Thực trạng công tác quản lý nhà nước của sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng về hoạt động hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

19 709 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 18:25

A. MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài Ổn định xã hội và kiểm soát quản lý nhà nước về hôn nhân gia đình là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia trên thế giới và cũng là một trong những nội dung quan trọng cho sự phát triển xã hội của một đất nước. Thực tế đã chứng minh rằng trong những năm gần đây tình trạng kết hôn với người nước ngoài ở Viêt Nam rất phổ biến nhất là các tỉnh biên giới. Đây là vấn đề khó khăn của các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý hành chính. Mặc dù đã có nhiều biện pháp về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài song việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài hiện vẫn còn nhiều tồn tại. Trong đó, những vấn đề như: kết hôn không qua tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, phong tục tập quán, điều kiện sinh hoạt… khá phổ biến. Nhiều trường hợp đi đến hôn nhân không đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ mà xuất phát từ mục đích khác, như: môi giới hôn nhân bất hợp pháp để trục lợi dẫn đến vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây mất trật tự xã hội. Bên cạnh đó, phần lớn phụ nữ Việt Nam theo chồng ra nước ngoài sinh sống khi chưa được trang bị đầy đủ những hiểu biết về pháp luật, ngôn ngữ, phong tục, tập quán… của nước sở tại, nên họ gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.Lâm Đồng là một tỉnh miền núi nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống trình độ văn hóa còn thấp, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng kết hôn với người nước ngoài ngày càng tăng trong những năm gần đây và công tác quản lý của Sở Tư Pháp về vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh cón gặp nhiều khó khăn nhất là trong công tác quản lý hành chính.Nhằm tìm hiểu rõ hơn thực trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng những năm gần đây diễn ra như thế nào và công tác quản lý nhà nước của Sở Tư Pháp tỉnh về hoạt động hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đã khắc phục được những khó khăn gì, vấn đề còn vướng mắc cần được giải quyết và những khó khăn mà ngành tư pháp tỉnh còn gặp phải trong thời gian gần đây tôi đã lựa chọn đề tài: “Thực trạng công tác quản lý nhà nước của sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng về hoạt động hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài “để nghiên cứu và trao đổi, làm rõ hơn lý luận chung và thực tiễn ở Lâm Đồng hiện nay để phục vụ cho kiến thức chuyên môn của bản thân. A. MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài Ổn định xã hội kiểm soát quản nhà nước về hôn nhân gia đình là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia trên thế giới cũng là một trong những nội dung quan trọng cho sự phát triển xã hội của một đất nước. Thực tế đã chứng minh rằng trong những năm gần đây tình trạng kết hôn với người nước ngoài ở Viêt Nam rất phổ biến nhất là các tỉnh biên giới. Đây là vấn đề khó khăn của các quan nhà nước trong công tác quản hành chính. Mặc dù đã nhiều biện pháp về tăng cường quản nhà nước đối với quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài song việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài hiện vẫn còn nhiều tồn tại. Trong đó, những vấn đề như: kết hôn không qua tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, phong tục tập quán, điều kiện sinh hoạt… khá phổ biến. Nhiều trường hợp đi đến hôn nhân không đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ mà xuất phát từ mục đích khác, như: môi giới hôn nhân bất hợp pháp để trục lợi dẫn đến vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây mất trật tự xã hội. Bên cạnh đó, phần lớn phụ nữ Việt Nam theo chồng ra nước ngoài sinh sống khi chưa được trang bị đầy đủ những hiểu biết về pháp luật, ngôn ngữ, phong tục, tập quán… của nước sở tại, nên họ gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống.Lâm Đồng là một tỉnh miền núi nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống trình độ văn hóa còn thấp, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng kết hôn với người nước ngoài ngày càng tăng trong những năm gần đây công tác quản của Sở Pháp về vấn đề hôn nhân yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh cón gặp nhiều khó khăn nhất là trong công tác quản hành chính.Nhằm tìm hiểu rõ hơn thực trạng hôn nhân yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng những năm gần đây diễn ra như thế nào công tác quản nhà nước của Sở Pháp tỉnh về hoạt động hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài đã khắc phục được những khó khăn gì, vấn đề còn vướng mắc cần được giải quyết những khó khăn mà ngành pháp 1tỉnh còn gặp phải trong thời gian gần đây tôi đã lựa chọn đề tài: “Thực trạng công tác quảnnhà nước của sở pháp tỉnh Lâm Đồng về hoạt động hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài “để nghiên cứu trao đổi, làmhơn luận chung thực tiễn ở Lâm Đồng hiện nay để phục vụ cho kiến thức chuyên môn của bản thân.2. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài.2.1. Mục đích nghiên cứu đề tài.- Hiểu rõ thực trạng quản nhà nước của tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực hoạt động hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài, xem xét những khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong quản lý, biện pháp giải quyết những khó khăn đó trong thực tiễn.- Nắm được các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài, thủ tục người nước ngoài nhận nuôi con nuôi.2.2. Đối tượng nghiên cứu.- Hoạt động quản hôn nhân gia đình đình cụ thể là hoạt động hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài.- Trình tự, thủ tục giải quyết việc đăng ký kết hôn yếu tố nước ngoài nhận con nuôi của người nước ngoài.2.3. Phạm vi nghiên cứuTrong vấn đề này chủ yếu nghiên cứu về hoạt động của Sở pháp pháp tỉnh Lâm Đồng nhằm tìm hiểu thực trạng công tác quản nhà nước về hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài. Ngoài ra nghiên cứu trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục nhận nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài3. phương pháp nghiên cứu.- Phương pháp logic: đưa ra những lập luân tính cấp thiết trong thực tiễn nhằm đưa ra các thực trạng quản của Sở Pháp.- Phương pháp thống kê: đưa ra các số liệu cụ thể của những vụ việc đã được giải quyết trong thời gian qua.- Phương pháp lập luận: đưa ra những luận cứ, luận điiểm, luận chứng để chứng minh.2Ngoài ra còn kết hợp một số phương pháp khác như: phương pháp phân tích, chứng minh… để hỗ trợ cho bài báo cáo thêm chặt chẽ xúc tích.4. kết cấu đề tài.Gồm 3 phần:Phần 1: phần mở đầu.Phần 2: phần nội dung.Phần 3: phần kết luận. B. NỘI DUNGChương 1. cấu tổ chức những nấn đề chung trong công tác quản nhà nước của Sở Pháp tỉnh Lâm Đồng về hoạt động hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài.I. cấu tổ chức của Sở Pháp.1. Lịch sử hình thành phát triển Sở Pháp tỉnh Lâm Đồng. Ngày 22/11/1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 143/HĐBT quy định tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ pháp. Chỉ vài tháng sau, ngày 12/3/1982 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 115/QĐ/UB thành lập Sở pháp tỉnh Lâm Đồng trên sở Ban nội chính – pháp chế của Văn phòng UBND tỉnh, là mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Sở pháp tỉnh Lâm Đồng. Nếu như ngày đầu thành lập, Sở pháp chỉ 8 cán bộ (trong đó 5 trung cấp) thì đến nay đã 100 cán bộ ( 100% Đại học trên đại học) gồm 6 phòng nghiệp vụ, 4 Phòng công chứng, Trung tâm trợ giúp pháp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Đối với quan thi hành án dân sự cấp tỉnh 12 quan thi hành án dân sự cấp huyện, nếu như năm 1973, chỉ 20 cán bộ (12 chấp hành viên) thì đến nay đã 95 cán bộ (88,3% trình độ Cao đẳng, Đại học) với 35 chấp hành viên. Bốn tổ chức giám định pháp với 30 3giám định viên. Đoàn luật sư với 56 luật sư gồm 10 văn phòng luật sư 03 chi nhánh văn phòng, 02 văn phòng vấn pháp luật đã được thành lập hoạt động hiệu quả.Song song với việc tăng cường công tác kiện toàn tổ chức, đào tạo cán bộ, xây dựng sở vật chất, ngành pháp Lâm Đồng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác pháp từ tỉnh đến sở đã đạt những kết quả vững chắc, năm sau cao hơn năm trước nhiều năm được Bộ pháp UBND tỉnh tặng bằng khen cờ thi đua xuất sắc, Chính phủ tặng bằng khen cờ luân lưu. Đặc biệt Ngành pháp Lâm Đồng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3 (năm 1995) Hạng Nhì (năm 2001). Nhiều tập thể và cán bộ, công chức của ngành được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc đóng góp vào xây dựng tổ chức công tác của ngành trong những năm qua.Có thể khẳng định rằng, sự lớn mạnh về tổ chức bộ máy sự trưởng thành về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ pháp từ Tỉnh đến sở đã khẳng định sự thành công của ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng Nhà nước giao cho ngành pháp. Những thành tựu bản của ngành pháp Việt Nam nói chung cũng như quá trình xây dựng trưởng thành của Ngành pháp Lâm Đồng là kết tinh sức lực sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ pháp trong cả nước nói chung Ngành pháp Lâm Đồng nói riêng, nhiều đồng chí đã nêu cao tấm gương tận tụy “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” như lời Bác Hồ đã dạy, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ công lý, công bằng xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.2. Giới thiệu chung về Sở Pháp. Sở pháp tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 115/QD9-UB ngày 12 tháng 3 năm 1982 của UBND tỉnh Lâm Đồng,Quyết định số 140/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng; nay được kiện toàn theo Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Sở pháp tỉnh Lâm ĐồngSở pháp quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh giúp UBND Tỉnh thực hiện chức năng quản Nhà nuớc về công tác pháp trong phạm vi Tỉnh. Sở pháp cách pháp 4nhân, con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách được mở tài khoản tại ngân hàng kho bạc Nhà nước.3. cấu tổ chức.- Ban Giám đốc.- 06 Phòng nghiệp vụ: Văn phòng, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp, Phòng Bổ trợ pháp, Phòng Xây dựng - kiểm tra văn bản Thanh tra Sở.- 06 đơn vị sự nghiệp : Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Phòng Công chứng số 3, Phòng Công chứng số 4, Trụ sở chính phòng pháp.II. Những vấn đề chung trong công tác quản nhà nước về hoạt động hôn nhângia đình yếu tố nước ngoài.1. tình trạng kết hôn với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.Theo đánh giá của các quan chức năng, tình hình kết hôn yếu tố nước ngoài vẫn diễn ra khá phức tạp. Theo thống kê của Bộ pháp, từ 2005 đến hết năm 2010 vừa qua, đã có hơn 270 người dân kết hôn với người nước ngoài hoặc kết hôn với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài. 80% trường hợp là phụ nữ Việt Nam đã kết hôn với công dân của hơn 10 quốc gia vùng lãnh thổ. Nhiều nhất là Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Pháp,Trung Quốc. Việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người người nước ngoài chủ yếu tập trung ở các huyện vùng đồng bào dân tộc ít người, đặc biệt là những nơi kém phát triển trên địa bàn tỉnh như: huyện Lâm Hà, huyện Di Linh, huyện Đức Trọng, Bảo Lâm. Đây là những huyện rất khó kiểm soát trong công tác quản về hôn nhân nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, trình độ văn hóa thấp, phong tục, tập quán phức tạp, mật độ dân số thưa thớt. Phần lớn các cuộc hôn nhân này đạt được mục đích hôn nhân, dâu người Việt chấp nhận hài lòng với cuộc hôn nhân, hòa nhập được với gia đình, họ hàng, quê hương 5cộng đồng xã hội nước sở tại. Tuy nhiên, theo khảo sát của ngành chức năng, việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài mang tính chất phong trào tập trung vào một số địa bàn như: Đài Loan, Hàn Quốc. Trong đó, không ít trường hợp không dựa trên nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ mà chủ yếu là vì mục đích kinh tế. Quá trình đi đến hôn nhân thường rất nhanh chóng, vội vàng, đơn giản, hầu hết thông qua môi giới sắp xếp. Tỉnh Lâm Đồng là một tỉnh nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống, trình độ nhận thức còn thấp, do địa hình đồi núi việc người dân đi lại khó khăn nên dẫn tới tình trạng cưới mà không đăng ký kết hôn, người dân thường tổ chức đám cưới hoặc ra mắt gia đình sống với nhau như vợ chồng. Lợi dụng điểm yếu này hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn nhằm mục đích trục lợi, bất hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân phát triển mạnh mẽ, nhiều trường hợp môi giới kết hôn diễn ra dưới hình thức chọn vợ tập thể, thiếu văn hóa, vi phạm thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam, hạ thấp danh dự, nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam…Phần lớn các dâu trước khi ra nước ngoài sinh sống cùng chồng chưa được vấn đầy đủ để những hiểu biết cần thiết về pháp luật, ngôn ngữ, phong tục, tập quán của nước sở tại nên đã gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp với nhà chồng cũng như trong việc hòa nhập với cộng đồng. Nhiều trường hợp đã rơi vào hoàn cảnh bất hạnh nhưng không được giúp đỡ, bảo vệ.2. Quản về việc nhận nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài.Có nhiều ý kiến cho rằng nên quy định chặt chẽ vấn đề người nước ngoài nhận con nuôi Việt Nam, không để kẽ hở để xảy ra nạn môi giới, mua bán trẻ em ra nước ngoài, nhất là trên địa bàn các dân tộc vùng sâu vùng xa nơi trình độ văn hóa còn thấp. Do đó sở pháp tỉnh đã những chỉ thị cho các quan chức năng ở các địa phương quản sát vấn đề hộ tich trên địa bàn huyện, xã.Trẻ em sinh ra đều phải đăng ký khai sinh tại ủy ban nhân dân xã, phường. Nếu người nước ngoài nhận trẻ em việt nam làm con nuôi thì phải làm các thủ tục theo luật định trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi trách nhiệm định kỳ 6 6tháng gửi báo cáo cho quan đại diện nơi họ cư trú về tình trạng sức khỏe, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.Trường hợp việc nuôi con nuôi tiếp tục thực hiện tại Việt Nam thì trong thời hạn này việc thông báo tình hình phát triển của con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Nuôi con nuôi (Theo quy định tại điều luật này thì 6 tháng một lần trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã nơi họ thường trú về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng. UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi). Trước khi xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài, Sở pháp phải thẩm định hồ của trẻ em đối chiếu với các quy định về đối tượng, độ tuổi của trẻ em được nhận làm con nuôi, trường hợp được nhận đích danh, trường hợp phải thông qua thủ tục giới thiệu.Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi ở nước ngoài thì phải văn bản xác minh kết luận rõ ràng của Công an cấp tỉnh về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi, không xác định được cha mẹ đẻ…việc xác định về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi rất khó khăn cho quan chức năng, cũng chính tình trạng này đã dẫn tới sự chậm trễ trong giải quyết hồ sơ.Ngoài ra, theo căn cứ của pháp luật trước khi cho trẻ em làm con nuôi của người nước ngoài Sở Pháp phải xem xét về điều kiện của người muốn nhận làm con nuôi, nếu họ đáp ứng đủ các điều kiện thì sẽ được giải quyết cho nhận con nuôi. Điều này nhằm bảo vệ trẻ em Việt Nam, tránh tình trạng mua bán trẻ em qua biên giới, mặt khác làm sở để theo dõi quá trình chăm sóc nuôi dưỡng sau khi nhận con nuôi được thuận lợi hơn.Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ con giữa người nhận nuôi con nuôi người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội.Việc cho, nhận trẻ em làm con nuôi chỉ được thực hiện trên tinh thần nhân đạo, nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em tôn trọng các quyền bản của trẻ em. Nghiêm cấm lợi 7dụng việc nuôi con nuôi nhằm mục đích bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, mua bán trẻ em hoặc vì mục đích trực lợi khác. Từ năm 2010 đến nay Sở Pháp đã giải quyết cho khoảng 100 trẻ em làm con nuôi người nước ngoài, phần lớn những trẻ em này là trẻ em dưới 6 tuổi là trẻ em mồ côi, người nhận nuôi mang các quôc tịch Mỹ, Đức, Italya…Chương 2. Thực trạng công tác quản nhà nước về hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài.1. Thực trạng trong công tác quản về việc đăng ký kết hôn cho phụ nữ kết hôn với người nước ngoài.Theo số liệu của các Sở pháp, trong năm năm (2005-2010), đã khoảng 200 phụ nữ kết hôn với nam giới Hàn Quốc, trong đó phần lớn đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc làm thủ tục công nhận kết hôn tại Sở Pháp.Tránh thủ tục phiền hà nên khi đăng ký kết hônnước ngoài, đa số không nhận thức được những rủi ro thể phát sinh. Thí dụ như khi qua thủ tục phỏng vấn để công nhận tại Việt Nam, quan thẩm quyền thể đủ căn cứ để từ chối công nhận.Dù pháp luật Việt Nam không công nhận thì thực tế họ cũng đã là vợ chồng hợp pháp theo pháp luật của nước mà họ đã tiến hành đăng ký kết hôn, thậm chí đã con chung. Nếu xảy ra vấn đề tranh chấp tài sản, thừa kế tài sản tại Việt Nam thì thủ tục giải quyết không hề đơn giản.Mặt khác vì không được pháp luật công nhận nên tình trạng hôn nhân của phía công dân Việt Nam sẽ được xác nhận là “độc thân” người này thể làm thủ tục đăng ký kết hôn vắng mặt với một người Hàn Quốc khác tại quan thẩm quyền của Hàn Quốc Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam cũng quy định phỏng vấn để tìm hiểu qua đó vấn hoặc công nhận hôn nhân nhưng nhiều người thuê phiên dịch, môi giới theo sự sắp đặt tức là 8họ ngầm chấp thuận cuộc hôn nhân này thì quan thẩm quyền không căn cứ để giải quyết. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp hay gặp vấn đề trong hôn nhân, quan thẩm quyền cũng không thể bảo vệ quyền lợi của họ. Điều này gây không ít khó khăn trong việc quản hồ của phòng pháp2. quản hôn nhân yếu tố nước ngoài của các cấp, các ngành, các bộ trên địa bàn tỉnh.Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg nhấn mạnh vấn đề hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài là một vấn đề liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội, liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ, ngành, các cấp ủy chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua việc quảnvề hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài vẫn chưa nhận được sự quan tâm đồng bộ của các bộ, ngành, các cấp. Bên cạnh một số huyện, xã ,cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, đầu cho công tác này (bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, tạo công ăn, việc làm thu nhập cho chị em phụ nữ, xúc tiến việc thành lập Trung tâm hỗ trợ kết hôn ), thì ở một số huyện, xã, công tác này vẫn chưa được coi trọng, thậm chí là bị buông xuôi. Đặc biệt hơn, một số bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức rằng, quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài chỉ là lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản riêng của ngành pháp, khi bất cập liên quan đến việc kết hôn với người nước ngoài lại đặt yêu cầu ngành pháp phải rà soát lại thủ tục đăng ký kết hôn. Chính vì thế, công tác kiểm tra, thanh tra các địa phương trong việc thụ lý, giải quyết hồ đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tuy đã được thực hiện, nhưng bình quân mỗi năm cũng chỉ thực hiện thanh tra được một địa phương. Bên cạnh đó, các giải pháp từ công tác cán bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kết hôn yếu tố nước ngoài; hỗ trợ kết hôn; giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em là con lai giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài công tác quản dân cư tại khu vực biên giới; xử hoạt động môi giới kết hôn bất hợp pháp; tạo việc làm cho nữ thanh niên vấn đề tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị lừa gạt qua biên giới trở về… đều phải được tính tới trong công tác quản nhà nước về vấn đề kết hôn yếu tố nước ngoài.93. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn 3.1 Trình tự thực hiện:- Khi nộp hồ đăng ký kết hôn, cả hai bên đương sự phải mặt. Trong trường hợp do khách quan mà một bên không thể mặt được thì phải đơn xin vắng mặt uỷ quyền cho bên kia đến nộp hồ sơ. Không chấp nhận việc nộp hồ đăng ký kết hôn qua người thứ ba.- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ lệ phí, Sở pháp trách nhiệm:+ Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau. + Niêm yết việc kết hôn trong 07 ngày liên tục tại trụ sở Sở pháp niêm yết tại UBND cấp xã, nơi thường trú hoặc tạm trú thời hạn của bên đương sự là công dân Việt Nam, nơi thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam.+ Nghiên cứu, thẩm tra hồ đăng ký kết hôn. Trong trường hợp nghi vấn hoặc khiếu nại, tố cáo hoặc xét thấy vấn đề cần làmvề nhân thân của đương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, Sở pháp tiến hành xác minh làm rõ;+ Báo cáo kết quả phỏng vấn các bên đương sự, thẩm tra hồ kết hôn đề xuất ý kiến giải quyết việc đăng ký kết hôn, trình UBND cấp tỉnh quyết định, kèm theo 01 bộ hồ đăng ký kết hôn.Nếu vấn đề cần xác minh thuộc chức năng quan Công an, thì thời gian xác minh là 20 ngày, kể từ ngày nhận được công văn của Sở pháp;- Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn. Khi tổ chức Lễ đăng ký kết hôn phải mặt hai bên nam, nữ kết hôn. Đại diện Sở pháp chủ trì hôn lễ, yêu cầu hai bên cho biết ý định lần cuối về sự tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện Sở pháp ghi việc kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, sổ đăng ký kết hôn trao cho vợ, chồng mỗi người 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.10[...]... tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ của Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam Tăng cường quản nhà nước đối với quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài xem đây là biện pháp mạnh nhằm thiết lập trật tụ xã hội trong hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài Qua đó sở pháp phải kịp thời những hướng dẫn các vướng mắc của địa phương trong quá trình thụ giải quyết việc đăng ký kết hôn, ... thấy công tác quản nhà nước trong vấn đề hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài còn nhiều bất cập Do đó nhà nước cần siết chặt hơn nữa đưa ra các giải pháp cấp thiết để xử những bất cập đang tồn tại 18 Lâm Đồng là một tỉnh miền núi, do đó việc quản còn gặp nhiều khó khăn, cần sự quan tâm của quan chức năng đối với những khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Tạo hành lang pháp. .. trò của tổ chức Hội, khi biết các chị em ý định kết hôn với người nước ngoài thì cần quan tâm thăm hỏi tình hình đưa ra lời khuyên, thông tin vấn kịp thời, phù hợp Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài nhằm nâng cao nhận thức của các thanh niên, nhất là nữ thanh niên các bậc cha mẹ trong vấn đề hôn nhân yếu tố nước ngoài. .. kiện cho kẻ xấu lợi dung 2 Giải pháp Trước những thực trạng trên để định hướng khắc phụ tình trạng “4 không” của phụ nữ khi kết hôn với người nước ngoài, cần phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài; cảnh báo về những hệ lụy của việc kết hôn với những người nước ngoài vì mục đích kinh tế mang tính trào lưu thông qua môi giới trái phép; tạo... về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do quan thẩm quyền của nước mà người xin kết hôncông dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại đương sự là người không vợ hoặc không chồng - Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôncông dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng... dẫn gia đình trẻ em mang quốc tịch nước ngoài trẻ em lai về sống tại địa phương được chăm sóc sức khỏe ban đầu C KẾT LUẬN 17 Quan hệ Hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài bắt đầu phát sinh phát triển ở Việt Nam vào khoảng thập niên 90 của thế kỷ 20 như hệ quả tất yếu của sự phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng của nước ta Trước đó, hiện ng này chỉ mang tính chất cá biệt Trong thời gian... kết hôn với công dân các nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam chưa ký kết Hiệp định ng trợ pháp nên việc xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết ly hôn gặp khó khăn Tòa án chỉ thể thụ lý, giải quyết với những trường hợp đã ý kiến của bên nước ngoài thuận tình ly hôn phụ nữ lấy chồng nước ngoài đã trở về nước do hôn nhân đổ vỡ nhưng vẫn khó khăn để hoàn tất thủ tục pháp để xin ly hôn. .. những giải pháp mang tính đồng bộ về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự xã hội, đối ngoại, pháp luật, hành chính nhằm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài, tránh tình trạng chỉ nhấn mạnh về những giải pháp hành chính Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho chị em hiểu về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tỉnh, huyện địa phương... nông thôn, miền núi; chính sách tạo việc làm phù hợp để giúp phụ nữ bị lừa gạt qua con đường kết hôn từ nước ngoài về nước sinh sống nhanh chóng ổn định cuộc sống Các ngành chức năng nên vào cuộc tích cực triển khai các hoạt động hướng đến việc đảm bảo làm lành mạnh hóa quan hệ Hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài, bảo đảm hạnh phúc lâu dài cho các dâu Việt Nam lấy chồng nước ngoài, thực. .. những khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Tạo hành lang pháp chặt chẽ, giáo dục người dân để họ hiểu làm theo pháp luật Bảo vệ hạnh phúc gia đình chính là bảo vệ xã hội phát triển tốt, việc quản nhà nước về hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài còn góp phần hoàn thiện pháp luật trong thời kỳ hội nhập của đất nước 19 . trong công tác quản lý nhà nước của Sở Tư Pháp tỉnh Lâm Đồng về hoạt động hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. I. Cơ cấu tổ chức của Sở Tư Pháp. 1 tỉnh Lâm Đồng những năm gần đây diễn ra như thế nào và công tác quản lý nhà nước của Sở Tư Pháp tỉnh về hoạt động hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác quản lý nhà nước của sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng về hoạt động hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Thực trạng công tác quản lý nhà nước của sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng về hoạt động hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Thực trạng công tác quản lý nhà nước của sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng về hoạt động hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay