Báo cáo " Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp " pptx

6 324 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 18:20

nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 5/2007 43 Ths. Đào Lệ Thu *1. Quyn s hu cụng nghip (SHCN) l mt trong nhng quyn dõn s quan trng ca cụng dõn. c bit, khi nn kinh t phỏt trin n mt trỡnh nht nh, vn bo h quyn SHCN cng c t ra mt cỏch cp thit. iu ú giỳp to ra mụi trng phỏp lớ an ton, lnh mnh cho nhng hot ng sỏng to trong lnh vc sn xut, kinh doanh, gúp phn a nn kinh t i lờn. Vic bo h quyn SHCN c tin hnh bng nhiu bin phỏp khỏc nhau, trong ú s dng phỏp lut hỡnh s c xem l mt trong nhng bin phỏp cn thit v ó tr nờn ph bin nhiu nc trờn th gii. Vo nhng nm 1980, Nh nc ta ó quan tõm hn n vn bo v quyn SHCN. õy chớnh l kt qu ca s thay i nhn thc v tm quan trng ca vic bo v nhng tri thc sỏng to ca con ngi gúp phn vo s phỏt trin ca nn kinh t v i sng xó hi. M u cho nhng hot ng lp phỏp hỡnh s cú ý ngha i vi vic bo v quyn SHCN l vic xõy dng iu lut quy nh v cỏc ti phm liờn quan n quyn SHCN ti Chng VII Cỏc ti phm v kinh t ca B lut hỡnh s (BLHS) nm 1985. ú l iu 167 BLHS quy nh ti lm hng gi v ti buụn bỏn hng gi. Nh vy, ngay t khi ban hnh BLHS u tiờn ca nc Cng ho XHCN Vit Nam vo nm 1985, Nh nc ta ó ch trng coi quyn SHCN l mt trong nhng khỏch th bo v ca lut hỡnh s. Trong nhng nm gn õy, s phỏt trin ca nn kinh t th trng vi nhng bin i sõu sc trong i sng xó hi ca t nc ó dn n nhng din bin phc tp ca cỏc vi phm phỏp lut v bo h quyn SHCN. S lng cỏc vi phm phỏp lut trong lnh vc ny ngy cng tng ó khin cho hot ng qun lớ nh nc gp khụng ớt khú khn, ng thi cng lm cho cỏc ch s hu chu nhng thit hi nghiờm trng v quyn li. ng trc thc trng ú, vic xõy dng v tip tc hon thin h thng vn bn phỏp lut trong ú cú vn bn phỏp lut hỡnh s v bo h quyn SHCN l ht sc cn thit. Vi tinh thn ny, B lut hỡnh s nm 1999 quy nh cỏc ti: Ti buụn bỏn hng gi (iu 156); ti buụn bỏn hng gi l lng thc, thc phm, thuc cha bnh, thuc phũng bnh (iu 157); ti buụn bỏn hng gi l thc n dựng chn nuụi, phõn bún, thuc thỳ y, thuc bo v thc vt, ging cõy trng vt nuụi (iu 158); ti vi phm quy nh v cp vn bng bo h quyn s hu cụng nghip (iu 170); ti xõm phm quyn s hu cụng nghip (iu 171). * Ging viờn Khoa lut hỡnh s Trng i hc Lut H Ni nghiên cứu - trao đổi 44 tạp chí luật học số 5/2007 Nhng quy nh ny ó th hin s phỏt trin ca h thng phỏp lut trong nn kinh t th trng - s phn ỏnh kp thi nhng ũi hi mi ca tin trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc. 2. Trong cỏc ti phm ny, ti vi phm quy nh v cp vn bng bo h quyn SHCN (iu 170) l ti phm mi c b sung vo BLHS 1999. Vic quy nh ti phm ny ó to c s phỏp lớ cho vic truy cu trỏch nhim hỡnh s ngi cú thm quyn trong vic cp vn bng bo h quyn SHCN khi ngi ú cú hnh vi vi phm nghiờm trng trong hot ng thc thi nhim v ca mỡnh. ú l hnh vi vi phm cỏc quy nh ca Nh nc i vi hot ng cp vn bng bo h quyn SHCN nh: Khụng cp vn bng cho cỏc ch th ó cú iu kin c cp; cp vn bng khụng ỳng quy nh v thi gian, th tc; cp vn bng bo h cho nhng i tng SHCN m trc ú i tng ny ó c cp vn bng bo h cho mt ch s hu cụng nghip khỏc v.v Ti xõm phm quyn s hu cụng nghip (iu 171 BLHS) mi v mt tờn gi song khụng phi l ti phm mi. Mt trong nhng dng hnh vi ca ti phm ny ó tng c phn ỏnh trong cu thnh ca ti sn xut, buụn bỏn hng gi theo quy nh ti iu 167 ca BLHS nm 1985. Hnh vi phm ti khụng ch xõm phm ch qun lớ nh nc v bo h quyn SHCN m cũn trc tip gõy thit hi cho quyn v li ớch ca ch s hu hp phỏp ca cỏc i tng quyn SHCN. i tng ca ti phm ny l cỏc i tng quyn SHCN ang c bo h hp phỏp ti Vit Nam. ú l sỏng ch, gii phỏp hu ớch, kiu dỏng cụng nghip, nhón hiu hng hoỏ, tờn gi, xut x hng húa v.v õy l cỏc sn phm trớ tu ca con ngi, nhng loi ti sn vụ hỡnh song li cú kh nng em li nhng li ớch vt cht vụ cựng to ln cho ch s hu núi riờng v cho ton xó hi núi chung khi nú c ng dng vo thc tin. Nh vy, khi hnh vi phm ti c thc hin thỡ cn hiu rng hnh vi ú tỏc ng lờn kt qu ca s sỏng to, lờn cỏc dng tn ti mang tớnh vt cht ca cỏc i tng quyn SHCN ang c bo h. iu 171 quy nh hai loi hnh vi khỏch quan ca ti phm l chim ot hoc s dng bt hp phỏp cỏc i tng s hu cụng nghip ang c bo h ti Vit Nam. õy cn thng nht rng vic chim ot c thc hin i vi nhng i tng vt cht l hỡnh thc biu hin ra ngoi th gii khỏch quan ca cỏc i tng SHCN c bo h, vớ d nh chim ot mt bn thit k, mt kt qu nghiờn cu bng vn bn, mt mụ hỡnh, mt mu v v.v Hnh vi chim ot õy khụng nờn c hiu mt cỏch thun tuý ging nh hnh vi chim ot ti sn thụng thng vỡ i tng ca ti phm õy l loi ti sn vụ hỡnh rt c bit. õy ch nờn c hiu l vic chim ly kt qu ca s sỏng to ó c bo h th hin di bt kỡ hỡnh thc no. Ngoi hai ti phm k trờn, BLHS nm 1999 cũn quy nh mt s ti phm khỏc cú liờn quan n quyn SHCN, ú l ti buụn nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 5/2007 45 bỏn hng gi (iu 156); ti buụn bỏn hng gi l lng thc, thc phm, thuc cha bnh, thuc phũng bnh (iu 157); ti buụn bỏn hng gi l thc n dựng chn nuụi, phõn bún, thuc thỳ y, thuc bo v thc vt, ging cõy trng vt nuụi (iu 158). Cỏc ti phm ny cú mt s im chung l: u l hnh vi mua i bỏn li loi hng hoỏ bit rừ l gi (trong ú bao gm c nhng mt hng gi c sn xut vi phm quyn SHCN) v u cú hỡnh pht c quy nh nghiờm khc hn rt nhiu so vi hỡnh pht c quy nh i vi hai ti c quy nh ti iu 170 v iu 171 ca BLHS. 3. Tuy nhng quy nh nờu trờn trong BLHS nm 1999 ó to c c s phỏp lớ cn thit cho vic bo v quyn SHCN song chỳng vn cũn nhng bt cp nht nh. V mt lớ lun, mt trong cỏc yờu cu ca vic quy nh cỏc ti xõm phm trt t qun lớ kinh t núi chung v cỏc ti phm liờn quan n quyn SHCN núi riờng l cỏc quy nh ú phi phự hp vi h thng cỏc quy nh phỏp lut v qun lớ kinh t ca Nh nc ta hin nay. Nh vy, vic xõy dng cu thnh ti phm ca cỏc ti trong lnh vc SHCN phi da trờn c s v phự hp vi quy nh ca phỏp lut chuyờn ngnh v cỏc vi phm phỏp lut trong lnh vc SHCN. Va qua, B lut dõn s nm 2005 ó c ban hnh. Theo ú ó cú mt s thay i nht nh trong cỏc quy nh v bo h quyn SHCN. S thay i ny ũi hi phi cú nhng iu chnh tng ng ca phỏp lut hỡnh s v bo h quyn SHCN. Trc ht, quy nh v ti vi phm quy nh v cp vn bng bo h quyn SHCN (iu 170 BLHS) cn c sa i. Ti phm ny c thc hin bi ch th l nhng cỏn b nh nc cú thm quyn trong vic cp vn bng bo h quyn SHCN v vi li c ý. Vỡ vy, õy c xem l loi ti phm cú mc nguy him cho xó hi tng ng vi mt s ti phm khỏc cựng c quy nh trong Chng XVI-BLHS nm 1999 nh: Ti vi phm cỏc quy nh v qun lớ t ai (iu 174), ti vi phm cỏc quy nh v qun lớ rng (iu 176) v.v iu ú ó c chng minh bng mc nghiờm khc tng ng ca hỡnh pht c quy nh i vi cỏc ti phm ny. Tuy nhiờn, cỏc hnh vi c quy nh ti iu 174 hoc iu 176 cu thnh ti phm ngay khi tha món mt trong cỏc du hiu gõy hu qu nghiờm trng hoc ó b x lớ k lut v hnh vi ny. Trong khi ú, hnh vi vi phm quy nh v cp vn bng bo h quyn s hu cụng nghip li ch cu thnh ti phm khi phi thoó món ng thi c hai du hiu l ó b x lớ k lut hoc x pht hnh chớnh v hnh vi ny v gõy hu qu nghiờm trng. T im bt hp lớ nờu trờn, iu 170 BLHS cn c sa i theo hng quy nh hnh vi cu thnh ti phm khi mt trong cỏc du hiu gõy hu qu nghiờm trng hoc ó b x lớ k lut hoc b x pht hnh chớnh c tho món. Sa i ny s to c s phỏp lớ hp lớ hn u tranh bng phỏp lut hỡnh s i vi loi hnh vi nguy him cho xó hi nờu trờn. ng thi, iu ú cng lm cho quy nh nghiªn cøu - trao ®æi 46 t¹p chÝ luËt häc sè 5/2007 về tội phạm này phù hợp với quy định về các tội phạm khác có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội tương đương. Tiếp theo, cần có một số sửa đổi, bổ sung đối với quy định về tội xâm phạm quyền SHCN (Điều 171 BLHS năm 1999). Việc mô tả dấu hiệu hành vi khách quan nguy hiểm cho xã hội trong cấu thành tội phạm của tội này là chưa đầy đủ. Như đã phân tích, hành vi khách quan của tội phạm này là một trong hai loại hành vi: Chiếm đoạt hoặc sử dụng bất hợp pháp các đối tượng SHCN đang được bảo hộ tại Việt Nam. Trong khi đó, theo quy định của các điều 12, 13, 14, 15 Nghị định số 106/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 “Về xử phạt vi phạm hành chính về SHCN”, các hành vi vi phạm quy định về bảo hộ quyền SHCN đa dạng hơn và có thể được chia thành ba nhóm như sau: - Những hành vi sử dụng bất hợp pháp các đối tượng SHCN đang được bảo hộ hợp pháp. Ví dụ: Hành vi sản xuất sản phẩm đang được bảo hộ là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; áp dụng quy trình đang được bảo hộ là sáng chế; gắn lên sản phẩm, bao bì sản phẩm dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá được bảo hộ cho hàng hoá cùng loại hoặc tương tự với sản phẩm đó v.v - Những hành vi có tính chất đưa vào lưu thông các sản phẩm, bộ phận sản phẩm đang được bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc được sản xuất theo quy trình đang được bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích v.v Ví dụ: Hành vi buôn bán hoặc hành vi quảng cáo, hành vi vận chuyển, hành vi tàng trữ nhằm để bán các sản phẩm, bộ phận sản phẩm đó. - Hành vi nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm, bộ phận sản phẩm đang được bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc được sản xuất theo quy trình đang được bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích. Đối chiếu quy định của Điều 171 BLHS năm 1999 với những quy định nêu trên của Nghị định số 106/2006/NĐ-CP, có thể thấy một loạt hành vi khác vi phạm các quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã không được phản ánh trong cấu thành tội phạm của tội xâm phạm quyền SHCN. Theo chúng tôi, quyền SHCN chỉ có thể được bảo vệ một cách triệt để, có hiệu quả nếu tất cả các vi phạm pháp luật về bảo hộ quyền SHCN gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội đều bị tội phạm hoá. Như vậy, những hành vi đó sẽ được răn đe kịp thời và sẽ bị trừng trị thích đáng bởi pháp luật hình sự. Tuy nhiên, những hành vi này không nhất thiết đều phải được mô tả cụ thể trong cấu thành tội phạm. Chỉ một vài hành vi điển hình và phổ biến mới cần được phản ánh cụ thể trong cấu thành tội phạm. Những hành vi còn lại có thể được quy định một cách khái quát bằng cụm từ “các hành vi khác xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Bên cạnh đó, hành vi buôn bán các loại hàng hoá trong khi biết rõ chúng được sản xuất một cách trái phép, vi phạm pháp luật về bảo hộ quyền SHCN(1) đã không được mô tả trong cấu thành tội phạm của tội xâm phạm quyền SHCN (Điều 171- BLHS 1999). nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 5/2007 47 Trong BLHS nm 1985, hnh vi nờu trờn ó b ti phm hoỏ v c quy nh trong cu thnh ti phm ca ti sn xut, buụn bỏn hng gi (iu 167) cựng vi cỏc hnh vi xõm phm quyn SHCN khỏc. Hnh vi ny rừ rng cú cựng tớnh cht vi hnh vi chim ot hoc hnh vi s dng bt hp phỏp cỏc i tng SHCN. Tuy nhiờn, do khụng c phn ỏnh trong quy nh v ti xõm phm quyn SHCN nờn loi hnh vi ny s b x lớ theo iu lut khỏc,(2) vi mc nghiờm khc hn ca hỡnh pht. õy thc s l im bt hp lớ khụng ch v k thut lp phỏp m cũn v ni dung cu thnh cng nh v ng li x lớ i vi ti phm. Ngoi ra, theo iu 750 B lut dõn s nm 2005, tờn gi ca cỏc i tng quyn SHCN ó cú nhng iu chnh v mt s i tng ó c quy nh b sung. Chớnh vỡ vy, s phn ỏnh cỏc i tng ny trong cu thnh ti phm ca ti xõm phm quyn SHCN hin nay ó tr nờn bt cp v cn cú nhng thay i thớch hp. Cỏch mụ t y m ngn gn nht l dựng cm t: cỏc i tng quyn s hu cụng nghip - ging nh cm t ó c s dng ti iu 750 B lut dõn s nm 2005. Nh vy, nhng i tng ny s c xỏc nh bng cỏch vin dn quy nh nờu trờn ca B lut dõn s.(3) T nhng phõn tớch nờu trờn, quy nh v ti xõm phm quyn SHCN nờn c sa i nh sau: iu 171. Ti xõm phm quyn s hu cụng nghip. 1. Ngi no vỡ mc ớch kinh doanh m chim ot, s dng bt hp phỏp cỏc i tng quyn s hu cụng nghip ang c bo h ti Vit Nam hoc cú hnh vi khỏc vi phm quy nh v bo h quyn s hu cụng nghip gõy hu qu nghiờm trng hoc ó b x pht hnh chớnh v hnh vi ny hoc ó b kt ỏn v ti ny, cha c xoỏ ỏn tớch m cũn vi phm Ngoi ra, cũn mt loi hnh vi nguy him trong lnh vc SHCN cha b ti phm húa l hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh liờn quan n quyn SHCN. Mt s biu hin ca hnh vi ny cú th k ra nh: S dng ch dn thng mi gõy nhm ln v ch th kinh doanh, s dng tờn min trựng hoc tng t gõy nhm ln vi nhón hiu, tờn thng mi c bo h ca ngi khỏc gõy thit hi n uy tớn, danh ting ca nhón hiu, tờn thng mi tng ng v.v (4) Loi hnh vi ny cng cú nh hng trc tip n quyn li ca ch SHCN v nu dn n hu qu nghiờm trng thỡ nờn b xem l hnh vi nguy him ỏng k cho xó hi. Do ú, cn quy nh trong BLHS mt ti phm na liờn quan n lnh vc SHCN l ti cnh tranh khụng lnh mnh. Nh vy, phỏp lut hỡnh s cú th bo v quyn SHCN mt cỏch y v trit . Cui cựng, quy nh v hỡnh pht i vi cỏc ti phm trong lnh vc SHCN cng cn c sa i. Hỡnh pht c quy nh i vi cỏc ti phm ny trong BLHS hin hnh va cha tng xng vi tớnh cht nguy him cho xó hi ca ti phm va cha phự hp vi tớnh cht kinh t ca chỳng. Th nht, hỡnh pht tin c quy nh rt hn ch (ch ti khon 1 iu 171) v vi mc hỡnh pht thp (t hai mi nghiên cứu - trao đổi 48 tạp chí luật học số 5/2007 triu ng n hai trm triu ng) cha nghiờm khc rn e hnh vi phm ti. Th hai, hỡnh pht c quy nh i vi ti xõm phm quyn SHCN theo iu 171 BLHS nm 1999 cú mc nghiờm khc quỏ thp nu so sỏnh vi cỏc khung hỡnh pht i vi ti sn xut, buụn bỏn hng gi theo iu 167 BLHS nm 1985.(5) Vi loi v mc hỡnh pht c quy nh trong BLHS hin hnh, ti xõm phm quyn SHCN thm chớ ch l ti phm ớt nghiờm trng theo khon 2 iu 171 (vỡ mc cao nht ca khung hỡnh pht l ba nm tự). Xut phỏt t tớnh nguy him cho xó hi ca loi hnh vi ny cng nh trc yờu cu ca thc tin u tranh, hỡnh pht i vi ti xõm phm quyn SHCN cn c quy nh nghiờm khc hn. C th, hỡnh pht tự i vi nhng trng hp phm ti phn ỏnh ti khon 2 iu 171 nờn c quy nh t hai nm n by nm. Nh vy, trờn c s mc cao nht ca khung hỡnh pht, khon 1 iu 171 s tng ng vi ti phm ớt nghiờm trng v khon 2 s tng ng vi ti phm nghiờm trng. Bờn cnh ú, nh lm lut nờn quy nh mc pht tin theo t l nht nh so vi thit hi vt cht m ti phm gõy ra cho ch SHCN hp phỏp thay vỡ quy nh mc pht tin xỏc nh nh B lut hỡnh s hin hnh. Quy nh v cỏc ti phm trong lnh vc SHCN khụng ch cn c sa i, b sung theo nhng kin ngh nờu trờn m hin nay, nhng quy nh ú cũn cha c nhn thc mt cỏch thng nht v chớnh xỏc nờn dn n nhng khú khn nht nh trong thc tin ỏp dng. gii quyt vn ú, cỏc c quan chc nng cn ban hnh vn bn hng dn vic ỏp dng thng nht cỏc quy nh ny. Vn bn hng dn cn chỳ ý gii thớch c th tỡnh tit gõy hu qu nghiờm trng trong cu thnh ca cỏc ti phm liờn quan n quyn SHCN. Túm li, nhng quy nh ca BLHS nm 1999 v cỏc ti phm trong lnh vc SHCN ó cho thy quan im ỳng n ca Nh nc ta trong vic bo v quyn SHCN bng phỏp lut hỡnh s. Tuy nhiờn, nhng quy nh ú phỏt huy c tỏc dng trong thc tin, mt s im bt cp nờu trờn cn c khc phc. Bờn cnh ú, cỏc quy nh ny cn c nhn thc v ỏp dng thng nht. iu ú gúp phn duy trỡ mụi trng phỏp lớ an ton cho nhng hot ng sỏng to ca con ngi phc v cho i sng kinh t xó hi ca t nc./. (1). Trong thc tin, nhng loi hng húa ny thng c gi l hng gi v hỡnh thc. (2). Tu theo tớnh cht ca i tng hng hoỏ m hnh vi s cu thnh ti phm quy nh ti iu 156 (ti buụn bỏn hng gi), hoc theo iu 157 (ti buụn bỏn hng gi l lng thc, thc phm, thuc cha bnh, thuc phũng bnh) hoc theo iu 158 (ti buụn bỏn hng gi l thc n dựng chn nuụi, phõn bún, thuc thỳ y, thuc bo v thc vt, ging cõy trng, vt nuụi). (3).Xem: Nhng quy nh c th v cỏc i tng quyn SHCN trong Lut s hu trớ tu nm 2005, Phn th ba. (4). Cỏc hnh vi ny c quy nh c th ti iu 130 Lut s hu trớ tu nm 2005. (5). Nh ó nờu phn trờn, trc õy cỏc hnh vi ny c phn ỏnh chung trong cu thnh ti phm ca ti sn xut, buụn bỏn hng gi theo iu 167 BLHS nm 1985 v do ú b x lớ theo cỏc khung hỡnh pht nghiờm khc hn. . xâm phạm quyền SHCN. Theo chúng tôi, quyền SHCN chỉ có thể được bảo vệ một cách triệt để, có hiệu quả nếu tất cả các vi phạm pháp luật về bảo hộ quyền. 1999 với những quy định nêu trên của Nghị định số 106/2006/NĐ-CP, có thể thấy một loạt hành vi khác vi phạm các quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp " pptx, Báo cáo " Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp " pptx, Báo cáo " Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp " pptx

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay