de cuong on tap mon suy thoai va bao ve dat de tu luan

13 662 5
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 10:57

I/ Phần cơ bản:câuNỘI DUNG TRÌNH BÀYChương 1: Đất và quá trình hình thành đấtCâu 1: Trình bày các quá trình xảy ra trong môi trường đất?31.Quá trình thêm vào đất:–Nước mưa, tuyết;–O2, CO2 từ khí quyển;–N, Cl, S từ khí quyển theo nước mưa–Vật chất trầm tích;–Năng lượng mặt trời.2.Mất khỏi đất–Bay hơi nước, bay hơi sinh học;–N do phản ứng nitrat hóa;–C và CO2 do oxi hóa chất hữu cơ;–Mất vật chất do xói mòn;–Nước, các chất trong dung dịch NO3-.3.Chuyển dich trong đất–Chất hữu cơ, sét, sét quioxit;–Tuần hòan sinh học các nguyên tố;–Di chuyển muối tan;–Di chuyển do động vật đất;4.Chuyển hóa trong đất–Mùn hóa, phong hóa khoáng;–Tạo cấu trúc, kết von, kết tủa;–Chuyển hóa khoáng;–Tạo thành sét. Câu 2: Trình bày các tính chất vật lý cơ bản của đất3–Đất bao gồm 3 thành phần: hạt đất, nước và khí.–Tỷ lệ giữa 3 thành phần -->đất: rỗng-chặt, nặng-nhẹ, khô-ướt.–Hình vẽ minh họa+ giải thích◦Q: trọng lượng◦V:thể tích◦Hạt đất nén chặt: Qh, Vh;◦Phần nước: Qn, Vn◦Phần khí: Qkk, Vkk◦Phần rỗng của đất: Qr, Vr–TLR đẩy nổi –TLR khô: trọng lượng của hạt đất trên một đơn vị thể tích đất–TLR hạt: trọng lượng của hạt đất trên một đơn vị thể tích hạt (không có lỗ rỗng)–Độ rỗng (n): Là tỷ số giữa thể tích lỗ rỗng với tổng thể tích toàn bộ mẫu đất (bao gồm thể tích rỗng và thể tích hạt)–Hệ số rỗng (e): Là tỷ số giữa thể tích lỗ rỗng và thể tích hạt–Độ ẩm của đất (W): Là tỷ số giữa trọng lượng nước trong đất và trọng lượng hạt đấtĐộ bão hòa nước của đất (G): Là tỷ số giữa thể tích nước trong đất và thể tích lỗ rỗng của đất H    ĐƠN VỊ : CNSH&KTMT : HS/8.2.1/12/P.KT  /04/2013 Trang /t ĐỀ THI ĐÁP ÁN  câu : 1-16 câu: 17 - 24 I/ Phần cơ bản: câu NỘI DUNG TRÌNH BÀY Chƣơng 1: Đất quá trình hình thành đất Câu 1: ? 3 1. Quá trình t –  –  –  –  –  2.  –  –  – C CO2  – o xói mòn; – 3-. 3.  –  –  –  –  4.  – Mùn hóa, phong hóa khoáng; –   –  –  Câu 2: Trình bày các tính chất vật lý cơ bản của đất 3 H    ĐƠN VỊ : CNSH&KTMT : HS/8.2.1/12/P.KT  /04/2013 Trang /t –  –  --- –  ◦  ◦ V:th ◦  ◦  ◦  ◦  –  –  –   –  –  –   Chƣơng 2: Cấu trúc của hệ sinh thái đất. Các thành phần cơ bản của môi trƣờng đất Câu 3: Phân biệt chất mùn điển hình, mùn không điển hình. Trình bày quá trình hình thành mùn. 3  –   –            –  –   –   –   –   Câu 4: Nêu khái niệm, tác dụng của dung dịch đất. Những nhân tố ảnh hƣởng đến dung dịch đất. H    ĐƠN VỊ : CNSH&KTMT : HS/8.2.1/12/P.KT  /04/2013 Trang /t –  –  + cho cây  +  o. + -  +  +  –  +  +   VHNO3; H2SO4  + tan  + g  +  Câu 5: Nêu vai trò của vi sinh vật trong sự chuyển hóa vật chất trong đất  –  –  – VS –  4+ 2- là VK nitrit hóa; – NO3- + 3  – 3- thành khí. H    ĐƠN VỊ : CNSH&KTMT : HS/8.2.1/12/P.KT  /04/2013 Trang /t –  –  N2 + 6H+ + 6e- + 12ATP  2NH3 + 12ADP + 12P –  –  Câu 6: Trình bày cấu tạo phân loại keo đất 3 –  –  – Nhân keo   – -  – L   –  – o setquioxit. –               protein, lignin. các keo -COOH; -OH; -nên  – - Câu 7: Nêu ngắn gọn các quá trình là suy thoái môi trƣờng đất 3  –  –  –  –  Xói mòn do gió-  – Quá trình xói mòn – Cá +  +  +  +   – - –   –  H    ĐƠN VỊ : CNSH&KTMT : HS/8.2.1/12/P.KT  /04/2013 Trang /t –  +  +  +  +   +  : –  +  +  +  +   –  +  +  +  +  Câu 8: Trình bày phân loại ô nhiễm môi trƣờng đất theo tác nhân gây ON 3  –  + to  + Oxy  2S, NH3, CH4; +  –   –  – Các anion: sunphua, sunphit,xyanua, clorua, florua, nitrat, –  –  –  –  –   –  +  +  +  +   –   Câu 9: Phân tích các tác động của việc sử dụng phân bón hóa chất bảo 3 H    ĐƠN VỊ : CNSH&KTMT : HS/8.2.1/12/P.KT  /04/2013 Trang /t vệ thực vật đến môi trƣờng sức khỏe con ngƣời. – 3-  – Nitrat (NO3--60% –  3-  –  – 2- NO3-  –    –  trong đất (10ppm)(750ppm); trong nƣớc (5.10-5 ppm) (0,2-1,2ppm)-2ppm)-76ppm). Câu 10: Nêu các quá trinh chuyển hóa thể xảy ra trong môi trƣờng đất. Trình bày cụ thể quá trình hòa tan của chất gây ô nhiễm hữu cơ 3 –  –  – B –  Sự hòa tan của chất gây ô nhiễm hữu cơ: –  –  –   – - Vd methanol, ethanol –               hydrocacbon  –  –   –  Cw,i=Xo,i.Sw,i H    ĐƠN VỊ : CNSH&KTMT : HS/8.2.1/12/P.KT  /04/2013 Trang /t + Cw,i   + Xo,i  không hòa tan) + Sw,i   Câu 11: Trình bày sự chuyển hóa các chất hữu cơ nguy hại trong môi trƣờng đất 3  –  +   + 2  +                 –  +  +  + Q               –  –  –  – n Câu 12: Trình bày các tác động của MT đến sự phân hủy sinh học chất ô nhiễm nguy hại 3 – sự phân hủy sinh học. –  – oxi  H    ĐƠN VỊ : CNSH&KTMT : HS/8.2.1/12/P.KT  /04/2013 Trang /t +  +  +  – Các quần thể VSV hàm lƣợng chất HC + 6 - 109 C +   + khí.   +  –   Câu 13: Trình bày quá trình phân hủy sinh học hiếu khí của các hydrocacbon mạch vòng, mạch thẳng hydrocacbon thơm 3 Hydrocacbon béo mạch thẳng – b – ng  –  –   –      - Hydocacbon mạch vòng –  –  – VSV Hydrocacbon thơm – 6H6   –  H    ĐƠN VỊ : CNSH&KTMT : HS/8.2.1/12/P.KT  /04/2013 Trang /t –  – các enzym: dioxygenaza monooxygenaza. –  Chƣơng 5: Đánh giá rủi ro, các biện pháp xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trƣờng đất Câu 14: Nêu trình tự đánh giá rủi ro trong môi trƣờng đất 3  –  + có  +  +  +  +  +  –  +  +   + -  +   Câu 15: Trình bày cơ chế xử lý ô nhiễm kim loại nặng của thực vật. Nêu các ƣu nhƣợc điểm của công nghệ này. 3 Ba phƣơng pháp tiếp cận cơ bản: –  –  –  Ƣu điểm: –  –  –  –  –  –  Nhƣợc điểm: H    ĐƠN VỊ : CNSH&KTMT : HS/8.2.1/12/P.KT  /04/2013 Trang /t –   –  –  –  –  –  Câu 16: Trình bày các biện pháp cải tạo đất mặn 3 –   –  –  tôm, lúa  cá. –  +  ng, cày,   + 3 CaSO4   +  o  Ion Na+  2SO4 + Nk+ 2+  II/ Phần nâng cao: Câu 17:  3gkhô Qh=102,11gh=2,8 g/cm3. 2 1)  =Q/V= 116,45/59=1,97 g/cm3 2) Triêng khô  k=Qh/V=102,11/59=1,73g/cm3 3) : n= (h-k)/ h = (2,8-1,73)/2,8=0,383 4)  e=n/(1-n)=0,383/(1-0,383)=0,619 5)  W=(-k)/ k=(1,97-1,73)/1,73=13,9% 6) : G=k.W/n. n=1,73.0,139/0,383.1=0,63 [...]... Đị hì h: - Yếu tố thời gi : Yếu tố y đươc c i tu i củ đất - Đó thời gi diễ r quá trình hình thà h đất môt đó tu i - H ạt độ g sả xuất củ c gười + T c độ g tích cực + T c độ g tiêu cực M h : HS/8.2.1/12/P.KT h h : 06 Hiệu ực từ: 15/04/2013 Trang /tổ g số tr g : ại đất hất đị h được tạ th h Câu 22: Trình bày các ảnh hƣởng biện pháp xử lý ô nhiễm dầu trong đất Ảnh hƣởng ô nhiễm dầu đến MT đất - D... th c v m ch cây trồ g dễ sử dụ g – Tất cả c c hạt giố g cỏ dại v cỏ dại bị tiêu diệt – Th y thế ch methy br mide v hó chất qu trọ g kh c tr g ô g ghiệp Nhƣợc điểm – Nguy cơ đất gặp guy hiểm s u khi khử trù g bằ g hơi ước: sự guy hiểm củ đất t i hiễm bởi m m bệ h s u khi hấp ô hiễm sâu hơ – Tuy thuộc v độ sâu củ gốc cây trồ g, si h vật gây bệ h có thể tiếp cậ v m ô hiễm c c ớp đất sâu hơ – Có thể xảy... trôi, chuyể h Câu 23: Trình bày các biện pháp xử lý đioxin trong đất – PP quang hóa: tạ ê c c hợp chất có số guyê tử c ít hơ v độc tí h giảm Qu g phâ hủy chỉ có hiệu quả trê bề mặt Sự qu g phâ TCDD, g i t c dụ g trực tiếp củ h s g mặt trời cò c phải có c c chất cu g cấp hydr – PP hó học: thủy phâ bằ g c c chất kiềm (natri polyetylenglycolat), declo hóa oxy hó để phâ hủy di xi – Sử dụ g vật iệu ọc .  –  (natri polyetylenglycolat), declo hóa và oxy  – - 
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong on tap mon suy thoai va bao ve dat de tu luan, de cuong on tap mon suy thoai va bao ve dat de tu luan, de cuong on tap mon suy thoai va bao ve dat de tu luan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay