PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH pptx

17 412 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 10:20

159TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 68, 2011 PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN PHẠM TIẾNG ANH Trương Viên,Phan Quỳnh Như, Phan Đỗ Quỳnh Trâm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế TÓM TẮT Phân tích nhu cầu là công việc cần thiết đối với những nhà thiết kế chương trình biên soạn giáo trình trong nỗ lực đổi mới chương trình giáo trình nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhà tuyển dụng sinh viên. Trong trường hợp đối với Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, chương trình giáo trình biên soạn cho sinh viên cấp cử nhân Ngành phạm tiếng Anh hiện đang được đổi mới, theo đúng những chuẩn đầu ra. Nghiên cứu này nhằm mục đích thu thập phản hồi từ các nhà tuyển dụng về năng lực công việc hiện tại của cựu sinh viên, từ các cựu sinh viên về chương trình, giáo trình, phương pháp dạy học mà họ đã được đào tạo từ nhà trường. Các kết quả cho thấy rằng trình độ tiếng Anh của cựu sinh viên, năng lực nghiệp vụ công nghệ thông tin, đạo đức nghề nghiệp các kỹ năng nghiên cứu, những phẩm chất có ý nghĩa đối với công việc hiện tại của họ, đã được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận xử lý các vấn đề phức tạp kỹ năng mềm cần được cải tiến. Những đề nghị về việc đổi mới chương trình giáo trình là đa dạng sâu rộng cho việc cải tiến. 1. Tổng quan Đại học Huế nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam với lịch sử 50 năm giáo dục, đào tạo nghiên cứu. Hiện nay các trường đại học có nhiều thay đổi, sáng tạo về phương pháp tiếp cận giáo dục cấu hành chính. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐHNN - ĐHH), thành lập năm 2004, là một thành viên của đại học Huế cũng không đi ngoài xu hướng đó. Trường ĐHNN - ĐHH đang từng bước đánh giá đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy ở tất cả các khoa trực thuộc theo học chế tín chỉ. Báo cáo này bao gồm việc phân tích nhu cầu của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên chuyên ngành phạm tiếng Anh của trường ĐHNN - ĐHH về chất lượng của cựu sinh viên trường ĐHNN - ĐHH, về chương trình đào tạo cũng như phương pháp giảng dạy. Thiết kế chương trình đào tạo là một quá trình lâu dài liên tục đã được nhiều tác giả miêu tả cụ thể. Stern (1992) xem đây là quá trình tuần hoàn gồm bốn giai đoạn chính - nghiên cứu phát triển, thực hiện, đánh giá, nghiên cứu thêm cải tiến. Đây 160là một chu trình liên tục của thiết kế thử nghiệm mà trong đó việc phân tích nhu cầu chủ yếu thuộc giai đoạn nghiên cứu cải tiến tiếp. Tương tự, phân tích nhu cầu thường được xem là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình thiết kế chương trình (Brown, 1995; Graves, 2000; Taba, 1962). Các bước tiếp theo có thể là xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung, tài liệu, đánh giá thử nghiệm giảng dạy cùng với quá trình đánh giá liên tục ở mỗi công đoạn. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra ngành phạm tiếng Anh, khoa tiếng Anh, trường ĐHNN - ĐHH các giáo trình đang được cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động sinh viên. Vì vậy, thông tin phản hồi từ nhà tuyển dụng về khả năng làm việc của cựu sinh viên thông tin từ cựu sinh viên về chương trình giáo trình rất thiết thực trong việc hoàn thiện chương trình đào tạo thiết kế các giáo trình. Đề tài được thực hiện nhằm: - Tìm hiểu yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với chất lượng của cựu sinh viên của trường ĐHNN - ĐHH . - Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của công việc của cựu sinh viên của trường ĐHNN - ĐHH . - Phân tích những đề xuất của nhà tuyển dụng cựu sinh viên chương trình đào tạo, giáo trình phương pháp giảng dạy. 2. Phương pháp nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu gồm hai nhóm: - Nhóm 1 - Nhà tuyển dụng - gồm 30 cán bộ quản lý, là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, hoặc tổ trưởng tổ Ngoại ngữ của các trường THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Nhóm 2 - Cựu học sinh - gồm 55 cựu sinh viên của trường ĐHNN - ĐHH tốt nghiệp từ năm 2004 đến năm 2010. Hiện những sinh viên này đang giảng dạy tại các trường công lập trường tư hoặc làm việc tại công ty liên doanh, tổ chức nước ngoài, hoặc các đơn vị khác ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin nhóm 1 Nhà tuyển dụng Chức vụ (N=30) Địa điểm - Số trường trong khu vực (N=30) Hiệu trưởng P. Hiệu trưởng Trưởng tổ tiếng Anh TP Huế Huyện Phú Vang Huyện Quảng Điền Huyện Phú Lộc Huyện Hương Thủy N % N % N % N % N % N % N % N % 7 23,3 11 36,7 12 39,9 15 50 3 10,0 5 16,7 4 13,3 3 10,0 161 162Thông tin Nhóm 2 Cựu sinh viên Giới tính Năm tốt nghiệp Nam Nữ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 N % N % N % N % N % N % N % N % 6 10,9 49 89,1 11 20,0 8 14,5 9 16,4 9 16,4 17 30,9 1 1,8 Cơ quan cựu sinh viên đang giảng dạy/ làm việc Cơ quan/ Tổ chức nhà nước Công ty tư nhân DN nước ngoài/ DN cổ phần nước ngoài Liên doanh/ Công ty nước ngoài Cơ quan khác N % N % N % N % N % 36 65,5 4 7,3 3 5,5 3 5,5 7 12,7 2.2. Phương pháp thu thập số liệu Số liệu của nghiên cứu này được thu thập chính qua hai bảng câu hỏi dành cho nhà tuyển dụng cựu sinh viên. - Bảng câu hỏi dành cho nhà tuyển dụng nhằm thu thập thông tin về nhà tuyển dụng, đánh giá mức độ đáp ứng công việc của cựu sinh viên (nhóm 1), đánh giá năng lực chuyên môn của sinh viên trường ĐHNN - ĐHH so các trường khác (nhóm 2), yêu cầu của nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên trong tương lai (nhóm 3) đề xuất của nhà tuyển dụng về chương trình giảng dạy nội dung đào tạo. - Bảng câu hỏi dành cho cựu sinh viên nhằm thu thập thông tin cá nhân, yêu cầu chất lượng công việc (nhóm 1), mức độ đáp ứng công việc của cựu sinh viên (nhóm 2), và đánh giá về chất lượng chương trình đào tạo, giáo trình phương pháp giảng dạy (nhóm 3) các đề xuất. Hệ số độ tin cậy của Nhóm 1 (gồm 16 mục), Nhóm 2 (6 mục), Nhóm 3 (11 mục) tương ứng là α = 0,86, 0,78, 0,80. Hệ số Alpha của ba nhóm cho thấy toàn bộ bảng câu hỏi là đáng tin cậy để thu thập số liệu cho mục đích nghiên cứu. 3. Kết quả bàn luận 3.1. Phân tích định lượng từ bảng câu hỏi dành cho nhà tuyển dụng 3.1.1. Đánh giá của nhà tuyển dụng về năng lực hiện tại của cựu sinh viên (Nhóm 1) Nhóm này nêu câu trả lời của nhà tuyển dụng về năng lực hiện tại của cựu sinh 163viên. Giá trị trung bình (GTTB) của mỗi mục trên thang ba mức được thể hiện trong Bảng 1. Bảng 1. Đánh giá của nhà tuyển dụng về năng lực làm việc hiện tại của cựu sinh viên Số đối tượng GTTB Độ lệch chuẩn Tối thiểu Tối đa Hợp lệ Không hợp lệ Kiến thức hiểu biết chuyên ngành 30 0 Các kỹ năng thao tác nghiệp vụ 30 0 2,23 0,430 2 3 Khả năng phân tích xử lý tình huống 30 0 2,07 0,450 1 3 Khả năng làm việc độc lập 30 0 2,30 0,466 2 3 Khả năng làm việc nhóm 30 0 2,17 0,461 1 3 Kỹ năng soạn thảo văn bản 30 0 2,13 0,571 1 3 Kỹ năng giao tiếp 30 0 2,13 0,507 1 3 Khả năng sử dụng công nghệ thông tin 30 0 2,30 0,596 1 3 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc 30 0 2,07 0,740 1 3 Năng lực tiếp cận giải quyết các vấn đề phức tạp 30 0 1,87 0,507 1 3 Khả năng tự học nâng cao kiến thức chuyên môn các kỹ năng 30 0 2,33 0,479 2 3 Nhận thức được về những tác động xã hội trong chuyên môn 30 0 2,17 0,592 1 3 Tự tin tự chủ trong giao tiếp với người nước ngoài 30 0 1,90 0,662 1 3 Năng lực nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực công tác 30 0 2,13 0,507 1 3 Khả năng tự lập trong việc đưa ra quyết định giải quyết vấn đề 30 0 2,03 0,615 1 3 Ý thức tổ chức kỷ luật 30 0 2,63 0,556 1 3 Bảng 1 cho thấy, trình độ tiếng Anh ý thức kỷ luật là hai phẩm chất nhận được sự đánh giá cao của nhà tuyển dụng (tương ứng 2,50 2,63, với SD là 0,509 0,556). Ba phẩm chất tiếp theo được đánh giá tốt là khả năng tự học nâng cao kiến thức chuyên môn, khả năng sử dụng công nghệ thông tin khả năng làm việc độc lập (tương ứng là 2,33, 2,30, 2,30). Năm phẩm chất có hệ số kỳ vọng cao hơn trung bình một ít là kỹ năng thao tác nghiệp vụ (2,23), khả năng làm việc theo nhóm (2,17), nhận thức được về tác động xã hội trong chuyên môn (2,17), kỹ năng giao tiếp (2,13) năng 164lực nghiên cứu học thuật làm việc (2,13). Khả năng tự lập trong việc đưa ra quyết định giải quyết vấn đề, khả năng phân tích xử lý các tình huống, khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc có chỉ số khoảng trên trung bình (tương ứng 2,03, 2,07, 2,07) được giải thích là về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng. Hai phẩm chất mà nhận được đánh giá thấp nhất là năng lực tiếp cận giải quyết các vấn đề phức tạp (1,87), và sự tự tin tự chủ trong giao tiếp với người nước ngoài (1,90). 3.1.2. Đánh giá của nhà tuyển dụng về năng lực của cựu sinh viên trường ĐHNN - ĐHH các trường đại học khác (Nhóm 2) Nhà tuyển dụng đánh giá năng lực của cựu sinh viên trường ĐHNN - ĐHH so với cựu sinh viên của các trường đại học khác theo 3 mức độ: 1: mạnh hơn; 2: tương đương; 3: yếu hơn. Bảng 2. So sánh năng lực làm việc của cựu sinh viên trường ĐHNN - ĐHH và cựu sinh viên của các trường đại học khác Số đối tượng Tối thiểu Tối đa GTTB Độ lệch chuẩn Kiến thức chuyên môn 30 1 3 2,47 0,571 Kỹ năng thực hành 30 1 3 2,20 0,484 Tinh thần học hỏi, cầu tiến 30 1 3 2,40 0,563 Khả năng giao tiếp 30 1 3 2,00 0,587 Khả năng thích ứng với môi trường làm việc 30 1 3 2,20 0,551 Tính chủ động trong xử lý các tình huống chuyên môn 30 1 3 2,13 0,681 Ý kiến khác (khả năng sinh hoạt văn thể mỹ…) 3 2 3 2,33 0,577 Từ bảng 2 chúng tôi có thể nhận thấy, hầu như tất cả những tiêu chí đưa ra đều được đánh giá là tương tự mạnh hơn. Kiến thức chuyên môn (tiếng Anh) tinh thần học hỏi cầu tiến khả năng sinh hoạt văn thể mỹ (không có trong bảng câu hỏi) nhận đánh giá tích cực từ các nhà tuyển dụng với giá trị trung bình tương ứng là 2,47, 2,40, 2,33. Ba phẩm chất tiếp theo được đánh giá trong khoảng từ mạnh hơn đến tương đương bao gồm kỹ năng thực hành (2,20), khả năng thích ứng với môi trường làm việc (2,20), tính chủ động trong xử lý tình huống chuyên môn (2,13). Chỉ có khả năng giao tiếp được cho là tương đương (2,00). 3.1.3. Yêu cầu của nhà tuyển dụng về chất lượng nguồn nhân lực (Nhóm 3) Nhà tuyển dụng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của sinh viên tốt nghiệp trường ĐHNN - ĐHH trong tương lai ở 3 mức độ cần thiết: từ 1 (không cần thiết) đến 3 (rất cần thiết). Kết quả được thể hiện ở Bảng 3. 165Bảng 3. Yêu cầu về chất lượng sinh viên tốt nghiệp của nhà tuyển dụng Số đối tượng Tối thiểu Tối đa GTTB Độ lệch chuẩn Nắm vững kiến thức chuyên môn 30 2 3 2,93 0,254 Kỹ năng nghiệp vụ 30 2 3 2,87 0,346 Khả năng lập kế hoạch trong công việc 30 2 3 2,57 0,504 Ý thức trách nhiệm 30 2 3 2,87 0,346 Đạo đức nghề nghiệp 30 2 3 2,93 0,254 Khả năng làm việc nhóm 30 1 3 2,37 0,615 Kỹ năng giao tiếp 30 1 3 2,47 0,571 Khả năng thích nghi với các xu thế phát triển 30 2 3 2,50 0,509 Thái độ cầu thị, học hỏi 30 2 3 2,60 0,498 Khả năng ngoại ngữ 30 1 3 2,67 0,547 Khả năng tin học 30 2 3 2,63 0,490 Theo bảng 3, hầu như tất cả các phẩm chất đều được xem là rất cần thiết. Hai phẩm chất được cho là “rất cần thiết” bởi tất cả các nhà tuyển dụng là nắm vững kiến thức chuyên môn đạo đức nghề nghiệp. Hai phẩm chất có cùng GTTB là 2,93, với độ lệch chuẩn rất nhỏ 0,254. Hai phẩm chất tiếp theo được xem rất cần thiết là kỹ năng nghiệp vụ ý thức trách nhiệm, cả hai với GTTB là 2,87. Ba phẩm chất tiếp theo ở khoảng giữa cần thiết rất cần thiết gồm khả năng ngoại ngữ (2,67), khả năng tin học (2,63), thái độ cầu thị học hỏi (2,60) khả năng lập kế hoạch trong công việc (2,57). Cuối cùng là kỹ năng giao tiếp khả năng làm việc nhóm có điểm trung bình tương ứng là 2,47 2,37. Giá trị trung bình tổng thể của nhóm 3 là 2,673. Điều này cho thấy, mức độ rất cần thiết của hầu như tất cả những phẩm chất trong nhóm 3 theo quan điểm của nhà tuyển dụng. Biểu đồ 1. Giá trị trung bình của ba nhóm kết quả 166So sánh giá trị trung bình tổng thể của ba cụm (Biểu đồ 1) cho thấy, các nhà tuyển dụng đánh giá tích cực chất lượng của cựu học sinh trường ĐHNN - ĐHH. Giá trị trung bình của việc đánh giá của nhà tuyển dụng đối với cựu sinh viên (Nhóm 1) là 2,185, nhưng khi họ đánh giá trong tương quan so sánh với sinh viên tốt nghiệp trường đại học khác (Nhóm 2), với giá trị trung bình cao hơn một ít (2,227), yêu cầu đối với sinh viên tốt nghiệp trong tương lai (Nhóm 3) với GTTB cao hơn (2,673). 3.2. Phân tích định lượng từ bảng câu hỏi dành cho cựu sinh viên Hệ số tin cậy của nhóm 1, nhóm 2 nhóm 3 của bảng câu hỏi là 0,863, 0,835 và 0,714. Vì vậy, bảng câu hỏi dành cho cựu sinh viên là đáng tin cậy để nghiên cứu. 3.2.1. Công việc của cựu sinh viên so với chương trình đào tạo Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên tốt nghiệp hiện đang làm công việc phù hợp với chương trình được đào tạo (89,1%) chỉ 9,1% sinh viên có công việc không phù hợp với chương trình đào tạo. 3.2.2. Yêu cầu chất lượng công việc (Nhóm 1) Những yêu cầu về chất lượng đào tạo từ trường học/cơ quan các cựu sinh viên đang giảng dạy hoặc làm việc được thể hiện ở Bảng 4. Bảng 4. Nhóm 1 Mức độ yêu cầu về chất lượng đào tạo Số đối tượng GT TB Độ lệch chuẩn Tối thiểu Tối đa Hợp lệ Không hợp lệ Kiến thức hiểu biết chuyên ngành 55 0 2,71 0,567 1 3 Các kỹ năng thao tác nghiệp vụ 55 0 2,67 0,579 1 3 Khả năng phân tích xử lý tình huống 55 0 2,42 0,629 1 3 Khả năng làm việc độc lập 55 0 2,51 0,573 1 3 Khả năng làm việc nhóm 55 0 2,44 0,601 1 3 Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản 55 0 2,24 0,543 1 3 Kỹ năng giao tiếp trực tiếp (bằng lời) 55 0 2,69 0,540 1 3 Khả năng sử dụng công nghệ thông tin 55 0 2,47 0,634 1 3 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc 55 0 2,67 0,579 1 3 Năng lực tiếp cận giải quyết các vấn đề phức tạp 55 0 2,47 0,573 1 3 Khả năng tự học, tự nâng cao 55 0 2,67 0,511 1 3 Nhận thức được về những tác động xã hội trong chuyên môn 55 0 2,16 0,501 1 3 167Cảm giác tự tin tự chủ trong môi trường quốc tế 55 0 2,47 0,604 1 3 Năng lực nghiên cứu giải quyết vấn đề 55 0 2,53 0,573 1 3 Tính chịu trách nhiệm trong công việc 55 0 2,62 0,527 1 3 Khả năng tổ chức trong giải quyết công việc 55 0 2,55 0,538 1 3 Khả năng tổ chức đánh giá trong thi cử 55 0 2,47 0,716 1 3 Khả năng sinh hoạt văn thể mỹ 55 0 1,95 0,558 1 3 Từ bảng 4, nhóm 6 phẩm chất của sinh viên được yêu cầu cao nhất là kiến thức và hiểu biết chuyên ngành (trình độ tiếng Anh) (GTTB = 2,71), kỹ năng giao tiếp giao tiếp trực tiếp (bằng lời) (2,69), các kỹ năng thao tác nghiệp vụ (2,67), khả năng tự học, nâng cao chuyên môn các kỹ năng (2,67), khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc (2,67), ý thức trách nhiệm (2,62). Nhóm được yêu cầu lớn thứ hai gồm 8 phẩm chất - kỹ năng tổ chức trong giải quyết công việc (2,55), năng lực nghiên cứu ra quyết định (2,53), khả năng tổ chức đánh giá trong thi cử (2,47), năng lực tiếp cận và giải quyết các vấn đề phức tạp (2,47), tự tin tự chủ trong môi trường quốc tế (2,47), khả năng sử dụng công nghệ thông tin (2,47), khả năng làm việc theo nhóm (2,44), khả năng phân tích xử lý tình huống (2,42). Nhóm ít được yêu cầu hơn gồm kỹ năng giao tiếp bằng văn bản (2,24), nhận thức được về tác động xã hội trong chuyên môn (2,16) khả năng sinh hoạt văn thể mỹ (1,95). 3.2.3. Mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cựu sinh viên (Nhóm 2) Mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cựu sinh viên tại nơi làm việc được thể hiện trong bảng 5. Bảng 5. Nhóm 2 - Mức độ đáp ứng yêu cầu Số đối tượng GTTB Độ lệch chuẩn Tối thiểu Tối đa Hợp lệ Không hợp lệ Kiến thức hiểu biết chuyên ngành 55 0 2,25 0,584 1 3 Các kỹ năng thao tác nghiệp vụ 55 0 2,27 0,622 1 3 Khả năng phân tích xử lý tình huống 55 0 1,89 0,629 1 3 Khả năng làm việc độc lập 55 0 2,27 0,592 1 3 Khả năng làm việc nhóm 55 0 2,33 0,579 1 3 Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản 55 0 2,02 0,451 1 3 168Kỹ năng giao tiếp trực tiếp (bằng lời) 55 0 2,22 0,498 1 3 Khả năng sử dụng công nghệ thông tin 55 0 2,04 0,607 1 3 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc 55 0 2,42 0,658 1 3 Năng lực tiếp cận giải quyết các vấn đề phức tạp 55 0 1,75 0,584 1 3 Khả năng tự học, tự nâng cao 55 0 2,11 0,685 1 3 Nhận thức được về những tác động xã hội trong chuyên môn 55 0 1,75 0,615 1 3 Cảm giác tự tin tự chủ trong môi trường quốc tế 55 0 1,95 0,591 1 3 Năng lực nghiên cứu đưa ra quyết định giải quyết vấn đề 55 0 1,93 0,634 1 3 Tính chịu trách nhiệm trong công việc 55 0 2,27 0,651 1 3 Khả năng tổ chức trong giải quyết công việc 55 0 2,09 0,586 1 3 Khả năng tổ chức đánh giá trong thi cử 55 0 2,02 0,652 1 3 Khả năng sinh hoạt văn thể mỹ 55 0 1,76 0,719 1 3 Bảng 5 cho thấy, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cựu sinh viên. Yếu tố được cho là đáp ứng tốt nhất đó là khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc (2,42). Sáu phẩm chất tiếp theo được cho là đáp ứng tương đối tốt (từ đáp ứng tốt đến đáp ứng) gồm khả năng làm việc theo nhóm (2,33), kỹ năng thao tác nghiệp vụ (2,27), khả năng làm việc độc lập (2,27), tính chịu trách nhiệm trong công việc (2,27), kiến thức hiểu biết chuyên ngành (2,25), kỹ năng giao tiếp trực tiếp (bằng lời) (2,22). Ngoài ra có sáu yếu tố được cho là không đáp ứng tốt (không đáp ứng) đó là cảm giác tự tin, tự chủ trọng môi trường quốc tế (1,95), năng lực nghiên cứu đưa ra quyết định (1,93), khả năng phân tích xử lý các tình huống (1,89), khả năng sinh hoạt văn thể mỹ (1,76) khả năng tiếp cận xử lý các vấn đề phức tạp (1,75). Bốn phẩm chất đáp ứng trên mức trung bình bao gồm khả năng tự học, tự nâng cao kiến thức chuyên môn các kỹ năng (2,11), kỹ năng tổ chức trong công việc (2,09), kỹ năng giao tiếp bằng văn bản (2,02), khả năng tổ chức đánh giá trong thi cử (2,02). [...]... viên mà chương trình đào tạo cần chú ý nâng cao 171 Bàn về yêu cầu của các nhà tuyển dụng đối với các sinh viên phạm Tiếng Anh trong tương lai, năng lực tiếng Anh, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn ý thức trách nhiệm là những vấn đề các nhà tuyển dụng đề nghị đặc biệt nâng cao Những nhà tuyển dụng muốn tuyển những sinh viên phạmtrình độ tiếng Anh, kỹ năng giảng dạy tiếng Anh tốt đạo... sử dụng, đây là lần đầu tiên các nhà tuyển dụng cựu sinh viên tham gia đánh giá đề xuất ý kiến về chương trình đào tạo của trường qua các bảng câu hỏi điều tra Những nhà tuyển dụng cựu sinh viên đã có sự đánh giá khá tốt về chương trình đào tạo đưa ra các đề nghị đa dạng cụ thể cho việc điều chỉnh nội dung đào tạo để nâng cao năng lực, kỹ năng phẩm chất của giáo viên tiếng Anh Năng... dựng chương trình học tập thúc đẩy tính tự học, nâng cấp thư viện, phòng máy tính cải cách quản lý chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ 5 Kết luận đề xuất Cải cách chương trình nội dung đào tạo là một quá trình lâu dài, cần bắt đầu từ việc tìm hiểu nhu cầu của các chủ thể liên quan Đối với trường ĐHNN - ĐHH, từ khi được thành lập vào năm 2004 chương trình đào tạo được xây dựng và. .. trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh Nhà tuyển dụng cựu sinh viên đã có nhiều đề xuất khá tương đồng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiếng Anh của trường ĐHNN - ĐHH trong tương lai Những đề xuất này chủ yếu đề nghị chương trình đào tạo cần tập trung vào việc nâng cao khả năng tiếng Anh, kỹ năng giảng dạy kiến thức chuyên môn cần mang tính thực tiễn hơn, phát triển kỹ năng sử dụng công nghệ,... của cựu sinh viên về chương trình đào tạo, giáo trình phương pháp giảng dạy (Nhóm 3) Đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo, giáo trình phương pháp giảng dạy của ngành phạm tiếng Anh Bảng 6 Nhóm 3 Đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo đại học Số đối tượng GT TB Độ lệch Tối chuẩn thiểu Tối đa Hợp lệ Không hợp lệ Giảng viên đáp ứng tốt những yêu cầu về CM, KT 55 0 4,02... trao đổi ý kiến để tìm ra phương pháp quản lý tốt chương trình đào tạo theo tín chỉ nâng cao phương tiện học tập cho sinh viên Chất lượng đầu ra của chương trình đào tạo cần được điều chỉnh để đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng Ban lãnh đạo Khoa Tiếng Anh của trường ĐHNN ĐHH cần đưa ra các phương pháp để cải tiến chương trình nội dung đào tạo Nội dung đào tạo phải:  Dựa trên chương trình. .. ứng nhu cầu học tập của sinh viên ở các trình độ khác nhau giúp giúp sinh viên phát huy được tính chủ động ý thức rõ mục tiêu hiệu quả học tập 3.3.4 Những đề xuất khác của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên Bên cạnh những đề xuất nêu trên, các nhà tuyển dụng và cựu sinh viên đề nghị cần cải tiến việc quản lý đào tạo tín chỉ, trang thiết bị phục vụ việc tự học kênh thông tin giữa sinh viên, giáo. .. dẫn viên du lịch hội thảo về đổi mới phương pháp dạy-học 3.3.2 Đề xuất của nhà tuyển dụng về nội dung của chương trình Nhà tuyển dụng đã đưa ra các giải pháp cụ thể về nội dung chương trình nhằm giúp trường Đại học Ngoại ngữ đào tạo giáo viên tiếng Anh hiệu quả hơn Các môn học cần giúp sinh viên bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, cập nhật đặc biệt phù hợp với thực tế công việc tập trung phát... đưa ra những đề xuất với ban lãnh đạo trường, khoa tiếng Anh các giáo viên Ban lãnh đạo trường ĐHNN - ĐHH cần:  Xem xét các đề xuất của các nhà tuyển dụng cựu sinh viên về những cải cách trong chương trình đào tạo của toàn trường cả về phương hướng biện pháp  Mạnh dạn cải tiến chương trình bằng cách lồng ghép các nội dung như đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng mềm, phẩm chất cá nhân  Tổ chức... (2,48 2,07) Điều này có nghĩa là cựu sinh viên chỉ đáp ứng yêu cầu cơ bản của người sử dụng lao động cần trau dồi các phẩm chất khác Sự đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạotích cực, nhưng không cao (3,51) so với mức trung bình 169 Biểu đồ 2 So sánh giá trị trung bình của các nhóm kết quả 3.3 Những đề xuất của các nhà tuyển dụng cựu sinh viên 3.3.1 Đề xuất về chương trình đào tạo . Huế, Số 68, 2011 PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH Trương Viên,Phan. quả 3.3. Những đề xuất của các nhà tuyển dụng và cựu sinh viên 3.3.1. Đề xuất về chương trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh Nhà tuyển dụng và cựu sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH pptx, PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH pptx, PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn