KHẢO 1 Luật doanh nghiệp năm 2005 2 Giáo trình luật thương mại Việt Nam tập 1, trường đại học Luật Hà Nội, Nxb.CAND, Hà Nội, 2006 3 Luật chứng khoán 2006 4 Nghị định 178/1999/NĐ-CP của chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng 5 Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài . ……2II. Pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần: ……………………… 21. Quy định của pháp luật về các hình thức huy động vốn của CTCP:…3a. Huy động vốn thông. nay.1. Quy định của pháp luật về các hình thức huy động vốn của công ty cổ phần: Với 2 cách huy động vốn của CTCP là tăng vốn chủ sở hữu và tăng vốn vay,trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Tìm hiểu pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần doc, Đề tài: Tìm hiểu pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần doc, Đề tài: Tìm hiểu pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay