Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Hóa học pot

5 576 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 14:20

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Đề thi có 2 trang TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn: HOÁ HỌC Thời gian:180 phút (không kể phát đề) Câu 1: ( 2,5 điểm) Hòa tan m gam kim loại R trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 1,12 lít H2 (đktc). Xử lí A ở điều kiện thích hợp thu được 9,95 gam muối B duy nhất. Thêm từ từ KOH dư vào dung dịch A rồi lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được ( m + 1,2) gam chất rắn D. Đem hòa tan lượng D này trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, được dung dịch E. Xử lí E ở điều kiện thích hợp thu được 14,05 gam muối G duy nhất. Xác định R, B và G. Câu 2: ( 2,0 điểm)Chỉ được dùng thêm một thuốc thử, hãy phân biệt 5 lọ mất nhãn chứa các chất khí riêng biệt sau : HCl, NH3, H2S, C2H2, SO2. Câu 3: ( 3,0 điểm)Hợp chất hữu cơ A mạch hở, phản ứng được với kiềm nóng; chỉ tạo CO2 và hơi H2O khi đốt cháy trong không khí. Tỉ khối hơi của A so với metan là 5,375. a. Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo phù hợp của A. b. Đun nhẹ 0,01 mol A trong dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng dùng NaOH để trung hòa lượng axit dư rồi thực hiện phản ứng tráng gương thu được hơn 4,5 gam Ag. Lập luận để tìm công thức cấu tạo đúng và gọi tên A. Câu 4: ( 1,5 điểm)Từ tinh bột và các chất vô cơ khác, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế etilenglicol oxalat (C4H4O4). Câu 5: ( 3,0 điểm)Hỗn hợp A gồm FeCO3 và FeS2. Hòa tan hết 3,57 gam A trong V lít dung dịch HNO3 1,2M thu được dung dịch B chứa 1 chất tan duy nhất và x lít hỗn hợp D (hóa nâu ngoài không khí) chứa hai khí . Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong A và tìm giá trị V, x. Câu 6: ( 2,5 điểm)Hợp chất hữu cơ X (chứa C,H,O) có tỉ khối so với nitơ oxit là 3. Hòa tan 1,8 gam X vào dung môi trơ rồi cho tác dụng với kali dư thu được 448 ml hidro (đktc). Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của các chất mạch hở phù hợp với X. Câu 7: ( 3,0 điểm)Hỗn hợp A gồm 3 oxit của sắt. Dung dịch B chứa hỗn hợp HCl và H2SO4. Hòa tan hết 3,92 gam A trong dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch C. Mặt khác, để hòa tan hết 3,92 gam A phải cần ít nhất là 70 ml dung dịch B, sau phản ứng được dung dịch D. Cô cạn các dung dịch C, D thu được khối lượng muối khan lần lượt là 9,52 gam và 8,645 gam. a. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong A. b. Tính nồng độ mol của mỗi axit trong B. Câu 8: ( 2,5 điểm) Viết các phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau : X → Y → Z → T ↓ ↓ A → B → D → M → X Biết X là nguyên tố có tổng số hạt trong nguyên tử là 40; Y, Z, T, M đếu là các hợp chất của X. Cho : H=1; C=12; N=14; O=16; P=31; S=32; Cl=35,5; Na=23; Mg=24; Al=27; K=39; Ca=40; Fe=56; Zn=65; Ag=108; Ba=137 ____________HẾT_____________ 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH Năm học 2009-2010 Môn: HOÁ HỌC Câu Nội dung Điểm chi tiết Điểm chung R + 2nHCl → RCln +n/2 H2↑ KOH + HCl → KCl + H2O RCln+ nKOH → R(OH)n ↓+ n KCl 2R(OH)n +(m-n)/2 O2 → R2Om+ nH2O R2Om+ mH2SO4 → R2(SO4)m+ m H2O 0,125 0,125 0,125 0,25 0,125 ne(H2 ) = 2x 0,05 = 0,1 mol ne(O ) =2x1,2/16 = 0,15 mol>0,1 → R có sự thay đổi số oxi hoá : m>n Chọn giá trị phù hợp : n=2, m=3 0,25 0,25 R2(SO4)3 . a H2O ← 2RCl2 → 2H2 14,05 = 0,025(2R + 288 + 18a) Lập bảng giá trị, nhận a = 9, R= 56 R là Fe, G : Fe2(SO4)3 . 9H2O 0,25 0,5 1 RCl2 → H2 B : RCl2 . bH2O 9,95 = 0,05 (R + 71 + 18b) Thế R=56, b =4. B: FeCl2 . 4H2O 0,25 0,25 2,5 2 NH3 H2S C2H2 SO2 HCl nước Brom nhạt màu nước Br2 thoát khí không màu, không mùi có ↓ vàng tạo chất lỏng phân lớp Dung dịch trong suốt đồng nhất nước Brom không nhạt màu 2NH3+ Br2→ N2↑ + 6HBr H2S + Br2→ S↓ + 2HBr C2H2+ Br2→ C2H2Br4 SO2+ Br2 + H2O → 2HBr +H2SO4 1,0 4x0,25 2,0 3 a) CTTQ: CxHyOz (z ≥ 1) MA : 12x + y + 16z = 5,375 x 16 = 86 12x + y = 86 - 16z z 1 2 3 4 12x + y 70 54 38 22 0,25 3,0 3 x 5 4 3 1 1 10 6 2 10 CTPT C5H10O C4H6O2 C3H2O3 loại A phản ứng với kiềm nên A có thể là phenol (x ≥ 6) , axit hoặc este. Do vậy, chỉ có C4H6O2 là CTPT phù hợp. Các CTCT: HCOOCH=CH CH3 (1) ; HCOOCH2CH=CH2 (2) ; HCOOC(CH3)=CH2 (3) ; CH3COOCH=CH2 (4) ; CH2=CHCOOCH3 (5) ; CH3CH=CH2COOH (6) CH2=CHCH2COOH (7) ; CH2=C(CH3)COOH (8) 0,5 0,25 8x0,125 b) Sau phản ứng thuỷ phân, sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương nên A là 1 trong các este 1,2,3, • Este 2,3,4 : HCOOR + H2O → HCOOH + ROH CH3COOCH=CH2 + H2O → CH3COOH + CH3CHO HCOOH + 2 AgNO3 + 4NH3 + H2O → (NH4) 2CO3 + 2NH4NO3 + 2Ag↓ CH3CHO + 2 AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COO NH4+ 2NH4NO3 + 2Ag↓ nAg = 2nA = 0,02 mol mAg = 0,02x108 = 2,16 gam <4,2 gam (loại) • Este 1 : HCOOCH=CHCH3+ H2O → HCOOH + CH3CH2CHO HCOOH → 2Ag ↓ CH3CH2CHO→ 2Ag↓ mAg (max) = 0,02x2x108 = 4,32 (g) Ta có : 2,16<mAg(đề) < 4,32 Kết quả này hoàn toàn phù hợp với A : HCOOCH=CHCH3 (propenyl fomat) 0,5 0,25 0,25 4 (C6H10O5)n + nH2O H+ nC6H12O6 C6H12O6 enzim 2C2H5OH + 2CO2 2C2H5OH XT, to CH2=CH2 + H2O 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3(CH2OH)2 + 2KOH + 2MnO2↓ (CH2OH)2 + 2O2 xúc tác (COOH)2 + 2H2O (COOH)2 + (CH2OH)2 H2SO4 đ, to (COO)2(CH2)2 + 2H2O 6x0,25 1,5 5 D: CO2 , NO ; chất tan: Fe2 (SO4)3 3FeCO3 + 10H+ + NO3- → 3Fe3+ + 5H2O + CO2↑ + NO↑ FeS2 + 4H+ + 5NO3 → Fe3+ + 2SO42- + 5NO↑ + 2H2O Gọi x, y là số mol của FeCO3 và FeS2 mA : 116x +120y = 3,57 (I) Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố (thành phần không đổi) cho Fe, S: Fe: x + y = 2.nFe2(SO4) 3 (1) S: 2y = 3.nFe2(SO4) 3 (2) (1, 2) → y = 3x (II) (I, II) : x = 0,0075 mol ; y = 0,0225 mol 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3,0 4 %m FeCO3 = 116.100/3,57 = 24,37% %m FeS2 = 100 – 24,37 = 75,63% Tương tự, áp dụng cho C và N Bảo toàn e: x.1 + y.15 = nNO.3 → nNO = 0,115 mol N: nHNO3 = nNO = 0,115 mol V = 0,115/1,2 =0,0958 (lít) C: nCO2 = nFeCO3 = 0,0075 mol x = 22,4(nNO + nCO2) = 2,744 (lít) 0,125 0,125 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 6 MX : 12x + y + 16z = 3 x 30 12x + y = 90 - 16z z 1 2 3 4 5 12x + y 74 58 42 26 10 x 6 4 3 2 <1 y 2 10 6 2 loại X C6H2O C4H10O2 C3H6O3 C2H2O4 Số H linh động = 2nH2 : nX = 0,04 : 0,02 = 2 → loại C6H2O * C4H10O2 : CH2OHCHOHCH2CH3 CH2OHCH2CHOHCH3 CH2OHCH2CH2CH2OH CH3CHOHCHOHCH3 (CH3)2C(OH)CH2OH CH2OHCH(CH3)CH2OH * C3H6O3 : CH2OHCH2COOH CH3CHOHCOOH CH3OCH2COOH CH2OHCOCH2OH CH2OHCHOHCHO * C2H2O4: (COOH)2 0,5 0,25 0,75 0,5 0,5 2,5 7 FeO + 2H+ → Fe2+ + H2O Fe2O3+ 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O Fe3O4+ 8H+ → 2Fe3+ + Fe2+ + 4H2O a/ nO = (9,52 – 3,92)/(96-16) = 0,07 mol %mO = 0,07x16x100:3,92 = 28,57% %mFe = 100 – 28,57 = 72,43% b/ Gọi C1, C2 là nồng độ mol của HCl và H2SO4 mFe : 3,92 – 0,07x16 = 2,8 (g) muối : 2,8 + 0,07(35,5 C1 + 96 C2) = 8,645 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 5 → 35,5 C1 + 96 C2 = 83,5 (1) nH+ = 2 nO → 0,07 (C1 + 2C2 ) = 0,14 → C1 + 2C2 = 2 (2) (1,2) : C1 = 1,0M ; C2= 0,5M 0,25 0,5 3,0 8 P + N + E = 40 P + E → 2P + N = 40 (1) 1≤ N/P ≤ 1,5 (2) (1,2) : nhận nghiệm phù hợp P = 13; X : Al 2Al + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 3 H2↑ (X) (Y) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 2AlCl3+ 3BaSO4↓ ↑ (Z) AlCl3+ 3NaOH Al(OH)3 ↓+ 3 NaCl (T) 2Al(OH)3 t0 Al2O3 + 3 H2O (M) 2Al2O3 đpnc 4Al + 3 O2↑ (X) Fe + 2 AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag↓ (B) 4 Fe(NO3)2 t0 2 Fe2O3 + 8NO2 + O2 (D) 4Al + 3 O2 t0 2Al2O3 0,25 9 x 0,25 2,5 Ghi chú : Học sinh giải bằng cách khác vẫn hưởng trọn số điểm . DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Đề thi có 2 trang TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 -2010 Môn: HOÁ HỌC Thời gian:180. DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH Năm học 2009 -2010 Môn: HOÁ HỌC Câu Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Hóa học pot, Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Hóa học pot, Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Hóa học pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay