Một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán tscđ thuê mua tài chính ở việt nam

47 331 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2012, 15:06

Luận Văn: Một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán tscđ thuê mua tài chính ở việt nam Đề án môn học PHầN 1: LờI NóI ĐầUMặc dù hoạt động cho thuê nói chung cho thuê tài chính nói riêng còn khá mới lạ Việt Nam nhng trên thế giới hoạt động này xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này nớc ta trong những năm gần đây, trớc yêu cầu của sự phát triển đổi mới kinh tế, để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản sửa đổi, bổ xung về chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung cũng nh chế đội tài chính kế toán TSCĐ thuê mua tài chính nói riêng cho phù hợp với các chính sách mới.Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm về một khía cạnh của hoạt động cho thuê đó là hoạt động thuê tài chính đồng thời cùng luận bàn những thắc mắc trong chế độ kế toán về vấn đề này, tôi xin mạnh dạn trình bày một số vấn đề về chế độ tài chính kế toán TSCĐ thuê mua tài chính Việt Nam mà tôi đã su tầm nghiên cứu đợc. Tôi thực hiện công việc này với mong muốn làm sáng tỏ những nghi vấn của mình phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về một hoạt động đang còn khá xa lạ với nhiều ngời nhng lại rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong hoàn cảnh hầu hết các doanh nghiệp nớc ta hiện nay đều thiếu vốn hoạt động. Tình trạng lạc hậu về công nghệ sản xuất dẫn đến năng suất, chất lợng, kiểu dáng của hầu hết các doanh nghiệp mất dần khả năng cạnh tranh trên thị trờng, kể cả thị trờng trong nớc.một số vấn đề về chế độ tài chínhvà kế toán TSCĐ thuê mua tài chính việt namNội dung đề tài mà tôi trình bầy dới đây sẽ gồm các phần chủ yếu sau đây:1Đề án môn học I - KHái NIệM PHÂN LOại HOạT ĐộNG THUÊ MUA Tài CHíNH Việt Nam II - CHế Độ tài chính Về Tổ CHứC HOạT ĐộNG CủA CÔNG TY CHO THUÊ tài chính Việt Nam III - CHế Độ tài chính Về THU, NộP QUảN Lý Sử DụNG Lệ PHí ĐĂNG Ký CUNG CấP THÔNG TIN Về GIAO DịCH BảO ĐảM TàI SảN CHO THUÊ tài chính IV - Kế TOáN HOạT ĐộNG THUÊ MUA tài chínhV - THựC TRạNG HOạT ĐộNG THUÊ MUA tài chính, CHế Độ tài chính kế toán THUÊ MUA tài chính PHƯƠNG HƯớNG HOàN THIệN Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Đông- chủ nhiệm bộ môn Kế Toán Tài Chính- Trờng đại học Kinh Tế Quốc Dân, đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành bài viết này.Tuy đã rất cố gắng, song bài viết chắc không tránh khỏi những khiếm khuyết về nội dung. Tôi mong nhận đợc những ý kiến đóng góp của bạn đọc.Xin chân trọng cảm ơn. PHầN 2: NộI DUNG2Đề án môn họcI - KHái NIệM PHÂN LOại HOạT ĐộNG THUÊ MUA tài chính VIệT NAM:1. Khái niêm:Theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực số 06 về Thuê tài sản, ban hành công bố theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính, các thuật ngữ trong chuẩn mực này đợc hiểu nh sau:Thuê tài sản: Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để đợc nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần.Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro va lợi ích gắn liền với quyền sỡ hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sỡ hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.Thuê hoạt động: Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính.Hợp động thuê tài sản không huỷ ngang: Là hoạt động thuê tài sản mà hai bên không thể đơn phơng chấm dứt hợp đồng, trừ các trờng hợp:a) Có sự kiện bất thờng xảy ra nh:- Bên cho thuê không giao đúng hạn tài sản cho thuê; - Bên thuê không trả tiền thuê theo đúng quy định trong hợp động thuê tài sản:- Bên thuê hoặc bên cho thuê vi phạm hợp đồng;- Bên thuê bị phá sản hoặc giải thể;- Ngời bảo lãnh bị phá sản hoặc giải thể bên cho thuê không chấp thuận đệ nghị chấm dứt bảo lãnh hoặc đề nghị ngời bảo lãnh khác thay thế của bên thuê;3Đề án môn học- Tài sản cho thuê bị mất hoặc h hỏng không thể sữa chữa phục hồi đợc.b) Đợc sự đồng ý của bên cho thuê.c) Nếu hai bên thoả thuận một hợp đồng mới về thuê tài sản đó hoặc tài sản tơng tự.d) Bên thuê thanh toán thêm một khoản tiền ngay tại một thời điểm khởi đầu thuê tài sản.Thời điểm khởi đầu thuê tài sản: Là ngày xảy ra trớc một trong hai ngày: ngày quyền sử dụng tài sản đợc chuyển giao cho bên thuê ngày tiền thuê bắt đầu đợc tính theo các điều khoản quy định trong hợp đồng.Thời hạn thuê tài sản: Là khoảng thời gian của hợp đồng thuê tài sản không huỷ ngang cộng với khoảng thời gian bên thuê đợc gia hạn thuê tài sản đã ghi trong hợp đồng, phải trả thêm hoặc không phải trả thêm chi phí nếu quyền gia hạn này xác định đợc tơng đối chắc chắn ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản.Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu:a) Đối với bên thuê: Là khoản thanh toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê về việc thuê tài sản theo thời hạn trong hợp đồng (không bao gồm các khoản chi phí dịch vụ thuế do bên thuê đã trả mà bên thuê phải hoàn lại tiền thuê phát sinh thêm), kèm theo bất cứ giá trị nào đợc bên cho thuê hoặc một bên liên quan đến bên cho thuê đảm bảo thanh toán.b) Đối với bên cho thuê: Là khoản thanh toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê theo thời hạn thuê trong hợp đồng (không bao gồm các khoản chi phí dịch vụ thuế do bên cho thuê đã trả mà bên cho thuê phải hoàn lại tiền thuê phát sinh thêm) cộng với giá trị còn lại của tài sản cho thuê đợc đảm bảo thanh toán bởi:- Bên thuê;- Một bên liên quan đến bên thuê; hoặc - Một bên thứ ba độc lập có khả năng tài chính.4Đề án môn họcc) Trờng hợp trong hợp đồng thuê bao gồm điều khoản bên thuê đợc quyền mua lại tài sản thuê với giá thấp hơn gía trị hợp lý vào ngày mua thì khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (đối với cả bên cho thuê bên đi thuê) bao gồm tiền thuê tối thiểu ghi trong hợp đồng theo thời hạn thuê khoản thanh toán cần thiết cho việc mua tài sản đó.Gía trị hợp lý: Là giá trị tài sản có thể đợc trao đổi hoặc gía trị một khoản nợ đợc thanh toán một cách tự nguyện giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.Gía trị còn lại của tài sản cho thuê: Là giá trị ớc tính thời điểm khởi đầu thuê tài sản mà bên cho thuê dự tính sẽ thu đợc từ tài sản cho thuê vào lúc kết thúc hợp đồng cho thuê.Gía trị còn lại của tài sản thuê đợc đảm bảo:a) Đối với bên thuê: Là phần giá trị còn lại của tài sản thuê đợc bên thuê hoặc bên liên quan với bên thuê đảm bảo thanh toán cho bên cho thuê (gía trị đảm bảo là số tiền bên thuê phải trả cao nhất trong bất cứ trờng hợp nào).b) Đối với bên cho thuê: Là phần giá trị còn lại của tài sản thuê đợc bên thuê hoặc bên thứ ba có khả năng tài chính không liên quan với bên cho thuê, đảm bảo thanh toán.Gía trị còn lại của tài sản thuê không đợc đảm bảo: Là phần gía trị còn lại của tài sản thuê đợc xác định bởi bên cho thuê không đợc bên thuê hoặc bên liên quan đến bên thuê đảm bảo thanh toán hoặc chỉ đợc một bên liên quan với bên cho thuê, đảm bảo thanh toán.Thời gian sử dụng kinh tế: Là khoảng thời gian mà tài sản đợc ớc tính sử dụng một cách hữu ích hoặc số lợng sản phẩm hay đơn vị tơng đơng có thể thu đợc từ tài sản cho thuê do một hoặc nhiều ngời sử dụng tài sản.5Đề án môn họcThời gian sử dụng hữu ích: Là khoảng thời gian sử dụng kinh tế còn lại của tài sản thuê kể từ thời điểm bắt đầu thuê, không giới hạn theo thời hạn hợp đồng thuê.Đầu t gộp trong hợp đồng thuê tài chính: Là tổng khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu theo hợp đồng thuê tài chính (đối với bên cho thuê) cộng giá trị còn lại của tài sản thuê không đợc đảm bảo.Doanh thu tài chính cha thực hiện: Là số chênh lệch giữa tổng khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cộng gía trị còn lại không đợc đảm bảo trừ giá trị hiện tại của các khoản trên tính theo tỉ lệ lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài chính.Đầu t thuần trong hợp đồng thuê tài chính: Là số chênh lệch giữa đầu t gộp trong hợp đồng thuê tài chính doanh thu tài chính cha thực hiệnLãi suất ngầm định trong hợp đồng hợp đồng thuê tài chính: Là tỷ lệ chiết khấu tại thời điểm thuê tài chính, để tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu gía trị hiện tại của giá trị còn lại không đợc đảm bảo để cho tổng của chúng đúng bằng giá trị hợp lý của tài sản thuê.Lãi suất biên đi vay: Là lãi suất mà bên thuê sẽ phải trả cho một hợp đồng thuê tài chính tơng tự hoặc là lãi suất tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản mà bên thuê sẽ phải trả để vay một khoản cần thiết cho việc mua tài sản với một thời hạn với một đảm bảo tơng tự.Tiền thuê có thể phát sinh thêm: Là một phần của khoản thanh toán tiền thuê, nhng không cố định đợc xác định dựa trên một số yếu tố nào đó ngoài yếu tố thời gian, ví dụ: phần trăm trên doanh thu, số lợng sử dụng, chỉ số giá, lãi suất thị trờng.2. Phân loại thuê tài sản 2.1 - Việc phân loại tài sản đợc căn cứ vào mức độ chuyển giao các rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho 6Đề án môn họcbên thuê. Rủi ro bao gồm khả năng thiệt hại từ việc không tận dụng hết năng lực sản xuất hoặc lạc hậu về kỹ thuật sự biến động bất lợi về tình hình kinh tế ảnh hởng đến khả năng thu hồi vốn. Lợi ích là khoản lợi nhuận ớc tính từ hoạt động của tài sản thuê trong khoảng thời gian sử dụng kinh tế của tài sản thu nhập ớc tính từ sự gia tăng gía trị tài sản hoặc giá trị thanh lý có thể thu hồi đợc. 2.2 - Thuê tài sản đợc phân loại là thuê tài chính nếu nội dung hợp đồng thuê tài sản thể hiện đợc việc chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản. Thuê tài sản đợc phân loại là thuê hoạt động nếu nội dung của hợp đồng thuê tài sản không có sự chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sỡ hữu tài sản. 2.4 - Bên cho thuê bên thuê phải xác định thuê tài sản là thuê tài chính hay thuê hoạt động ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. 2.3 - Việc phân loại thuê tài sản là thuê tài chính hay thuê hoạt động phải căn cứ vào bản chất các điều khoản ghi trong hợp đồng. Ví dụ các trờng hợp thờng dẫn đến hợp đồng thuê tài chính là:a) Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê;b) Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản với mức giá ớc tính thấp hơn gía trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê.c) Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu.d) Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, gía trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn gía trị thanh lý của tài sản thuê.e) Tài sản thuộc loại chuyên dụng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần có sự thay đổi, sữa chữa lớn nào 2.5 - Hợp đồng thuê tài sản cũng đợc coi là hợp đồng thuê tài chính nếu hợp đồng thoã mãn ít nhất một trong ba trờng hợp sau:7Đề án môn họca) Nếu bên thuê huỷ hợp đồng đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê;b) Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê;c) Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trờng. 2.6 - Phân loại tài sản thuê đợc thực hiện tại thời điểm khởi đầu thuê. Bất cứ tại thời điểm nào hai bên thoả thuận thay đổi các điều khoản của hợp đồng (trừ gia hạn hợp đồng) dẫn đến sự thay đổi cách phân loại thuê tài sản theo các tiêu chuẩn từ đoạn 2.1 đến đoạn 2.5 tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, thì các điều khoản mới thay đổi này đợc áp dụng cho suốt thời gian hợp đồng. Tuy nhiên, thay đổi về ớc tính (ví dụ, thay đổi ớc tính thời gian sử dụng kinh tế hoặc giá trị còn lại của tài sản thuê) hoặc thay đổi khả năng thanh toán của bên thuê, không dẫn đến sự phân loại mới về thuê tài sản. 2.7 - Thuê tài sản là quyền sử dụng đất nhà đợc phân loại là thuê hoạt động hoặc thuê tài chính. Tuy nhiên đất thờng có thời gian sử dụng kinh tế vô hạn quyền sở hữu sẽ không chuyển giao cho bên thuê khi hết thời hạn thuê, nếu bên thuê không nhận phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sử dụng đất thờng đợc phân loại là thuê hoạt động. Số tiền thuê tài sản là quyền sử dụng đất đợc phân bổ cho suốt thời gian thuê. II - CHế Độ Tài CHíNH về tổ chức HOạT ĐộNG của công ty cho THUÊ Tài CHíNH VIệT NAM:Theo quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam (ban hành kèm theo nghị định số 64/ CP ngày 9-10-1995 của Chính phủ) chế độ tài chính bao gồm:8Đề án môn học1. Các quy định chung:Điều 1: Cho thuê tài chinhmột hoạt động tín dụng trung, dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị các động sản khác. Bên cho thuê cam kết mua máy móc- thiết bị động sản theo yêu cầu của bên thuê nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên sử dụng tài sản thuê thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã đợc hai bên thoả thuận không đợc huỷ bỏ hợp đồng trớc thời hạn. khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đợc chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê.Điều 2: Trong quy chế này các từ ngữ dới đây đợc hiểu nh sau:1.Bên cho thuê: Là công ty cho thuê tài chính có t cách pháp nhân, đợc cấp giấy phép hoạt động theo quy chế này.2.Bên thuê: Là doanh nghiệp đợc thành lập theo pháp luật Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê trong thời hạn thuê theo mục đích kinh doanh hợp pháp của mình.3.Tài sản thuê: Là máy móc thiết bị các động sản khác đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, có giá trị hữu ích trên một năm, đợc sản xuất trong n-ớc hoặc nhập khẩu.4.Thời hạn thuê: Là thời gian bên thuê sử dụng tài sản thuê trả tiền thuê, đợc bên cho thuê bên thuê thoả thuận trong hợp đồng thuê.Điều 3: Một giao dịch cho thuê tài chính phải thoả mãn một trong những điều kiện sau đây:1. khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê đợc chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc đợc tiếp tục thuê theo sự thoả thuận của hai bên.2. Nội dung của hợp đồng thuê có quy định: khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đợc quyền lựa chọn mua tài sản thuê theo gía danh nghĩa thấp hơn gía trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại.9Đề án môn học3. Thời hạn cho thuê một loại tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê.4. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê, ít nhất phải tơng đơng với giá của tài sản đó trên thị trờng vào thời điểm ký hợp đồng.Điều 4: Ngân hàng nhà nớc Việt Nam, dới đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nớc, là cơ quan quản lý Nhà nớc về hoạt động cho thuê tài chính, có nhiệm vụ cấp thu hồi giấy phép hoạt động, ban hành các văn bản quy định về nghiệp vụ, quản lý, giám sát thanh tra hoạt động các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.2. Công ty cho thuê tài chính: 2.1 - Công ty cho thuê tài chínhĐiều 5: Công ty cho thuê tài chínhmột loại Công ty tài chính, hoạt động chủ yếu là cho thuê máy móc thiết bị các động sản khác. Công ty cho thuê tài chính đợc thành lập hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:1. Công ty cho thuê tài chính do Ngân hàng, Công ty tài chính hoặc Ngân hàng, Công ty cho thuê tài chính cùng với doanh nghiệp khác của Việt Nam thành lập.2. Công ty tài chính liên doanh giữa bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều Ngân hàng, công ty tài chính, doanh nghiệp khác với bên nớc ngoài gồm một hoặc nhiều Ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính các tổ chức tài chính quốc tế.3. Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nớc ngoài của ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính của nớc ngoài.Điều 6: Vốn pháp định của công ty cho thuê tài chính đợc quy định nh sau:1. Đối với Công ty cho thuê tài chính nói tại điểm 1 Điều 5 của quy chế này là 55 tỷ VND;10[...]... đơn vị đi thuê tài chính 1 - Đối với đơn vị đi thuê tài chính (có tài sản cố định thuê tài chính) dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tợng chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, khi nhận tài sản cố định thuê tài chính hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính của bên cho thuê, kế toán ghi: + Khi nhận tài sản cố định thuê tài chính, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính các... TSCĐ thuê tài chính, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2142) Có TK 212 - TSCĐ thuê tài chính 7 - Trờng hợp hợp đồng thuê tài chính quy định bên đi thuê chỉ thuê hết một phần giá trị tài sản, sau đó mua lại thì khi chuyển giao quyền sở hữu tài sản, kế toán phản ánh giảm TSCĐ thuê tài chính ghi tăng TSCĐ hữu hình thuộc sở hữu của doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 211 - Hao mòn TSCĐ đi thuê Có TK 212 - TSCĐ thuê tài. .. sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên đi thuê Doanh thu cho thuê tài chính không thuộc diện chịu thuế GTGT bao gồm tiền thu cho thuê tài chính, phí cam kết sử dụng vốn, gía trị mua lại (trờng hợp bên thuê mua lại tài sản thuê vào cuối kỳ hạn thuê theo giá danh nghĩa) 3 Thuế GTGT của tài sản thuê tài chính do bên cho thuê tài chính đã nộp sẽ đợc bên đi thuê trả dần trên cơ sở hợp đồng thuê tài. .. 30.000 Iv - kế toán hoạt động thuê mua tài chính A - tại đơn vị hoạt động cho thuê tài chính 1 Quy định chung 1 Đối tợng áp dụng bao gồm các Công ty cho thuê tài chính các doanh nghiệp cho thuê tài chính thành lập thành lập theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là bên cho thuê tài chính) các doanh nghiệp đi thuê tài chính theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về cho thuê tài chính, nộp... cứ vào hợp đồng thuê tài chính các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá đã có thuê GTGT (thuế GTGT đầu vào không đợc khấu trừ), ghi: Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (tổng giá thanh toán của TSCĐ) Có TK 342 - Nợ dài hạn 3 - Căn cứ vào hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính từng kỳ, kế toán xác định số tiền phải trả kỳ này cho bên cho thuê tài chính, trên cơ sở đó tính và. .. Tài sản thuê tài chínhtài sản mà bên cho thuê tài chính dùng vào dịch vụ cho thuê tài chính Đối với tài sản nhập khẩu, bên cho thuê tài chính là đối tợng nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu Đối với tài sản mua trong nớc bên cho thuê tài chính gián tiếp nộp thuế GTGT thông qua việc thanh toán tài sản mua Dịch vụ cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật là dịch vụ tín 28 Đề án môn học dụng trung và. .. đăng ký tài sản cho thuê tài chính 1 Đăng ký tài sản cho thuê tài chính Mức thu (Đồng/ trờng hợp) 27 70.000 Đề án môn học 2 Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký về tài sản cho thuê tài chính 50.000 3 Yêu cầu sữa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký tài sản cho thuê tài chính 10.000 4 Đăng ký gia hạn tài sản cho thuê tài chính 40.000 II Phí dịch vụ cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính 30.000... cam kết sử dụng vốn phải trả cho bên thuê tài chính, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính Có TK 342 - Nợ dài hạn Có TK 111, 112 35 Đề án môn học 5 - Cuối kỳ, kế toán trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo chế độ quy định, ghi: Nợ TK 632, 627, 641 hoặc 642 Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2142) 6 - Khi trả TSCĐ thuê tài chính cho bên thuê, kế toán ghi giảm giá trị TSCĐ... quá 5% tổng số tiền thuê cha thanh toán Điều 29: Việc chuyển lợi nhuận ra nớc ngoài của bên nớc ngoài đợc thực hiện theo luật Đầu t nớc ngoài tại Việt Nam Điều 30: Năm tài chính của Công ty cho thuê tài chính bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 hàng năm Điều 31: Hạch toán: 1 Công ty cho thuê tài chính phải thực hiện hạch toán kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán do Ngân... cho thuê tài chính (mục 3 cột luỹ kế) d) Trờng hợp hợp đồng cho thuê tài chính bên cho thuê bên đi thuê cùng bỏ vốn mua máy móc thiết bị, sau đó bên cho thuê chỉ thu tiền thuê (vốn lãi) tơng ứng với phần vốn bỏ ra thì hoá đơn mua tài sản cho thuê đợc bên cho thuê quản lý cho đến khi chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê Số thuế GTGT tơng ứng với phần vốn mà bên đi thuê bỏ ra sẽ đợc tính vào . THUÊ tài chính IV - Kế TOáN HOạT ĐộNG THUÊ MUA tài chínhV - THựC TRạNG HOạT ĐộNG THUÊ MUA tài chính, CHế Độ tài chính kế toán THUÊ MUA tài chính Và PHƯƠNG. trờng, kể cả thị trờng trong nớc .một số vấn đề về chế độ tài chínhvà kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở việt namNội dung đề tài mà tôi trình bầy dới đây sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán tscđ thuê mua tài chính ở việt nam, Một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán tscđ thuê mua tài chính ở việt nam, Một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán tscđ thuê mua tài chính ở việt nam, Khái niêm:, Phân loại thuê tài sản, Các quy định chung:, Công ty cho thuê tài chính:, Hợp đồng thuê tài chính Quyền và nghĩa vụ của các bên, Tài chính, hạch toán Giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm và tranh chấp, Thay đổi, gia hạn, chấm dứt hoạt động và thanh lý Điều khoản cuối cùng, Đối tợng và mức thu Tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng, Phạm vi áp dụng và mức thu Quản lý sử dụng tiền thu phí, Quy định chung Quy chế cụ thể, §èi víi bªn thuª, §èi víi bªn cho thuª

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay