Xây dựng hệ thống quản lý quầy thuốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

66 506 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 01:46

Xây dựng hệ thống quản lý quầy thuốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG o0o ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẢI PHÒNG 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG o0o TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN QUẦY THUỐC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP – HẢI PHÕNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin HẢI PHÒNG - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG o0o TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN QUẦY THUỐC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP – HẢI PHÕNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Liêm Giáo viên hƣớng dẫn: Ts.Lê Văn Phùng Mã sinh viên: 121445 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Văn Liêm Mã số: 121445 Lớp: CT1201 Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN QUẦY THUỐC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP – HẢI PHÕNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a. Nội dung: b. Các yêu cầu cần giải quyết 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán 3. Địa điểm thực tập CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: ………………………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:…………………………………………………………………………… Học hàm, học vị………………………………………………………………………. Cơ quan công tác……………………………………………………………………… Nội dung hƣớng dẫn: …………………… …………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày tháng năm 2012 Yêu cầu phải hoàn thành trƣớc ngày tháng năm 2012 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Cán bộ hƣớng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày tháng năm 2012 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần, thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: 2. Đánh giá chất lƣợng của đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đề ra trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn: ( Điểm ghi bằng số và chữ ) Ngày tháng năm 2012 Cán bộ hƣớng dẫn chính ( Ký, ghi rõ họ tên ) PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 1. Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về các mặt nhƣ cơ sở luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế, ) 2. Cho điểm của cán bộ phản biện ( Điểm ghi bằng số và chữ ) Ngày tháng năm 2012 Cán bộ chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÓM TẮT ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Liêm Lớp: CT1201 Khoá: 12 (2008-2012) Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin Hệ đào tạo: Chính quy 1/ Tên đồ án tốt nghiệp: “Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp – Hải Phòng” 2/ Nội dung chính của đồ án:  Mô tả bài toán nghiệp vụ quản quầy thuốc tại bệnh viện, mô tả mô hình nghiệp vụ của bài toán quản quầy thuốc đặt ra.  Phân tích hệ thống, xây dựng các đặc tả mô mình xử nghiệp vụ và mô hình khái niệm của dữ liệu làm cơ sở cho bƣớc thiết kế.  Tiến hành thiết kế hệ thống: thiết kế về cơ sở dữ liệu, thiết kế kiến trúc hệ thực đơn hệ thống, các giao diện tƣơng tác và đặc tả chi tiết các môđun của hệ thống.  Hƣớng dẫn cài đặt sử dụng hệ thống 3/ Ngày nộp đồ án : 30/11/2012 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN CHỦ NHIỆM KHOA (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) TS.Lê Văn Phùng Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp Nguyễn Văn Liêm – Lớp CT1201 1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Nhu cầu và tính cấp thiết của vấn đề đặt ra Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các chƣơng trình phần mềm ứng dụng đã làm tăng năng suất và hiệu quả của công việc. Công nghệ thông tin đã đƣợc ứng dụng ngày càng nhiều vào các ngành kinh tế - xã hội khác nhau. Y tế thuộc lĩnh vực dịch vụ xã hội, hầu hết các mảng hoạt động của khu vực y tế đều gắn liền với việc tiếp nhận và xử thông tin, do vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và có hiệu quả của hệ thống y tế nói chung và từng bệnh viện nói riêng. Trong những năm qua, hệ thống các bệnh viện Việt Nam đã tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết các nghiệp vụ của bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực quản điều hành cũng nhƣ chất lƣợng tiện ích. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ở nƣớc ta còn lạc hậu so với nƣớc bạn trong khu vực. Chúng ta đều biết, một trong những hoạt động quan trọng của bệnh viện đó là hoạt động quản thuốc. Việc quản lý, cấp thuốc làm sao để giảm thiểu tối đa giấy tờ hành chính, và rút ngắn quy trình nhƣng vẫn đảm bảo tính đúng, đủ, an toàn… là rất quan trọng, cấp thiết. 2. Tên đề tài đƣợc chọn và tầm quan trọng và ý nghĩa của nó Xuất phát từ nhu cầu ứng dụng công nghệ hiện đại, mở rộng và hội nhập của lĩnh vực y tế hiện nay, em chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp” làm nội dung nghiên cứu cho đồ án tốt nghiệp của mình. Đề tài đƣợc nghiên cứu thông qua tiến trình phân tích, thiết kế bài toán và xây dựng thử nghiệm chƣơng trình quản quầy thuốc trên nền công nghệ mới nhất. Từ đó góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo trong quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử thông tin, đảm bảo tính an toàn chặt chẽ trong từng khâu của quy trình và nâng cao chất lƣợng của dịch vụ. 3. Đối tƣợng, phạm vị nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu [...]... Kiểm kê thuốc Quản thuốc trong kho 13 Lập phiếu hủy thuốc 14 Lập các báo cáo định kỳ 15 Lập báo cáo đột xuất Nguyễn Văn Liêm – Lớp CT1201 Báo cáo lãnh đạo 14 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp 2.2.2 Biểu đồ phân rã chức năng QUẢN QUẦY THUỐC 1 Quản Cấp phát thuốc 2 Quản Nhập thuốc 3 .Quản thuốc trong kho 4.Báo cáo, cập nhật 1.1.Lập phiếu lĩnh thuốc. .. phiếu mua thuốc Gửi phiếu mua thuốc Xuất thuốc Nhập thuốc Hóa đơn Nhập thuốc về Kiểm tra thuốc S Đ Phiếu nhập thuốc Nhập thuốc Thẻ kho thuốc Cập nhật thuốc nhập vào kho Nguyễn Văn Liêm – Lớp CT1201 21 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp 2.6.3 Biểu đồ hoạt động tiến trình quản thuốc Khoa dƣợc Kho thuốc Yêu cầu kiểm kê thuốc Kiểm kê thuốc Thu hồi hủy thuốc Lãnh... thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp 1.1.2 Mô hình tổ chức và quản Ban giám đốc Các hội đồng Khối ngoại Khối nội Khối cận lâm sàng Các phòng chức năng Các trung tâm Hình 1.1 Mô hình tổ chức bệnh viện Nguyễn Văn Liêm – Lớp CT1201 8 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp 1.2 Mô tả hoạt động của hệ thống hiện tại 1.2.1 Chức năng cấp phát thuốc Việc quản thuốc của bệnh viện. .. nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp 2.2 Biểu đồ phân rã chức năng 2.2.1 Nhóm các chức năng chi tiết Chức năng chi tiết (lá) Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 1 Lập phiếu lĩnh thuốc 2 Lập phiếu bù thuốc 3 Lập phiếu trả thuốc thừa Cấp phát thuốc 4 Lập phiếu xuất thuốc 5 Lập phiếu nhập thuốc 6 Tổng hợp thuốc phát 7 Lập đơn mua thuốc 8 Lập phiếu nhập thuốc Hệ thống quản Nhập thuốc quầy thuốc. .. phát thuốc HSDL 12 Lập biên bản hủy thuốc Nhà cung cấp thuốc Tác nhân 13 Lập báo cáo sử dụng thuốc Bảng báo giá thuốc HSDL Phiếu đăng ký mua thuốc HSDL Lãnh đạo bệnh viện Tác nhân Phiếu xuất thuốc Phiếu nhập thuốc HSDL Biên bản hủy thuốc Nguyễn Văn Liêm – Lớp CT1201 HSDL HSDL 11 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp 2.1.2 Tƣơng tác giữa tác nhân và hệ thống Hệ thống. .. nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp 2.1.3 Sơ đồ ngữ cảnh Phiếu lĩnh thuốc y.c báo cáo 0 báo cáo Phiếu trả thuốc KHOA ĐIỀU TRỊ - Phiếu nhập lại HỆ THỐNG Bảng báo giá Phiếu xuất thuốc QUẢN QUẦY THUỐC Phiếu tổng hợp thuốc phát BAN GIÁM ĐỐC Phiếu giao hàng Phiếu thanh toán Phiếu nhập Đơn mua hàng NHÀ CUNG CẤP Hình 2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản quầy thuốc Nguyễn Văn...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp Đề tài nghiên cứu cụ thể về quy trình quản quầy thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp – Hải Phòng Phƣơng pháp nghiên cứu: Sử dụng các phƣơng pháp thu thập thông tin là phỏng vấn, quan sát, nghiên cứu tài liệu để xác định đƣợc các yêu cầu mới cho hệ thống hiện tại Tiến hành phân tích, thiết kế hệ thống theo các yêu cầu... Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH Số Hình 1.1 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Tên hình /bảng Mô hình tổ chức bệnh viện Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản quầy thuốc Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống quản thuốc Danh sách hồ... phát thuốc Khoa dƣợc Phiếu bù thuốc Phiếu hoàn trả thuốc Kiểm tra phiếu Xem xét tính hợp lệ Đọc phiếu Phiếu xuất thuốc Kho thuốc Xuất thuốc Thẻ kho thuốc Cập nhật thông tin phát thuốc Nguyễn Văn Liêm – Lớp CT1201 20 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp 2.6.2 Biểu đồ hoạt động tiến trình nhập thuốc Khoa dƣợc Nhà cung cấp Gửi bảng báo giá Lãnh đạo bệnh viện Kho thuốc. .. tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp 2.5 Ma trận thực thể chức năng Các thực thể dữ liệu a Phiếu lĩnh thuốc b Phiếu bù thuốc c Phiếu hoàn trả thuốc d Tổng hợp thuốc cấp phát e Thẻ kho thuốc f Bảng báo giá thuốc g Đơn đăng ký mua thuốc h Phiếu nhập kho thuốc i Phiếu xuất kho thuốc j Phiếu thanh toán k Bản kiểm kê thuốc l Biên bản hủy thuốc m Báo cáo n Đơn thuốc o Y lệnh . HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUẦY THUỐC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP – HẢI PHÒNG Chƣơng II: MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ Chƣơng III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUẦY THUỐC. THUỐC Chƣơng IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUẦY THUỐC Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý quầy thuốc BV Hữu Nghị Việt Tiệp Nguyễn Văn Liêm –
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý quầy thuốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Xây dựng hệ thống quản lý quầy thuốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Xây dựng hệ thống quản lý quầy thuốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay