Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010

101 233 1
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2012, 16:21

Luận văn : Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010 . trạng thu hút và sử dụng ODA trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam Chương 2: Giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp. vốn giải ngân. 1.2. Thực trạng thu hút và sử dụng ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam1 .2.1. Thu hút ODA cho NN&PTNT ở Việt Nam Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010, Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010, Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010, Cơ cấu sử dụng ODA theo vùng, Thu hút ODA cho NNPTNT theo lĩnh vực, Thu hút ODA cho NNPTNT theo vùng, lãnh thổ, Thu hút ODA cho NNPTNT theo nhà tài trợ, Sử dụng ODA cho NNPTNT theo lĩnh vực, Sử dụng ODA cho NNPTNT theo vùng, Giải ngân ODA cho NNPTNT theo các nhà tài trợ, Tốc độ giải ngân chậm, Chính sách, thể chế và tổ chức bộ máy quản lý, Khó khăn trong cơng tác di dân, giải phóng mặt bằng, Hạn chế trong công tác đấu thầu, Hạn chế về trình độ cán bộ quản lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay