The Influencing Machine: An Introduction potx

10 314 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 16:20

. is that the more people participate in the media, the more they hate the media. The greater the participation, the greater the paranoia that the media. before: the incivility, the inanities, the obsessions, and the broken business models. In fact, it’s been far worse and the Republic survives. The irony
- Xem thêm -

Xem thêm: The Influencing Machine: An Introduction potx, The Influencing Machine: An Introduction potx, The Influencing Machine: An Introduction potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay