Giáo trình trồng rừng doc

219 267 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 09:20

http://www.ebook.edu.vn1ĈҤI HӐC THÁI NGUYÊN TRѬӠNG ĈҤI HӐC NÔNG LÂM ThS. MAI QUANG TRѬӠNG - ThS. LѬѪNG THӎ ANH Giáo trìnhTRӖNG RӮNGNHÀ XUҨT BҦN NÔNG NGHIӊPHÀ NӜI - 2007http://www.ebook.edu.vn2LӠI NÓI ĈҪUTr͛ng rͳng là công vi͏c quan tr͕ng b̵c nh̭t hi͏n nay trong ngành lâm nghi͏p.Tr͛ng rͳng chính là công vi͏c tái s̫n xṷt nh̹m làm cho v͙n rͳng ÿ˱ͫc duy trì và phát tri͋n, b̫o v͏ môi tr˱ͥng s͙ng. Nh̹m ÿáp ͱng nhu c̯u h͕c t̵p cͯa sinh viên các tr˱ͥng ÿ̩i h͕c và cao ÿ̻ngchuyên ngành lâm nghi͏p, thu͡c khu v͹c trung du mi͉n núi phía b̷c. D͹a theo mͭctiêu ÿào t̩o mͣi ÿã ÿ˱ͫc b͡ giáo dͭc phê duy͏t và ch˱˯ng trình ÿã ÿ˱ͫc thông qua. Ĉ˱ͫc s͹ phân công cͯa b͡ môn nhóm biên so̩n chúng tôi g͛m: ThS. Mai Quang Tr˱ͥng vi͇t:- Ch˱˯ng 1: Bài mͧÿ̯u- Ch˱˯ng 3: KͿ thu̵t s̫n xṷt cây con - Ch˱˯ng 4: KͿ thu̵t tr͛ng rͳng - Ch˱˯ng 5: KͿ thu̵t tr͛ng rͳng thâm canh và thâm canh rͳng tr͛ng THS. L˱˯ng Th͓ Anh vi͇t: - Ch˱˯ng 2: KͿ thu̵t s̫n xṷt h̩t gi͙ng cây rͳng-Ch˱˯ng 6: KͿ thu̵t gây tr͛ng m͡t s͙ loài cây lâm nghi͏pTrong quá trình biên so̩n chúng tôi ÿã ÿ˱ͫc s͹ giúp ÿӥ cͯa các ÿ͛ng chí lãnh ÿ̩o nhà tr˱ͥng, các b̩n ÿ͛ng nghi͏p trong và ngoài tr˱ͥng, m̿c dù ÿã có nhi͉u c͙g̷ng, song khó tránh kh͗i nhͷng thi͇u sót v͉ nhi͉u m̿t, chúng tôi r̭t mong nh̵nÿ˱ͫc nhͷng ý ki͇n nh̵n xét cͯa b̩n ÿ͕c ÿ͋ gzáo trình này ÿ˱ͫc hoàn thi͏n hѫn.Chӫ biênMai Quang Trѭӡnghttp://www.ebook.edu.vn3Chѭѫng IBÀI MӢĈҪU1.1. THӴC TRҤNG TÀI NGUYÊN RӮNG VIӊT NAMVӕn ÿѭӧc mӋnh danh là "lá phәi" cӫa trái ÿҩt, rӯng có vai trò rҩt quan trӑng trong viӋc duy trì cân bҵng sinh thái và sӵÿa dҥng sinh hӑc trên hành tinh chúng ta. Bӣi vұy,bҧo vӋ rӯng và nguӗn tài nguyên rӯng luôn trӣ thành mӝt nӝi dung, mӝt yêu cҫu không thӇ trì hoãn ÿӕi vӟi tҩt cҧ các quӕc gia trên thӃ giӟi trong cuӝc chiӃn ÿҫy gian khó hiӋnnay nhҵm bҧo vӋ môi trѭӡng sӕng ÿang bӏ huӹ hoҥi ӣ mӭc báo ÿӝng mà nguyên nhân chӫ yӃu là do chính hoҥt ÿӝng cӫa con ngѭӡi gây ra.Trên phҥm vi toàn thӃ giӟi, chӍ tính riêng trong vòng 4 thұp niên trӣ lҥi ÿây, 50% diӋn tích rӯng ÿã bӏ biӃn mҩt do nhiӅu nguyên nhân khác nhau. Theo tính toán cӫa các chuyên gia cӫa Tә chӭc nông - lѭѫng thӃ giӟi (FAO) thì hàng năm có tӟi 11,5 triӋuhecta rӯng bӏ chһt phá và bӏ hoҧ hoҥn thiêu trөi trên toàn cҫu, trong khi diӋn tích rӯngtrӗng mӟi chӍ vӓn vҽn 1,5 triӋu hecta. Rӯng nguyên sinh bӏ tàn phá, ÿҩt ÿai bӏ xói mòn dүn tӟi tình trҥng sa mҥc hoá ngày càng gia tăng. NhiӅu loài ÿӝng - thӵc vұt, lâm sҧnquý bӏ biӃn mҩt trong danh mөc các loài quý hiӃm, sӕ còn lҥi ÿang phҧi ÿӕi mһt vӟinguy cѫ dҫn dҫn bӏ tuyӋt chӫng. Nghiêm trӑng hѫn, diӋn tích rӯng thu hҽp trên quy mô lӟn ÿã làm tәn thѭѫng "lá phәi" cӫa tӵ /thiên, khiӃn bҫu khí quyӇn bӏ ô nhiӉm nһng, mҩt cân bҵng, ҧnh hѭӣng xҩu ÿӃn sӭc khoҿ con ngѭӡi và ÿӡi sӕng ÿӝng, thӵc vұt.v.v Tàn phá rӯng là mӕi ÿe doҥÿӕi vӟi cuӝc sӕng cӫa 30 triӋu ngѭӡi ViӋt Nam hiӋn sӕngtrong cҧnh nghèo khó vì hӑ thѭӡng xuyên phө thuӝc vào rӯng ÿӇ kiӃm thӭc ăn, thu nhұp và nhiên liӋu. Mӝt trong các giҧi pháp là khuyӃn khích tái trӗng rӯng, tuy nhiên các cӝng ÿӗng ÿӏa phѭѫng sӁ không muӕn ÿҫu tu tiӅn cӫa vào hoҥt ÿӝng này nӃuquyӅn sӣ hӳu ÿҩt cӫa hӑ không ÿѭӧc ÿҧm bҧo. Phҫn lӟn rӯng tҥi ViӋt Nam hiӋn vүnthuӝc sӣ hӳu cӫa nhà nѭӟc, do vұy ngѭӡi dân ÿӏa phѭѫng không ÿѭӧc ÿҧm bҧo chҳcchҳn rҵng viӋc ÿҫu tu cӫa hӑ sӁ mang lҥi lӧi ích lâu dài.Là mӝt quӕc gia ÿҩt hҽp ngѭӡi ÿông, ViӋt Nam hiӋn nay có chӍ tiêu rӯng vào loҥithҩp, chӍÿҥt mӭc bình quân khoҧng 0,14 ha rӯng/ngѭӡi, trong khi mӭc bình quân cӫathӃ giӟi là 0,97 ha/ngѭӡi. Các sӕ liӋu thӕng kê cho thҩy, ÿӃn năm 2000 nѭӟc ta có khoҧng gҫn 11 triӋu hecta rӯng, trong ÿó rӯng tӵ nhiên chiӃm khoҧng 9,4 triӋu hecta và khoҧng 1,6 triӋu hecta rӯng trӗng; Tuy nhiên, nhӡ có nhӳng nӛ lӵc trong viӋc thӵchiӋn các chӫ trѭѫng chính sách cӫa Nhà nѭӟc vӅ bҧo vӋ và phát triӇn tài nguyên rӯng, "phӫ xanh ÿҩt trӕng ÿӗi núi trӑc" nên nhiӅu năm gҫn ÿây diӋn tích rӯng ӣ nѭӟc ta ÿãtăng 1,6 triӋu hecta so vӟi năm 1995, trong ÿó rӯng tӵ nhiên tăng 1,2 triӋu hecta, rӯngtrӗng tăng 0,4 triӋu hecta.Theo ÿánh giá cӫa cөc Lâm nghiӋp, mһc dù ngành lâm nghiӋp nѭӟc ta ÿã ngănhttp://www.ebook.edu.vn4chһn ÿѭӧc sӵ suy thoái diӋn tích rӯng, ÿѭa ÿӝ che phӫ hàng năm tăng khoҧng 1%, vӟiÿӝ che phӫ toàn quӕc hiӋn nay là trên 36,7%, nhӳng ngành lâm nghiӋp mӟi chӍÿónggóp khoҧng 1% GDP quӕc gia. Bên cҥnh ÿó, năng suҩt rӯng, lӧi nhuұn sҧn xuҩt lâm nghiӋp chѭa ÿӫ sӭc cҥnh tranh trên thӏ trѭӡng và chѭa khai thác hӃt tiӅm lӵc; tác ÿӝng ÿӃn xóa ÿói, giҧm nghèo hҥn chӃ; năng lӵc cӫa hӋ thӕng các lâm trѭӡng quӕc doanh còn yӃu. Ngoài ra, ngành lâm nghiӋp ÿang ÿӭng trѭӟc rҩt nhiӅu thách thӭc nhѭ: Nguy cѫ mҩt rӯng do sӭc ép dân sӕ tăng; nhu cҫu lâm sҧn ngày càng tăng ÿang tҥo ra sӭc ép lên thѭѫng mҥi và môi trѭӡng; Xuҩt khҭu lâm sҧn bӏ cҥnh tranh gay gҳt trên thӏ trѭӡngquӕc tӃ; Ĉҫu tѭ cho ngành hiӋn nay không ÿӫ ÿҧm bҧo cho viӋc tăng tӕc và phát triӇnbӅn vӳng Công tác quҧn lý, quy hoҥch tài nguyên rӯng cNJng có nhӳng chuyӇn ÿӝng tích cӵc.Trên phҥm vi cҧ nѭӟc ÿã và ÿang hình thành các vùng trӗng rӯng tұp trung nhҵmcung cҩp nguyên liӋu cho sҧn xuҩt. Chҷng hҥn, vùng Ĉông bҳc và Trung du Bҳc bӝÿãtrӗng 300 nghìn hecta rӯng nguyên liӋu công nghiӋp, Bҳc Trung bӝ có 70 nghìn hecta rӯng thông. Ngoài ra, hѫn 6 triӋu hecta rӯng phòng hӝ và 2 triӋu hecta rӯng ÿһc dөngÿѭӧc quy hoҥch, ÿҫu tѭ phát triӇn nhҵm bҧo vӋ môi trѭӡng, bҧo vӋ tính ÿa dҥng sinh hӑc; Có tӟi 15 vѭӡn quӕc gia và hѫn 50 khu bҧo tӗn thiên nhiên ÿѭӧc xây dӵng, quy hoҥch và quҧn lý Trong 10 năm qua, hàng năm giá trӏ sҧn xuҩt lâm nghiӋp ÿҥt xҩp xӍ 6 nghìn tӹÿӗng, chiӃm 5-7% giá trӏ sҧn lѭӧng nông, lâm thuӹ sҧn.Mһc dù có nhӳng kӃt quҧ tích cӵc trong quy hoҥch, sҧn xuҩt cNJng nhѭ trong bҧovӋ và phát triӇn nguӗn tài nguyên rӯng, song nhìn chung chҩt lѭӧng rӯng ӣ nѭӟc ta hiӋn nay vүn còn rҩt thҩp, rӯng nѭӟc ta ÿã ít mà trong ÿó có tӟi hѫn 6 triӋu hecta tung nghèo kiӋt, năng suҩt rӯng trӗng còn thҩp. Ĉһc biӋt, nguӗn tài nguyên rӯng nѭӟc ta vүn tiӃp tөc ÿӭng trѭӟc nhӳng nguy cѫ nghiêm trӑng nhѭ bӏ huӹ hoҥi, suy thoái, giҧmsút và mҩt dҫn tính ÿa dҥng sinh hӑc cӫa rӯng. Hұu quҧ khôn lѭӡng cӫa nhӳng vө tàn phá rӯng trѭӟc ÿây và gҫn ÿây nhҩt là thҧm hӑa cháy rӯng U Minh (3/2002), ÿã khiӃncho gҫn 8 nghìn hecta rӯng U Minh Thѭӧng và U Minh Hҥ bӛng chӕc trӣ thành ÿӕngtro tàn, ÿã thӵc sӵ là nhӳng lӡi cҧnh báo nghiêm khҳc ÿӕi vӟi chúng ta trong "sӭmӋnh" bҧo vӋ và phát triӇn tài nguyên rӯng nói riêng và bҧo vӋ môi trѭӡng sӕng - chiӃc nôi dung dѭӥng sӵ sӕng cӫa con ngѭӡi - nói chung.Thҧm hoҥ cháy rӯng U Minh vӯa qua càng ÿһt ra nhӳng yêu cҫu cҩp bách ÿӕi vӟicông tác quy hoҥch, sҧn xuҩt, quҧn lý, bҧo vӋ và phát triӇn nguӗn tài nguyên rӯng ӣnѭӟc ta hiӋn nay. Trѭӟc hӃt, cҫn khҭn trѭѫng ÿӅ ra nhӳng biӋn pháp tăng cѭӡng sӵquҧn lý nâng cao trách nhiӋm cӫa các cѫ quan chӭc năng vӅ quҧn lý - bҧo vӋ tài nguyên rӯng. Tinh thҫn trách nhiӋm, ý thӭc cҧnh giác cao và năng lӵc thӵc thi chӭctrách cӫa các cá nhân và cѫ quan quҧn lý chuyên ngành là nhӳng yӃu tӕ tӕi cҫn thiӃtgóp phҫn ngăn chһn nhӳng tai hӑa, bҧo vӋ nguӗn tài nguyên rӯng. Hѫn nӳa, trên thӵctӃ, các khu rӯng hiӋn nay ÿӅu có sӵ phân công quҧn lý cӫa các lâm, ngѭ trѭӡng và các http://www.ebook.edu.vn5hҥt kiӇm lâm, nhӳng phҫn lӟn các vө cháy rӯng tӯ trѭӟc ÿӃn nay ÿӅu chѭa thӇ xác ÿӏnh nguyên nhân rõ ràng và truy cӭu trách nhiӋm cө thӇ. Nhӳng sӵ viӋc nêu trên cho thҩy nhӳng hҥn chӃ và sӵ lѫi lӓng trong công tác quҧn lý, kiӇm tra, kiӇm soát thѭӡngxuyên cNJng nhѭ tinh thҫn thiӃu cҧnh giác cӫa các cá nhân và cѫ quan hӳu trách.Thӵc tiӉn ӣ U Minh cho thҩy, bҧo vӋ và phát triӇn tài nguyên rӯng cҫn phҧi ÿѭӧctiӃp cұn và tiӃn hành gҳn liӅn vӟi các biӋn pháp quy hoҥch phát triӇn kinh tӃ - xã hӝiÿӇ ngѭӡi dân có thӇ dӵa ÿѭӧc vào rӯng ÿӇ sӕng, nhѭng cNJng có biӋn pháp bҧo vӋ và phát triӇn rӯng có hiӋu quҧ nhҩt" nhѭ tinh thҫn ý kiӃn chӍÿҥo cӫa Thӫ tѭӟng Chính phӫ thӡi gian gҫn ÿây. Quy hoҥch, sҧn xuҩt, khai thác tài nguyên rӯng phҧi ÿi ÿôi vӟibҧo vӋ, bӗi ÿҳp tài nguyên rӯng. Ĉӕi vӟi nhӳng vùng rӯng núi còn gһp nhiӅu khó khănvӅ mӑi mһt, cҫn có giҧi pháp chuyӇn ÿәi cѫ cҩu kinh tӃ thích hӧp, giҧm sӭc ép ÿӕi vӟirӯng tӯ các hoҥt ÿӝng khai thác thái quá có tính huӹ hoҥi. Có mӝt vҩn ÿӅ tӗn tҥi lӟnnhҩt hiӋn nay.ӣ nѭӟc ta là tình trҥng nghèo ÿói cӫa cѭ dân vùng rӯng núi và vùng cұnrӯng. Cho ÿӃn nay, dân cѭ vùng lâm nghiӋp ÿã tăng lên chiӃm tӟi 1/3 tәng dân sӕ cӫanѭӟc ta. Trong sӕ 2,8 triӋu hӝ nông dân nghèo ӣ nѭӟc ta thì hѫn 80% sinh sӕng trong các vùng rӯng núi, cuӝc sӕng hàng ngày cӫa hӑ phҧi dӵa vào rӯng. Chҷng hҥn, tҥi khu rӯng xã ChӃ Tҥo (Mù Càng Chҧi - Yên Bái), nѫi vӯa phát hiӋn quҫn thӇ loài vѭӧn ÿentuyӅn (Nomascus concolor) lӟn nhҩt ӣ nѭӟc ta, các hoҥt ÿӝng khai thác rӯng ӣÿâyÿang là mӕi ÿe dӑa ÿӕi vӟi sӵ tӗn tҥi cӫa loài vѭӧn quý hiӃm này. Xã ChӃ Tҥo có 192 hӝ dân ngѭӡi Mông vӟi 1438 nhân khҭu nhѭng chӍ có 487,7 ha ÿҩt nông nghiӋp, trong ÿó 76,1 ha ruӝng nѭӟc mӝt vө, ngѭӡi dân sӕng chӫ yӃu dӵa vào nѭѫng rүy. Hàng năm,nhân dân xã ChӃ Tҥo thiӃu ăn khoҧng 3 tháng, do vұy ÿӇ có lѭѫng thӵc, hӑÿã phá rӯng làm rүy khiӃn cho diӋn tích rӯng nhiӅu năm qua bӏ thu hҽp, thêm vào ÿó là nҥnsăn bҳn, buôn bán thú rӯng, vì vұy nhӳng loài thú quý hiӃm, nhҩt là loài vѭӧn ÿentuyӅn ÿang ÿӭng trѭӟc nguy cѫ tuyӋt diӋt. Rõ ràng là, viӋc bҧo vӋ tài nguyên rӯng ӣÿây chӍ thӵc sӵ có hiӋu quҧ nӃu có nhӳng biӋn pháp tháo gӥ kӏp thӡi nhӳng khó khăntrong ÿӡi sӕng ngѭӡi dân, kӃt hӧp vӟi công tác tuyên truyӅn giáo dөc và xӱ lý nghiêm nhӳng hành vi vi phҥm Luұt bҧo vӋ rӯng.Nói tóm lҥi, ÿӇ bҧo vӋ, khai thác và phát triӇn tài nguyên rӯng - món quà cӫa sӵcҩu thành chӭc năng tө nhiên cӫa thiên nhiên ban tăng - rҩt cҫn thiӃt phҧi hoàn chӍnhvà thӵc thi ngay mӝt chiӃn lѭӧc ÿӗng bӝ, có tính khҧ thi vӅ tài nguyên rӯng. Song hành vӟi viӋc nâng cao nhұn thӭc thông qua công tác thông tin, tuyên truyӅn, giáo dөcthiӃt thӵc, ÿòi hӓi phҧi có mӝt khung khә pháp lý cө thӇ cho các khâu trong quy trình bҧo vӋ và phát triӇn tài nguyên rӯng; Ĉӗng thӡi cҫn phҧi ÿào tҥo, bӗi dѭӥng và nâng cao trình ÿӝ cӫa ÿӝi ngNJ cán bӝ chuyên trách ÿӫ mҥnh, có tinh thҫn trách ÿӋm và khҧnăng tác nghiӋp cao, ÿѭӧc.ÿҫu tu thoҧÿáng và trang bӏ phѭѫng tiӋn kӻ thuұt chuyên ngành hiӋnÿҥi Vҩn ÿӅ có ý nghƭa mҩu chӕt trong viӋc thӵc hiӋn ChiӃn lѭӧc phát triӇnlâm nghiӋp giai ÿoҥn 2001 - 2010 nhҵm ÿҥt ÿѭӧc mөc tiêu ÿӅ ra là nâng ÿӝ che phӫcӫa rӯng ӣ nѭӟc ta lên 43%, bҧo vӋ tính ÿa dҥng sinh hӑc và tính әn ÿӏnh, bӅn vӳng cӫa quá trình phát triӇn tài nguyên rӯng thì nhҩt thiӃt phҧi ÿһt sӵ nghiӋp bҧo vӋ, phát http://www.ebook.edu.vn6triӇn tài nguyên rӯng, bҧo vӋ môi trѭӡng sӕng là bӝ phұn cҩu thành hӳu cѫ không thӇthiӃu cӫa chiӃnlѭӧc phát triӇn kinh tӃ - xã hӝi, cӫa chiӃn lѭӧc công nghiӋp hoá - hiӋnÿҥi hoá ÿҩt nѭӟc.Trong ÿó, cҫn chú trӑng hѫn nӳa ÿӃn ÿәi mӟi cѫ chӃ chính sách nhҵm chuyӇnmҥnh mӝt cách hiӋu quҧ ngành lâm nghiӋp theo hѭӟng lâm nghiӋp xã hӝi - lâm nghiӋpcӝng ÿӗng, huy ÿӝng ÿѭӧc mӑi nguӗn lӵc và lӵc lѭӧng xã hӝi tham gia quҧn lý, bҧo vӋrӯng vì lӧi ích trӵc tiӃp cӫa cӝng ÿӗng.1.2. MӨC TIÊU VÀ CÁC GIҦI PHÁP XÂY DӨING VÀ PHÁT TRIӆN RӮNGNgày 24/1 l/2005 tҥi Hà Nӝi, Cөc Lâm nghiӋp (Bӝ Nông nghiӋp và Phát triӇnnông thôn) ÿã tә chӭc Hӝi thҧo Xây dӵng ChiӃn lѭӧc lâm nghiӋp quӕc gia giai ÿoҥn2006- 2020 khu vӵc miӅn Bҳc gӗm các tӍnh tӯ Thanh Hóa trӣ ra.Hӝi thҧo tұp trung thҧo luұn: Dӵ thҧo ChiӃn lѭӧc lâm nghiӋp quӕc gia giai ÿoҥn2006-2020; ChiӃn lѭӧc phát triӇn lâm nghiӋp vùng Ĉông Bҳc, Tây Bҳc; các nhiӋm vөÿҧm bҧo ngành lâm nghiӋp phát triӇn trong khu vӵc và ÿóng góp cӫa ngành vào tăngtrѭӣng kinh tӃ quӕc gia; Xây dӵng các cѫ sӣ hoàn thiӋn dӵ thҧo ChiӃn lѭӧc trình Chính phӫ phê duyӋt cuӕi tháng 12/2005 .Mөc tiêu trӑng tâm cӫa dӵ thҧo ChiӃn lѭӧc giai ÿoҥn 2006-2020 là ÿҧm bҧo hài hòa nguӗn tài trӧ cӫa các nhà ÿҫu tѭ, các ÿӕi tác quӕc tӃ tӟi ngành lâm nghiӋp quӕcgia; Phát huy nhӳng kӃt quҧÿҥt ÿѭӧc cӫa ChiӃn lѭӧc phát triӇn lâm nghiӋp giai ÿoҥn2001 - 2010; Ĉӗng thӡi giúp các cѫ quan liên quan ӣ Trung ѭѫng hoҥch ÿӏnh chính sách quҧn lý bҧo vӋ và phát triӇn rӯng trong tӯng giai ÿoҥn cө thӇ. ĈӇ ÿápӭng các nguӗn lӵc phát triӇn rӯng, theo dӵ thҧo, riêng giai ÿoҥn 2006-2010, tәng nhu cҫu vӕncho các chѭѫng trình lâm nghiӋp nhѭ: Dӵ án trӗng mӟi 5 triӋu ha rӯng, khuyӃn lâm, phòng cháy chӳa cháy rӯng, giӕng cây lâm nghiӋp, công nghiӋp chӃ biӃn lâm sҧnkhoҧng gҫn 6.400 tӹÿӗng.Vӟi nguӗn lӵc ÿҫu tѭ trên, ÿӃn năm 2010, ngành lâm nghiӋp phҩn ÿҩu ÿѭa tӕc ÿӝtăng trѭӣng sҧn xuҩt cӫa ngành ÿҥt tӯ 1,5-2% trên năm, ÿҥt ÿӝ che phӫ tҥng toàn quӕc43% và tҥo viӋc làm cho 1 triӋu lao ÿӝng sӕng bҵng nghӅ tung.Các giҧi pháp ÿӝt phá thӵc hiӋn chiӃn lѭӧc:+ Cѫ chӃ, chính sách ÿӝt phá vӅ chӫ sӱ dөng tài nguyên ѭng: Cҫn xây dӵng chính sách tҥo ra ÿӝt phá trong giao ÿҩt lâm nghiӋp trong ÿó cҧÿҩt có rӯng, chú ý tӟi ÿӗng bào các dân tӝc sau khi quy hoҥch và cân ÿӕi quӻÿҩt, vӕn rӯng trong khoҧng 20 ÿӃn50 năm. Nghiên cӭu vӅ cѫ cҩu vӕn rӯng theo các chӫ sӣ hӳu ӣ hai quӕc gia là NhұtBҧn và Thay ĈiӇn cho thҩy rӯng do tѭ nhân, cӝng ÿӗng, các công ty quҧn lý chính, trong khi Nhà nѭӟc chӍ quҧn lý khoҧng dѭӟi 20%, ViӋt Nam không thӇ áp dөngnguyên nhѭ vұy nhѭng cҫn ÿi theo xu hѭӟng này vì sӁ huy ÿӝng ÿѭӧc nguӗn lӵc cӫamӑi thành phҫn, tҥo nên ÿӝng lӵc mӟi ÿӇ phát triӇn lâm nghiӋp và xoá ÿói giҧm nghèo.http://www.ebook.edu.vn7+ Ĉәi mӟi hӋ thӕng tә chӭc ngành lâm nghiӋp gҳn chһt vӟi cҧi cách hành chính: HӋ thӕng tә chӭc hành chính cӫa ngành lâm nghiӋp chѭa ÿѭӧc hoàn thiӋn nên chѭaphát huy tӕt ÿѭӧc vai trò cӫa mình. HӋ thӕng quҧn lý Nhà nѭӟc cӫa ngành lâm nghiӋpnên theo mô hình mӛi cҩp mӝt ÿҫu mӕi: Trung ѭѫng (cѫ quan lâm nghiӋp trung ѭѫng), cҩp tӍnh (cѫ quan lâm nghiӋp tӍnh), cҩp huyӋn (cѫ quan lâm nghiӋp huyӋn) và cҩp xã (xã có rӯng) có cán bӝ lâm nghiӋp huyӋn) và cҩp xã (xã có rӯng) có cán bӝ lâm nghiӋp. HiӋn nay, quҧn lý lâm nghiӋp Nhà nѭӟc chѭa tách ra khӓi khӕi kinh doanh sҧnxuҩt lâm nghiӋp. Ĉây là khâu then chӕt trong quá trình cҧi cách hành chính mà ngành lâm nghiӋp cҫn kiên quyӃt tiӃn hành.+ Ĉәi mӟi chính sách, cѫ chӃ thu hút ÿҫu tѭ: NӃu không có tiӅn sӁ không làm ÿѭӧc ÿiӅu gì mà cách làm cө thӇ là hoàn thiӋn hӋ thӕng thuӃ theo cách tiӃp cұn tәngthӇ nhѭng rҩt cө thӇ. Tính tәng thó thӇ hiӋn ӣ chӛ thuӃ phҧi tính cho cҧ hai loҥi hàng hoá lâm sҧn (truyӅn thӕng và mӟi), theo xu thӃ hӝi nhұp và ôn ÿӏnh trong thӃ vұn ÿӝngÿi lên. Cө thӇÿѭӧc thӇ hiӋn ӣ chӛ có loҥi cҫn tính ÿúng, tính ÿӫ nhѭng có loҥi do nhiӅu nguyên nhân cҫn có nhӳng ѭu ÿãi. Ví dөÿӕi vӟi hàng hoá lâm sҧn ÿӗ gӛ xuҩtkhҭu, Chính phӫÿã ÿѭa ra chính sách thuӃ hӧp lý hiӋn nay nên ÿã khuyӃn khích sҧnxuҩt phát triӇn. Mһt khác cҫn hҥ thҩp mӭc lãi xuҩt ÿӕi vӟi các chѭѫng trình dӵ án xây dӵng vùng nguyên liӋu hay ѭu ÿãi ÿӕi vӟi nghiên cӭu vӅ giӕng, hàng hoá lâm sҧnmӟi ѭu tiên phát triӇn 3 vùng ÿӝng lӵc ÿã nêu nhҵm ÿҭy mҥnh hѫn nӳa sҧn xuҩthàng hoá lâm sҧn xuҩt khҭu+ Ĉәi mӟi khoa hӑc công nghӋ và ÿào tҥo: Theo ý kiӃn cӫa mӝt sӕ chuyên gia có kinh nghiӋm (ViӋt Nam và quӕc tӃ) thì chúng ta cҫn phҧi xây dӵng nӅn khoa hӑc lâm nghiӋp hàn lâm. Nguyên nhân do chu kǤ kinh doanh dài, diӉn ra trên ÿiӅu kiӋn khó khăn và viӋc thu hút nguӗn lӵc vào phát triӇn rҩt khó. Ngành lâm nghiӋp cҫn nghiên cӭu, dӵ báo xu thӃ phát triӇn quӕc gia phù hӧp vӟi xu thӃ phát triӇn cӫa lâm nghiӋp thӃgiӟi và ÿiӅu kiӋnÿһc thù cӫa mình. Trên cѫ sӣ này sӁ xây dӵng, thҭm ÿӏnh và thӵc thi, giám sát các chѭѫng trình khoa hӑc, công nghӋ lâm nghiӋp và chѭѫng trình ÿào tҥotiên tiӃn. Cҫn khҭn trѭѫng ÿәi mӟi toàn diӋn khâu ÿào tҥo ÿӇ phát triӇn bӅn vӳng lâm nghiӋp. Hӛ trӧÿӇ tiӃn hành công tác chuyӇn giao công nghӋ sinh hӑc, thӵc hiӋn công tác khuyӃn lâm và ӭng dөng công nghӋ tin hӑc vào phát triӇn lâm nghiӋp hiӋu quҧ, bӅnvӳng.+ Hӛ trӧÿӗng bào các dân tӝc sinh sӕng ӣ miӅn núi: HiӋn tҥi chúng ta có khoҧng 20 triӋu ÿӗng bào các dân tӝc ӣ ViӋt Nam có cuӝc sӕng liên quan ÿӃn rӯng và nghӅrӯng mà ÿa sӕ hӑÿӅu nghèo lҥi sӕng trong ÿiӅu kiӋn khó khăn. Cҫn tiӃp tөc hӛ trӧÿӗng bào các dân tӝc nhѭ chúng ta ÿã làm vì hiӋu quҧ cӫa chúng không nhӳng ngѭӡiViӋt Nam mà cҧ ngѭӡi nѭӟc ngoài ÿӅu công nhұn. Nên chăng bҵng chính sách cө thӇvà sӵ phӕi hӧp giӳa các ngành, các cҩp chúng ta nên hӛ trӧ cө thӇÿӇ ngѭӡi nghèo sӕng trong và gҫn rӯng giҧi quyӃt vҩn ÿӅ ÿҩt và làm nhà ӣ. Sau ÿó chúng ta sӁ cùng hӑgiҧi quyӃt nhӳng vҩn ÿӅ khác nhѭ khuyӃn lâm, nguӗn vӕn ѭu ÿãi, tiӃp tөc xây dӵng cѫhttp://www.ebook.edu.vn8sӣ hҥ tҫng, sҧn xuҩt ra nhiӅu hàng hoá lâm sҧn, tìm kiӃm thӏ trѭӡng tiêu thô và giҧiquyӃt vҩn ÿӅ sӭc khoҿ và tҥo cѫ hӝi ÿӇ hӑÿѭӧc hѭӣng thө tӯ sӵ phát triӇn kinh tӃ - xã hӝi cӫa quӕc gia.Các chѭѫng trình lӟn ÿӇ thӵc hiӋn ÿӝt phá chiӃn lѭӧc phát triӇn+ Chѭѫng trình xây dӵng lâm phұn quӕc gia (ÿәi mӟi cѫ cҩu chiӅu sâu): Mөc tiêu là xây dӵng lâm phұn quӕc gia әn ÿӏnh nhҵm phát triӇn ÿҩt nѭӟc bӅn vӳng - ÿҧm bҧoan ninh lâm nghiӋp. Nӝi dung chính cӫa nó là xây dӵng lâm phұn quӕc gia әn ÿӏnhtrên 16 triӋu ha vӟi cѫ cҩu cө thӇ nhѭ sau: HӋ thӕng rӯng sҧn xuҩt là 8 triӋu ha, trong ÿó có 4 triӋu ha tung thâm canh vӟi khoҧng 1,5 triӋu ha rӯng trӗng; hӋ thӕng rӯng phòng hӝ là 6 triӋu ha, trong ÿó có 3 triӋu ha rӯng phòng hӝ trӑng ÿiӇm; hӋ thӕng rӯngÿһc dөng là 2 triӋu ha, trong ÿó có 1 triӋu ha rӯng ÿһc dөng trӑng ÿiӇm. Theo dõi, ÿánh giá ÿѭӧc thӵc hiӋn theo các chӍ tiêu sӕ lѭӧng và chҩt lѭӧng cө thӇ khi xây dӵng lâm phұn quӕc gia.+ Chѭѫng trình giӕng lâm nghiӋp quӕc gia (Công nghӋ sinh hӑc): Mөc tiêu là tҥora bӝ giӕng lâm.nghiӋp ÿҥt tiêu chuҭn quèc gia ÿӇ tҥo ÿӝt phá năng suҩt và chҩt lѭӧngrӯng trӑng ÿiӇm. Nӝi dung chính cӫa chѭѫng trình là: Xây dӵng hӋ thӕng tiêu chuҭnquӕc gia vӅ giӕng lâm nghiӋp và trên cѫ sӣÿó tuyӇn chӑn bӝ giӕng lâm nghiӋp quӕcgia; Quy hoҥch, xây dӵng và quҧn lý hӋ thӕng rӯng giӕng quӕc gia theo tiêu chuҭn nêu trên; áp dөng công nghӋ mӟi nhҵm lai tҥo ra bӝ giӕng lâm nghiӋp ÿáp ӭng mөc ÿích xây dӵng rӯng trӑng ÿiӇm quӕc gia; Xây dӵng hӋ thӕng hành lang pháp lý và cѫ sӣdӏch vө giӕng trѭӟc hӃt ÿӇ phөc vө phát triӇn sҧn phҭm lâm sҧn trӑng ÿiӇm.+ Chѭѫng trình thâm canh rӯng nguyên liӋu quӕc gia (công nghiӋp hoá (CNH), hiӋn ÿҥi hoá (HĈH) và tҥo tích tө khoa hӑc công nghӋ cao trên ÿѫn vӏ sҧn phҭm): Mөctiêu chѭѫng trình.là tҥo ra bѭӟc ÿӝt phá, ÿáp ӭng nhu cҫu tăng mҥnh cӫa quӕc gia vӅnguyên liӋu trѭӟc hӃt là nguyên liӋu gӛ, tre và ÿһc sҧn ÿӇ sҧn xuҩt hàng hoá lâm sҧn, ѭu tiên mһt hàng lâm sҧn ÿӃ xuҩt khҭu. Nӝi dung chính là: Quy hoҥch xác ÿӏnh vi trí, quy mô và cѫ cҩu hӧp lý vӅ 4 triӋu ha rӯng nguyên liӋu thâm canh (cө thӇ nhѭ phҫntrên ÿã nêu); Ti^n hành xây dӵng hӋ thӕng rӯng nguyên liӋu thâm canh trӑng ÿiӇmquèc gia bҵng giӕng mӟi, công nghӋ lâm sinh hiӋn ÿҥi và hoàn thiӋn cҧ cѫ sӣ hҥ tҫngnhѭ hӋ thӕng ÿѭӡng lâm nghiӋp, bӃn bãi gҳn liӅn xây dӵng khu lâm công nông nghiӋptәng hӧp trӑng ÿiӇm; Xây dӵng hӋ thӕng tiêu chuҭn quӕc gia ÿӗng bӝ phù hӧp vӟi tiêu chuҭn quӕc tӃ vӅ tiêu chuҭn rӯng nguyên liӋu bӅn vӳng và tiêu chuҭn nguyên liӋu thô.+ Chѭѫng trình hàng hoá lâm sҧn truyӅn thӕng chӫ lӵc quӕc gia (ÿәi mӟi cѫ cҩu, CNH, HĈH, cҧi cách hành chính và hӝi nhұp quӕc tӃ): Mөc tiêu cө thӇ là ÿáp ӭng nhu cҫu tăng mҥnh cӫa quӕc gia vӅ hàng hoá lâm sҧn, tҥo dӵng ÿѭӧc các mһt hàng lâm sҧnxuҩt khҭu mang thѭѫng hiӋu ViӋt Nam có uy tín, cҥnh tranh tӕt trên thӏ trѭӡng quӕc tӃ,trӑng tâm là Hoa KǤ, EU và Nhұt Bҧn Nӝi dung chính là: Quy hoҥch cѫ cҩu, chӫng loҥi và quy mô sҧn xuҩt hàng hoá lâm sҧn trӑng ÿiӇm quӕc gia, trӑng tâm vào mһthàng phát triӇn thành thѭѫng hiӋu uy tín, cҥnh tranh tӕt trên thӏ trѭӡng quӕc tӃ trên 3 http://www.ebook.edu.vn9vùng ÿӝng lӵc ÿã nêu ÿӇ sҧn xuҩt ÿӗ gӛ và ÿӗ tre nӭa xuҩt khҭu, ÿӗ gӛ và tre nӭa mӻnghӋ xuҩt khҭu; trѭӟc mҳt cҫn có bѭӟc ÿi hӧp lý ÿӇ xác ÿӏnh nѫi và khӕi lѭӧng gӛnhұp khҭu ÿӇ sҧn xuҩt ra ÿӗ gӛ xuҩt khҭu nhҵm ÿáp ӭng thӡi cѫ và giӳ vӳng nhӏp ÿӝtăng trѭӣng cao nhѭ hiӋn nay; xây dӵng.c3c nhà máy, xí nghiӋp gҳn liӅn khu nguyên liӋu ÿӗng bӝ vӟi cѫ sӣ hҥ tҫng ӣ miӅn Bҳc, miӅn Trung, Ĉông Nam Bӝ và Tây Nguyên có quy mô hӧp lý ÿӇ sҧn xuҩt ra ván nhân tҥo, sҧn phҭm chӃ biӃn tӯ nó và bӝt, dҫm, giҩy và xây dӵng hӋ thӕng tiêu chuҭn sҧn phҭm quӕc gia bao gӗm cҧ hàng hoá lâm sҧn mӟi và hàng hoá lâm sҧn truyӅn thӕng, chú trӑng sҧn phҭm lâm sҧn xuҩt khҭu theo tѭ duy ÿӗng bӝ cҧ vӅ môi trѭӡng và phù hӧp tiêu chuҭn quӕc tӃ (ISO).+ Chѭѫng trình xây dӵng rӯng phòng hӝ và rӯng ÿһc dөng trӑng ÿiӇm quӕc gia (ÿәimӟi cѫ cҩu theo chiӅu sâu, CNH, HĈH và phát triӇn sҧn phҭm lâm sҧn mӟi): Mөc tiêu cӫa nó là tҥo dӵng có kӃt quҧ cao hӋ thӕng rӯng phòng hӝ và rӯng ÿһc dөng quӕc gia, trѭӟc hӃt ӣ các khu trӑng ÿiӇm nhҵm mang lҥi hiӋu quҧ thiӃt thӵc. Nӝi dung chính chѭѫng trình là: Quy hoҥch xác ÿӏnh hӋ thӕng rӯng phòng hӝ quӕc gia, xác ÿӏnh hӋthӕng rӯng phòng hӝ trӑng ÿiӇm quӕc gia; quy hoҥch xác ÿӏnh hӋ thӕng rӯng ÿһc dөng quӕc gia, xác ÿӏnh hӋ thӕng rӯng ÿһc dөng trӑng ÿiӇm quӕc gia; nghiên cӭu xác ÿӏnh giá trӏ sҧn phҭm lâm sҧn mӟi; ѭu tiên tҥo dӵng hӋ thӕng rӯng phòng hӝ trӑng ÿiӇm gӗmrӯng phòng hӝÿҫu nguӗn, phòng hӝ môi trѭӡng và phòng hӝ ven biӇn; ѭu tiên tҥo dӵnghӋ thӕng Vѭӡn quӕc gia và Khu Bҧo tӗn trӑng ÿiӇm, Khu Di tích lӏch sӱ trӑng ÿiӇm.+Chѭѫng trình giao rӯng, khoán tung (cách mҥng vӅÿҩt rӯng): Mөc tiêu là tҥoÿӝng lӵc phát triӇn lâm nghiӋp và xoá ÿói, giҧm nghèo và nâng cao mӭc sӕng cho nhân dân thông qua kinh doanh sҧn xuҩt và quҧn lý, bҧo vӋ cNJng nhѭ xây dӵng rӯng ӣ ViӋtNam, ÿһc biӋt là khu vӵc trung du, miӅn núi, vùng xa và biên giӟi, hҧi ÿҧo. Nӝi dung chính cӫa chѭѫng trình là: Phӕi hӧp vӟi các ngành ÿánh giá lҥi tình hình phát triӇn sҧnxuҩt lâm nghiӋp, tình hình ÿói nghèo và khҧ năng phát triӇn sҧn xuҩt ӣ vùng trung du, miӅn núi, vùng xa và biên giӟi, hҧi ÿҧo; ÿánh giá lҥi tình hình tài nguyên, cө thӇ là tài nguyên rӯng và tình hình các thành phҫn tham gia sҧn xuҩt lâm nghiӋp và quҧn lý, bҧovӋ sӱ dөng cNJng nhѭ phát triӇn tài nguyên rӯng; ÿánh giá tình hình vӅ chӫ sӱ dөng, quҧnlý tài nguyên rӯng và tình hình giao ÿҩt, thuê ÿҩt lâm nghiӋp, khoán rӯng ÿӇ phát triӇnkinh tӃ - xã hӝi, phát triӇn lâm nghiӋp; ÿánh giá tình hình phát triӇn sҧn xuҩt lâm nghiӋpvà công tác khuyӃn nông, khuyӃn lâm và khuyӃn ngѭ, khuyӃn thuӹ lӧi, tín dөng nhҵmÿѭa ra giҧi pháp sӱ dөng bӅn vӳng nguӗn tài nguyên; tҥo ra cuӝc cách mҥng trong sҧnxuҩt kinh doanh lâm nghiӋp bҵng cách giao rӯng, cho thuê ÿҩt và nâng cao mӭc khoán bҧo vӋ rӯng, ÿҭy mҥnh phә cұp, ѭu ÿãi vay ngân hàng và phӕi hӧp giӳa chính quyӅn, doanh nghiӋp, ngѭӡi dân làm lâm nghiӋp ÿӅ phát triӇn kinh tӃ - xã hӝi và xoá ÿói giҧmnghèo, giӳ vӳng әn ÿӏnh chính trӏ, xã hӝi. Khi ÿӅ xuҩt các chѭѫng trình này không ít ngѭӡi sӁÿһt ra câu hӓi tҥi sao không có chѭѫng trình phát triӇn nguӗn nhân lӵc lâm nghiӋp. ĈiӅu này ÿѭӧc giҧi thích là nhӳng chѭѫng trình này bҧn thân nó ÿã chӭa ÿӵngnӝi dung phát triӇn nguӗn nhân lӵc. Mһt khác, phát triӇn nguӗn nhân lӵc là viӋc làm cӫatoàn xã hӝi mà trѭӟc hӃt là cӫa ngành giáo dөc và ÿào tҥo.http://www.ebook.edu.vn10Chѭѫng IIKӺ THUҰT SҦN XUҨT HҤT GIӔNG CÂY RӮNG2.1. TҪM QUAN TRӐNG CӪA HҤT GIÓNG CÂY RӮNGNѭӟc ta, rӯng trӗng trҧi ra trên diӋn tích rӝng lӟn, cây rӯng sӕng lâu năm, trình ÿӝcѫ giӟi hoá trong sҧn xuҩt còn thҩp, nhân lӵc, vӕn ÿҫu tѭ có hҥn. Rӯng sau khi trӗng ít có ÿiӅu kiӋn chăm sóc, do ÿó công tác giӕng có tҫm quan trӑng ÿһc biӋt. Có thӇ nói, giӕng là mӝt trong nhӳng khâu quan trӑng nhҩt, có ý nghƭa quyӃt ÿӏnh ÿӃn sҧn lѭӧng, chҩt lѭӧng rӯng trӗng.Nhӳng năm trѭӟc thӡi kǤÿәi mӟi, chúng ta chѭa ÿánh giá ÿúng tҫm quan trӑng và vai trò to lӟn cӫa công tác giӕng trong sҧn xuҩt lâm nghiӋp. Sӵ quan tâm cӫa công tác giӕng lúc bҩy giӡ chӫ yӃu là làm sao có ÿӫ sӕ lѭӧng giӕng cho trӗng rӯng, hҫu nhѭchѭa coi trӑng ÿӃn chҩt lѭӧng giӕng.Sӱ dөng giӕng không rõ nguӗn gӕc, xuҩt xӭ, thu hái xô bӗ, dүn ÿӃn rӯng trӗng có chҩt lѭӧng kém, năng suҩt thҩp phә biӃn chӍÿҥt 5-10m3/ha/năm. Trong khi ÿó ӣ nhiӅunѭӟc trên thӃ giӟi sӱ dөng giӕng có chӑn lӑc, năng suҩt ÿҥt 30-70m3/ha/năm.Nhӳng năm gҫn ÿây, công tác giӕng ÿã có nhӳng chuyӇn biӃn căn bҧn theo hѭӟng sҧn xuҩt kinh doanh sӱ dөng giӕng tӕt, ÿã ÿѭӧc cҧi thiӋn tӯ các cѫ quan chuyên môn. Cҫn nhҩn mҥnh rҵng "Hҥt giӕng tӕt" bao gӗm cҧ sӭc sӕng cao, khoҿ mҥnh và có chҩtlѭӧng di truyӅn. Khҧ năng cӫa chúng có thӇ sҧn sinh ra nhӳng cây thích nghi tӕt vӟiÿiӅu kiӋn cӫa môi trѭӡng nѫi trӗng và cung cҩp nhӳng sҧn phҭm theo mong muӕn cӫacon ngѭӡi.Cҧ sӕ lѭӧng và chҩt lѭӧng cӫa hҥt giӕng ÿӅu bӏҧnh hѭӣng bӣi rҩt nhiӅu yӃu tӕbên ngoài nhѭÿiӅu kiӋn khí hұu, thӡi tiӃt trong năm và phө thuӝc vào loài cây, tuәicây mҽ và cѭӡng ÿӝ chăm sóc cây lҩy giӕng, phө thuӝc vào viӋc thu hái, xӱ lý và bҧoquҧn hҥt giӕng, Do ÿó viӋc sҧn xuҩt hҥt giӕng cây rӯng cҫn thҩy rõ nhӳng ÿһc ÿiӇmnày ÿӇ lӵa chӑn và áp dөng các biӋn pháp kӻ thuұt sao cho có hiӋu quҧ nhҵm ÿҧm bҧovӅ chҩt lѭӧng, thoҧ mãn cҧ vӅ sӕ lѭӧng, chӫng loҥi giӕng, ÿáp ӭng cao nhҩt nhu cҫusҧn xuҩt cây con phөc vө cho trӗng rӯng ӣ nѭӟc ta.2.2. KHҦ NĂNG RA HOA KӂT QUҦ VÀ CÁC NHÂN TÓ ҦNH HѬӢNG ĈӂNSҦN LѬӦNG HҤT GIÓNG CÂY RӮNG2.2.1. Khҧ năng ra hoa kӃt quҧ cӫa cây rӯngCây rӯng là thӵc vұt thân gӛ sӕng lâu năm, có khҧ năng ra hoa kӃt quҧ nhiӅu lҫn.Ra hoa kӃt quҧ là ÿһc trѭng quan trӑng, là sӵ biӃn ÿәi vӅ chҩt cӫa thӵc vұt. Các loài cây rӯng có nguӗn gӕc tӯ hҥt trong nhӳng năm ÿҫu (thѭӡng tӯ 3-4 năm hoһc lâu hѫn)chѭacó khҧ năng ra hoa kӃt quҧ. HiӋn tѭӧng này gӑi là "tính chín muӝn" cӫa cây thân [...]... hái, c t tr dùng cho nh ng n m m t mùa h t gi ng 2.2.2 Các nhân t cây r ng nh h ng n quá trình ra hoa k t qu , s n l ng h t gi ng Có nhi u nhân t nh h ng n s ra hoa k t qu và s n l ng h t gi ng cây r ng Các nhân t này u có liên quan ch t ch n quá trình sinh tr ng phát tri n, 12 http://www.ebook.edu.vn do v y quá trình ra hoa k t qu c a cây r ng ch u nh h t sinh thái nh : Khí h u - th i ti t, ch t dinh... cây r ng vì n c nh h ng tr c ti p n các quá trình h p th ch t dinh d ng, n quá trình ng hoá và d hoá c a cây Do v y mu n rút ng n h t gi ng c n thông qua tác c chu k sai qu , nâng cao c s n l ng, ch t l ng ng c a con ng i nh làm t, bón phân, t i n c, 2.2.2.3 Nhân t sinh v t Nhân t sinh v t có th gây nh h ng tr c ti p ho c gián ti p, có l i ho c có h i t i quá trình ra hoa k t qu c a cây r ng 14 http://www.ebook.edu.vn... trong n m ó 2.4 THU HÁI H T GI NG CÂY R NG 2.4.1 c tr ng chín c a h t Quá trình chín c a h t là quá trình phát tri n hoàn thi n c a phôi, n i nh và v h t Khi các c quan c a phôi (r , thân, lá) c hình thành thì các ch t dinh d ng trong h t không ng ng c tích lu h t, v h t d n d n thay i màu s c và có kh n ng b o v phôi Trong quá trình chín h t, các ch t h u c và ch t khoáng các ch t Gluxit, Lipít, Prôtít... v n m gieo ho c x lý ti p theo i u ch nh hàm l ng n c cho phù h p tr c khi em i b o qu n 2.6.4.2 Làm khô qu Làm khô, dùng ngu n nhi t t nhiên hay nhân t o là quá trình nh m tách h t c a nhi u loài cây Quá trình làm khô ph i b t ch c c quá trình khô t nhiên, trong ó qu m t n c và khô d n dân Không khí xung quanh qu ph i khô h n b n thân qu Có nhi u ph ng pháp làm khô qu : Hong khô d i mái che ây là... chúng có th b o qu n t t Không b t n th ng: Nh ng h t b t n th ng trong quá trình tách h t, làm s ch h t, lo i b cánh,… th ng b ch t r t nhanh S t n th ng th ng l n i v i nh ng h t có v m m và m ng Nhi t quá cao trong quá trình tách h t hay ph i khô c ng làm h i h t Không b h ng sinh lý: Vi c th c hi n không t t các quy nh trong quá trình thu hái, v n chuy n t r ng, ho c tách h t ra kh i qu làm cho h t... h t có tinh d u: Quá trình bi n i ph c t p h n - th i k u trong h t v a có ng n v a có b t, th i k h t chia thành ph n ch y u là d u i ôi v i nh ng bi n i v hoá h c, v hình thái: Tr ng l ng khô t ng lên, c hình thành nên l ng n c gi m t i m c th p nh t, h t d n cùng và m p, v h t th tích qu t ng lên, m u s c thay i, phôi ngày càng phát tri n hoàn thi n và có kh n ng n y m m Quá trình c m c a hai c chia... áp d ng ph ng pháp x lý t t nh t i ch ng n a thì k t qu c ng r t h n ch B i v y, vi c lên k ho ch s m và chu áo là i u ki n c b n giám sát ngu n g c và ch t l ng h t gi ng trong su t quá trình v n chuy n Trong quá trình t thu hái n khi b o qu n c n m b o duy trì s c s ng c a qu (h t) gi ng N c ta n m trong vùng nhi t i, có nhi u lo i h t a m, r t nhanh m t s c n y m m Vì v y c n l u ý m b o m t s i... nhi u, ch t l ng gieo m kém h n M i loài cây u òi h i m t nhi t nh t nh m i ra hoa k t qu bình th ng Nguyên nhân: nh sinh tr ng c a các ch i s n sinh ra các t bào m i - trong quá trình s n sinh ó n u nhi t thích h p cho quá trình ra hoa k t qu thì t bào ó s hình thành m m hoa, n u nhi t không thích h p s hình thành m m lá, tu theo t ng lo i cây tính thích ng v i nhi t khác nhau Theo tài li u c a M Slee... Nguyên lý s y là làm cho qu ti p xúc v i l ng không khí nóng, khô, quá trình s y di n ra càng nhanh càng t t, nh ng tránh nhi t quá cao d làm anh qu Các lò s y có kích th c khác nhau, song u có các c i m chung là g m có các b ph n: Ngu n nhi t, b ph n i u ch nh dòng không khí nóng, khay, giá ho c các d ng c khác ng qu khi s y Trong quá trình v n hành lò, kho ng th i gian 2-3 gi u nhi t trong lò th p h... m tr c ó và ngay trong n m ó quy t nh Nguyên nhân là s hình thành m m hoa cây thân g di n ra t n m tr c, còn th i ti t ngay trong n m ó nó nh h ng tr c ti p n quá trình n hoa, th ph n và phát tri n c a hoa,… Th i ti t th ng nh h ng n c quá trình ra hoa và phát tri n c a qu , cho nên không th kh ng nh r ng: Hoa nhi u thì qu - h t c ng nhi u Trong cùng m t loài cây, cùng m t lâm ph n, ch u nh h ng n ng . NGUYÊN TRѬӠNG ĈҤI HӐC NÔNG LÂM ThS. MAI QUANG TRѬӠNG - ThS. LѬѪNG THӎ ANH Giáo trình TRӖNG RӮNGNHÀ XUҨT BҦN NÔNG NGHIӊPHÀ NӜI - 2007http://www.ebook.edu.vn2LӠI. mi͉n núi phía b̷c. D͹a theo mͭctiêu ÿào t̩o mͣi ÿã ÿ˱ͫc b͡ giáo dͭc phê duy͏t và ch˱˯ng trình ÿã ÿ˱ͫc thông qua. Ĉ˱ͫc s͹ phân công cͯa b͡ môn nhóm biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình trồng rừng doc, Giáo trình trồng rừng doc, Giáo trình trồng rừng doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay