Đề tài " (log t)2/3 law of the two dimensional asymmetric simple exclusion process " pdf

30 211 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 16:20

. Annals of Mathematics (log t)2/3 law of the two dimensional asymmetric simple exclusion process By Horng-Tzer Yau Annals of Mathematics,. 377–405 (log t)2/3 law of the two dimensional asymmetric simple exclusion process By Horng-Tzer Yau*AbstractWe prove that the diffusion coefficient for the two
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài " (log t)2/3 law of the two dimensional asymmetric simple exclusion process " pdf, Đề tài " (log t)2/3 law of the two dimensional asymmetric simple exclusion process " pdf, Đề tài " (log t)2/3 law of the two dimensional asymmetric simple exclusion process " pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay