DE THI TRAC NGHIEM LY THUYET XAC SUAT VA THONG KE TOAN 2011

8 1,451 16
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 14:08

. không được phép sử dụng tài liệuGiáo viên coi thi ĐiểmHo và tên: . . Ngày tháng năm sinh: . Giáo viên chấm thi Số báo danh: - Lớp:___ _______-_. các hộ ở địa bàn này tối thi u vào khoảng 250 triệu đổng. Vái mức ý nghĩa 5 %, có thể kết luận:(A) Cống ty khống nên mở siêu thi (ĩ) Cồng ty n&n quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI TRAC NGHIEM LY THUYET XAC SUAT VA THONG KE TOAN 2011, DE THI TRAC NGHIEM LY THUYET XAC SUAT VA THONG KE TOAN 2011, DE THI TRAC NGHIEM LY THUYET XAC SUAT VA THONG KE TOAN 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn