Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức Co2 - Axit citric và gắn phức xúc tác trên nền polime hữu cơ để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu của nước thải dệt nhuộm bằng H2O2

57 486 2
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 16:16

Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức Co2 - Axit citric và gắn phức xúc tác trên nền polime hữu cơ để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu của nước thải dệt nhuộm bằng H2O2 . tài: Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức Co2+ - Axit citric và gắn phức xúc tác trên nền polime hữu cơ để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu của. CỨU HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA PHỨC Co2+ - AXIT CITRIC VÀ GẮN PHỨC TRÊN NỀN POLIME HỮU CƠ ĐỂ XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG OXY HÓA CHẤT MÀU CỦA NƢỚC THẢI DỆT NHUỘM
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức Co2 - Axit citric và gắn phức xúc tác trên nền polime hữu cơ để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu của nước thải dệt nhuộm bằng H2O2, Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức Co2 - Axit citric và gắn phức xúc tác trên nền polime hữu cơ để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu của nước thải dệt nhuộm bằng H2O2, Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức Co2 - Axit citric và gắn phức xúc tác trên nền polime hữu cơ để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu của nước thải dệt nhuộm bằng H2O2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn