Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện , công tác trả lương, trả thưởng ở Công Ty Sứ Thái Bình.DOC

74 599 5
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 16:40

Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện , công tác trả lương, trả thưởng ở Công Ty Sứ Thái Bình . pháp nhằm hoàn thiện , công tác trả lơng, trả thởng ở Công Ty Sứ Thái Bình . Đề tài đợc hoàn thành dựa trên phơng pháp khảo sát, phỏng vấn ,phân tích, . trong Công ty và sự hớng dẫn tận tình của thầy giáo Trơng Huy Hoàng em đã đã hoàn thành đợc đồ án tốt nghiệp với đề tài: Phân tích và đề xuất một số biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện , công tác trả lương, trả thưởng ở Công Ty Sứ Thái Bình.DOC, Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện , công tác trả lương, trả thưởng ở Công Ty Sứ Thái Bình.DOC, Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện , công tác trả lương, trả thưởng ở Công Ty Sứ Thái Bình.DOC, Quá trình hình thành và phát triển Công ty, Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Sơ đồ công nghệ của nhà máy, Cơ cấu bộ máy quản lý của doanh nghiệp, Khái niệm và vai trò của tiền lơng, tiền công, tiền thởng., Hình thức trả lơng theo thời gian, Các hình thức khen thởng., Q tiỊn l¬ng trong doanh nghiƯp, Định mức lao động, Quỹ lơng kế hoạch của công ty: Quỹ lơng thực hiện của công ty., Trả lơng cho khối quản lý:, Trả lơng cho bộ phận phục vụ., Trả lơng cho bộ phận trực tiếp sản xuất:, Trả lơng sản phẩm tập thể cho một số bộ phận., Các khoản phụ cấp hiện nay đang đợc công ty sử dụng. Các khoản phải nộp theo quy định., Điều kiện để hoàn thiện công tác trả lơng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn