ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG TH XUÂN HƯƠNG LỚP 1 doc

58 262 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 13:20

TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2012 - 2013 TUN 5 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Tiếng nào có âm u? A. thu B. th C. thi Câu 2:Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Dấu của phép tính 6 < 7 là: A. < B. > C. = II. Phần tự luận (6 điểm) Câu 1: Nối: Cá rá rổ kho Câu 2: <,>,= ? 8 6 4 4 7 8 9 6 Hướng dẫn chấm: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: - Câu 1: (2 điểm) : Khoanh vào A. - Câu 2:( 2 điểm): Khoanh vào A. II/ PHẦN TỰ LUẬN: - Câu 1: (2 điểm ): điền đúng mỗi từ được 1 điểm - Câu 2: (4 điểm ): đúng mỗi phần được 1 điểm HIỆU TRƯỞNG DUYỆT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2012 - 2013 TUN 6 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: Điền g hay gh? A. ế gỗ B. nhà a Câu 2: Khoanh vào số lớn nhất: A. 10 ; 5 ; 9 B. 5 ; 4 ; 7 II. Phần tự luận (6 điểm) Câu 1: Viết qua , giỏ: Câu 2: Nối ô trống với số thích hợp: < 2 ; = 1 ; > 3 ; > 4 0 1 2 3 4 5 Hướng dẫn chấm: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: - Câu 1 ( 2 điểm): A điền gh; B điền g - Câu2 (2 điểm ): A Khoanh vào 10; B khoanh vào 7. II/ PHẦN TỰ LUẬN: - Câu 1 ( 2 điểm) : viết đúng mỗi tiếng được 1 điểm. - Câu 2 (4 điểm) : đúng mỗi phần được 1 điểm. HIỆU TRƯỞNG DUYỆT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2012- 2013 TUN 7 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: Khoanh vào tiếng có âm ng: A. nghe B. ngà Câu 2:Khoanh vào số lớn nhất: A. 1, 5 , 2, 9 B. 6, 3, 7, 1 II. Phần tự luận (6 điểm) Câu 1: Điền vào chỗ trống tr hoặc y: a) nhà .ẻ b) tế xó. Câu 2 :< , > , = ? 1 2 6 6 9 7 8 . 10 Hướng dẫn chấm : I/ Phần trắc nghiệm: Câu 1:( 2 điểm) . Khoanh vào ngà Câu 2:( 2 điểm) : A. Khoanh vào s ố 9. B. Khoanh vào s ố 7. II/ Phần tự luận: Câu 1:( 2 điểm) : điền đúng mỗi từ được 1 điểm. A, điền tr B, điền y Câu 2: (4 điểm) : đúng mỗi phần được 1 điểm. HIỆU TRƯỞNG DUYỆT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2012 - 2013 TUN 8 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu1: Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Tiếng có vần a: A. ngựa B. chua C. xa D. cua Câu2: Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Kết quả của phép cộng 2 + 1 là: A. 1 B. 2 C. 3 II. Phần tự luận (6 điểm) Câu 1:Nối: Bà nội chơi bi. Bộ thổi xôi Câu 2: Tính: 1 + 2 = 3 + 2 = 3 + 1 = 5 + 0 = Hướng dẫn chấm: I/ Phần trắc nghiệm: - Câu 1: 2 điểm: Khoanh vào A, C. - Câu 2:2 điểm : Khoanh vào C. II/ Phần tự luận: - Câu 1: 2 điểm : điền đúng mỗi câu được 1 điểm: Bà nội thổi xôi. Bộ chơi bi. - Câu2: 4 điểm: đúng mỗi phần được 1 điểm. HIỆU TRƯỞNG DUYỆT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2012 -2013 TUN 9 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: Khoanh tròn tiếng có vần ay: cay bây ngày dây Câu 2:Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Kết quả của phép cộng 3 - 1 là: A. 1 B. 2 C. 3 II. Phần tự luận (6 điểm) Câu 1:Nối: Bố lái đầy mây. Trời máy bay. Hồ Tây ở Hà Nội. Câu 2: Tính: 2 + 2 = 3 + 2 = 5 + 0 = Hướng dẫn chấm: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: - Câu 1: (2 điểm): Khoanh vào cay, ngày. - Câu 2:(2 điểm ): Khoanh vào B. II/ PHẦN TỰ LUẬN: - Câu 1: (3 điểm ): điền đúng mỗi câu được 1 điểm: Bố lái máy bay. Trời đầy mây. Hồ Tây ở Hà Nội. - Câu 2: (3 điểm ): đúng mỗi phép tính được 1 điểm HIỆU TRƯỞNG DUYỆT [...]... 5-4 = Hng dn chm: I/ PHN TRC NGHIM: - Cõu 1: (2 im): Khoanh vo cau, chỏu, thau - Cõu 2: (2 im ): Khoanh vo A II/ PHN T LUN: - Cõu 2: (3 im): Vit ỳng mi t c 1 im - Cõu 1: (3 im): ỳng mi phộp tớnh c 1 im HIU TRNG DUYT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 - 2 013 TUN 11 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: ... điểm) Câu 1: Điền on hoặc an: A h đá B th h C chơi đ Câu 2: Tính: 2+2= 3+2= 1+ 4= Hng dn chm: I/ PHN TRC NGHIM: - Cõu 1: ( 2 im): Khoanh vo con , non - Cõu 2:(2 im) : Khoanh vo B II/ PHN T LUN: - Cõu 1: (3 im) : in ỳng mi vn c 1 im: A on B an C an - Cõu 2: (3 im ): ỳng mi phn c 1 im HIU TRNG DUYT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 - 2 013 TUN 12 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian... Khoanh vo A II/ PHN T LUN: Cõu 1( 3 im) : in ỳng mi t c 1 im: a, nhc ; b, hc ; c, cỳc Cõu 2 ( 3 im) : ỳng mi phn c 1 im HIU TRNG DUYT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 - 2 013 TUN 19 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I.Trắc nghiệm : (4 điểm ) Câu 1: Khoanh vào đáp án đúng: - Số liền sau của số 15 là: A 13 B 14 C 16 Câu 2: Khoanh vào tiếng...TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 - 2 013 TUN 10 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: Khoanh tròn tiếng có vần au: Cau thau nâu cháu Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Kết quả của phép cộng 4 - 3 là: A 1 B 2 C 3 II Phần tự luận (6 điểm) Câu 1: Viết đôi đũa, suối chảy: Câu 2: Tính: 5-2 = 5-3 =... Trng TH Xuõn Hng 1 I.Trắc nghiệm : (4 điểm) Câu 1: Khoanh vào đáp án đúng : 13 2 _ A :12 B :11 C :10 Câu 2 : Khoanh vào tiếng có vần ươp: Tiếp, ươp, hiệp, mướp, II Tự luận : (6 điểm) Câu 1: Điền số : 17 - 4 + 2 = 18 - 2 - 3 = Câu 2 : Điền vần ăp và âp: t múa c sách Hng dn chm I.Trc nghim: Cõu 1: B Cõu 2: p, mp II T lun: Cõu 1: 15 ,13 Cõu 2: õp, p HIU TRNG DUYT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 . .. b) 3 + 7 c, 10 - 7 d, 10 - 3 Hng dn chm: I/ PHN TRC NGHIM: Cõu 1: (2 im): Khoanh vo nhum , bum Cõu 2:(2 im) : Khoanh vo C II/ PHN T LUN: Cõu 1: (3 im) : in ỳng mi phn c 0,5 im: Cõu 2: (3 im): ỳng mi phn c 1 im HIU TRNG DUYT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 - 2 013 TUN 17 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao... 2:(2 im) : Khoanh vo C II/ PHN T LUN: Cõu 1: (3 im) : in ỳng mi cõu c 1 im: Mựa thu tri khụ rỏo Cỏ bi di ao bốo Chỳ mốo trốo cõy cau Cõu 2: (3 im): ỳng mi phn c 1 im HIU TRNG DUYT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 - 2 013 TUN 13 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: Khoanh tròn tiếng có vần ông: võng sông... luận : (6 điểm ) Câu 1 : Điền up hoặc ip : Dao nh rất sắc Bố ch ảnh cho bé Câu 2 : Viết số th ch hợp vào chỗ chấm : 14 gồm chục đơn vị 17 gồm chục đơn vị Hng dn chm I.Trc nghim: Cõu 1: C Cõu 2: chúp, cp, hp, gúp II T lun: Cõu 1: nhớp, chp Cõu 2: 1 chc v 4 n v 1 chc v 7 n v HIU TRNG DUYT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 - 2 013 TUN 20 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc... Hng dn chm: I/ PHN TRC NGHIM: Cõu 1: (2 im): Khoanh vo B, C Cõu 2:(2 im) : Khoanh vo B II/ PHN T LUN: Cõu 1: (3 im) : in ỳng mi cõu c 1 im: Cõu 2: (3 im): ỳng mi phn c 1 im HIU TRNG DUYT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 - 2 013 TUN 15 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: Khoanh tròn tiếng có vần am:... : Điền vần op và ôp: l xe con c Hng dn chm I.Trc nghim: Cõu 1: B Cõu 2: dép, chép, đẹp II T lun: Cõu 1: 6., 7, 8 9., 10 , 11 Cõu 2: lốp xe con cọp HIU TRNG DUYT TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 - 2 013 TUN 22 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I.Trắc nghiệm: ( 4 điểm ) Câu1: Khoanh vào đáp án đúng : 3cm + 4 cm = A 7cm B 8cm C 6cm Câu . HC 2 012 - 2 013 TUN 11 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: . TRNG TH XUN HNG 1 KHO ST CHT LNG NM HC 2 012 - 2 013 TUN 14 - LP 1 Thi gian lm bi 20 phỳt (khụng k thi gian giao ) Hc sinh: Lp: Trng TH Xuõn Hng 1 I.
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG TH XUÂN HƯƠNG LỚP 1 doc, ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG TH XUÂN HƯƠNG LỚP 1 doc, ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG TH XUÂN HƯƠNG LỚP 1 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay