KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NGỌT MỚI TẠI VIỆT NAM pdf

7 702 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 03:20

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NGỌT MỚI TẠI VIỆT NAM Nguyễn Quốc Mạnh, An Thị Huệ, Nguyễn Thái Hà, Phạm Đồng Quảng, Nguyễn Thế Long SUMMARY Research results of some new sweet maize varieties The research result show that all the sweet maize in DUS test are distinctness, uniformity and stability. In the Post - control test M5 and SHS5 varieties are non distinctness with Sugar 75. The Sugar 77 is good variety with productivity higher than control variety so offer to admit Sugar 77 to production test. Goldensweeter 93 and Starbrix 07 continue evaluate in next seasons. Keywords: Distinctness, uniformity, sweet maize varieties, evaluation. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu thưởng thức các sản phNm t ngô ngày càng phong phú và a dng, trong ó s dng ngô ngt (ngô ưng) vào mc ích ăn tươi và óng hp xut khNu ang ưc chú trng. Các vin nghiên cu, các công ty trong nưc và nưc ngoài ang tp trung nghiên cu và ưa vào sn xut nhiu ging ngô ngt mi nhm áp ng th hiu ngưi tiêu dùng. Tuy nhiên trưc khi công nhn, khuyn cáo ging mi m rng vào sn xut cn phi ánh giá ưc giá tr s dng và giá tr canh tác (Value of Cultivation and Use - VCU), cũng như tính khác bit, tính ng nht và tính n nh (Distinctness, Uniformity, Stability - DUS) ca ging ngô ngt mi là căn c  bo h quyn tác gi và gii quyt các tranh chp v quyn tác gi ging mi thông qua gieo trng hu kim các ging ngô có tranh chp vi nhau. Trên cơ s ó chúng tôi thc hin  tài: “ghiên cứu đánh giá một số giống ngô ngọt mới tại Việt am” ti Trm Kho kim nghim ging cây trng và phân bón T Liêm. II. VT LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Vật liệu thí nghiệm - Thí nghiệm đánh giá DUS: Gồm 6 giống: Sugar 75, Sugar 77 (Công ty Syngenta VN), Starbrix 07 (Công ty CP tiếp thị Hoàn Hảo), Goldensweeter 93 (Công ty Seminis), Hi - Brix 3 (Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam), Hoa Trân 1357 (Công ty TNHH Trang Nông). - Thí nghiệm đánh giá VCU: Gồm 4 giống: Sugar 77 (Công ty Syngenta VN), Starbrix 07 (Công ty CP tiếp thị Hoàn Hảo), Goldensweeter 93 (Công ty Seminis), Hoa Trân 1357 (đ/c). - Thí nghiệm hậu kiểm gồm 3 giống: Sugar 75 (Công ty Syngenta VN), M - 5 (Công ty TNHH Phan Gia Hưng), SHS - 5 (Công ty TNHHTM hạt giống và nông sản Phù Sa) trong đó giống Sugar 75 đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận và cấp bằng bảo hộ, giống M - 5, SHS - 5 chưa được công nhận và chưa đăng ký bảo hộ nhưng đang được kinh doanh trên thị trường. Các giống ngô ngọt trên đều là những giống lai đơn. 2. Phương pháp nghiên cứu 2.1. Đánh giá DUS theo 10TC 556 - 2002 a. Đánh giá tính khác biệt: i vi các tính trng nh tính: s dng phương pháp quan sát qun th và cho im ánh giá. i vi tính trng nh lưng: o m 20 cây/ln nhc li/ging (mi ging 2 ln nhc li). 35 ch tiêu theo dõi ưc x lý thông qua phn mm DUST và phn mm EV. b. Đánh giá tính đồng nhất: S dng phương pháp ánh giá cây khác dng. Tng s cây/ln nhc li/ging là 60 cây. S lưng cây khác dng/ln nhc li/ging cho phép là ≤ 2 cây (xác sut tin cy 95%). c. Đánh giá tính ổn định: Tính n nh ca các ging ngô lai ưc xác nh gián tip thông qua tính ng nht, nu ging ng nht thì ging ó cũng n nh. 2.2. Đánh giá về VCU theo 10 TC 341: 2006 Ch tiêu năng sut ưc x lý sai s nh nht có ý nghĩa LSD0.05 trên phn mm SX và IRRISTAT. 2.3. Phương pháp hậu kiểm theo 10 TC 404 - 2003 III. KT QU VÀ THO LUN 1. Kết quả đánh giá DUS Qua phân tích ánh giá 24 tính trng cht lưng (bng 2) và 11 tính trng s lưng (bng 3) ca các ging ngô ngt cho thy tt c các ging tham gia thí nghim u có tính khác bit mt cách có ý nghĩa. S cây khác dng trong mi ô thí nghim không vưt quá s cây khác dng cho phép, do vy các ging tham gia thí nghim là ng nht và n nh. Trong ó 3 ging Sugar 75, Sugar 77 (Công ty Syngenta VN), Hoa Trân 1357 (Công ty TNHH Trang Nông) đã qua khảo nghiệm ít nhất là 2 vụ trùng tên. Trên cơ sở đó bản mô tả giống đã được xây dựng cho từng giống tham gia nghiên cứu. 2. Kết quả đánh giá VCU Số liệu bảng 5 cho thấy giống Goldensweeter 93 có thời gian sinh trưởng ngắn bằng đối chứng, 2 giống Sugar 77 và Starbrix 07 thời gian sinh trưởng từ gieo đến thu hoạch 85 ngày, dài hơn giống đối chứng 4 ngày. Giống Goldensweeter 93 có chiều cao cây, chiều cao đóng bắp thấp nhất (190,2 cm và 46,7 cm); các giống còn lại dao động từ 196,8 - 203,1 cm và 52,9 - 65,2 cm; các giống có độ đồng đều và độ che kín bắp tốt (điểm 1). Về các yếu tố cấu thành năng suất (bảng 4): Các giống có chiều dài bắp từ 11,9 - 16,8 cm, trong đó giống Goldensweeter 93 tương đương, các giống còn lại nhỏ hơn so với Hoa Trân 1357 (đ/c), ngắn nhất là Starbrix 07 với 11,9 cm kém đối chứng 4,8 cm. Đường kính bắp của các giống dao động trong khoảng 4,4 - 4,7 cm, trong đó hai giống Starbrix 07, Sugar77 là 4,7 cm lớn hơn so với Hoa Trân 1357 (đ/c) (4,4 cm). Tỉ lệ hạt/bắp cao nhất là Goldensweeter 93 (79%) cao hơn Hoa Trân 1357 (đ/c) (68,7%); các giống còn lại đều thấp hơn đối chứng, trong đó thấp nhất là Starbrix 07 chỉ đạt 57,1%. Năng suất ăn tươi của giống Starbrix 07 và Goldensweeter 93 thấp hơn so với đối chứng một cách tin cậy, trong đó thấp nhất là Starbrix 07 (73,1 tạ/ha). Riêng giống Sugar 77 đạt cao nhất 94,26 tạ/ha cao hơn tin cậy so với giống đối chứng Hoa Trân 1357 đạt 85, 71 tạ/ha. Chất lượng thử nếm của các giống (bảng 6): Tất cả các giống đều có độ ngọt là như nhau ở mức điểm 2, chỉ có Goldensweeter 93 là ngọt hơn điểm 2; các giống đều có hương thơm như nhau ở mức điểm 2; các giống đều có vị đậm như nhau ở mức điểm 2, chỉ có Starbrix 07 có vị đậm kém hơn điểm 2 3. Kết quả hậu kiểm Kết quả theo dõi 35/35 tính trạng đặc trưng của các giống ngô trong bảng 6 cho thấy không có sự khác biệt giữa 3 giống Sugar 75 (Công ty Syngenta VN), M - 5 (Công ty TNHH Phan Gia Hưng) và giống SHS - 5 (Công ty TNHHTM hạt giống và nông sản Phù Sa). Do cả 3 giống đều không có sắc tố antoxian ở râu (tính trạng 16) và ở mày hạt (tính trạng 34), nên chúng tôi không phải đánh giá 2 tính trạng 17 và 35. Ba giống hậu kiểm đạt tiêu chuNn quy nh v  thun ng rung vi t l cây khác dng bng không. IV. KT LUN VÀ  N GHN - Sáu ging ngô ngt mi khác bit mt cách rõ ràng khi so sánh vi nhau, ng nht và n nh. Ging M - 5 và SHS - 5 không khác bit vi ging Sugar 75  mc  tin cy 95%. - Ging Sugar 77 cho năng sut cao hơn i chng, sinh trưng phát trin tt, chng chu sâu bnh tt. Kt qu này phù hp vi kt qu 2 v trưc, vì vy  ngh sm công nhn Sugar 77 cho sn xut th. Hai ging Goldensweeter 93 và Starbrix 07 cn tip tc ánh giá thêm trong các v ti./. TÀI LIU THAM KHO 1 TG1/3 tài liu hưng dn k thut kho nghim DUS ca Hip hi quc t và bo h ging cây trng mi, 2003. 2 Phạm Chí Thành, 1986. Phương pháp thí nghim ng rung (Giáo trình i hc). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 3 Kết quả khảo nghiệm và kiểm nghiệm giống cây trồng năm 2006, 2007, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phNm cây trng và phân bón Quc gia. gười phản biện: Phạm Xuân Liêm T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 4 Bảng 1. Các tính trạng đặc trưng của giống Tính trạng Giai đoạn Biểu hiện MD*/LSD0.05 Sugar 75 M - 5 SHS - 5 1 Lá thứ nhất: Sắc tố antoxian của bao lá mầm 12 1 1 1 2 2 Lá thứ nhất: Hình dạng ở đỉnh lá thứ nhất 14 4 4 4 1 3 Lá: Góc giữa phiến lá và thân (lá phía trên của bắp trên cùng) 61 5 5 5 2 4 Lá: Thế phiến lá (lá phía trên của bắp trên cùng) 61 3 3 3 2 5 Thân: Mức độ dích dắc 65 2 2 2 1 6 Thân: Sắc tố antoxian ở rễ chân kiềng 66 1 1 1 2 7 (*) Cờ: Thời gian trổ cờ (50% số cây có hoa nở được 1/3 trục chính) (ngày) 65 62 62 62 3 8 Cờ: Sắc tố antoxian của chân đế mày ở giữa trục chính 65 1 1 1 2 9 Cờ: Sắc tố antoxian của mày không kể chân đế 65 1 1 1 2 10 Cờ: Sắc tố antoxian của bao phấn (1/3 mày ở giữa của trục chính) 65 1 1 1 2 11 Cờ: Mật độ của hoa (1/3 hoa ở giữa trục chính) 65 5 5 5 2 12 (*) Cờ: Góc giữa trục chính và nhánh bên (ở 1/3 bông cờ phía dưới) 65 3 3 3 2 13 (*) Cờ: Thế của nhánh bên (1/3 bông cờ ở phía bên dưới) 65 3 3 3 2 14 (*) Cờ: Số nhánh cấp 1 (nhánh) 65 14.075 14.200 13.800 2.012 15 Bắp: Thời gian phun râu (50% số cây phun râu) (ngày) 65 63 63 63 3 16 (*) Bắp: Sắc tố antoxian của râu 65 1 1 1 8 17 (*) Bắp: Mức độ sắc tố antoxian của râu 65 - - - - 18 Lá: Sắc tố antoxian của bẹ lá (Lá ở giữa thân cây) 71 1 1 1 2 19 Cờ: Chiều dài trục chính từ nhánh thấp nhất (cm) 71 38.025 38.787 38.188 1.713 20 (*) Cờ: Chiều dài trục chính từ nhánh cao nhất (cm) 71 26.763 27.212 26.875 2.606 21 Cờ: chiều dài nhánh cờ (cm) 71 22.813 23.900 23.037 3.537 22 (*) Cây: Chiều cao cây. Đối với giống lai & giống thụ phấn tự do (cm) 75 214.675 220.000 221.775 10.759 T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 5 Tính trạng Giai đoạn Biểu hiện MD*/LSD0.05 Sugar 75 M - 5 SHS - 5 23 Cây: Tỷ lệ chiều cao đóng bắp trên cùng so vơi chiều cao cây 75 0.271 0.289 0.285 0.046 T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 6 (tiếp bảng 10) Tính trạng Giai đoạn Biểu hiện MD*/LSD0.05 Sugar 75 M - 5 SHS - 5 24 Lá: Chiều rộng phiến lá (lá trên liền kề với bắp trên cùng) (cm) 75 10.403 10.375 10 330 0.397 25 Bắp: Chiều dài cuống bắp (cm) 85 9.200 9.425 8.863 2.701 26 (*) Bắp: Chiều dài bắp (cm) 92 19.587 19.400 19.263 1.758 27 Bắp: Đường kính bắp (ở giữa bắp) (cm) 92 5.180 5.145 5.145 0.412 28 Bắp: Dạng bắp 92 2 2 2 1 29 Bắp: Số hàng hạt trên bắp (hàng) 92 14.750 15.050 14.750 0.703 30 (*) Bắp: Dạng hạt (Dạng hạt ở 1/3 giữa bắp) 92 4 4 4 2 31 (*) Bắp: Màu hạt 92 4 4 4 1 32 (*) Bắp: Màu của đỉnh hạt 91 4 4 4 1 33 Bắp: Màu của lưng hạt 92 4 4 4 1 34 (*) Bắp: Sắc tố antoxian của mày hạt trên lõi 93 1 1 1 8 35 Bắp: Mức độ sắc tố antoxian của mày hạt trên lõi 93 - - - - Ghi chú: *MD: Minimum distance (khong cách ti thiu). * Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT. ** Viện Chính sách NN và PTNT, Bộ NN & PTNT. *** Trung tâm Kho kim nghim ging, sn phNm cây trng và phân bón Quc gia. Bảng 2. Kết quả đánh giá các tính trạng chất lượng Giống Lần nhắc Tính trạng chất lượng (điểm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 28 30 31 32 33 34 35 Goldensweeter 93 1 1 4 5 5 2 1 3 1 1 1 6 5 3 5 1 0 1 2 4 4 4 4 1 0 2 1 4 5 5 2 1 3 1 1 1 6 4 3 5 1 0 1 2 4 4 4 4 1 0 Hi - Brix 3 1 1 4 3 4 2 1 5 1 1 1 5 5 3 5 1 0 1 2 4 4 4 4 1 0 2 1 4 4 3 2 1 5 1 1 1 6 4 3 5 1 0 1 2 4 4 4 4 1 0 Hoa Trân 1357 1 1 5 4 5 2 1 5 1 1 1 4 3 2 5 1 0 1 2 4 3 3 3 1 0 2 1 5 4 5 2 1 5 1 1 1 4 3 2 5 1 0 1 2 4 3 3 3 1 0 Starbrix 07 1 1 4 5 3 2 1 5 1 1 1 4 3 3 5 1 0 1 2 4 4 4 4 1 0 2 1 4 5 3 2 1 5 1 1 1 4 3 3 5 1 0 1 2 4 44 4 4 1 0 Sugar 75 1 1 4 4 4 2 1 5 1 1 1 4 2 2 5 1 0 1 2 4 4 4 4 1 0 2 1 4 4 4 2 1 5 1 1 1 4 2 2 5 1 0 1 2 4 4 4 4 1 0 Sugar 77 1 1 4 5 4 2 1 5 1 1 1 4 3 3 5 1 0 1 2 4 4 4 4 1 0 2 1 4 5 4 2 1 5 1 1 1 4 3 3 5 1 0 1 2 4 4 4 4 1 0 Bảng 3. Kết quả đánh giá các tính trạng số lượng T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 7 Tên giống Các tính trạng số lượng 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 Sugar 75 13,65 37,36 26,52 21,91 198,32 0,27 9,62 7,21 17,24 5,08 14,65 Sugar 77 8,93 32,82 24,31 21,11 187,38 0,31 9,12 7,66 16,49 5,03 15,20 Starbrix 07 14,17 38,05 25,63 23,54 214,75 0,27 15,45 8,28 18,71 5,16 14,85 Goldensweeter 93 9,20 38,34 30,74 23,45 164,90 0,30 9,11 9,95 17,60 4,88 14,35 Hi - Brix 3 13,75 37,76 27,27 22,50 215,52 0,38 9,65 8,59 18,63 5,17 16,50 Hoa Trân 1357 16,40 33,11 22,91 21,23 193,88 0,32 9,57 10,36 17,40 4,60 11,90 Phân tích phương sai LSD 5% 0,932 2,859 1,965 1,866 18,429 0,066 7,649 2,353 1,430 0,240 1,135 Bảng 4. Đặc điểm sinh trưởng phát triển của các giống ngô ngọt Tên giống Số ngày từ gieo đến Chiều cao cây (cm) Chiều cao đóng bắp (cm) Độ đồng đều (điểm) Độ che kín bắp (điểm) 50% cây phun dâu Thu hoạch (TGST) Sugar 77 54 85 203,1 52,9 1 1 Starbrix 07 60 85 196,8 56,3 1 1 Goldensweeter 93 50 81 190,2 46,7 1 1 Hoa Trân 1357 (đ/c) 51 81 201,5 65,2 1 1 Bảng 5. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống ngô ngọt Tên giống Số bắp/ cây chiều dài bắp (cm) Đường kính bắp (cm) Số hàng hạt/ bắp Số hạt/ hàng Tỉ lệ hạt/ bắp (%) P1000 hạt (g) Mầu sắc hạt Năng suất bắp tươi (tạ/ha) Sugar 77 1 15,3 4,7 12 - 18 27,2 65,3 154,8 Vàng 94,29 Starbrix 07 1 11,9 4,7 12 - 16 20,3 57,1 156,9 Vàng 73,10 Goldensweeter 93 1 16,8 4,5 12 - 16 29,5 79 168,9 Vàng 76,19 Hoa Trân 1357 (đ/c) 1 16,7 4,4 10 - 14 30,9 68,7 160,8 Vàng 85,71 LSD0.05=5.87 t/ha; CV = 4.0% Bảng 6. Chất lượng thử nếm của các giống ngô ngọt TT Tên giống Các chỉ tiêu đánh giá Độ ngọt Hương thơm Vị đậm 1 Sugar 77 2 2 2 2 Starbrix 07 2 2 3 3 Goldensweeter 93 1 2 2 4 Hoa Trân 1357 (đ/c) 2 2 2 Ghi chú:  ngt: iểm 1: Rất ngọt; điểm 2: Ngọt; điểm 3: TB; điểm 4: Nhạt; điểm 5: Rất nhạt. Hương thơm: Điểm 1: Rất thơm; điểm 2: Thơm; điểm 3: TB; điểm 4: Ít thơm; điểm 5: Không thơm. Vị đậm: Điểm 1: Rất đậm; điểm 2: Đậm; điểm 3: TB; điểm 4: Nhạt; điểm 5: Rất nhạt. . KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NGỌT MỚI TẠI VIỆT NAM Nguyễn Quốc Mạnh, An Thị Huệ, Nguyễn Thái Hà, Phạm Đồng Quảng, Nguyễn. “ghiên cứu đánh giá một số giống ngô ngọt mới tại Việt am” ti Trm Kho kim nghim ging cây trng và phân bón T Liêm. II. VT LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NGỌT MỚI TẠI VIỆT NAM pdf, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NGỌT MỚI TẠI VIỆT NAM pdf, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NGỌT MỚI TẠI VIỆT NAM pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay