luận văn:MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCNTT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ pdf

93 321 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 05:20

Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCNTT TRÊN ĐỊA BÀNNỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ.” Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 2 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 Danh mục từ viết tắt 5 Danh mục bảng biểu 6 LỜI MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞLUẬN PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ. 10 1.1 Khái quát về Khu công nghiệp tập trung. 10 1.1.1 Khái niệm 10 1.1.2 Đặc điểm, vai trò của KCNTT 11 1.1.2.1 Đặc điểm KCN 11 1.1.2.2 Vai trò của KCN 13 1.1.3 Phân loại KCNTT 18 1.2 Cơ sởluận phát triển các khu công nghiệp tập trung theo hướng bền vững về kinh tế 19 1.2.1 Khái niệm về phát triển bền vững 19 1.2.2 Cơ sởluận phát triển các khu công nghiệp tập trung theo hướng bền vững về kinh tế. 21 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững về kinh tế của các khu công nghiệp tập trung. 28 1.2.3.1 Điều kiện tự nhiên, địa lý, quy mô đất xây dựng. 28 1.2.3.2 Cơ sở hạ tầng kinh tế của vùng 29 1.2.3.3 Các trung tâm kinh tế và đô thị. 29 1.2.3.4 Cơ chế chính sách. 30 1.2.3.5 Môi trường chính trị, pháp luật. 30 1.2.3.6 Chất lượng cơ sở hạ tầng KCN. 31 1.2.3.7 Chất lượng các dịch vụ 31 1.2.3.8 Khả năng vốn đầu tư 32 1.2.3.9 Năng lực của các ngành công nghiệp phụ trợ. 32 1.2.3.10 Nguồn lao động 32 1.2.3.11 Khả năng thị trường trong nước. 33 1.2.3.12 Tổ chức quản lý điều hành các KCN. 33 Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 3 1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng KCN. 34 1.2.4.1 Tỷ lệ diện tích đất công nghiệp trên diện tích đất tự nhiên, tỷ lệ lấp đầy.34 1.2.4.2 Số dự án đầu tư. 35 1.2.4.3 Tổng số vốn đầu tư. 35 1.2.4.4 Tỷ lệ vốn đầu tư trên một diện tích đất công nghiệp 36 1.2.4.5 Tổng số lao động. 36 1.2.4.6 Tỷ lệ vốn đầu tư trên một công nhân 36 1.2.4.7 Tỷ lệ % đóng góp GDP 37 1.2.4.8 Hiệu quả sản xuất kinh doanh trên diện tích đất công nghiệp. 37 1.2.4.9 Giá trị sản xuất bình quân của công nhân. 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG NỘI. 39 2.1 Giới thiệu về Nội 39 2.1.1 Đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của Nội. 39 2.1.2 Giới thiệu về Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Nội 44 2.1.3 Tình hình phát triển công nghiệp của Nội. 45 2.2 Thực trạng phát triển bền vững về kinh tế của các KCNTT Nội. 47 2.2.1 KCN Nội Bài 48 2.2.2 KCN Sài Đồng B. 50 2.2.3 KCN Nam Thăng Long 52 2.2.4 KCN Nội – Đài Tư 54 2.2.5 KCN Thăng Long. 55 2.3 Đánh giá chung sự phát triển bền vững của các KCNTT Nội về kinh tế. 59 2.3.1 Những thành tựu đã đạt được. 61 2.3.1.1 Tỷ lệ lấp đầy của các KCN Nội khá cao 61 2.3.1.2 Tình hình thu hút đầu tư : 61 2.3.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 62 2.3.1.4 Giải quyết việc làm và kéo theo sự phát triển của các dịch vụ xung quanh KCN. 65 2.3.2 Hạn chế. 65 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế trên 69 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCNTT TRÊN ĐỊA BÀN NỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ 71 Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 4 3.1 Định hướng phát triển công nghiệp và phân bố công nghiệp của Nội trong thời gian tới. 71 3.1.1 Định hướng phát triển công nghiệp và các KCNTT 71 3.1.2 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển vào các KCN Nội từ nay đến năm 2010. 73 3.2 Một số giải pháp phát triển bền vững về kinh tế của các KCNTT trên địa bàn Nội. 74 3.2.1 Huy động vốn đầu tư vào các KCN 74 3.2.2 Nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp 76 3.2.3 Về nguồn nhân lực. 78 3.2.4 Về quy hoạch các KCN. 79 3.2.5 Về chính sách tăng cường nội địa hoá. 80 3.2.6 Tăng cường quản lý nhà nước của BQL các KCN&CX Nội 82 3.2.7 Về công tác đền bù, giải phóng mở rộng các KCN 83 3.2.8 Các chính sách marketing và công tác xúc tiến đầu tư. 85 3.3 Một số kiến nghị hỗ trợ các KCN phát triển bền vững về mặt kinh tế 87 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 5 Danh mục từ viết tắt KCN : Khu công nghiệp KCNTT : Khu công nghiệp tập trung KCNC : Khu công nghệ cao KCX : Khu chế xuất KKT : Khu kinh tế CCN : Cụm công nghiệp BQL các KCN&CX : Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 6 Danh mục bảng biểu Bảng 1: Giá trị sản xuất công nghiệp của Nội tính theo giá thực tế Bảng 2: Tình hình triển khai các khu công nghiệp Bảng 3: Số liệu đầu tư của các doanh nghiệp vào các KCN Bảng 4: Tỷ lệ vốn đầu tư của các KCN Bảng 5: Số dự án được cấp và điều chỉnh qua các năm Bảng 6: Giá trị sản xuất của các KCN Bảng 7: Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển vào các KCN Nội từ nay đến năm 2010 Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 7 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Sự ra đời của các Khu Công nghiệp tập trung là xu thế tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Với hiệu quả của mô hình phát triển công nghiệp theo các khu công nghiệp tập trung, đến nay cả nước ta đã có khoảng 150 KCNTT. Việc hình thành các KCNTT chính là một trong các giải pháp quan trọng đẩy nhanh khả năng CNH-HĐH ở nước ta, là địa điểm quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài tạo(FDI) điều kiện lớn để tiếp thu công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lao động phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp góp phần phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việc phát triển các khu công nghiệp cũng thúc đẩy việc hình thành các khu đô thị mới, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ tạo việc làm cho người lao động, góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế kỹ thuật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, các KCN của Nội đã chứng tỏ được vai trò của KCN thủ đô, đạt được những kết quả quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế. Chỉ với diện tích hơn 921km2, nhưng Nội đã xây dựng được 5KCNTT với tổng diện tích 543,11ha, thu hút được nhiều các dự án có công nghệ cao và quy mô của các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới như: Canon, Toto, Daewoo- Hanel, Panasonic, Sumitomo Bakelite, Yamaha, …Riêng hai dự án của Canon và Orion-hanel đã có tổng vốn đầu tư lên đến gần 500triệu USD. Các KCN của Nội ra đời góp phần hình thành các khu đô thị, tăng cường tiếp thu công nghệ tiên tiến, giải quyết việc làm, đóng góp Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 8 vào tăng thu ngân sách…góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Tuy nhiên, Nội nói riêng và cả nước ta nói chung vần còn những tồn tại trong quá trình phát triển bền vững các KCN. Phát triển các KCN cần phải tính đến sự phát triển bền vững về tất cả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Đặc biệt, hoạt động của các KCN thường là 50 năm, một khoảng thời gian dài như vậy nếu không phát triển theo hướng bền vững thì không những không thể có những đóng góp cho địa phương mà thậm chí còn có thể gây nên những trở ngại cho sự phát triển chung của xã hội. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề này mà tôi đã rất quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững KCN của Nội. Tuy nhiên, do thời gian và khả năng bản thân có hạn, nên tôi chỉ lựa chọn nghiên cứu về mặt kinh tế cho chuyên đề thực tập của mình: “Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế” 2. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu • Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề: các KCN trên địa bàn Nội • Đối tượng nghiên cứu là: tìm hiểu thực trạng và đưa ra một số giải pháp cho sự phát triển bền vững về mặt kinh tế • Phương pháp nghiên cứu: phương pháp được sử dụng để nghiên cứu chuyên đề là phương pháp thu thập số liệu, phương pháp phân tích số liệu và phương pháp so sánh. 3. Kết cấu của chuyên đề: Chuyên đề gồm 3 chương: - Chương 1 :Cơ sởluận phát triển các KCNTT theo hướng bền vững về kinh tế. Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 9 - Chương 2: Thực trạng phát triển bền vững về kinh tế của các KCNTT trên địa bàn Nội - Chương 3: Một số giải pháp phát triển bền vững về kinh tế của các KCNTT trên địa bàn Nội Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của GS.TS Đàm Văn Nhuệ, và sự giúp đỡ trong quá trình thực tập của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Nội. Tôi xin chân thành cảm ơn! Nội, 4/2008 SVTH: Nguyễn Trúc Quỳnh Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞLUẬN PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ. 1.1 Khái quát về Khu công nghiệp tập trung. 1.1.1 Khái niệm Sự ra đời của KCN thế giới là bắt đầu từ thế kỷ 18, khi các nước phát tư bản giàu có quan tâm mở rộng thương mại quốc tế, áp dụng các loại thuế quan khắt khe đối với những sản phẩm hàng hóa vào lãnh thổ của mình. Đặc biệt vào nửa cuối thế kỷ XX, các KCN trên thế giới phát triển mạnh mẽ khi các nước chủ nghĩa tư bản đang ở trong thời cạnh tranh tìm kiếm thị trường và tranh giành phân lại thị trường thế giới. Lúc này trình độ phát triển của các nước tư bản đã ở trình độ cao, vốn có hiện tượng thừa và giá nhân công cao, khan hiếm về nguồn tài nguyên nên chi phí sản xuất cao, lợi nhuận ngày càng giảm. Trong khi đó thì ở các nước đang phát triển lại rơi vào tình trạng thiếu vốn để phát triển kinh tế, trình độ khoa học công nghệ thấp, thiếu lao động có tay nghề cao, thất nghiệp gia tăng, nền kinh tế chậm phát triển. Nguồn vốn trong nước và nguồn vốn viện trợ thì có hạn, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế. Do đó, có điểm gặp nhau về nhu cầu phát triển kinh tế giữa các nước phát triểncác nước đang phát triển, tạo nên nhu cầu dịch chuyển vốn và công nghệ giữa các nước này với nhau. Các doanh nghiệp ở các nước phát triển tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài để giảm chi phí sản xuất, tận dung lợi thế so sánh ở các nước kém phát triển hơn, có thị trường mới, nguồn nguyên liệu mới. Còn với các nước đang phát triển, với nguồn vốn đầu tư này đã có thể đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của mình, có được vốn đầu tư, có được công nghệ, tiến hành nhanh hơn quá trình công nghiệp hoá. [...]... 1.2.2 Cơ sởluận phát triển các khu công nghiệp tập trung theo hướng bền vững về kinh tế Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 22 Khi nói đến phát triển bền vững thì phải quan tâm cả ba vấn đề đó là kinh tế, xã hội và môi trường Tuy nhiên, trong giới hạn của chuyên đề thì chỉ đề cập đến mặt kinh tế Phát triển bền vững về mặt kinh tế các KCN đó là... cao, phát triển kinh tế là quy luật tiến hoá của xã hội loài người Vậy vẫn phải phát triển kinh tế , nhưng phải theo hướng bền vững Các KCN ra đời là các khu tập trung các nhà máy xí nghiệp công nghiệp, do đó KCN có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của vùng Các KCN phát triển theo hướng bền vững về kinh tế biểu hiện: Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền. .. Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 18 nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nước đang phát triển Về lâu dài, các KCN tác động gián tiếp đến toàn bộ nền kinh tế qua khâu chuyển giao công nghệ và qua những mối liên kết KCN với nội địa Phát triển các KCNTT là một giải pháp thích hợp với giai đoạn đầu của quá trình đẩy nhanh sự phát triển của các. .. kinh tế 1.2.1 Khái niệm về phát triển bền vững Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 20 Có rất nhiều khái niệm khác nhau về phát triển bền vững, một trong các định nghĩa hay được các quốc gia sử dụng là khái niệm của Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển bền vững (WCED), được trình bày trong tài liệu “Tương lai chung của chúng ta” năm 1987: “ Phát. .. nền kinh tế Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 17 - KCN góp phần phát triển đô thị và nông thôn Việc hình thành các KCN có vai trò cơ bản trong quá trình hình thành các khu đô thị mới, phân công lại lực lượng lao động trong xã hội, làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hoá - KCN là giải pháp hướng đến phát triển. .. nghệ là chậm phát triển hơn nhiều so với các nước phát triển Kinh nghiệm phát triển kinh tế của nhiều nước cho thấy việc ứng dụng tiến bộ công nghệ của nước ngoài là một Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 15 trong những bí quyết phát triển Sao chép những phương pháp có hiệu quả hơn, đưa chúng vào áp dụng trong nước thường là một giải pháp mang tính... kiến Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 16 thức và phương pháp quản lý của các doanh nghiệp bên ngoài, làm cho các doanh nghiệp này cũng đổi mới để đạt hiệu quả kinh tế cao - KCN là nơi tạo công ăn việc làm và phát triển kỹ năng lao động Xây dựng và phát triển các KCN để tạo nhiều hơn việc làm là một trong những mục tiêu của các nước đang phát triển. .. điện, cung cấp nước, xử lý chất thải trong KCN Kèm theocác loại dịch vụ về y tế, giải trí, thông tin liên lạc, ngân hàng, nhà Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 32 ở, nhà ăn…Chất lượng cung cấp điện và nước có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Đặc biệt các doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết bị hiện đại,... 1.2.3.10 Nguồn lao động Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 33 Nguồn lao động phải không những phải đủ về số lượng mà còn phải có chất lượng tay nghề cao Nguồn nhân lực có chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp của KCN Theo kinh nghiệm của Đài Loan, là nước được coi là nơi tổ chức KCN thành công nhất trên thế giới, thì trong... tạo điều kiện khuyến khích xu thế phát triển bền vững , sẽ là mục tiêu mà các KCN Việt Nam cần hướng tới - Các KCN phải đặc biệt chú trọng phần chuyển giao các bí quyết công nghệ, ngoài quan tâm về công nghệ, cần chú trọng quy trình sản xuất ( quy Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Nội theo hướng bền vững về kinh tế 28 trình quản lý hệ thống như ISO, kinh doanh, thiết kế, phần mềm ), . PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCNTT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ 71 Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Hà Nội theo hướng. trạng phát triển bền vững về kinh tế của các KCNTT trên địa bàn Hà Nội - Chương 3: Một số giải pháp phát triển bền vững về kinh tế của các KCNTT trên địa
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn:MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCNTT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ pdf, luận văn:MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCNTT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ pdf, luận văn:MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCNTT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay