Khảo sát ô nhiễm môi trường nước (nước thải và nước sinh hoạt) về mặt lý hoá do chất thải y tế tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh potx

7 782 7
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 03:20

Khảo sát ô nhiễm môi trờng nớc (nớc thải nớc sinh hoạt) về mặt hoá do chất thải y tế tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh Trần Thị Thoa, Nguyễn Thị Thu Đinh Hữu Dung, Lê Thị Tài cộng sự Khoa Y tế công cộng - Đại học Y Hà Nội Tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh: Yên Bái, Việt Trì, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Đồng Tháp đợc lấy mẫu nớc thải, nớc sinh hoạt khu vực bên trong bệnh viện ngoài khu dân c để xác định mức độ ô nhiễm một số chỉ tiêu hoá cơ bản. Kết quả cho thấy: - Những bệnh viện cha có hệ thống xử chất thải lỏng, nớc thải từ các cống chính bị ô nhiễm nặng so với TCCP gây ô nhiễm khu dân c bên ngoài nơi cống thải đổ ra. - Nớc thải sau xử các bệnh viện đã xử đạt GHCP-B về chỉ tiêu hoá cơ bản. - 58% mẫu nớc sinh hoạt tại khu vực các bệnh viện cha xử không đạt TCVS, trong đó khu dân c tiếp giáp với cống thải bệnh viện đổ ra có số mẫu nớc sinh hoạt không đạt TCVS nhiều nhất nhng để kết luận cần có những nghiên cứu sâu thêm. - Chỉ 25,3% số mẫu nớc sinh hoạt tại khu vực các bệnh viện đã xử không đạt TCVS, thấp hơn khu vực các bệnh viện cha xử lý. I. Đặt vấn đề Chất thải y tế đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Đó là một trong những loại chất thải phức tạp, nguy hiểm có khả năng gây ô nhiễm môi trờng ảnh hởng đến sức khoẻ cộng đồng [3]. Tuy vậy rất nhiều bệnh viện chất thải không đợc xử [1] hoặc nếu có đợc xử thì hiệu quả hoạt động ra sao vẫn đang còn là một vấn đề, trong khi những nghiên cứu về ảnh hởng của chất thải y tế đối với môi trờng còn rất hạn chế [5]. Vì vậy cần thiết phải đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trờng do chất thải y tế đặc biệt do nớc thải y tế gây ra trên cả các bệnh viện đã xử cũng nh các bệnh viện cha xử chất thải. Đề tài đợc tiến hành nhằm mục tiêu: 1. Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trờng nớc (nớc sinh hoạt nớc thải) về mặt hoá tại một số bệnh viện không xử chất thải. 2. Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trờng nớc (nớc sinh hoạt nớc thải) về mặt hoá cũng nh hiệu quả của hệ thống xử chất thải tại một số bệnh viện có xử chất thải II. Đối tợng phơng pháp nghiên cứu 1. Đối tợng nghiên cứu Các mẫu nớc thải, nớc sinh hoạt của: - Các bệnh viện cha có hệ thống xử chất thải: Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, Đa khoa Quảng Nam, Đa khoa Cần Thơ - Các bệnh viện đã có hệ thống xử chất thải: Bệnh viện Đa khoa Việt Trì, Đa khoa Quảng Ngãi, Đa khoa Đồng Tháp 75 - Các hộ dân c xung quanh dọc theo nguồn nớc thải của các bệnh viện nói trên. 2. Phơng pháp nghiên cứu 2.1. Lấy mẫu xét nghiệm các chỉ số hoá của nớc thải, nớc sinh hoạt theo TCVN, EPA hoặc thờng quy kỹ thuật của Viện Y học Lao động Vệ sinh Môi trờng [2], [6]. Vị trí lấy mẫu nớc thải - Nớc thải từ các cống thải chính của các bệnh viện cha xử nớc thải - Nớc thải trớc xử sau xử của các bệnh viện có xử nớc thải - Các mẫu nớc tại một số điểm dọc theo dòng chảy nớc thải bệnh viện ngoài khu vực dân c điểm chứng. Các chỉ số hoá cần xét nghiệm - học: nhiệt đô, độ đục, cặn lơ lửng không tan - Hoá học: pH; DO; BOD5; COD; Hg Vị trí lấy mẫu nớc sinh hoạt: - Nớc sinh hoạt từ đầu nguồn, các vòi, bể chứa trong bệnh viện. - Các mẫu nớc sinh hoạt từ các nguồn khác nhau ngoài khu vực dân c tiếp giáp và dọc theo hớng dòng chảy của chất thải bệnh viện điểm chứng Các chỉ số hoá cần xét nghiệm - học: Màu, mùi, độ đục - Hoá học: pH; Chất hữu cơ; NH4+; NO2-, Cl-. 2.2. Đánh giá chất lợng vệ sinh theo các TCVN theo QĐ số 1329/2002/BYT - Đánh giá chất lợng nớc thải các cống thải bệnh viện đổ ra ngoài theo TCVN 5945-1995 [4]. - Đánh giá chất lợng vệ sinh của nguồn nớc bề mặt nơi các cống thải bệnh viện đổ vào theo TCVN 5942-1995- Chất lợng nớc-Tiêu chuẩn chất lợng nớc mặt [4]. - Đánh giá chất lợng vệ sinh nớc sinh hoạt theo QĐ số 1329/2002/BYT 2.3. Phơng pháp xử số liêu. Theo phơng pháp thống kê Y học, số liệu đợc xử trên chơng trình bảng tính (Excel). III. Kết quả 1. Kết quả khảo sát thực trạng ô nhiễm về mặt hoá nớc thải, nớc sinh hoạt tại các bệnh viện cha xử chất thải. 1.1 Kết quả khảo sát nớc thải Bảng 1: Tổng hợp kết quả xét nghiệm nớc thải tại các bệnh viện cha xử Chỉ tiêu GTTK pH Độ Đục DO BOD5COD Cặn lơ lửng Hg (NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ppb) TCCP-TCVN GHCPA 6-9 20 50 50 5 (5945-1995) GHCPB 5,5-9 50 100 100 5 ĐK Yên Bái TB 7,52 60,27 0,48 381,60 960,40 468,60 0,00 n=5 SD 0,08 26,79 0,73 313,92 704,83 533,08 0,03 PA<0,001 >0,05 <0,05 >0,2 <0,001 PB<0,001 >0,05 >0,05 >0,1 <0,001 ĐK Quảng Nam TB mẫu 6.97 13,2 0,6 38,6 92,3 140,3 0,4 n=29 SD 0,22 7,39 0,36 16,55 66,47 55,97 0,35 PA<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 PB<0,001 <0,001 >0,5 <0,001 <0,001 76 Bảng 1: Tổng hợp kết quả xét nghiệm nớc thải tại các bệnh viện cha xử (tiếp) Chỉ tiêu GTTK pH Độ Đục DO BOD5COD Cặn lơ lửng Hg (NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ppb) ĐK Cần Thơ TB 7,24 34,98 1,03 63,67 264,13 321,14 0,00 n=36 SD 0,31 20,80 0,83 16,97 127,32 130,12 0,02 PA<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 PB<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Tổng hợp TB 7,14 54,61 0,81 76,00 242,67 256,77 0,15 n=70 SD 0,31 164,60 0,70 115,78 293,07 193,50 0,29 PA<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 PB<0,001 >0,05 <0,001 <0,001 <0,001 Nhận xét: Chất lợng nớc thải bị ô nhiễm nặng so với TCCP: Các chỉ số BOD5, COD, cặn lơ lửng đều cao hơn cả 2 GHCP: giá trị trung bình BOD5 cao hơn GHCP B 1,5 lần, COD cao hơn 2,4 lần, cặn lơ lửng gấp 2,6 lần với mức ý nghĩa P< 0.001. 1.2. Kết quả xét nghiệm nớc sinh hoạt tại các bệnh viện cha xử lý. Số mẫu nớc sinh hoạt không đạt TCVS cao 86/148 mẫu, chiếm 58,1% trong đó số mẫu bị nhiễm bẩn chất hữu cơ là 60/86 mẫu, chiếm 70%. Trong bệnh viện số mẫu nớc sinh hoạt không đạt TCVS thấp nhất. Ngoài khu dân c mức độ ô nhiễm xếp theo thứ tự: Điểm I, điểm II, điểm 0, điểm III. Kết quả xét nghiệm tại các bệnh viện nh sau: Tại khu vực bệnh viện Yên Bái: 73,5% số mẫu nớc sinh hoạt đợc kiểm tra không đạt TCVS trong đó 61% số mẫu này không đạt do ô nhiễm chất hữu cơ. Tại khu vực bệnh viện Quảng Nam: chỉ 55% số mẫu nớc sinh hoạt không đạt TCVS nhng số mẫu bị ô nhiễm chất hữu cơ chiếm đến 70,3% phần lớn bị ô nhiễm chất hữu cơ nặng. Tại bệnh viện Cần Thơ: 40% số mẫu nớc sinh hoạt không đạt TCVS nhng có đến 82,6% không đạt do ô nhiễm chất hữu cơ. Xét theo nguồn nớc: 75% mẫu giếng đào, 44,3% bể chứa nớc máy không đạt TCVS. 2. Thực trạng ô nhiễm về mặt hoá nớc thải nớc sinh hoạt tại các bệnh viện đ xử chất thải. 2.1. Thực trạng ô nhiễm nớc thải tại các bệnh viện đ xử chất thải. 77 Bảng 2: Kết quả XN nớc thải trớc sau xử tại các bệnh viện xử nớc thải Địa điểm GTTK pH Độ đục DO BOD5COD Cặn LL Hg (NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ppb) TCVN GHCPA 6-9 20 50 50 5 5945-1995 GHCPB 5.5-9 50 100 100 5 Bệnh viện ĐK TB 7,1 42,1 0,4 38,5 183,8 137,3 0,2 Việt Trì SD 0,15 16,08 0,18 9,86 43,34 20,79 0,18 Trớc xử PA<0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 n=6 PB<0,001 <0.05 <0,01 <0,01 <0,001 Sau xử TB 6,9 8,9 4,1 14,3 74,0 68,7 0,1 n=6 SD 0,13 5,57 1,37 6,42 14,64 14,24 0,16 PA<0,001 >0,05 <0,02 <0,05 <0,001 PB<0,001 <0,001 <0,01 <0,01 <0,001 SS T/S xử PT/S>0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,5 Bệnh viện ĐK TB 6,9 10,7 0,8 61,5 85,8 135,2 0,9 Quảng Ngi SD 0,10 1,92 0,32 3,70 28,06 21,38 0,44 Trớc xử PA<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 n=18 PB<0,001 <0,001 <0,05 <0,001 <0,001 Sau XL TB 6,9 5,6 3,9 32,4 42,1 60,7 0,3 n=18 SD 0,08 2,36 0,24 8,21 10,50 24,35 0,32 PA<0,001 <0,001 <0,01 >0,05 <0,001 PB<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 SS T/S xử PT/S>0,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Bệnh viện ĐK TB 7,39 24,93 0,68 61,36 161,09 204,4 9,05 Đồng Tháp SD 0,39 8,33 1,23 17,58 92,70 77,63 4,63 Trớc xử PA<0,001 <0,001 <0,02 <0,01 >0,05 n=7 PB<0,001 >0,2 >0,2 <0,02 >0,05 TB 7,81 15,89 2,45 47,65 106,3 148,7 1,06 Sau XL chung SD 0,18 10,68 1,69 19,25 45,46 81,71 0,91 n=26 PA<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 PB<0,001 >0,5 >0,5 <0,01 <0,001 SS T/S xử P1/6<0.001 >0.05 <0.05 >0.1 <0.05 >0.1 <0.001 Tổng hợp TB 7,04 20,00 0,71 57,05 121,76 151,3 2,59 Trớc xử SD 0,28 14,32 0,32 12,43 66,55 43,52 4,02 n=31 PA<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 PB<0,001 <0,01 >0,05 <0,001 <0,01 Tổng hơp TB 7,37 11,42 3,17 38,35 79,84 108,2 0,70 Sau Xử SD 0,49 9,39 1,51 18,67 45,06 74,70 0,79 n=51 PA<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 PB<0,001 <0,001 <0,01 >0,3 <0,001 SS T/S xử PT/S<0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 78 Nhận xét: - Nớc thải trớc xử tại 3 bệnh viện bị ô nhiễm nặng so với TCCP. - Nớc thải sau xử chung cho cả 3 bệnh viện chỉ đạt mức GHCP-B. - Trong các bệnh viện nghiên cứu, nớc thải sau xử của bệnh viện Đồng Tháp có các chỉ tiêu BOD5, COD, cặn lơ lửng cao nhất. 2.2. Kết quả xét nghiệm nớc sinh hoạt tại khu vực các bệnh viện đ xử chất thải. Mức độ ô nhiễm thấp hơn khu vực các bệnh viện cha xử lý: Số mẫu không đạt TCVS chiếm 25,3%. Trong bệnh viện, số mẫu không đạt TCVS thấp nhất, chỉ có 10,7% mẫu không đạt TCVS. Kết quả xét nghiệm các mẫu nớc sinh hoạt tại các bệnh viện nh sau: - Tại khu vực bệnh viện Việt Trì: chỉ có 18% số mẫu xét nghiệm không đạt TCVS. - Tại khu vực bệnh viện Quảng Ngãi: 19,6% số mẫu xét nghiệm không đạt TCVS. - Tại khu vực bệnh viện Đồng Tháp: 39% số mẫu nớc xét nghiệm không đạt TCVS. - Xét theo nguồn nớc: 74% mẫu nớc sông đã đợc đánh phèn hoặc để lắng, 20,8% các mẫu nớc máy chứa trong bể không đạt TCVS. V. Bàn luận 1. Tại các bệnh viện cha xử Kết quả xét nghiệm nớc thải: Nớc thải từ các cống thải chính bị ô nhiễm nặng so với TCCP: hàm lợng Oxy hoà tan thấp, độ đục cao. Các chỉ tiêu cơ bản nh BOD5, COD, cặn lơ lửng đều vợt TCCP. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Kim Thái cộng sự [1] khi nghiên cứu nớc thải của một số bệnh viện Hà Nội, các chỉ tiêu trên đều vợt TCCP. Mức độ ô nhiễm của các bệnh viện khác nhau tuỳ theo hoạt động của mỗi bệnh viện và một số yếu tố khác nh lợng nớc cấp, lu lợng nớc thải, mức độ hoàn thiện của hệ thống cống thải Các chỉ số COD, BOD5, cặn lơ lửng bệnh viện Cần Thơ bệnh viện Yên Bái đều rất cao. Tuy nhiên bệnh viện Yên Bái, các chỉ số trên đều cao hơn TCCP nhiều lần nhng với số lợng mẫu ít, các cống thải chảy ra ngoài lu lợng rất nhỏ nên số liệu rất dao động, kết quả cha có ý nghĩa thống kê. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang trong quá trình san lấp, hệ thống cống trong bệnh viện cũng bị h hỏng nên nớc thải rất khó tập trung tự ngấm qua bãi san lấp coi nh đợc lọc sơ bộ. Do vậy chất lợng nớc thải sạch hơn so với 2 bệnh viện trên. Cũng cần phải lu ý rằng khi nớc thải cha đợc xử nếu thải ra ngoài khu dân c sẽ gây ô nhiễm khu vực nơi có cống thải đổ vào. Tại bệnh viện Quảng Nam, kết quả khảo sát cho thấy trong khoảng cách từ 100-200m nớc thải bệnh viện Quảng Nam gây ô nhiễm các khu vực nơi cống thải chảy ra: các chỉ số cơ bản BOD5, COD, cặn lơ lửng tại các vị trí lấy mẫu có hàm lợng gần nh nớc thải từ các cống thải chính cao hơn mơng chứng nhiều lần. Kết quả xét nghiệm nớc sinh hoạt tại các bệnh viện cha xử lý. - Số mẫu nớc sinh hoạt không đạt TCVS cao 86/148 mẫu, chiếm 58,1% . Tuy nhiên cha thể kết luận đợc vấn đề ô nhiễm nớc sinh hoạt khu vực các bệnh viện cha xử có phải là do nớc thải của bệnh viện gây ra không vì chất lợng vệ sinh một nguồn nớc còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nớc giếng đào bị ô nhiễm có thể do mạch nớc ngầm nông đã bị ô nhiễm một số nguyên nhân khác nh điều kiện vệ sinh của giếng, điều kiện vệ sinh xung quanh giếng, gần công trình vệ sinh, ý thức vệ sinh Nớc máy là nguồn nớc ít bị ô 79 nhiễm nhng do các bể chứa không sạch hoặc do ý thức vệ sinh cha tốt nên nớc máy để trong bể chứa cũng bị ô nhiễm. - Khu dân c tiếp giáp với cống thải bệnh viện đổ ra có số mẫu nớc sinh hoạt không đạt TCVS nhiều nhất nhng để kết luận cần có những nghiên cứu sâu thêm. 2. Tại các bệnh viện đ xử - Kết quả xét nghiệm nớc thải: Bảng 2 cho thấy: Nớc thải sau xử chung cho cả 3 bệnh viện, có chất lợng tốt hơn hẳn nớc thải trớc xử với các chỉ tiêu DO cao hơn với P<0.001; Độ đục, BOD5, COD, cặn lơ lửng, hàm lợng Hg giảm hẳn với mức ý nghĩa P<0,01-0.001 nhng chỉ đạt. Trong các bệnh viện nghiên cứu, nớc thải sau xử của bệnh viện Đồng Tháp có các chỉ tiêu BOD5, COD, cặn lơ lửng cao nhất do nớc thải sau xử lại nhập với các nguồn nớc thải khác trong bệnh viện. - Kết quả xét nghiệm nớc sinh hoạt cho thấy: Số mẫu không đạt TCVS thấp hơn khu vực các bệnh viện cha xử lý. Trong các nguồn nớc, nớc sông bị ô nhiễm nhiều nhất cũng có nhiều chỉ tiêu không đạt nhất. Mặc dù có nớc thải bệnh viên đổ vào nhng nớc sông bị nhiễm bẩn do nhiều nguyên nhân: do nớc thải sinh hoạt, chăn nuôi cũng nh hố xí của các hộ dân sống gần sông thải trực tiếp xuống. Cống thải bệnh viện chỉ góp thêm cùng với các nguồn thải khác làm ô nhiễm nớc sông. V. Kết luận Tại các bệnh viện cha xử lý: - Nớc thải từ các cống thải chính bị ô nhiễm nặng so với TCCP: hàm lợng Oxy hoà tan thấp, độ đục cao. Các chỉ tiêu cơ bản nh BOD5, COD, cặn lơ lửng đều vợt TCCP gây ô nhiễm khu vực ngoài khu dân c nơi cống thải đổ ra. - 58% mẫu nớc sinh hoạt không đạt TCVS, trong đó bị ô nhiễm chất hữu cơ chiếm 70%. Trong các nguồn nớc, nớc giếng đào có tỷ lệ mẫu không đạt TCVS nhiều nhất sau đó là nớc giếng khoan, bể chứa nớc máy. Tại các bệnh viện đ xử chất thải: - Nớc thải sau xử chất lợng tốt hơn hẳn trớc khi xử nhng các chỉ tiêu hoá cơ bản chỉ đạt GHCP-B. Nồng độ các chất ô nhiễm giảm dần theo khoảng cách và không gây ô nhiễm khu dân c. - 25,3% số mẫu nớc sinh hoạt không đạt TCVS, trong đó có 24/40 mẫu bị nhiễm chất hữu cơ. Trong các nguồn nớc, nớc sông có số lợng mẫu không đạt TCVS nhiều nhất cũng là nguồn nớc có nhiều chỉ tiêu không đạt nhất, sau đó là nớc giếng khoan bể chứa nớc máy. Kiến nghị: Các bệnh viện cần có hệ thống xử nớc thải trớc khi đổ ra cống chung. Tài liệu tham khảo 1. Cục môi trờng - Bộ Khoa học Công nghệ Môi trờng (1998): Quản chất thải bệnh viên. Kỷ yếu hội thảo. Hà Nội, tháng 6. 2. Viện Y học lao động Vệ sinh Môi trờng - Bộ Y tế (1993): Thờng quy kỹ thuật. Hà Nội. 3. Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế (2002): Bảo vệ môi trờng trong các cơ sở y tế. Tài liệu hội thảo. Hà Nội, tháng 9. 4. Tổng cục Tiêu chuẩn đo lờng chất lợng Việt Nam (1995): Các Tiêu chuẩn Nhà nớc Việt Nam về môi trờng. Tập I, tập II, Hà Nội. 5. Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2002): Thông báo kết quả nghiên cứu Khoa học - Công nghệ về An toàn - Sức khoẻ Môi trờng Lao động. Số 2. 6. Enviromental Protection Agency: Method for Chemical Analysis of Water and Wastes (MCAWW). EPA/600/4-79-020. 80 An Investigation of the Chemical and Physical Aspects of Water pollution at 6 Provincial General Hospitals Caused by Medical Wastes Samples of waste water and domestic water in the 6 provincial general hospitals of Yen Bai, Phu Tho, Quang Nam,Quang Ngai, Can Tho and Dong Thap and in residential areas around these hospitals were collected to determine the basic chemical and physical environmental parameters. The findings based on the results are as follows: - In hospitals that do not have waste water treatment systems, waste water from main sewers is seriously polluted when measured against permitted standards and causes pollution to surrounding residential areas, where the sewage flows into. - In hospitals that have treatment systems, waste water after treatment meets the B Limit Value, regarding basic physical and chemical parameters. - 58.0% of domestic water samples collected at hospitals' sites without treatment systems, do not meet the Hygienic Standard. Among these samples, most were collected at locations near the hospitals' sewer outlets. Further research will have to be done to achieve firmer conclusion. - 25.3% of domestic water samples collected at hospitals' sites with treatment systems do not meets the Hygienic Standard. The figure is considerably less than the figure at hospitals that are without water treatment systems. 81 . Khảo sát ô nhiễm môi trờng nớc (nớc thải và nớc sinh hoạt) về mặt lý hoá do chất thải y tế tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh Trần Thị Thoa, Nguyễn. (nớc sinh hoạt và nớc thải) về mặt lý hoá tại một số bệnh viện không xử lý chất thải. 2. Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trờng nớc (nớc sinh hoạt và
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát ô nhiễm môi trường nước (nước thải và nước sinh hoạt) về mặt lý hoá do chất thải y tế tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh potx, Khảo sát ô nhiễm môi trường nước (nước thải và nước sinh hoạt) về mặt lý hoá do chất thải y tế tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh potx, Khảo sát ô nhiễm môi trường nước (nước thải và nước sinh hoạt) về mặt lý hoá do chất thải y tế tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn