Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia tăng RON họ amin thơm đến tính chất của nhiên liệu trong quá triǹ h bảo quản và sử dụng pptx

78 472 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 21:21

 !"# $%!"&'()*+ !"#$ %&$'($)"*+, /012304[...]... phụ gia được sư dụng, có thể kể đến như phụ gia oxygenat, phụ gia cơ kim, phụ gia amin thơm, …Mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm nhất định Trong các phụ gia tăng trị số octan, phụ gia h amin thơm là một trong những h phụ giaRON cao, h n nữa lại có hiệu ứng “hiệp trợ” tăng RON với các h phụ gia khác Tuy nhiên ngoài các nghiên cứu về khả năng tăng RON của phụ gia h amin. .. cũng như trong quá trình sư dụng nhiên liệu Qua đó đánh gia ảnh h ởng của nhiên liệu pha phụ gia h amin thơm đến an toàn cháy nổ của phương tiện giao thông sư dụng xăng Đồ án gồm các nội dụng chính sau: • Tổng quan về nhiên liệu xăng và các loại phụ gia pha xăng • Thực nghiệm chế tạo và pha phụ gia tăng RON h amin thơm vào xăng, thực nghiệm bảo quản và sư dụng nhiên liệu. .. gia h amin thơm khi pha vào xăng, những nghiên cứu về ảnh h ởng của nó đến quá trình bảo quản và sư dụng nhiên liệu còn chưa nhiều Chính vì vậy, đề tài Nghiên cứu ảnh h ởng của phụ gia tăng RON h amin thơm đến tính chất của nhiên liệu trong quá trình bảo quản và sử dụng” được chọn để làm đồ án tốt nghiệp với mục đích nghiên cứu, đánh gia các ảnh h ởng của phụ gia h amin thơm đến việc... Phụ gia tẩy rưa, chống gỉ, tăng cường khả năng khuếch tán  Phụ gia làm sạch bộ chế h a khí  Phụ gia chống ăn mòn  Phụ gia tạo màu… Cơ chế hoạt động của các phụ gia pha xăng chủ yếu theo cơ chế phá h y, ức chế các h p chất peoxit, hydropeoxit, gốc tự do sinh ra trong quá trình tiền cháy của nhiên liệu Một cơ chế khác cũng cần phải kể đến đó là tính “tương h ”, “lôi kéo” của phụ. .. Các h p chất amin thơm có chứa nguyên tố N còn dư cặp điện tư tự do nên có khả năng ức chế sự sự h nh thành gốc tự do trong quá trình cháy của nhiên liệu làm giảm hiện tượng kích nổ trong động cơ Nhược điểm lớn nhất của các phụ gia amin thơm là nitrogen có thể bị oxy h a một phần trong quá trình cháy của nhiên liệu, sẽ làm tăng lượng NOx trong khí thải Ngoài ra một số amin thơm. .. pha phụ gia amin thơmNghiên cứu đánh gia sự ảnh h ởng phụ gia h amin thơm đến việc bảo quản và sư dụng nhiên liệu SV:Lê Thành Công 1 Lớp: Lọc h a dầu A-K53 Trường Đại h c Mỏ-Địa chất Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan về nhiên liệu xăng 1.1.1 Thành phần và phân loại xăng 1.1.1.1 Thành phần của xăng Trong suốt lịch sư công nghiệp dầu mỏ và cho... rất nhiều sản phẩm thương mại khác nhau Khả năng tăng RON của phụ gia ADA-KRATA khác nhau tùy theo loại phụ giadụng Khả năng tăng RON của các loại phụ gia khác nhau của KRATA được trình bày ở bảng 1.23 Bảng 1.23 Khả năng tăng RON của các loại phụ gia khác nhau của KRATA [3] RON xăng gốc %V xăng gốc % V A-819 Phụ gia H m lượng phụ Khả năng tăng SV:Lê Thành Công 24 Lượng sư dụng. .. pha vào xăng H m lượng các loại phụ gia pha trong xăng tuy rất nhỏ chỉ từ ppm đến vài phần trăm nhưng lại có thể bổ sung và nâng cao chất lượng của xăng Một trong những phụ gia không thể thiếu trong bất kì các loại xăng thương phẩm nào đó là phụ gia tăng trị số octan Phụ gia tăng RON được nghiên cứu ngay từ khi nhiên liệu xăng xuất hiện và cho đến hiện nay đã có rất nhiều loại phụ. .. sư dụng nhiều và từ rất sớm được pha chế vào xăng là các phụ gia cơ kim như h p chất chứa sắt, mangan và đặc biệt điển h nh là ankyl chì Hiện nay, phụ gia chì đã bị cấm sư dụngh u h t các nước trên thế giới do tính độc hại của chúng, nhưng ưu điểm của phụ gia chì là không thể phủ nhận Các nhà khoa h c trên thế giới luôn mong tìm ra được một loại phụ gia có thể thay thế tốt nhất... có khả năng tạo nhựa trong buồng đốt tại h m lượng sư dụng yêu cầu Trong các h p chất amin thơm thì N-methylaniline được sư dụng nhiều vì h p chất này có thể tăng trị số octan nhiều nhất với hiệu ứng tạo nhựa thấp nhất Một vài h p chất có hiệu quả h n N-methylaniline nhưng lại có nhược điểm là làm tăng việc tạo nhựa trong buồng đốt và các h ̣ thống dẫn nhiên liệu Bản thân . R#."]"7+.XNKJGHF Nghiên cứu ảnh h ởng của phụ gia tăng RON h amin thơm đến tính chất của nhiên liệu trong quá trình bảo quản và sử dụngˆF7M"")FVRTFD5E&#('Tn"FN"&. R#.`a&`.C#"6FY#+GFS"*=C.R6?(n&+F7M"Ip,n& ;H "*VQVFY7(n&+6`G&l+ H (n&+"OQTH(n&++TOTHf@[R6?F."* h &7.7M"FVTCFBX=6&"5"(n&+a&=BIE6"+ H (n&+)+TOTRT4=6& h &)(n&+"*z"+ 6H O h+ R?"*#.U&‡#(=Mˆa&z'"5")(n&+Q5"X.G
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia tăng RON họ amin thơm đến tính chất của nhiên liệu trong quá triǹ h bảo quản và sử dụng pptx, Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia tăng RON họ amin thơm đến tính chất của nhiên liệu trong quá triǹ h bảo quản và sử dụng pptx, Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia tăng RON họ amin thơm đến tính chất của nhiên liệu trong quá triǹ h bảo quản và sử dụng pptx

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay