đề kiểm tra chương halogen môn hóa học

2 1,632 12
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 08:50

de kiem tra halogen TRƯỜNG THPT …………………………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTHỌ VÀ TÊN:……………………………… MÔN: HOÁ HỌC 10 (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề)A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1: Tính chất sát trùng và tính tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nào sau đây?A. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hóa là +1, thể hiện tính oxi hóa mạnh.B. Do chất NaClO phân hủy ra Cl2 là chất oxi hóa mạnh.C. Do chất NaClO phân hủy ra oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh.D. Do chất NaCl trong nước Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng.Câu 2: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?A. NaCl + AgNO3 → B. NaBr + AgNO3 →C. NaF + AgNO3 → D. NaI + AgNO3 →Câu 3: Oxi không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây?A. Cl2B. Pb C. Zn D. FeCâu 4: Trong phản ứng: Cl2 + H2O → HCl + HClO Phát biểu nào sau đây đúng?A. Clo chỉ đóng vai trò chất khử.B. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử.C. Nước đóng vai trò chất khử.D. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.Câu 5: Cho 4,35 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl dư, đun nóng.Thể tích khí thoát ra (ở đktc) là:A. 0,112 lít B. 0,56 lítC. 1,12 lít.( Cho Mn = 55; O = 16) D. 2,24 lít.Câu 6: Cho phản ứng : SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4Hệ số của chất oxi hoá và hệ số của chất khử của phản ứng sau khi cân bằng là:A. 2 và 2 B. 2 và 1 C. 1 và 2 D. 1 và 1Câu 7: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Clo cho cùng một loại muối clorua kim loại?A. Zn B. Fe C. Ag D. CuCâu 8: Trong dãy dưới đây ,dãy nào tác dụng dd HCl ? A. CaCO3,H2SO4, Mg(OH)2 B. Fe,CuO,Ba(OH)2 C. Fe2O3,KMnO4,Cu D. AgNO3,MgCO3,BaSO4Câu 9: Oxi và ozon là : A. Hai dạng thù hình của oxi. B. Hai đồng vị của oxi. C. Hai đồng phân của oxi. D. Hai hợp chất của oxi.Câu 10: Khi tan trong nước 1 phần khí clo tan trong nước .Nước clo gồm:A. HCl,HClO B. HCl,HClO,Cl2C. HCl,HClO,H2O D. HCl,HClO,H2O,Cl2Câu 11: Đổ dd chứa 5(g)HBr vào dd chứa 5(g) NaOH.Nhúng quỳ tím vào dd sau phản ứngA. Quỳ tím chuyển sang màu xanh B. Quỳ tím chuyển sang màu đỏC. Không xác định được D. Quỳ tím không đổi màuCâu 12: Cho 150ml ddHCl để kết tủa hoàn toàn 200g dd AgNO3 8.5%.Nồng độ mol/l HCl là:A. 0.7 B. 0.6 C. 0.71 D. 0.67Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 2,175 g hỗn hợp Zn,Mg,Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0.896 lít khí (đktc) và m (g) muối khan.Giá trị của m là : A. 3.635 B. 5.095 C. 3.595 D. 5.015Câu 14: HCl thể hiện tính khử trong bao nhiêu phản ứng trong số các phản ứng sau :(1) 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O (2) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2(3) 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O (4) 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2A. 4 B. 1 C. 2 D. 3B – PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)Câu 1 (3 điểm) : Hòa tan hoàn toàn 5,65 gam hỗn hợp Mg và Zn vào dung dịch HCl 2M thu được 3,36 lít khí (đktc).a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng.c) Dẫn toàn bộ khí sinh ra ở trên đi qua ống đựng 16 gam CuO, đun nóng. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.( Cho Mg = 24; Zn = 65; Cu = 64; O = 16)Câu 2: (2 đ) Cho 5.85 g muối natri của halogen A tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thu được 14.35 g kết tủa.Xác định CTPT của A .TRƯỜNG THPT …………………………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTHỌ VÀ TÊN:……………………………… MÔN: HOÁ HỌC 10 (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề)A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1: Hòa tan 4,8 gam Mg và 6,4 gam Cu trong dung dịch HCl loãng dư thu được bao nhiêu lít khí H2(đktc)?A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 7,84 lítCâu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế Oxi bằng cách:A. Chưng cất không khí lỏngB. Điện phân nướcC. Nhiệt phân hợp chất giàu Oxi và kém bền nhiệt(KMnO4, KClO3 )D. Nhiệt phân hợp chất giàu Oxi và kém bền nhiệt(MnO2, H2O, )Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 26,1 gam MnO2 trong dung dịch HCl đặc dư, thu được bao nhiêu lít khí Cl2(đktc)?A. 7,84 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 13,44 lítCâu 4: Độ mạnh axit của các HX được sắp xếp như sau:A. HI<HBr<HCl<HF B. HF<HBr<HCl<HIC. HCl<HI<HBr<HF D. HF<HCl<HBr<HICâu 5: Dẫn hỗn hợp X (gồm 50% Oxi và 50% Ozon) qua dung dịch KI, có tẩm Hồ tinh bột, quan sát thấy có hiện tượng:A. Hỗn hợp thu được có màu vàng B. Hồ tinh bột hóa xanhC. Hỗn hợp thu được có màu tím D. Hồ tinh bột hóa đỏCâu 6: Trong công nghiệp, người ta điều chế khí Clo bằng cách nào?A. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng MnO2(to).B. Điện phân dung dịch muối NaCl, không có màn ngăn xốp.C. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng KMnO4.D. Điện phân dung dịch bão hòa muối ăn trong nước, có màn ngăn xốp.Câu 7: Kết tủa hòan toàn a(gam) NaCl bởi dung dịch AgNO3 dư thu được 28,7 gam kết tủa. Tính a(gam)?A. 11,7 gam B. 17,1 gam C. 1,17 gam D. 1,71 gamCâu 8: Đặc điểm nào là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen?A. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. B. Ở điều kiện thường là chất khí.C. Tác dụng mạnh với nước. D. Có tính oxi hóa mạnh.Câu 9: Hỗn hợp khí gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 20 . %V mỗi khí trong hỗn hợp là:A. 50; 50. B. 40;60. C. 45;55. D. 30;70.Câu 10: Cl2 không phản ứng được với chất nào sau ?A. O2; N2.B. H2. C. Fe;Cu;Al. D. NaOH;Ca(OH)2.Câu 11: Chất chỉ có tính oxi hóa là ?A. Br2. B. F2. C. Cl2. D. HCl.Câu 12: Dãy nào thể hiện tính oxi hoá các halogen giảm dần theo thứ tự từ phải sang trái?A. Br2 > Cl2 > F2 > I2 . B. F2 > Cl2 > Br2 >I2 . C. I2 > Br2 > Cl2 > F2 . D. Cl2 > F2 > Br2 > I2 .Câu 13: Phản ứng nào không xảy ra ?A. 2NaOH +Cl2 →NaClO + NaCl + H2O. B. 2NaBr + I2 →Br2 + 2NaI.C. Cl2 +2KI →2KCl +I2. D. 2Fe +3Cl2 →2FeCl3.Câu 14: Cho dung dịch chứa 20gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 36,5gam HCl (phản ứng xảy ra hoàntoàn). Nhúng quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng. Giấy quỳ tím có màu gì?A. Màu xanh B. Không đổi màuC. Không có cơ sở để xác định màu D. Màu đỏB – PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)Câu 1: (2,5 điểm)Hòa tan hoàn toàn 69,6g MnO2 vào dung dịch HClđđ dư.Toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thu vào500 ml dung dịch NaOH 4M.a-Viết các phản ứng xảy ra ?b-Xác định nồng độ mol/l các chất trong dung dịch sau.Giả sử Vdd thay đổi không đáng kể.Câu 2: (2,5 điểm)Hòa tan hết 4,0 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl thì thu được 2,24 lít khí H2(đktc). Nếu chỉ dùng 2,4 gam kim loại hóa trị II ở trên cho vào dung dịch HCl thì dùng không hết 500 ml dung dịchHCl 1M. Xác định kim loại M.
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra chương halogen môn hóa học, đề kiểm tra chương halogen môn hóa học, đề kiểm tra chương halogen môn hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay