Luận văn thạc sĩ " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH " potx

124 550 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 20:20

i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đặng Thị Lan Phương NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO SÔNG HỒNG THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC HÀ NỘI 2012 ii ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đặng Thị Lan Phương NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO SÔNG HỒNG THÁI BÌNH Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 604490 LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. LƯƠNG TUẤN ANH HÀ NỘI - 2012 iiiMỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC HÌNH VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU DỰ BÁO 4 1.1.Giới thiệu chung 4 1.2.Một số nghiên cứu dự báo trên thế giới 4 1.3.Một số nghiên cứu dự báo ở Việt Nam 6 1.4. Cơ sở lý thuyết của hình 12 1.4.1. hình MIKE NAM 12 1.4.2. hình thủy lực MIKE 11 HD 19 1.4.3. hình Mike 21 28 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ LỤT HỆ THỐNG SÔNG HỒNG THÁI BÌNH 30 2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 30 2.1.1. Vị trí địa lý 30 2.1.2. Địa hình 31 2.1.3. Địa chất 34 2.1.4. Thổ nhưỡng 36 2.1.5. Lớp phủ thực vật 38 2.2. Nguyên nhân hình thành và một số đặc điểm của chế độ mưa - 36 2.2.1. Một số hình thế thời tiết chủ yếu gây mưa lớn 36 2.2.2. Chế độ mưa 38 2.2.3.Đặc điểm chung về chế độ dòng chảy 39 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG HÌNH MIKE DỰ BÁO HỆ THỐNG SÔNG HỒNG THÁI BÌNH 48 3.1. Sơ đồ thủy văn thủy lực trên hệ thống sông Hồng Thái Bình 48 3.1.1. Sơ đồ thủy văn 48 3.1.2. Sơ đồ thủy lực 52 3.2. Điều kiện biên và điều kiện ban đầu 57 iv 3.3. Hiệu chỉnh và kiểm nghiệm hình thủy văn 58 3.4. Hiệu chỉnh và kiểm nghiệm hình thủy lực 63 3.4.1. Kết quả với phương pháp kiểm tra chéo 64 3.4.2. Kết quả với trường hợp phân cấp 81 3.5. Kết nối hình truyền triều và hình thủy lực trong sông 87 3.6. Dự báo thử nghiệm 89 3.6.1. Quy trình tiến hành dự báo 90 3.6.2. Cơ sở đánh giá chất lượng dự báo 91 3.6.3. Cập nhật sai số tính toán 92 3.6.4. Kết quả dự báo thử nghiệm 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 v MỤC LỤC HÌNH Hình 1. 1. Sơ đồ lưới trạm dự báo thượng lưu sông Hồng 7 Hình 1. 2. Sơ đồ tính toán thủy lực hệ thống sông Hồng Thái Bình 9 Hình 1. 3: Cấu trúc hình MIKE 12 Hình 1. 4. Cấu trúc hình NAM 14 Hình 1. 5. Nhánh sông với các điểm lưới xen kẽ 21 Hình 1. 6. Hình dạng các điểm lưới xung quanh nút mà tại đó ba nhánh gặp nhau.21 Hình 1. 7. Hình dạng các điểm lưới và các nút trong một hình hoàn chỉnh 22 Hình 1. 8. Ma trận nhánh trước khi khử 23 Hình 1. 9. Ma trận nhánh sau khi khử 24 Hình 1. 10. Giao điểm của ba nhánh sông 24 Hình 2. 1. Lưu vực sông Hồng - Thái Bình phần Việt Nam 31 Hình 2. 2. Địa hình lưu vực sông Hồng - Thái Bình - phần Việt Nam 32 Hình 2. 3. Bản đồ thổ nhưỡng phần thuộc lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông Hồng-Thái Bình 38 Hình 2. 4. Bản đồ lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực sông Hồng-Thái Bình phần lãnh thổ Việt Nam 38 Hình 2. 5. Mạng lưới sông ngòi và một số công trình trọng điểm trên sông thuộc lưu vực sông Hồng - Thái Bình 41 Hình 3. 1. Bản đồ phân chia các lưu vực bộ phận cho lưu vực sông Hồng Thái Bình (sơ đồ cũ) 48 Hình 3. 2. Bản đồ phân chia các lưu vực bộ phận cho lưu vực sông Hồng Thái Bình (sơ đồ mới) 51 Hình 3. 3. Sơ đồ tính toán thủy văn trên hệ thống sông Hồng Thái Bình 51 Hình 3. 4. Các nhánh sông được cập nhật trong sơ đồ tính trên sông Đà 53 Hình 3. 5. Các nhánh sông được cập nhật trong sơ đồ tính trên sông Hồng 53 Hình 3. 6. Các nhánh sông được cập nhật trong sơ đồ tính khu vực Hải Phòng 54 Hình 3. 7. Sơ đồ tính toán thủy lực hệ thống sông Hồng-Thái Bình 55 vi Hình 3. 8. Thông số các hồ chứa đã được cập nhật vào hình thủy lực 56 Hình 3. 9. Đường quá trình mực nước thực đo và tính toán tại trạm Lai Châu, Tạ Bú năm 2007 60 Hình 3. 10. Đường quá trình mực nước thực đo và tính toán tại trạm Lai Châu, Tạ Bú năm 2009 61 Hình 3. 11. Đường quá trình lưu lượng thực đo và tính toán đến hồ Sơn La, năm 2011 61 Hình 3. 12. Đường quá trình lưu lượng thực đo và tính toán đến hồ Sơn La, năm 2010 61 Hình 3. 13. Đường quá trình lưu thực đo và tính toán đến hồ Hòa Bình, năm 201162 Hình 3. 14. Đường quá trình lưu lượng thực đo và tính toán đến hồ Hòa Bình, năm 2010 62 Hình 3. 15. Đường quá trình lưu lượng thực đo và tính toán đến hồ Tuyên Quang, năm 2011 62 Hình 3. 16. Đường quá trình lưu lượng thực đo và tính toán đến hồ Tuyên Quang, năm 2010 63 Hình 3. 17. Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (HC2006) 69 Hình 3. 18. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ06-07).69 Hình 3. 19. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ06-08).70 Hình 3. 20. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ06-09).70 Hình 3. 21. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ06-10).70 Hình 3. 22. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ06-11).71 Hình 3. 23. Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (HC2007) 71 Hình 3. 24. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ07-06).71 Hình 3. 25. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ07-08).72 Hình 3. 26. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ07-09).72 Hình 3. 27. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ07-10).72 Hình 3. 28. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ07-11).73 Hình 3. 29. Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (HC2008) 73 vii Hình 3. 30. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ08-10).73 Hình 3. 31. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ08-07).74 Hình 3. 32. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ08-09).74 Hình 3. 33. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ08-10).74 Hình 3. 34. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ08-11).75 Hình 3. 35. Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (HC2009) 75 Hình 3. 36. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ09-06).75 Hình 3. 37. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ09-07).76 Hình 3. 38. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ09-08).76 Hình 3. 39. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ09-10).76 Hình 3. 40. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ09-11).77 Hình 3. 41. Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (HC2010) 77 Hình 3. 42. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ10-06).77 Hình 3. 43. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ10-07).78 Hình 3. 44. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ10-08).78 Hình 3. 45. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ10-09).78 Hình 3. 46. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ10-11).79 Hình 3. 47. Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (HC2011) 79 Hình 3. 48. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ11-06).79 Hình 3. 49. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ11-07).80 Hình 3. 50. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ11-08).80 Hình 3. 51. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ11-09).80 Hình 3. 52. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại (KĐ11-09).81 Hình 3. 53. Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại, năm 2007-Trường hợp 1 84 Hình 3. 54. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại, năm 2009- Trường hợp 1 84 Hình 3. 55. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại, năm 2010- Trường hợp 1 84 viiiHình 3. 56. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại, năm 2011- Trường hợp 1 85 Hình 3. 57. Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại, năm 2009- Trường hợp 2 85 Hình 3. 58. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại, năm 2008- Trường hợp 2 85 Hình 3. 59. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại, năm 2007- Trường hợp 2 86 Hình 3. 60. Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại, năm 2006- Trường hợp 3 86 Hình 3. 61. Kết quả kiểm định mực nước tại Sơn Tây, Hà Nội, Phả Lại, năm 2008- Trường hợp 3 86 Hình 3. 62. Địa hình khu vực Vịnh Bắc Bộ 87 Hình 3. 63. Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo các trạm hạ lưu sông Hồng - Thái Bình trận lớn năm 1996 88 Hình 3. 64. Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo các trạm hạ lưu sông Hồng - Thái Bình trận lớn năm 2002. 88 Hình 3. 65. Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo các trạm hạ lưu sông Hồng - Thái Bình trận lớn năm 2006. 88 Hình 3. 66. Sơ đồ quy trình dự báo sông Hồng Thái Bình 91 Hình 3. 67. Minh họa sai số biên và sai số pha 94 Hình 3. 68. So sánh kết quả dự báo mực nước hồ Sơn La năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 24 giờ 97 Hình 3. 69. So sánh kết quả dự báo mực nước hồ Sơn La năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 48 giờ 97 Hình 3. 70. So sánh kết quả dự báo lưu lượng đến hồ Sơn La năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 24 giờ 98 Hình 3. 71. So sánh kết quả dự báo lưu lượng đến hồ Sơn La năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 48 giờ 98 ix Hình 3. 72. So sánh kết quả dự báo mực nước hồ Hòa Bình năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 24 giờ 98 Hình 3. 73. So sánh kết quả dự báo mực nước hồ Hòa Bình năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 48 giờ 99 Hình 3. 74. So sánh kết quả dự báo lưu lượng đến hồ Hòa Bình năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 24 giờ 99 Hình 3. 75. So sánh kết quả dự báo lưu lượng đến hồ Hòa Bình năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 48 giờ 99 Hình 3. 76. So sánh kết quả dự báo mực nước hồ Tuyên Quang năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 24 giờ 100 Hình 3. 77. So sánh kết quả dự báo mực nước hồ Tuyên Quang năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 48 giờ 100 Hình 3. 78. So sánh kết quả dự báo lưu lượng đến hồ Tuyên Quang năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 24 giờ 100 Hình 3. 79. So sánh kết quả dự báo lưu lượng đến hồ Tuyên Quang năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 48 giờ 101 Hình 3. 80. So sánh kết quả dự báo mực nước trạm Hà Nội năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 24 giờ 101 Hình 3. 81. So sánh kết quả dự báo mực nước trạm Hà Nội năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 48 giờ 101 Hình 3. 82. So sánh kết quả dự báo mực nước trạm Phả Lại năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 24 giờ 102 Hình 3. 83. So sánh kết quả dự báo mực nước trạm Phả Lại năm 2011 và 2012 thời gian dự kiến 48 giờ 102 Hình 3. 84. So sánh kết quả dự báo mực nước trạm Tuyên Quang năm 2011 và 2012 – thời gian dự kiến 24 giờ 102 Hình 3. 85. So sánh kết quả dự báo mực nước trạm Tuyên Quang năm 2011 và 2012 – thời gian dự kiến 48 giờ 103 x MỤC LỤC BẢNG Bảng 2. 1. Các loại đất chính trên lưu vực sông Hồng –Thái Bình 36 Bảng 2. 2. Bảng tổng hợp độ che phủ rừng các tỉnh nằm trong hệ thống sông Hồng –Thái Bình (Đơn vị: ha) 35 Bảng 2. 3. Đặc trưng hình thái các lưu vực sông chính 40 Bảng 3. 1. Các đặc trưng lưu vực phần thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình 48 Bảng 3. 2. Các lưu vực bộ phận và trạm mưa được sử dụng để tính toán dự báo thủy văn cho các trạm thượng nguồn hệ thống sông Hồng Thái Bình 49 Bảng 3. 3. Thông số hình NAM cho các lưu vực bộ phận 58 Bảng 3. 4. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm nghiệm hình mưa - dòng chảy 60 Bảng 3. 5. Các trường hợp hiệu chỉnh và kiểm định hình MIKE 11 64 Bảng 3. 6. Các trường hợp hiệu chỉnh và kiểm định hình MIKE 11 theo các trường hợp mực nước tại Hà Nội 64 Bảng 3. 7. Kết quả xác định hệ số nhám trên các sông tương ứng với các năm 65 Bảng 3. 8. Kết quả đánh giá chỉ số Nash-Sutcliffe tại các trạm trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình theo phương pháp kiểm tra chéo 68 Bảng 3. 9. Kết quả xác định hệ số nhám trên các sông ứng với các cấp mực nước.82 Bảng 3. 10. Kết quả đánh giá chỉ số Nash-Sutcliffe tại các trạm trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình theo cấp mực nước 83 Bảng 3. 11. Kết quả đánh giá chỉ số NASH tại một số trạm trên hệ thống 89 Bảng 3. 12. Tiêu chuẩn sai số dự báo cho phép tại một số vị trí 92 Bảng 3. 13. Kết quả đánh giá ảnh hưởng sai số dự báo mưa đến dòng chảy 93 Bảng 3. 14. Các tham số cập nhật sai số trong hình MIKE 11 95 Bảng 3. 15. So sánh kết quả đánh giá dự báo mùa năm 2011 và 2012 96 [...]... Thái Bình 79 Trực Phương 239 240 355 361 385 Chanh Chữ 222 211 207 236 386 386 625 611 495 Nhâm Lang Triều Dương 205 235 Nam Định 391 sông Đào 608 609 sông Mía 231 231 sông Trà Lý 337 351 607 Trung Trang Quyết Chiến 230 77 312 318 343 510 494 342 352 Bến Bình 606 509 sông Gùa 250 384 sông Hoàng Long 489 490 491 492 493 249 251 Ba Thá 290 292 294 602 603 604 605 sông Văn úc 381 250 Bá Nha 67 sông Thái Bình. .. thống khu phân chậm 254 sông Cầu 139 145 461 6 253 253 Thác Huống 655 sơ đồ tính toán thuỷ lực Hệ thống sông Hồng - Thái bình Hình 252 144 145 245 137 sông Chảy 5 246 sông Lô 2 4 244 245 140 1 142 Thác Bà 138 3 sô Tuyên Quang 141 2 75 Yên Bái 1 243 244 - ti " nh giỏ cỏc hỡnh th thi tit sinh l ln phc v d bỏo v cnh bỏo trc kh nng cú l ln, l cc hn trờn h thng sụng Hng - Thỏi Bỡnh" (Nguyn Ngc Thc, TT... 204 75 76 78 Phủ Lý Cầu Ninh Bình Ninh Bình 392 394 sông Luộc 232 233 234 237 513 230 229 512 498 499 sô n gM 612 Cầu Tiên Cựu 613 514 Tiền Tiến ới 615 515 Thái Bình 688 sông Hoá 689 Kinh Khê 503 504 505 690 691 695 Cầu Niệm 622 506 507 Thái Bình 508 618 623 Văn úc 624 84 85 86 Ba Lạt 87 Hỡnh 1 2 S tớnh toỏn thy lc h thng sụng Hng Thỏi Bỡnh (Ngun: Vin KH KTTV&MT) - ti "Xõy dng cụng c mụ phng s phc... Cường 426 Hát Môn Hạ 19 20 698 756 702 sông Cà Lồ 709 710 áy 703 Cống Vân Cốc 7 65 171 sông Hồng 20 22 23 24 25 Đ ó 757 Ph ong ao Ph Hát Môn Thượng sông Thao 170 19 C 4 76 g sôn Lập Thạch 699 257 tràn 165 21 Tam Thanh 697 256 751 18 Trung Hà 255 263 669 Vu 152 158 161 5 7 8 Quảng Cư 701 La i 146 147 Vụ Quang 246 247 255 ng 139 140 431 sông Thương 138 254 Cầu Sơn 430 656 trong trường hợp Sử dụng hệ thống... 40 9 731 26 87 730 hồ Hoà Bình 88 457 452 467 203 267 268 269 270 271 272 41 3 Tràn đê bối thượng lưu Mai Lĩnh 88 89 455 456 453 466 188 Bến Hồ 261 266 412 4 sông Đà sông Tích 1 45 413 463 465 Phả Lại 265 720 sông Lục Nam 448 449 417 176 Cầu Bắc Giang 443 671 Cầu Đáp Cầu Thượng Cát 432 442 50 51 Hà Nội 260 173 48 Cầu Long Biên Đập Đáy 262 Cống Chuốc 43 43 450 261 718 sông Hồng 32 258 Vân Cốc 259 732... nhỏm lũng sụng, cho nờn kt qu cha th hin c kh nng d bỏo; (3) khụng gn kt vi cỏc mụ hỡnh thy vn phớa thng lu tr thnh mt cụng ngh d bỏo cho ton h thng sụng Hng-Thỏi Bỡnh 9 Kiến An 617 86 242 Ninh Cơ 243 Liễu Đề sông Hồng 241 242 sông Ninh Cơ 363 sông Đáy 358 241 kênh Quần Liêu Như Tân 362 83 626 616 Trà Lý 238 238 239 396 497 224 679 237 81 83 393 511 496 229 223 680 80 80 353 356 357 395 223 222 TX Thái. .. 284 287 64 247 sông Trà Lý 378 376 Cầu 597 248 sông Hồng 445 421 405 Tân Lang Gián Khẩu Bến Đế Cầu Lai Vu 596 480 233 373 579 594 595 Cầu ĐS Phú Lương 77 420 44 2 44 44 4 3 Phú Lương Cầu Phú Lương 479 232 372 522 523 477 478 sông Đáy 419 371 433 5 43 436 437 438 43 9 406 520 Cát Khê Cầu Hoà Lạc Cầu Triều Dương 41 428 517 Bến Bình 470 52 53 54 289 370 42 401 Hưng Thi 370 3 410 411 41 2 369 sông Kinh Thày... chỳng ta li cn phi cú s liu lu lng thc o mt vi nm dựng hiu chnh v kim nh mụ hỡnh Vi b thụng s ny, t s liu sn cú, ta cú th s dng khụi phc li s liu ti ca ra ca lu vc cn nghiờn cu 1.4.2 Mụ hỡnh thy lc MIKE 11 HD MIKE1 1 l mt phn mm k thut chuyờn dng mụ phng lu lng, cht lng nc v vn chuyn bựn cỏt ca sụng, sụng, h thng ti, kờnh dn v cỏc h thng dn nc khỏc MIKE1 1 l cụng c lp mụ hỡnh ng lc mt chiu, thõn thin... khụng cp nht c sai s do s thay i a hỡnh, thay i nhỏm lũng sụng, cho nờn kt qu cha th hờn c kh nng d bỏo; (3) Khụng gn kt vi cỏc mụ hỡnh thy vn phớa thng lu tr thnh mt cụng ngh d bỏo cho ton h thng sụng Hng-Thỏi Bỡnh 8 m M ắ B ến 8 78 ên h 28 30 31 Sơn Tây 411 44 47 172 47 49 428 670 429 175 672 187 sông Cầu 418 424 464 450 425 2 45 414 201 202 202 sông Đuống 394 365 42 395 367 424 367 399 415 368 368... thnh mt cụng ngh hon chnh dựng vo d bỏo tỏc nghip; (2) vỡ thiu s liu phớa Trung Quc cho nờn ó phi x lý biờn trờn bng phng phỏp hi qui, vỡ th cú hn ch v chớnh xỏc; (3) s liu dựng trong tớnh toỏn v hiu chnh mụ hỡnh l n nm 1996, cn c cp nht s liu; (4) hn na, nghiờn cu ch mi dng li d bỏo thy vn n cỏc trm Sn Tõy v H Ni cha cú kh nng ỏp dng cho c h thng sụng HngThỏi Bỡnh - ti "ng dng mt s mụ hỡnh thớch . Lan Phương NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC . CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE DỰ BÁO LŨ HỆ THỐNG SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH 48 3.1. Sơ đồ thủy văn thủy lực trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình 48 3.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH " potx, Luận văn thạc sĩ " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH " potx, Luận văn thạc sĩ " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH " potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay