PROFILE_PHUONG NAM DIGITAL docx

27 540 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 20:20

Digital Marketing, hay ti p th qua m ng, ti p th tr c tuy n là ho t ng cho s n ph m và d ch v thông qua m ng k t n i toàn c u Internet.ế ị ạ ế ị ự ế ạ độ ả ẩ ị ụ ạ ế ố ầL I ÍCH:ỢKhách hàng ang online ngày càng nhi uđ ềLà chi n l c marketing d a trên s thích, xu h ng c a khách hàngế ượ ự ở ướ ủTi p c n c khách hàng liên t c 24/7ế ậ đượ ụT ng tác 2 chi u gi a doanh nghi p và khách hàngươ ề ữ ệTi p c n chính xác t i t ng khách hàng (1 to 1)ế ậ ớ ừD li u và thông tin có th qu lý d dàngữ ệ ể ả ễHi u qu có th o l ng cệ ả ể đ ườ đượChi phí th p.ấ• !"#! $%&' ()!*+,% /0%1"!1 0 •2+34.56&74'%1&/8+9:*-!*8*5;•< 4.%1&/8+64 "9=+>+?@ $.A.B•6C9 "6&/8++346"63+.D%•$"E%1A.B%5;%< 4.%1"F%" $%• G%*H39)%1"I3%1?J%1%KL•H+8*5 M%#!"L'%1-N< O7+6C33#(33156*5.9(P Q6IR•H+8*331567*9?@"E%1#M 9 "3I9•@% S.>%%K%1#2+TTTUV•735/."/W%1 XM%(*Y+Z P6C9 "6• [L"I7(1 2L92"3'"&<%1P6C9 "6•,*%,"%< 4.%1(\%B%"/W%1 XM%"63+.D%•7X&] 7%%6I(\%B%?@+2+9^# $%A.B%1+23•_K%1#;P6C9 "6"IM%33156•!"8*4`+?YL7 57I#6)%1•a"I8"/?b%+2+?b%&S5 M%A.7%&!LP6C9 "6+ !Lc5/8"5 +#+ !Ldc5/8"5 +#efgh• *H+73•i+ &< )% "/j%1+k7 #2+ @%1"b*efgh•W 1 7%&DXH"%b""2%1•6C9 "6"63+.D%lmeg• [L932"&/8+%n%1'%+!+k7?@•!"8*%n%158 H++k7+Bd*/o%1*2*•H+8*?0 + !%5/8+*2""I [%5F.4@ • 7"K%1.X>%P6C9 "6L<"+2+%7%+p%1?@ $.A.B%b"[...]... gian diễn ra event • • Chi phí tiết kiệm hơn nhiều so với event thông thường Và nhiều lợi ích khác CÔNG TY PHUONG NAM DIGITAL ĐC: 07 Nam Quốc Cang – P.Phạm Ngũ Lão – Q1, TP.HCM ĐT:08.3603.1169 – 08.3925.9968 Fax: 08.3925.9968 Website: http://www.phuongnamdesign.com Email: info@phuongnamdesign.com ... được truyền tải đầy đủ và cụ thể, nội dung thân thiện, bài được lưu vĩnh viễn sẽ là nguồn tham chiếu lâu dài Bài PR được viết bởi đội ngũ copywritter có kinh nghiệm và am hiểu về báo chí của Phương Nam Digital WEBSITE BANNER • Định nghĩa: Banner là hình thức quảng cáo hiển thị trên các website Có nhiều loại banner như : CPD, CPM, CPC, Box Apps • Đặc điểm: Hiệu ứng đa dạng, banner được thiết kế bắt... nhận biết hình ảnh thương hiệu CÁC HÌNH THỨC BANNER 1 2 3 4 Tin tức tổng hợp CÁC WEBSITE LIÊN KẾT Tài chính - doanh nghiệp Gia đình sức khỏe Dantri.com.vn CafeF.vn Eva.vn Vnexpress.vn Vneconomy.vn Vietnamnet.vn Dddn.com.vn Phununet.com 24h.com.vn Infotv.vn Giadinh.net.vn Tuoitre.vn Kinhte24h.com Phunutoday.vn Giải trí – Giới trẻ Afamily.vn Kenh14.vn Zing.vn Vietgiatri.com FORUM SEEDING • • • Tạo các... mail được mở ) • Lượng Database phong phú (hơn 1 triệu email) được phân loại kỹ càng( theo độ tuổi, giới tính, ngành nghề, chúc vụ ) MOBILE MARKETING Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng của Việt Nam đạt 132,8 triệu, tính đến hết tháng 5 vừa qua Trong đó, di động là 122,79 triệu, chiếm tới 92,5%, cố định chỉ còn khoảng 10 triệu với 7,5% • Điện thoại di động là phương tiện bên cạnh khách hàng 24/7...FACEBOOK Theo ước tính số liệu người dùng Facebook tại châu Á trong quý 2/2012, Việt Nam là quốc gia nằm trong TOP 10 các nước có người sử dụng Facebook nhiều nhất với gần 7 triệu người và có tốc độ tăng trưởng người dùng cao nhất trong khu vực với tỷ lệ 55.6% , bỏ xa nước đứng thứ 2 là . viết bởi đội ngũ copywrier có kinh nghiệm và am hiểu về báo chí của Phương Nam Digital. •34&  &5 7%%6I 5@ \% "i+.  Digital Marketing, hay ti p th qua m ng, ti p th tr c tuy n là ho t ng cho s
- Xem thêm -

Xem thêm: PROFILE_PHUONG NAM DIGITAL docx, PROFILE_PHUONG NAM DIGITAL docx, PROFILE_PHUONG NAM DIGITAL docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay