Cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, thực trạng và giải pháp và vấn đề tái cơ cấu sau khủng hoảng kinh tế

24 676 4
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2012, 09:53

Luận Văn: Cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, thực trạng và giải pháp và vấn đề tái cơ cấu sau khủng hoảng kinh tế Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18LMỤC LỤCMỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU NGÀNH KINH TẾ 2 1.1. Khái niệm 2 1.2. Những sở lý thuyết xác định xu hướng dịch chuyển cấu ngành kinh tế . 3 1.2.1. Quy luật tiêu dùng của E.Engel . 3 1.2.2. Quy luật về đổi mới kỹ thuật tăng năng suất lao động của A.Fisher . 5 1.3. Các xu thế dịch chuyển cấu ngành kinh tế . 6 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế . 7 1.4.1. Các nhân tố bên trong . 7 1.4.2. Các nhân tố bên ngoài . 8 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẤU NGÀNH VIỆT NAM m' target='_blank' alt='cơ cấu ngành kinh tế việt nam 2010' title='cơ cấu ngành kinh tế việt nam 2010'>CƠ CẤU NGÀNH VIỆT NAM m' target='_blank' alt='cơ cấu ngành kinh tế việt nam 2011' title='cơ cấu ngành kinh tế việt nam 2011'>CƠ CẤU NGÀNH VIỆT NAM 9 2.1. cấu ngành kinh tế Việt Nam . 9 2.2. Thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam thời gian qua . 9 2.2.1. Sự dịch chuyển về tỷ trọng các ngành trong cấu trong nội bộ từng ngành . 9 2.2.2. Sự dịch chuyển theo xu hướng “mở” . 12 2.3. Đánh giá sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam thời gian qua 13 2.3.1. Kết quả đạt được . 13 2.3.2. Hạn chế . 14 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 15 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CẤU NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM VẤN ĐỀ TÁI CẤU SAU KHỦNG HOẢNG 17 Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18L3.1. Định hướng cho cấu ngành kinh tế Việt Nam sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam 17 3.2. Giải pháp thúc đẩy sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế tái cấu kinh tế sau khủng hoảng 18 3.2.1. Thay đổi cấu đầu tư 18 3.2.2. Nhận thức đúng đắn hơn về chính sách bảo hộ thị trường nội địa 19 3.2.3. Phát triển khoa học - công nghệ nguồn nhân lực. . 19 3.2.4. Tạo lập đồng bộ các loại thị trường 20 3.2.5. Cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 20 KẾT LUẬN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18LLỜI MỞ ĐẦUTrong quá trình tăng trưởng của mỗi quốc gia, chuyển dịch cấu ngành linh hoạt phù hợp với những điều kiện bên trong, bên ngoài vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo nên tính chất bền vững, hiệu quả của quá trình tăng trưởng. Nó tác dụng củng cố thành quả của công nghiệp hóa tiếp theo là tác dụng đến các mục tiêu khác của công nghiệp hóa như mục tiêu về xã hội, môi trường.Thêm vào đó, trong nền kinh tế hội nhập quốc tế khu vực ngày càng phát triển thì việc lựa chọn dạng chuyển dịch cấu ngành thể hiện được các lợi thế tương đối khả năng cạnh tranh của một quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu, là sở cho sự chủ động tham gia thực hiện hội nhập thắng lợi, giành được vị trí xứng đáng hiệu quả cao trong việc tham gia vào chuỗi dây chuyền giá trị toàn cầu.Vì những lý do trên, việc đánh giá thực trạng cấu ngành kinh tế, phân tích những yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch của nó để đưa ra những giải pháp để một cấu ngành hợp lý cũng như những giải pháp về sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế để đạt cấu hợp lý đó là rất cần thiết.Nhận thức được vấn đề trên, em lựa chọn đề tài “Cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, thực trạng giải pháp vấn đề tái cấu sau khủng hoảng kinh tế”.Nội dung đề án bao gồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về cấu ngànhChương 2: Thực trạng cấu ngành kinh tế Việt NamChương 3: Những giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển dịch cấu ngành kinh tế vấn đề tái cấu sau khủng hoảng kinh tế.1Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18LCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU NGÀNH KINH TẾ1.1. Khái niệmCơ cấu ngành kinh tế: là tương quan giữa các ngành trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, thể hiện mối quan hệ hữu sự tác động qua lại cả về số lượng chất lượng giữa các ngành với nhau. Các mối quan hệ này được hình thành trong những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định, luôn vận động hướng vào những mục tiêu cụ thể.Theo liên hiệp quốc (UN), các ngành kinh tế được phân thành 3 khu vực hay gọi là 3 ngành gộp: Khu vực I bao gồm các ngành nông – lâm – ngư nghiệp, khu vực II là các ngành công nghiệp xây dựng, khu vực III gồm các ngành dịch vụ. Trong mỗi nhóm ngành lại bao gồm các ngành khác nhau, gọi là các ngành cấp 1.Chuyển dịch cấu ngành: Quá trình thay đổi của cấu ngành từ trạng thái này sang trạng thái khác ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với môi trường điều kiện phát triển gọi là sự dịch chuyển cấu ngành kinh tế. Chuyển dịch cấu ngành không chỉ là thay đổi về số lượng các ngành, tỷ trọng của mỗi ngành mà còn bao gồm sự thay đổi về vị trí, tính chất mối quan hệ trong nội bộ cấu ngành. Việc chuyển dịch cấu ngành phải dựa trên sở một cấu hiện nội dung của sự chuyển dịch là cải tọa cấu cũ, lạc hậu hoặc chưa phù hợp để xây dựng cấu mới tiên tiến, hoàn thiện bổ sung cấu cũ nhằm biến đổi cấu mới hiện đại phù hợp hơn.Trên khía cạnh các bộ phận cấu thành phát triển kinh tế thì cấu ngành của nền kinh tế phản ánh mặt chất về kinh tế của quá trình phát triển. Dạng cấu ngành được xem là quan trọng nhất, được quan tâm nghiên cứu nhiều nhất, vì nó phản ánh về bản sự phát triển của khoa học công nghệ, lực lượng sản xuất, phân công lao động chuyên môn hóa hợp tác sản xuất. Dấu hiệu thuyết phục nhất để đánh giá so sánh trình độ phát triển kinh tế 2Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18Lthường là dạng (trạng thái) cấu ngành kinh tế mà mỗi quốc gia đạt được. Trong cuốn “Các giai đoạn phát triển kinh tế”, Rostow đã tổng kết sự lựa chọn dạng cấu ngành hợp lý, tương ứng với từng giai đoạn phát triển kinh tế.Trong đó: dạng cấu kinh tế nông nghiệp hay nông – công nghiệp được đặc trưng bởi tỷ trọng nông nghiệp chiếm từ 40-60%, công nghiệp từ 10-20% , dịch vụ từ 10-30%, dạng cấu công – nông nghiệp – dịch vụ hay công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp thường các tỷ trọng nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tương ứng là 15-25%, 25-35%, 40-50%, khi nền kinh tế đạt được dạng cấu dịch vụ - công nghiệp thì tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn dưới 10%, công nghiệp 35-40%, dịch vụ từ 50-60%.Chuyển dịch cấu ngành là một quá trình diễn ra liên tục, gắn liền với quá trình công nghiệp hóa được xem là kết quả của quá trình công nghiệp hóa đối với các nước đang phát triển. Chuyển dịch cấu ngành là một quá trình mang tính khách quan, dưới sự tác động của các yếu tố phát triển: lực lượng sản xuất, phân công lao động xã hội, thị trường, quan hệ cung – cầu hàng hóa. Chúng ta không nên tạo dựng một cấu ngành theo ý muốn chủ quan của mình. Sự tác động của chính phủ trong quá trình chuyển dịch cấu ngành nằm ở chỗ: nắm bắt các yếu tố liên quan đến chuyển dịch cấu, định hướng phát triển sử dụng các chính sách để thúc đẩy quá trình chuyển dịch phù hợp.1.2. Những sở lý thuyết xác định xu hướng dịch chuyển cấu ngành kinh tế1.2.1. Quy luật tiêu dùng của E.EngelĐây là quy luật phản ánh mối quan hệ giữa thu nhập phân phối thu nhập cho tiêu dùng cá nhân đối với hàng hóa lương thực thực phẩm. Engel cho rằng, chi tiêu cho lương thực là một chỉ số tốt phản ánh về phúc lợi của 3Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18Lquốc gia đó, cụ thể là phần chi tiêu cho hàng hóa lương thực càng thấp trong tổng thu nhập tiêu dùng dân cư, là biểu hiện phúc lợi càng cao.Đường Engel (Engel Curve) là một đường biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập tiêu dùng cá nhân về một loại hàng hóa cụ thể. Đường Engel được minh họa:Độ dốc của đường Engel ở bất kỳ điểm nào chính là xu hướng tiêu dùng biên của hàng hóa đó cho thấy tỷ số thay đổi tiêu dùng so với thay đổi thu nhập, nó phản ảnh độ co giãn của tiêu dùng một loại hàng hóa cụ thể đối với thu nhập dân cư. Bằng quan sát thực nghiệm, Engel đã nhận thấy rằng khi thu nhập của các hộ gia đình tăng lên đến một mức độ nhất định thì tỷ lệ chi tiêu của họ cho lương thực, thực phẩm giảm đi. Như vậy, đường Engel thể hiện quy luật tiêu dùng đối với hàng hóa là lương thực thực phẩm xu hướng dốc lên với độ dốc cao ở đoạn đầu, sau độ dốc giảm dần (độ co giãn của cầu hàng hóa theo thu nhập dương) cuối cùng là xu hướng xuống khi thu nhập gia đình đạt một độ nhất định (độ co giãn âm). Do chức năng chính của khu vực nông nhiệp là sản xuất lương thực thực phẩm nên thể suy ra là tỷ trọng nông nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế sẽ giảm đi khi thu nhập tăng lên đến một mức độ nhất định.Quy luật Engel được phát hiện cho sự tiêu dùng lương thực thực phẩm nhưng nó ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng của các hàng hóa khác. Các nhà kinh tế gọi hàng hóa nông sản là hàng hóa thiết yếu, các hàng hóa công nghiệp là các hàng hóa lâu bền cung cấp sản phẩm dịch vụ là hàng hóa cao cấp. Qua quá trình nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng: trong quá trình gia tăng thu nhập, thì tỷ lệ gia tăng chi tiêu cho hàng hóa lâu bền xu hướng gia tăng nhưng với mức độ nhỏ hơn mức độ tăng thu nhập, còn tỷ lệ chi tiêu cho hàng hóa dịch vụ xu hướng ngày càng tăng, độ đôc của đường Engel đối với hàng hóa này càng ngày càng cao đến một mức thu nhập nào đó thì tốc độ tiêu dùng cao hơn tốc độ tăng thu nhập.4Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18L1.2.2. Quy luật về đổi mới kỹ thuật tăng năng suất lao động của A.FisherNăm 1935, trong cuốn “Các quan hệ kinh tế của tiến bộ kỹ thuật”, trên sở quan niệm nền kinh tế gồm 3 khu vực: khu vực thứ nhất bao gồm ngành nông, lâm, ngư nghiệp khai thác khoáng sản, khu vực thứ 2 bao gồm các ngành công nghiệp chế biến, xây dựng khu vực thứ 3 gồm các ngành dịch vụ. A.Fisher đã phân tích: hai nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình dịch chuyển ngành đó là chuyên môn hóa sự thay đổi trong công nghệ, tiến bộ kỹ thuật. Quá trình chuyên môn hóa, mở đường cho việc trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thiện tổ chức, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động. Theo xu thế phát triển khoa học công nghệ, ngành nông nghiệp dễ khả năng thay thế lao động nhất, việc tăng cường sử dụng máy móc thiết bị các phương thức canh tác mới tạo điều kiện cho nông dân nâng cao năng suất lao động. Trong khi đó nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nông sản sẽ xu hướng ngày càng giảm đi theo sự phát triển kinh tế. Kết quả là để đảm bảo nhu cầu lương thực thực phẩm cần thiết cho xã hội thì không cần đến một lưc lượng lao động như cũ như vậy, tỷ lệ lực lượng lao động nông nghiệp xu hướng giảm dần trong cấu ngành kinh tế. Trong khi đó, ngành công nghiệp khó khả ngăn thay thế lao động hơn nông nghiệp do tính chất phức tạp hơn của việc sử dụng kỹ thuật mới, mặt khác độ co giãn của cầu tiêu dùng loại sản phẩm này là đại lượng lớn hơn không vì vậy theo sự phát triển kinh tế, tỷ trọng lao động công nghiệp xu hướng tăng lên. Quá trình chuyên môn hóa cũng hình thành những ngành chế biến cao hơn, làm cho tỷ trọng của cá ngành truyền thống giảm đi, tỷ trọng các ngành đòi hỏi kỹ thuật mới tăng lên. Ngành dịch vụ được coi là khó khả năng thay thế lao động nhất do đặc điểm kinh tế kỹ thuật của việc tạo ra nó, rào cản cho sự thay thế công nghệ kỹ thuật mới rất cao. Trong khi đó, độ co giãn của nhu cầu sản phẩm dịch vụ khi nền kinh tế ở trình độ phát triển cao là lớn hơn 1 tức là tốc độ tăng cầu tiêu dùng lớn hơn tốc độ tăng thu nhập. Xã hội càng bước sang những giai đoạn phát triển cao, nhu cầu tiêu dùng các hàng hóa dịch vụ, nhất là dịch vụ 5Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18Lcao cấp trở nên phong phú, đa dạng quy mô lớn. Vì vậy, tỷ trọng ngành dịch vụ sẽ xu hướng tăng tăng càng nhanh khi nền kinh tế càng phát triển. Những kết luận của A.Fisher đã gợi ra những nội dung khá rõ nét khi nghiên cứu về xu thế chuyển dịch cấu ngành kinh tế trong quá trình phát triển.1.3. Các xu thế dịch chuyển cấu ngành kinh tếTừ những sở lý thuyết nêu trên thể tút ra một xu hướng tính quy luật chung của sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế, đó là chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH đất nước. Muốn chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế dựa trên sở tiêu dùng cao, cần phải trải qua các bước: chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công – nông nghiệp, để từ đó chuyển từ sang nền kinh tế công nghiệp – dịch vụ, cuối cùng là xã hội tiêu dùng cao với cấu dịch vụ - công nghiệp. Các xu hướng cụ thể được thể hiện như sau :Trong quá trình phát triển, tỷ trọng nông nghiệp ngày càng giảm đi, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên. Tỷ trọng ngành dịch vụ ngày càng lấn át trong cấu kinh tế do tốc độ tăng của ngành dịch vụ xu hướng ngày càng nhanh hơn tốc độ tăng của ngành công nghiệp. Trong quá trình phát triển , tỷ trọng các ngành sản xuất sản phẩm dung lượng vốn cao chiếm ngày càng lớn tăng trưởng với tốc độ nhanh hơnXu hướng “mở” trong cấu ngành kinh tế: Đặc trưng nổi bật của dạng này là cấu sản xuất khác với cấu tiêu dùng trong nước. Theo đó, cho phép các nước chọn được một cấu ngành sản xuất hiệu quả nhất. Khi đó quốc gia thể tạo ra một khối lượng tối đa các sản phẩm lợi thế thu lợi nhuận từ việc xuất khẩu hàng hóa đó ra thị trường quốc tế. Thêm vào đó, cấu mở đã giúp các nước tăng tiêu dùng hàng hóa (cả quy mô chủng loại), 6Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18Lkể cả các hàng hóa không khả năng sản xuất hoặc sản xuất trong nước thiếu hiệu quả thông qua con đường nhập khẩu hoặc trao đổi hai chiều. Để đánh giá phân tích cấu kinh tế mở, chúng ta cần lưu ý đến các câu hỏi: trước tiên, nền kinh tế của quốc gia này đã mở hay chưa? (căn cứ vào quy mô của tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu so với quy mô thu nhập của toàn bộ nền kinh tế), Nếu là nền kinh tế mở thì mở như thế nào? (thể hiện ở chỉ số cán cân thương mại quốc tế so với GDP), Đi sâu vào hoạt động xuất nhập khẩu như thế nào? (để xác định tính hiệu quả trong trao đổi xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước đánh giá xu hướng chuyển dịch của cấu này).1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế1.4.1. Các nhân tố bên trongCác lợi thế về tự nhiên của đất nước cho phép thể phát triển ngành sản xuất nào một cách thuận lợi; quy mô dân số của quốc gia; trình độ nguồn nhân lực; những điều kiện kinh tế, văn hóa của đất nước. Ngoài ra, nhu cầu của từng xã hội, thị trường ở mỗi giai đoạn lại là sở để sản xuất phát triển đáp ứng nhu cầu không chỉ về số lượng mà cả chất lượng hàng hóa, từ đó dẫn đến những thay đổi về vị trí, tỷ trọng của các ngành nghề trong nền kinh tế. Mục tiêu, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế của từng quốc gia tác động quan trọng đến sự chuyển dịch của cấu kinh tế vì mặc dù cấu kinh tế mang tính khách quan, tính lịch sử xã hội nhưng lại chịu tác động, chi phối rất lớn bởi mục tiêu của Nhà nước. Nhà nước thể tác động gián tiếp lên tỷ lệ của cấu ngành kinh tế bằng các định hướng phát triển, đầu tư, những chính sách khuyến khích hay hạn chế phát triển các ngành nghề nhằm bảo đảm sự cân đối của nền kinh tế theo mục đích đề ra trong từng giai đoạn nhất định. 7Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18LCuối cùng, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong nước cho phép sự chuyển dịch cấu kinh tế nhanh hay chậm, hiệu quả đến mức nào .1.4.2. Các nhân tố bên ngoàiBên cạnh những nhân tố tác động từ bên trong, những nhân tố tác động từ bên ngoài đến sự chuyển dịch cấu kinh tế gồm có:Xu hướng chính trị, kinh tế, xã hội của khu vực thế giới. Sự biến động của chính trị, kinh tế, xã hội của một nước, hay một số nước, nhất là các nước lớn sẽ tác động mạnh mẽ đến dòng hàng hóa trao đổi, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ . buộc các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế, cấu kinh tế của mình nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia sự phát triển trong động thái chung của thị trường thế giới. Xu thế toàn cầu hóa kinh tế quốc tế hiện nay tác động rất mạnh mẽ đến sự chuyển dịch cấu kinh tế của từng nước, vì chính sự phân công lao động diễn ra trên phạm vi quốc tế ngày càng sâu sắc hội thị trường rộng lớn được mở ra trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, cho phép các nước khả năng khai thác những thế mạnh của nhau để trao đổi các nguồn lực, vốn, kỹ thuật, hàng hóa dịch vụ một cách hiệu quả . Quá trình đó vừa bắt buộc, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các nước thực hiện chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với sự phân công lao động trên quy mô toàn thế giới.Những thành tựu của cách mạng khoa học, kỹ thuật, đặc biệt sự bùng nổ của công nghệ thông tin tạo nên những bước nhảy vọt trong mọi lĩnh vực sản xuất góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cấu kinh tế của các nước vì thông tin nhanh chóng làm cho sản xuất, kinh doanh được điều chỉnh nhanh nhạy, hợp lý hơn, dẫn đến cấu sản xuất được thay đổi phù hợp hơn với thị trường lợi ích của từng nước. 8[...]... đúng mức 16 Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18L CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CẤU NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM VẤN ĐỀ TÁI CẤU SAU KHỦNG HOẢNG 3.1 Định hướng cho cấu ngành kinh tế Việt Nam sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH,HĐH) đã được Đảng Nhà nước ta xác định là con đường tất yếu để Việt Nam... nền kinh tế Việt Nam đã bộc lộ những điểm không hiệu quả của việc tăng trưởng Tuy nhiên, sau khi khủng hoảng đã đi qua thì đây cũng là thời điểm thích hợp cho nước ta áp dụng những giải pháp nhằm tái cấu lại ngành kinh tế để từ đó đạt được sự tăng trưởng bền vững hiệu quả hơn Sau khi nghiên cứu những vấn đề lý thuyết liên quan đến cấu ngành kinh tế xem xét thực trạng cấu ngành kinh tế và. .. chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cả sự tác động của khủng hoảng kinh tế, đề án mạnh dạn đưa một số giải pháp nhằm tái cấu kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế 21 Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18L TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (1986), lần thứ IX (2001) lần thứ X (2006), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1987, 2001 2006 2... của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp ngư nghiệp (gọi chung là nông nghiệp) Cùng với quá trình chuyển dịch của cấu kinh tế tất yếu sẽ dẫn đến những biến đổi kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cấu các vùng kinh tế, các thành phần kinh tế, các lực lượng lao động xã hội, cấu kinh tế đối nội, cấu kinh tế đối ngoại… Do những tác động của khủng hoảng kinh tế toàn... những điểm chưa hợp lý trong sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam nói riêng sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung, mặt khác cũng chỉ ra rằng thời điểm sau khủng hoảng là thời điểm thuận lợi cho Việt Nam áp dụng những giải pháp nhằm một cấu ngành kinh tế phù hợp hơn, hay nói cách khác đó là thời điểm thích hợp cho việc tái cấu kinh tế Sau khi xác định được những nguyên nhân của... cấu ngành kinh tế, phân tích những yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch của nó để đưa ra những giải pháp để một cấu ngành hợp lý cũng như những giải pháp về sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế để đạt cấu hợp lý đó là rất cần thiết trong việc tạo ra một sự tăng trưởng bền vững hiệu quả cho nền kinh tế mỗi quốc gia Thêm vào đó, sau năm 2008, dưới sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế. .. tăng trong tổng sản lượng của toàn nền kinh tế đạt tối thiểu 50%; tỉ trọng giá trị gia tăng trong tổng sản lượng công nghiệp chế tác đạt khoảng 40%; đóng góp của nhân tố năng suất tổng hợp trong tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu khoảng 35% 3.2 Giải pháp thúc đẩy sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế tái cấu kinh tế sau khủng hoảng Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới thời gian qua, một mặt làm bộc... dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam thời gian qua 2.3.1 Kết quả đạt được cấu kinh đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá cùng với tốc độ tăng cao liên tục khá ổn định của GDP, cấu ngành kinh tế đã sự thay đổi đáng kể theo hướng tích cực: giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng của các ngành công nghiệp dịch vụ Chuyển dịch cấu kinh tế đã làm thay đổi cấu. . .Kinh tế phát triển Đỗ Thị Phượng – CH18L CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẤU NGÀNH VIỆT NAM 2.1 cấu ngành kinh tế Việt Nam Kinh tế Việt Nam được chia thành 3 khu vực (hay còn gọi 3 ngành lớn) kinh tế, đó là: 1) nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 2) công nghiệp (bao gồm công nghiệp khai thác mỏ khoáng sản, công nghiệp chế biến, xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất phân phối... du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế 2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam thời gian qua 2.2.1 Sự dịch chuyển về tỷ trọng các ngành trong cấu trong nội bộ từng ngành Quá trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế của Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau Nếu như trước thời kỳ đổi mới một trong những khiếm khuyết lớn của tư duy cũ, của chế kế hoạch hóa tập trung, . kinh tế Việt Nam, thực trạng và giải pháp và vấn đề tái cơ cấu sau khủng hoảng kinh tế .Nội dung đề án bao gồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về cơ cấu ngànhChương. 2: Thực trạng cơ cấu ngành kinh tế Việt NamChương 3: Những giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và vấn đề tái cơ cấu sau khủng hoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, thực trạng và giải pháp và vấn đề tái cơ cấu sau khủng hoảng kinh tế, Cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, thực trạng và giải pháp và vấn đề tái cơ cấu sau khủng hoảng kinh tế, Cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, thực trạng và giải pháp và vấn đề tái cơ cấu sau khủng hoảng kinh tế, Quy luật tiêu dùng của E.Engel, Quy luật về đổi mới kỹ thuật và tăng năng suất lao động của A.Fisher, Cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, Thay đổi cơ cấu đầu tư Nhận thức đúng đắn hơn về chính sách bảo hộ thị trường nội địa Phát triển khoa học - cơng nghệ và nguồn nhân lực.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay