Luận văn: “Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây” ppt

112 272 1
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 07:20

Luận văn: “Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Tây” 1 MỤC LỤC MỤC LỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 0 DANH MỤC SƠ ĐỒ 0 DANH MỤC BẢNG BIỂU 0 PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝLUẬNVÀTHỰCTIỄNCỦASỰHÌNHTHÀNHVÀPHÁTTRIỂNCÁCCỤM, ĐIỂMCÔNGNGHIỆPTRONGQUÁTRÌNHCÔNGNGHIỆPHÓA, HIỆNĐẠIHÓAỞNƯỚCTA 6 1.1. Lý luận chung về sự hình thành và phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 6 1.1.1. Khái niệm cụm, điểm công nghiệp 6 1.1.2. Vai trò của cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 14 1.2. Nhân tố tác động và sự cần thiết phát triển cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 17 1.2.1. Những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển các cụm điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 17 1.2.2. Sự cần thiết phát triển cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 21 1.2.3. Nội dung quản lý Nhà nước với sự phát triển cụm điểm công nghiệp . 27 1.3. Kinh nghiệm phát triển về khu, cụm, điểm công nghiệp 30 1.3.1. Chính sách phát triển khu, cụm, điểm công nghiệp ởĐài Loan 30 1.3.2. Chính sách phát triển KCN, CĐCN ở Thái Lan 31 1.3.3. Chính sách phát triển KCN, CĐCN, khu thương mại tự do ở Malaixia 33 1.3.4. Chính sách phát triển đặc khu kinh tếở Trung Quốc 34 1.3.5. Một số tỉnh Nam Định, Hải Dương 36 CHƯƠNG 2:THỰCTRẠNGPHÁTTRIỂNCÁCCỤM, ĐIỂMCÔNGNGHIỆPTRONGQUÁTRÌNHCÔNGNGHIỆPHÓA, HIỆNĐẠIHÓAỞHÀTÂY 43 2.1. Tình hình phát triển các cụm, điểm công nghiệp Tây 43 2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế – xã hội và vấn đề phát triển công nghiệp Tây 43 2.1.2. Khái quát thực trạng làng nghềở Tây 51 2.1.3. Định hướng phát triển cụm, điểm công nghiệptỉnh Tây 60 2.2. Những thuận lợi và khó khăn 69 2.2.1. Thuận lợi, khó khăn và dự báo phát triển 70 2.2.2. Dự báo về thị trường tác động đến phát triển công nghiệp của Tây 73 CHƯƠNG 3: PHƯƠNGHƯỚNGVÀGIẢIPHÁPPHÁTTRIỂNCỤMĐIỂMCÔNGNGHIỆPỞTỈNHHÀTÂY 76 3.1. Định hướng phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 76 3.1.1. Phát triển công nghiệp và hệ thống các cụm, điểm công nghiệp 76 3.1.2. Phương thức phát triển và phân bố sản xuất công nghiệpcác khu công nghiệp tập trung, cụm, điểm công nghiệp và TTCN làng nghề 84 3.2. Giải pháp phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóatỉnh tây 87 3.2.1. Nhóm giải pháp vĩ mô 88 3.2.2. Nhóm các giải pháp vi mô 90 3.2.3. Nhóm các giải pháp tạo môi trường điều kiện 92 3.2.4. Nhóm các giải pháp kỹ thuật 93 3.3. Tổ chức thực hiện 96 KẾTLUẬN 100 TÀILIỆUTHAMKHẢO 102 1 KÝHIỆUCÁCCHỮVIẾTTẮTTRONGLUẬNVĂN CTCP : Công ty cổ phần CT TNHH : Công ty Trách nhiệm hữu hạn CN : Công nghiệp CN-TTCN : Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp CCN : Cụm công nghiệp CĐCN : Cụm, điểm công nghiệp DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước ĐCN : Điểm công nghiệp FDI : Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài KCN : Khu Công nghiệp KCX : Khu Chế xuất ODA : Vốn phát triển châu Á TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Uỷ Ban Nhân Dân USD : Đô la Mỹ VNĐ : Đồng Việt Nam GDP : Tổng sản phẩm quốc nội WTO : Tổ chức Thương mại thế giới DANHMỤCSƠĐỒ Số sơđồ Tên sơđồ Trang Sơđồ 2.1 Về cơ cấu kinh tế ngành 67 Sơđồ 3.1 Sơđồ về cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Tây 72 DANHMỤCBẢNGBIỂU TT Số biểu bảng Tên biểu bảng Trang 1 Bảng 1.1 Tình hình phát triển các cụm điểm công nghiệp làng nghề tại một số tỉnh 7 2 Bảng 2.1 Phát triển các làng nghềở tỉnh Tây đến năm 2005 vàđịnh hướng đến năm 2010 52 3 Bảng 2.2 Tổng hợp chi tiết phát triển làng nghềở tỉnh Tây giai đoạn 2001-2005 55 4 Bảng 2.3 Tổng hợp tình hình thu hút các dựán đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệptỉnh Tây giai đoạn 2001-2006 63 5 Bảng 2.4 Tổng hợp quy hoạch phát triển CN – TTCN Tây đến 2010, định hướng đến 2020 64 6 Bảng 2.5 Về chuyển dịch cơ cấu Công nghiệp - Xây dựng 66 7 Bảng 3.1 Kết quả sản xuất công nghiệp Tây 2001-2005 71 1 PHẦNMỞĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quáđộ lên Chủ nghĩa xã hội của Đảng ta xác định: “Chúng ta phải tiếp tục nâng cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi tiềm năng, vật chất và trí tuệ của dân tộc đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm tòi bước đi, hình thức và biện pháp thích hợp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Để thực hiện được mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, điều quan trọng hàng đầu là phải cải tiến căn bản tình trạng nền kinh tế xã hội kém phát triển, chiến thắng những rào cản những lực lượng cản trở con đường và quá trình đi lên của nền kinh tế. Cương lĩnh xây dựng đất nước xác định: “Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân” “phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sựđa dạng về hình thức sở hữu”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X chỉ ra rằng: “Giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân”. Đảng ta chủ trương “đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân”. Giai đoạn (2006 - 2010) những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. “Giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy 2 mọi tiềm năng và nguồn lực tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng của nước đang phát triển có thu nhập thấp”. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả, năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến 2020. Phát triển nhanh hơn công nghiệp - xây dựng cần chúý mối quan hệ gắn kết hữu cơ giữa phát triển công nghiệp – xây dựng với phát triển dịch vụ, phát triển đô thị và phát triển về nông nghiệp hàng hóa bền vững. Đại hội X xác định: “Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cả nước; hình thành các vùng công nghiệp trọng điểm; gắn việc phát triển sản xuất với bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho người lao động”. Như vậy, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì vấn đề phát triển các cụm, điểm công nghiệp giữ vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển các cụm, điểm công nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải quyết tốt, có hiệu quảđồng bộ vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Chính vì thế tác giả chọn đề tài: “Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Tây”để nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua đã có một số công trình nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ nghiên cứu những vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; về các khu 3 công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam vàở một sốđịa phương khác. Nhìn chung các công trình nghiên cứu và các luận văn, luận án đã có nhiều đóng góp khoa học và tổng kết thực tiễn phong phú, những cách tiếp cận và phương pháp tiếp cận tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp nông thôn, những vấn đề về phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu nào đi sâu và cụ thể về việc phát triển các cụm, điểm công nghiệp. Ởđề tài nghiên cứu này chúng tôi tập trung nghiên cứu phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng tiếp cận của kinh tế chính trị học. Đó là nghiên cứu những nguyên lý chung từđó vận dụng vào việc phát triển cụm, điểm công nghiệp, gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Từ góc độ kinh tế chính trị, hướng tiếp cận và nghiên cứu gồm: - Sự hình thành và phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Làm rõ mối quan hệ kinh tế; các thành phần kinh tế; huy động nguồn lực; huy động vốn đầu tư; các vấn đề về giải quyết việc làm; nhàở; công tác quản lýđất đai khi phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thời gian nghiên cứu chủ yếu tập trung chủ yếu ở giai đoạn (2001 – 2006) từđó chỉ ra phương hướng, giải pháp để phát triển các cụm, điểm công nghiệp vào năm sau. Địa điểm: Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Tây. 4. Mục đích nghiên cứu - Làm rõ cơ sở lý luận về quá trình hình thành, phát triển các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. [...]... lý luận và thực tiễn của sự hình thành phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta Chương II – Thực trạng xây dựng và phát triển các cụm, điểm công nghiệp 5 ở tỉnh Tây Chương III – Phương hướng và giải pháp phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóatỉnh Tây 6 Chương 1 CƠSỞLÝLUẬNVÀTHỰCTIỄNCỦASỰHÌNHTHÀNHVÀ... tỉnh Tây 6 Chương 1 CƠSỞLÝLUẬNVÀTHỰCTIỄNCỦASỰHÌNHTHÀNHVÀ PHÁTTRIỂNCÁCCỤM, ĐIỂMCÔNGNGHIỆPTRONG QUÁTRÌNHCÔNGNGHIỆPHÓA, HIỆNĐẠIHÓAỞNƯỚCTA 1.1 LÝLUẬNCHUNGVỀSỰHÌNHTHÀNHVÀPHÁTTRIỂNCÁCCỤM, ĐIỂMCÔNGNGHIỆPTRONGQUÁTRÌNHCÔNGNGHIỆPHÓA, HIỆNĐẠIHÓA 1.1.1 Khái niệm cụm, điểm công nghiệp Trong thời gian qua, các cơ sở công nghiệp của các nước đang phát triển phần lớn do hạn chế về vốn nên có quy mô vừa và nhỏ, phân... vì trong phạm vi một tỉnh thì chỉ có UBND tỉnh mới có quyền có các chính sách đối với các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, cấp huyện và cấp xãđều phải căn cứ vào các quy định chung của tỉnh để thực hiện Do vậy, trong luận văn chỉ tập trung đến khái niệm cụm, điểm công nghiệp để là rõ vai trò phát triển cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiẹn đại hoá Phân biệt cụm, điểm công nghiệp. .. của luận văn - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận đối với việc hình thành, phát triển các cụm, điểm công nghiệp như là một quá trình khách quan - Làm sáng tỏ tính đặc thù của việc hình thành các cụm, điểm công nghiệp ở Việt Nam nói chung và Tây nói riêng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Phân tích thực trạng, làm rõ những nguyên nhân, kết quả; những yếu kém trong phát triển cụm, điểm. .. cụm, điểm công nghiệp Liên kết ngành trong cụm, điểm công nghiệp bước đầu đã có những kết quả nhất định thực hiện trong phạm vi nội b cụm, điểm công nghiệp bởi những ngành nghề bổ trợ lẫn nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư trong cụm, điểm công nghiệp ã tạo điều kiện cho các ngành sản xuất nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp cụm, 27 điểm công nghiệp hoặc bản thân các doanh nghiệp trong các. .. trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước là rất quan trọng đặc biệt trong vấn đề cơ chế chính sách phát triển công nghiệp, vấn đề tổ chức cách thức sản xuất công nghiệp Trong thời gian qua, với định hướng tổ chức của Nhà nước thì cụm, điểm công nghiệp cóđóng góp không nhỏ vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đa doanh nghiệp hóa ngành nghề,... hóa, hiện đại hóa hiện nay, cụm, điểm công nghiệp với vai trò thu hút vàđa dạng hóa các nguồn lực đầu tưđã thực sự cóđóng góp không nhỏ trong việc huy động nguồn lực vào thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước 1.2.3 Nội dung quản lý Nhà nước với sự phát triển cụm điểm công nghiệp Xây dựng chiến lược phát triển cụm, điểm công nghiệp Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa. .. đáng kể do các cụm, điểm công nghiệpcác doanh nghiệp mới hình thành vàđi vào hoạt động Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp thời kỳ kế hoạch 5 năm 1996 – 2000 đạt 6,2 tỷ USD, tăng bình quân khoảng 18%/năm; trong kế hoạch 5 năm 2001- 2006, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp đạt trên 22,3 tỷ... ở các cụm, điểm công nghiệp thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, các doanh nghiệp chế biến tại KCN tại Nam Định, Nam, Bắc Giang, Cần Thơ góp phần tiêu thụ nông sản của các hộ gia đình, cơ sở nông nghiệp ở vùng nông thôn xung quanh, cải thiện một bước đời sống nông dân Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, . .. dẫn đến giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu, nhu cầu của thị trưòng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.2 NHÂNTỐTÁCĐỘNGVÀSỰCẦNTHIẾTPHÁTTRIỂNCỤM, ĐIỂMCÔNGNGHIỆPTRONGQUÁTRÌNHCÔNGNGHIỆPHOÁ, HIỆNĐẠIHOÁ 1.2.1 Những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển các cụm điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá - Sự phát triển của lực lượng . PHÁTTRIỂNCÁCCỤM, ĐIỂMCÔNGNGHIỆPTRONG QUÁTRÌNHCÔNGNGHIỆPHÓA, HIỆNĐẠIHÓAỞNƯỚCTA 1.1. LÝLUẬNCHUNGVỀSỰHÌNHTHÀNHVÀPHÁTTRIỂNCÁCCỤM, ĐIỂMCÔNGNGHIỆPTRONGQUÁTRÌNHCÔNGNGHIỆPHÓA,. Luận văn: “Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây” 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: “Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây” ppt, Luận văn: “Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây” ppt, Luận văn: “Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây” ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn