Những hợp chất chứa lưu huỳnh trong thực vật & khả năng phòng chống bệnh tật của chúng - PGS.TS. Dương Thanh Liêm doc

57 600 4
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 06:20

. NhNhữững hng hợợp chp chấất cht chứứa a lưu lưu huỳhuỳnh trong thnh trong thựực vc vậật t & & khả khả năng năng phòphòng chng chốống ng bbệệnh. chc chứứa a lưu lưu huỳhuỳnh nh –– GlycosinolateGlycosinolate lưu lưu huỳhuỳnh nh –– GlycosinolateGlycosinolate& & khả khả năng năng phòphòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những hợp chất chứa lưu huỳnh trong thực vật & khả năng phòng chống bệnh tật của chúng - PGS.TS. Dương Thanh Liêm doc, Những hợp chất chứa lưu huỳnh trong thực vật & khả năng phòng chống bệnh tật của chúng - PGS.TS. Dương Thanh Liêm doc, Những hợp chất chứa lưu huỳnh trong thực vật & khả năng phòng chống bệnh tật của chúng - PGS.TS. Dương Thanh Liêm doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn