Phương pháp dạy học kỹ thuật nghề nghiệp

5 231 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 09:21

DY HC THEO KIU GII THÍCH VÀ THEO KIU M MANG TÍNH THIT K - MT S LA CHN VÀ PHI HP TRONG DÂY K THUT TS. Nguyn Vn Tun Khoa S phm K thut Tóm tt: Kiu dy hc gii thích tuyn tính và m mang tính thit k là hai kiu dy hc trong dy lý thuyt k thut – ngh. Dy hc s dng kiu m mang tính thit k trong dy k thut là rt cn thit nhm phát trin nng lc gii quyt vn đ, nhng cng có mt s hn ch.  phù hp vi xu th ci tin phng pháp dy hc, ngi ta có th kt hp hai kiu dy này trong dy hc nhng ni dung mang tính thit k k thut. I. TIP CN KHOA HC V PHNG PHÁP DY HC TRONG DY K THUT – NGH NGHIP T nhng nm 1960, ngành giáo dc Vit Nam có nhng quan đim t tng giáo dc hin đi nh: hc đ hành, hc tích cc ch đng sáng to, giáo dc cho ngi hc t duy sáng to, gii quyt vn đ, bin quá trình đào to thành quá trình t đào to,…(1). Nhng thc t là cha thc hin đc quan đim đó. T thp niên 90 và đc bit hin nay đã coi trng quan đim giáo dc này và có nhng t tng đi mi phng pháp giáo dc, phng pháp dy hc. S đi mi v phng pháp s đem li hiu qu cao trong giáo dc và đào to. S đi mi v phng pháp giáo dc nói chung và phng pháp dy hc nói riêng phi da trên tip cn khoa hc v phng pháp dy hc. Phng pháp luôn gn lin vi mc tiêu và ni dung, trong đó mc tiêu chi phi các thành phn khác. c bit, trong lnh vc giáo dc k thut và ngh nghip mc tiêu chính là nhm hình thành  ngi hc kin thc và k nng, k xo ngh nghip. Song đ thc hin nhim v dy hc là giáo dc và phát trin ngi hc, mc tiêu ca dy k thut còn phi có các lnh vc khác nh: Phát trin nng lc gii quyt vn đ, phát trin nng lc t hc, phát trin nng lc hp tác giao tip, phát trin nng lc hot đng đc lp sáng to, chu trách nhim cao; nng lc đánh giá nhn xét(2). Nu chúng ta quan nim rng đào to k thut - ngh ln đu là trong mi gi hc đnh hng chun b cho ngi hc các hot đng ngh ca h trong tng lai thì không nhng chúng ta trang b cho h nhng nng lc v chuyên môn mà còn v các nng lc khác mang tính chin lc phát trin con ngi và kinh t xã hi nh nng lc v phng pháp và nng lc xã hi.  cho h có th đúc rút đc các kinh nghim ngh nghip trong quá trình đào to thì phi to c hi cho h bin quá trình đào to thành t đào to. Ch nh vy h mi đc tích cc, sáng to, có nng lc phê bình và t phê bình. Các kt qu này s đc phát trin tip tc trong cuc sng ngh nghip ca h sau này.  hc sinh có c hi t đào to thì dy hc phi hng đn các bin pháp: - nh hng ngi hc (vì ngi hc và bng nng lc ca h). - nh hng hot đng. - Khuyn khích tính tích cc. - Khuyn khích đc lp sáng to.  hng đn các bin pháp này cn phi có mt khái nim (konzept) v phng pháp dy hc phù hp. T đc đim chung ca dy hc đnh hng hot đng, ta có th vn dng vào trong các gi dy v ni dung mang tính thit k k thut. Dy hc đnh hng hot đng phi xut phát t mâu thun ca mi liên h gia: - K thut – s phát trin ca k thut – hot đng ngh nghip hin ti. - Mc tiêu đào to và cht lng đào to thc t. T vic phân tích ca phng pháp lun (methodology) ca khoa hc v k thut thit k ch to máy móc, thì chúng ta thy rng mi h thng k thut là mt h thng m và đc gii hn bi nhim v ca nó. Chính vì vy trong dy ngh k thut cn phi trang b cho ngi hc t nhng kin thc đn l ri sau đó ng dng nó đ gii quyt các nhim v mang tính tng hp. Chính vì vy mà có phng pháp dy hc di hình thc này là rt đa dng đ phát trin  ngi hc tính sáng to, nng lc tng tng, nng lc gii quyt công vic. Hot đng sáng to là hot đng “phát minh”. Phát minh ca hc sinh là t duy và hot đng. “Hot đng” là vn dng các kt qu ca t duy vào thc tin. Dy hc đnh hng hot đng là dy tìm ra kt qu thông qua t duy và vn dng kt qu đó vào hot đng thc tin. Chính vì vy đi vi nhng ni dung mang tính thit k k thut cn phi s dng phng pháp dy hc khuyn khích hc sinh tìm các li gii thit k (hot đng phát minh). Hot đng phát minh đi vi ni dung mang tính thit k này có th tin hành di dng gi dy lý thuyt hoc gi dy theo phng pháp dy hc theo d án (lý thuyt kt hp vi thc hành). K thut v thit k ch to là mt khoa hc m bng phng pháp phát hin đ hoàn thin và làm phong phú nó. Chính vì vy gi dy theo kiu thit k k thut giáo viên cn phi chú ý ti yu t m ca nó đ trang b cho ngi hc các k nng phát minh, phát trin. Phng pháp gii quyt, phát hin ra nguyên tc gii quyt, cu trúc ci tin li h thng k thut và s hành đng là nhng thành phn c bn v ni dung.  tin hành hc các ni dung này; ngi hc trong gi dy hc là ngi t thc hin, t điu khin, t hot đng và thông qua đó phát trin đc nng lc “phát minh” gii quyt các nhim v thit k k thut. Tính trung tâm ca nhng gi hc nh trên đã di chuyn qua ngi hc, do đó ngi hc có đng c hc tp tt hn, có tính t chu trách nhim cao hn. II. KIU PHNG PHÁP DY HC GII THÍCH VÀ KIU PHNG PHÁP DY HC M MANG TÍNH THIT K TRONG DY K THUT 1. Kiu dy hc gii thích tuyn tính Gi dy tp trung hng vào các mc đích chuyên môn và ni dung bài dy. Có nhiu phng pháp khác nhau và hình thc t chc hc tp khác nhau nhng cng đu đnh hng đn mc đích dy hc. Ni dung dây hc k thut có th tin hành t nguyên nhân – hiu ng, hiu qu nh hình di: NGUYÊN NHÂN, NGUYÊN TC, CU TO, Dy theo kiu gii thích HIU QU, HIU NG, NHIM V, T đó ngi hc nm đc các mi quan h nhân qu và các chc nng ca các chi tit b phn trong h thng k thut. Vn đ do giáo viên đa ra và đng thi trình bày li gii cho vn đ đó di dng gii thích. Con đng gii thích này phn ln là theo con đng quy np và theo dng tuyn tính. Kiu dy hc gii thích tuyn tính này trong quá kh và hin ti trong dy k thut là mang tính ph bin.  ngi hc tip thu đc bài tt, giáo viên khi gii thích cn to ra mi liên kt ph thuc ln nhau ca các thành phn ni dung đ hc sinh thy. u đim ca kiu dy hc gii thích tuyn tính là giáo viên làm ch đc k hoch ca mình v hot đng đnh hng mc đích và ni dung dy hc. Còn v nhc đim thì gi hc nh vy mang tính đn điu mt chiu, chính vì vy ngi hc b đng, ít có tính liên thông quan h vi hot đng ngh nh tìm tòi phát hin, ch đáp ng đc mc tiêu dy hc v chuyên môn, ít đáp ng đc các mc tiêu mang tính giáo dc và phát trin ngi hc. 2. Kiu phng pháp dy hc m mang tính thit k  khc phc các nhc đim ca kiu dy hc theo gii thích tuyn tính nh ch thc hin đc các mc tiêu v nng lc chuyên môn, nhng không hình thành đc  ngi hc nng lc v phng pháp cng nh nng lc hp tác; ngi ta s dng kiu dy hc m mang tính thit k. Kiu dy hc này là kiu dy hc gii quyt nhng tình hung có vn đ ca cuc sng ngh nghip liên quan đn ni dung chuyên môn. Nó đi ngc vi kiu dy hc gii thích tuyn tính vi hình thc dy hc là dy phát hin. Tính m ca kiu phng pháp dy hc này đc th hin bi các đc trng sau đây: - Tính đa li gii; - Khuyn khích hc sinh tham gia vào gii quyt vn đ; - Gim bt s cng thng ca ngi hc. Dy hc theo kiu m đc thit k da trên phng pháp nghiên cu khoa hc, khuyn khích con ngi tìm kim tích cc và có niêm vui trong hot đng đó. Tin thân ca dy hc theo kiu m là dy theo s ngu nhiên, t nhiên sng đng. Nay đc hiu là da trân kinh nghim hc sinh đã có, m ra phm vi cho hc sinh hot đng, t nhng tình hung có vn đ, ly hc sinh làm trung tâm, khuyn khích tính ch th ca ngi hc trong quá trình dy hc. Kiu dy hc m mang tính thit k có nhng đc trng sau đây: - S nhn thc k thut ca ngi hc là da trên nhng kinh nghim ca ngi hc và cùng vi nó đ phát trin nhn thc k thut. - Vai trò ca ngi giáo viên là ngi truyn đt tri thc chuyn hóa thành ngi t vn t chc cho ngi hc t nhn thc. - Khi dy s tò mò tìm kim  ngi hc. Kiu dy hc m, m ra mt c hi cho ngi hc hot đng và phát trin k nng hot đng.  thc hin đc gi dy theo kiu m thì cn phi có nhng tình hung vn đ (hay nhng nhim v hc tp) mang tính tng th, có không gian quyt đnh, có đ t do trong vic đa ra các li gii. Nhng li gii ca hc sinh đc tng hp li thông qua đàm thoi trong hình thc hc theo nhóm. Hot đng ch yu chính là hot đng ca ngi hc tìm ra và quyt đnh li gii ti u cho vn đ đó. Cu trúc trong kiu dy hc này theo kiu phng pháp t duy sáng to “brainstorming” và k tha phát trin (1). Chính vì vy giáo viên cn phi khuyn khích ngi hc tìm kim các li gii và chp nhn các li gii, sau đó cùng vi ngi hc nhn xét đ h thy đc các li gii đúng. Trong gi hc kiu này hc sinh đc t chc hc theo nhóm, tho lun, hp tác vi nhau và hc ln nhau. Kiu dy hc m trong dy k thut là cho nhng ni dung mang tính thit k h thng k thut, ngc li vi kiu gii thích, có ngha là đi t hiu qu, hiu ng, nhim v đn cu to, cu trúc ca h thng k thut nh s đ di (2). NGUYÊN NHÂN, CU TO, CU TRÚC, Dy theo kiu gii thích Dy theo kiu m mang tính thit k HIU QU, HIU NG, NHIM V, Thc t là đi t mt tình hung có vn đ, ngi hc tìm kim các li gii ti u thông qua hot đng nhóm. Quá trình đó đc mô t theo s đ sau: Khi các li gii ca hc sinh không có li gii nào đúng hoc hc sinh gp khó khn trong vic gii quyt vn đ thì giáo viên s dng kt hp hai kiu phng pháp gii thích tuyn tính và kiu thit k. Kiu gii thích tuyn tính có th t chc hc sinh theo hai con đng (xem s đ di): - Th nht là t chc cho h t thu nhn thông tin còn khim khuyt. - Th hai là giáo viên hng dn gii thích, cung cp ni dung thông tin cho ngi hc. Kiu dy hc m mang tính thit k v bn cht cu trúc trong theo con đng gii quyt vn đ, cho nên to đc mt không khí hc tp tt, phát trin đc t duy gii quyt vn đ  ngi hc và là kiu dy hc ly ngi hc làm trung tâm. Vn  Li Gii Li Gii ánh giá L. gii ti u i tng tht GVTL Vn đ Li gii 1 n ánh giá Li gii ti u i tng tht Sau đây là s so sánh vai trò ca giáo viên trong hai kiu dy hc trên: KIU DY HC GII THÍCH TUYN TÍNH KIU DY HC M MANG TÍNH THIT K 1. Thy truyn, gii thích cho ngi hc tip thu. 1. Thy hng dn cho trò t nghiên cu tìm kim li gii. 2. Thy đc thoi hay phát vn. 2. Thy t chc cho ngi hc thc hin, gii quyt tìm kim li gii, hp tác vi bn, đi thoi ngi hc – ngi hc – thy. 3. Thy ging cho ngi hc b đng tip thu, hc thuc lòng. 3. Thy hng dn cho ngi hc cách t hc, phát hin, gii quyt vn đ. Mt s khó khn khi thc hin theo kiu dy hc m mang tính thit k: - Có th gim thi gian ging dy trên lp, song đòi hi phi đm bo thi gian và điu kin đ ngi hc t nghiên cu đa ra các li gii, đi thoi vi bn và vi thy. iu kin đm bo cho kiu dy hc m mang tính thit k nh sách, tài liu chuyên môn cn thit, không gian lp hc. - òi hi ngi thy có mt nng lc t chc và nng lc chuyên môn cao. III. KT LUN Ci tin đi mi phng pháp dy hc là con đng chính đ đáp ng đc các mc tiêu giáo dc trong vic đào to k thut và ngh nghip. Trong dy lý thuyt k thut hin nay, kiu phng pháp dy hc gii thích tuyn tính là ph bin. Kiu này có th kt hp vi kiu m mang tính thit k đ khc phc các nhc đim ca nó và phát huy đc các mt mnh ca kiu m mang tính thit k.  quá trình dy hc có th thc hin đc theo kiu m mang tính thit k hoc kt hp vi kiu gii thích tuyn tính, cn phi có điu kin đm bo nh: - Thit k li mt s ni dung dy hc mang tính thit k trong các môn k thut. - Phng tin dy hc và phng tin k thut phi đy đ nh máy chiu, các loi bng,… - Không gian lp hc phi phù hp vi s lng ngi hc. - Thy cô giáo phi có đng c, hng thú cng nh nng lc chuyên môn cng nh s phm. - Nng lc, thói quen ca ngi hc.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học kỹ thuật nghề nghiệp, Phương pháp dạy học kỹ thuật nghề nghiệp, Phương pháp dạy học kỹ thuật nghề nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay