Đề Thi Thử Đại Học Vật Lý 2013 - Phần 2 - Đề 8 (có đáp án) potx

6 303 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 16:20

. nhiêu? A. 2, 585 .10 -6 H đến 1,407.10 -4 H B. 2, 585 .10 -6 H đến 2, 407.10 -4 H C. 1, 585 .10 -6 H đến 1,407.10 -4 H D. 1, 585 .10 -6 H đến 2, 407.10 -4 H Câu. 1/6 - Mó thi 134 Trờng THPT Yên Mô B đề thi thử đại học lần 2 năm 20 12 Môn : vật lý Thi gian lm bi: 90phỳt (Không kể thời gian phát đề) Mó thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi Thử Đại Học Vật Lý 2013 - Phần 2 - Đề 8 (có đáp án) potx, Đề Thi Thử Đại Học Vật Lý 2013 - Phần 2 - Đề 8 (có đáp án) potx, Đề Thi Thử Đại Học Vật Lý 2013 - Phần 2 - Đề 8 (có đáp án) potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn