ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐNCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

39 419 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 15:33

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN Đ tàiề : ĐÁNH GIÁ M C Đ ĐÁP Ứ ỘNG QUY Đ NH V AN TOÀ N V N Ứ Ị Ề Ố(CAR) C A CÁC NHTM T I VI T Ủ Ạ ỆNAMGVHD: Th.S Nguyễn Thị Hai HằngNhóm 4 MSSVNguy n Th Kim Ng c ễ ị ọ K094040574Đ ng Th Thiên Thanh ặ ị K094040598Hoàng Th B o Vy ị ả K094040641CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH VỀ CHỈ SỐ AN TOÀN VỐN (CAR) TRONG BASELQuy định trong Basel I:Tỷ lệ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio – CAR): Vốn tự cóCAR = Tài sản có hiệu chỉnh rủi ro Basel I quy đ nh t l an toàn v n (CAR) nên ị ỷ ệ ốđ c thi t l p m c an toàn là 8% (trong đó ượ ế ậ ở ứv n c p 1 chi m t i thi u 4%).ố ấ ế ố ểTheo đó, ngân hàng có m c v n t t nh t là ngân ứ ố ố ấhàng có CAR > 10%, có m c v n thích h p khi ứ ố ợCAR > 8%, thi u v n khi CAR < 8%, thi u v n rõ ế ố ế ốr t khi CAR < 6% và thi u v n tr m tr ng khi ệ ế ố ầ ọCAR < 2%.V n c p 2 (Supplementary capital) bao g m: D ố ấ ồ ựtr không đ c công b , d tr tài s n đánh giá ữ ượ ố ự ữ ảl i, d phòng chung/D phòng t n th t cho vay ạ ự ự ổ ấchung, các công c v n lai (n /v n ch s h u), ụ ố ợ ố ủ ở ữn th c p.ợ ứ ấV n c p 1 (Core capital) bao g m: V n c ph n ố ấ ồ ố ổ ầ(v n ch s h u) và d tr đ c công b (l i ố ủ ở ữ ự ữ ượ ố ợnhu n gi l i).ậ ữ ạV n t có: V n c p 1 + V n c p 2ố ự ố ấ ố ấTùy theo m i lo i tài s n s đ c g n cho m t ỗ ạ ả ẽ ượ ắ ộtr ng s r i ro. Theo Basel I tr ng s r i ro c a ọ ố ủ ọ ố ủ ủtài s n đ c chia thành 4 m c là 0%, 20%, 50% ả ượ ứvà 100% theo m c đ r i ro c a t ng lo i tài ứ ộ ủ ủ ừ ạs n.ảTài s n có đi u ch nh r i ro (RWA):ả ề ỉ ủ (RWA) = T ng (Tài s n có n i b ng x H s r i ổ ả ộ ả ệ ố ủro) + T ng (Tài s n có ngo i b ng x H s chuy n ổ ả ạ ả ệ ố ểđ i x H s r i ro)ổ ệ ố ủSau khi r i ro tín d ng đ c thi t l p vào năm ủ ụ ượ ế ậ1988, đ n năm 1996, Basel I đã đ c s a đ i v i ế ượ ử ổ ớm c đích tính đ n c phí v n đ i v i r i ro th ụ ế ả ố ố ớ ủ ịtr ng.ườTheo đó, r i ro th tr ng bao g m c r i ro th ủ ị ườ ồ ả ủ ịtr ng chung và r i ro th tr ng c th . R i ro ườ ủ ị ườ ụ ể ủth tr ng chung đ c p đ n nh ng thay đ i v ị ườ ề ậ ế ữ ổ ềgiá tr th tr ng do có s bi n đ ng l n trên th ị ị ườ ự ế ộ ớ ịtr ng. R i ro th tr ng c th là nh ng thay ườ ủ ị ườ ụ ể ữđ i v giá tr c a m t lo i tài s n nh t đ nh.ổ ề ị ủ ộ ạ ả ấ ịHi p c Basel I v i b n s a đ i năm 1996 ệ ướ ớ ả ử ổv n có khá nhi u đi m h n ch :ẫ ề ể ạ ế- Không đ c p đ n m t lo i r i ro đang ngày ề ậ ế ộ ạ ủcàng tr nên ph c t p v i m c đ ngày càng ở ứ ạ ớ ứ ộtăng lên, đó là r i ro tác nghi p (r i ro v n ủ ệ ủ ậhành).- Không phân bi t rõ ràng các m c đ r i ro.ệ ứ ộ ủ- Không có ph ng th c đo l ng c th r i ro th ươ ứ ườ ụ ể ủ ịtr ng.ườ- Không đ a vào vi c đánh giá đa d ng ư ệ ạhóa.Quy định trong Basel II- Bổ sung phương pháp đo lường rủi ro thị trường.Trên cơ sở kế thừa Basel I, trụ cột thứ nhất của Basel II cũng yêu cầu CAR >= 8%.Ngoài ra, Basel II có những điểm mới so với Basel I:- Thêm vào vốn cấp 3 là các khoản vay ngắn hạn.- Bên cạnh rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường, Basel II bổ sung thêm rủi ro hoạt động (rủi ro vận hành) với các phương pháp đo lường.- Hệ số rủi ro của tài sản có 5 mức là 0%, 20%, 50%, 100%, 150%, không còn đặc quyền nào với các nước OECD và phụ thuộc vào hệ số tín nhiệm của đối tượng. - Các quy đ nh v v n yêu c u trung bình đ c quy ị ề ố ầ ượđ nh trong Basel II b đánh giá là khá th p trong ị ị ấkhi nh ng ràng bu c đ có c s v n ch t l ng cao ữ ộ ể ơ ở ố ấ ượl i ch a đ c quy đ nh ch t ch .ạ ư ượ ị ặ ẽTuy nhiên, Basel II cũng không tránh kh i ỏnh ng thi u sót:ữ ế- Thêm vào v n c p 3 H l y: nguyên nhân d n →ố ấ ệ ụ ẫđ n cu c kho ng tài chính 2008-2010.ế ộ ả- Đánh giá m c đ r i ro d a trên đánh giá m c đ ứ ộ ủ ự ứ ộtín nhi m, tuy nhiê n, các c quan x p h ng tín ệ ơ ế ạnhi m ch a th c s làm vi c công tâm, ch y theo ệ ư ự ự ệ ạl i nhu n T o đi u ki n cho các t ch c đ c →ợ ậ ạ ề ệ ổ ứ ượđánh giá tín nhi m t t tăng c ng th c hi n các ệ ố ườ ự ệkho n đ u t m o hi m R i ro tăng lên.→ả ầ ư ạ ể ủ- Các ph ng pháp đánh giá r i ro ch a tính đ n ươ ủ ư ếchu k kinh doanh.ỳQuy định trong Basel III- Nâng t l v n c p 1 t i thi u t 4% lên 6%.ỷ ệ ố ấ ố ể ừ- Nâng t l v n ch s h u t i thi u (c ph n ỷ ệ ố ủ ở ữ ố ể ổ ầph thông) t 2% lên 4,5%.ổ ừ- Rà soát l i các tiêu chu n (đ nh nghĩa) v n c p ạ ẩ ị ố ấ1, v n c p 2 và lo i b v n c p 3 ra kh i đ nh ố ấ ạ ỏ ố ấ ỏ ịnghĩa v n.ố- B sung ph n v n đ m d phòng tài chính đ m ổ ầ ố ệ ự ảb o b ng v n ch s h u 2,5%.ả ằ ố ủ ở ữ- Tùy theo b i c nh c a m i qu c gia, m t t l ố ả ủ ỗ ố ộ ỷ ệv n đ m phòng ng a s suy gi m theo chu k ố ệ ừ ự ả ỳkinh t có th đ c thi t l p v i t l t 0 - 2,5% ế ể ượ ế ậ ớ ỷ ệ ừvà ph i đ c đ m b o b ng v n ch s h u ph ả ượ ả ả ằ ố ủ ở ữ ổthông (common equity).[...]... trong quy định về hệ số rủi ro của các tài sản có trong công thức tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tại Ðiều 5 Thứ năm, Thông tư chưa theo sát được các hướng dẫn về an toàn hoạt động ngân hàng của Ủy ban Basel, đặc biệt là Basel III CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ  ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU (CAR) CỦA CÁC  NHTM  VIỆT NAM Thực trạng mức độ đáp ứng quy định về CAR của các NHTM Việt Nam. .. Thông tư số 13/2010/TT­NHNN và các thông  tư  sửa  đổi  bổ  sung  quy định về các tỷ  lệ  đảm  bảo  an toàn trong  hoạt  động  của  các tổ chức tín dụng Điểm mấu chốt gồm: Tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) lên 9%; Hạn chế việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến kinh doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản của các ngân hàng thương mại; Tăng cường quy định về đảm bảo khả năng thanh khoản của các TCTD... kiện của quốc gia: mức từ 0% - 2,5% CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH VỀ CHỈ SỐ AN TOÀN VỐN TẠI VIỆT NAM MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG SO VỚI QUY ĐỊNH TRONG BASEL THEO TỪNG THỜI KỲ QUY ĐỊNH NĂM 1990 → Do quy định về sở hữu không rõ ràng nên một số ngân hàng bị biến thành đơn vị trực thuộc hay “sân sau” của các doanh nghiệp → Một số ngân hàng mất khả năng chỉ trả nên Chính phủ phải giao các NHTM nhà nước ứng ra xử lý GIAI ĐOẠN... Những điểm tích cực trong Thông tư 13 và  các thông tư sửa đổi liên quan: Thứ nhất, quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng thông tư Thứ hai, quy định về tỷ lệ tối đa nguồn vốn huy động được cấp tín dụng Thứ ba, Thông tư 13 đã giới hạn khá chặt chẽ việc tham gia vào các hoạt động kinh doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản của các NHTM Thứ tư, về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Thứ năm, đưa ra một số quy định được nhận định là mới... cơ sở đối chiếu với chuẩn mực Việt Nam Xét  trên  góc  độ quản  lý  của  Ngân hàng Nhà  nước  Việt Nam,   tình  hình  thực  hiện  CAR  của  các ngân hàng Việt Nam có thể chia thành  ba giai  đoạn  như  sau: Giai đoạn một: Áp dụng Quy t định 297/1999/QÐ-NHNN năm 1999 quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của NHTM Bảng 3.1.Vốn tự có và hệ số CAR của các NHTMNN thời điểm 31/12/2005... nguyên tắc không áp dụng Theo chuẩn mực Việt Nam: Hầu hết các Ngân hàng thương mại cổ phần đều đã đạt được hệ số an toàn vốn (CAR) trên 8% Theo Basel: rất ít Ngân hàng thương mại Việt Nam đạt được tỷ lệ an toàn vốn ở mức trên 8% → VÌ: Theo Basel mẫu số phải cộng thêm cả vốn dành cho rủi ro thị trường GIAI ĐOẠN 1997 – 2005 “Tổ chức tín dụng (trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài) phải duy trì tỷ lệ tối... với tài sản “Có”, kể cả các cam kết ngoại bảng, được điều chỉnh theo mức độ rủi ro” → Trong hơn 5 năm tồn tại của Quy định 1999, không một ngân hàng nào của Việt Nam đáp ứng ược yêu cầu đủ vốn nêu trên Đối với Quy t định số 493/2005/QĐ-NHNN: Dư nợ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại phải được phân loại, trích dự phòng rủi ro và có biện pháp đặc biệt đối với các khoản nợ xấu Các khoản nợ được phân... bảo an toàn vốn tối thiểu 9% theo tinh thần của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN Bảng 3.4 Tỷ lệ an toàn vốn của toàn ngành Ngân hàng 2010 – 2011 (ĐVT: %) Năm 2010 Tỷ lệ an toàn vốn 11,02% Năm 2011 11,92% Bảng 3.5 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của một số NHTM năm 2010 (ĐVT: %) CAR VCB CTG ARG BIDV TCB STB ACB EAB 2010 9.00 8.02 6.09 9.32 13.11 10.32 10.40 10.84 Thực trạng mức độ đáp ứng quy định về CAR của các. .. bộ của mỗi ngân hàng và chủ yếu dựa vào khả năng thu nợ của mỗi khoản vay → là cách thu nợ mà Basel đưa ra → Phương pháp trích lập nêu tại Quy t định 493 đã tiến khá sát với thông lệ quốc tế Có trích lập dự phòng chung và dự phòng riêng Quy t định 493 o đảm và loại trừ khi tính toán số tiền phải trích lập thương mại được trích l Cho phép các Ngân hàng Quy t định 457/2005/QĐ-NHNN: Quy t định 457/2005/QĐ-NHNN... công nghệ… để nâng cao uy tín và thương hiệu ngân hàng Ðặc biệt, các NHTM lớn thuộc nhóm phải áp dụng Basel II và III cần lựa chọn các cổ đông chiến lược là các NHTM đã áp dụng các kỹ thuật của Basel II - Cần chuẩn bị tiềm lực tài chính để sẵn sàng áp dụng các quy định về an toàn vốn mới theo quy chuẩn Basel III - Bên cạnh phát hành cổ phiếu, kế hoạch tăng vốn cũng nên quan tâm đến vấn đề phát hành trái
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐNCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐNCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐNCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay