Báo cáo " Những quy định mới của luật hôn nhân gia đình năm 2000 về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài" ppt

5 745 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 12:20

Thông tin Tạp chí luật học - 43 ThS. Nguyễn Hồng Bắc * uật hôn nhân gia đình (HN&GĐ) đ đợc Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam khóa X kì họp thứ 7 thông qua ngày 9/6/2000, hiệu lực kể từ ngày 1/1/2001. Luật này thay thế Luật HN&GĐ năm 1986 và Pháp lệnh HN&GĐ giữa công dân Việt Nam ngời nớc ngoài ngày 2/12/1993 (gọi tắt là Pháp lệnh năm1993). Luật HN&GĐ năm 2000 đ dành chơng XI quy định về quan hệ HN&GĐ yếu tố nớc ngoài. Những quy định của chơng XI là bớc đột phá trong lĩnh vực lập pháp của nớc ta ở lĩnh vực này. Các điều khoản của chơng XI đợc soạn thảo trên sở kế thừa một số quy định bản của Pháp lệnh năm 1993 đồng thời bổ sung một số quy định mới cho phù hợp với tình hình thực tế của nớc ta trong giai đoạn hội nhập phát triển. 1. Vấn đề yếu tố nớc ngoài trong quan hệ HN&GĐ Trớc khi ban hành Luật HN&GĐ năm 2000, cha văn bản pháp luật nào về HN&GĐ quy định khái niệm quan hệ HN&GĐ yếu tố nớc ngoài, từ đó dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau. ngời cho rằng trong quan hệ đó chỉ cần yếu tố chủ thể là đủ nhng một số khác lại xác định 3 yếu tố nớc ngoài tơng tự nh quy định tại Điều 826 Bộ luật dân sự Việt Nam năm 1995. Luật HN&GĐ năm 2000 lần đầu tiên đa ra khái niệm quan hệ HN&GĐ yếu tố nớc ngoài. Khái niệm này không trực tiếp quy định tại chơng XI mà đợc quy định tại khoản 14 Điều 8 Luật HN&GĐ năm 2000, trong đó nêu rõ quan hệ HN&GĐ yếu tố nớc ngoài là quan hệ HN&GĐ: a. Giữa công dân Việt Nam ngời nớc ngoài; b.Giữa ngời nớc ngoài với nhau thờng trú tại Việt Nam; c. Giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nớc ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nớc ngoài. Ngoài ra, Luật HN&GĐ năm 2000 còn quy định: "Các quy định của chơng này cũng đợc áp dụng đối với quan hệ HN&GĐ giữa công dân Việt Nam với nhau mà một L * Giảng viên Khoa luật quốc tế Trờng đại học luật Hà Nội Thông tin 44 - Tạp chí luật học bên hoặc cả hai bên định c ở nớc ngoài" (khoản 4 Điều 100). Nh vậy, quan hệ HN&GĐ yếu tố nớc ngoài trong Luật HN&GĐ năm 2000 không chỉ bao gồm yếu tố chủ thể mà cả yếu tố sự kiện pháp lí tài sản. Đặc biệt yếu tố chủ thể ở đây đ đợc mở rộng, không chỉ quan hệ HN&GĐ giữa công dân Việt Nam với ngời nớc ngoài mà còn bổ sung thêm những chủ thể mới (giữa ngời nớc ngoài với nhau thờng trú tại Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau ở nớc ngoài ). 2. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc về HN&GĐ yếu tố nớc ngoài Về nguyên tắc chung, Luật HN&GĐ năm 2000 quy định thẩm quyền giải quyết các quan hệ HN&GĐ yếu tố nớc ngoài thuộc quan cấp tỉnh. Nghĩa là, các việc về hành chính giao cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng còn những việc về tố tụng giao cho tòa án cấp tỉnh. Cụ thể: - Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng thực hiện việc đăng kí kết hôn, nuôi con nuôi giám hộ yếu tố nớc ngoài theo quy định của Luật này các quy định khác của pháp luật Việt Nam (khoản 1 Điều 102 Luật HN&GĐ năm 2000). Pháp luật quy định giải quyết những việc hành chính đối với quan hệ trên cho uỷ ban nhân dân tỉnh cũng xuất phát từ những lí do: Đây là những quan hệ tơng đối phức tạp, đòi hỏi phải đợc giải quyết ở những quan có thẩm quyền cao, với những ngời trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt. Song cũng những khó khăn, đó là về điều kiện đờng xá xa xôi, phơng tiện đi lại khó khăn, thủ tục rờm rà gây không ít phức tạp cho đơng sự. Để khắc phục những điểm đó, Luật HN&GĐ năm 2000 đ quy định mới, đó là: "Việc đăng kí kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ giữa công dân Việt Nam c trú ở khu vực biên giới với công dân của nớc láng giềng cùng c trú ở khu vực biên giới với Việt Nam do Chính phủ quy định" (khoản 1 Điều 102). Đây là quy định "mở" của Luật HN&GĐ năm 2000. Trong nghị định của Chính phủ cần quy định rõ thẩm quyền giải quyết những trờng hợp này, nên để cho các quan chức năng ở sở giải quyết quan hệ này trên thực tế của địa phơng nhng không đợc trái với các nguyên tắc bản của Luật HN&GĐ năm 2000. - Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng thực hiện việc huỷ kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc li hôn, các tranh chấp về quyền nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ con, về nhận cha mẹ, con, nuôi con nuôi giám hộ yếu tố nớc ngoài Quy định này vẫn giữ nguyên nh Pháp lệnh năm 1993 nhng điểm mới thể hiện sự vận dụng sáng tạo thực tiễn vào pháp luật Việt Nam, đó là giao thẩm quyền cho tòa án nhân dân huyện, quận, thị x, thành phố thuộc tỉnh nơi c trú của công dân Việt Nam huỷ việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc li hôn, các tranh chấp về quyền Thông tin Tạp chí luật học - 45 nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi giám hộ giữa công dân Việt Nam c trú ở khu vực biên giới với công dân của nớc láng giềng cùng c trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Luật này các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Quy định trên là hợp lí vì xuất phát từ thực tế, công dân Việt Nam sinh sống ở khu vực biên giới lấy vợ, lấy chồng là ngời Trung Quốc, Lào, Cămpuchia, giữa họ thờng mối quan hệ gần gũi với nhau về điều kiện sinh sống; họ quan niệm lấy nhau chỉ cần họ hàng chứng kiến; đa số các trờng hợp ngời dân giáp biên giới sống chung với nhau, sinh con đẻ cái, khi không hợp nhau thì tự giải quyết mà không hề sự can thiệp của quan thẩm quyền của Việt Nam. Vì vậy, Luật HN&GĐ năm 2000 đ quy định cho tòa án cấp huyện, quận, thị x, thành phố trực thuộc tỉnh thẩm quyền giải quyết nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thực hiện tốt các quyền tố tụng dân sự, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của họ, ổn định quan hệ x hội cũng nh để cho các quy định của luật đi vào cuộc sống dễ dàng hơn ở các vùng giáp biên giới. 3. Vấn đề li hôn yếu tố nớc ngoài Li hôn yếu tố nớc ngoài đợc quy định tại khoản 1 Điều 104 Luật HN&GĐ năm 2000: "Việc li hôn giữa công dân Việt Nam ngời nớc ngoài, giữa ngời nớc ngoài với nhau thờng trú tại Việt Nam đợc giải quyết theo quy định của Luật này". Nh vậy, theo điều luật trên, để giải quyết việc li hôn giữa công dân Việt Nam với ngời nớc ngoài thì cả hai bên phải thờng trú tại Việt Nam hoặc công dân Việt Nam phải thờng trú tại Việt Nam thì áp dụng các quy định của Luật HN&GĐ Việt Nam. Còn "trong trờng hợp công dân Việt Nam không thờng trú tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu li hôn thì việc li hôn đợc giải quyết theo pháp luật của nớc nơi thờng trú chung của vợ chồng, nếu họ không nơi thờng trú chung thì theo pháp luật Việt Nam" (khoản 2 Điều 104). Đây là quy định mới của Luật HN&GĐ năm 2000 so với Pháp lệnh năm 1993. Luật HN&GĐ năm 2000 khẳng định pháp luật Việt Nam phải đợc áp dụng chiếm vị trí u tiên khi giải quyết việc li hôn giữa công dân Việt Nam ngời nớc ngoài thờng trú tại Việt Nam. Trong khi đó, theo Pháp lệnh năm 1993 thì tiêu chí đầu tiên để tòa án vận dụng pháp luật giải quyết quan hệ li hôn giữa công dân Việt Nam với ngời nớc ngoài là pháp luật của nớc nơi thờng trú chung của vợ chồng, còn pháp luật Việt Nam cũng thể đợc áp dụng để giải quyết quan hệ li hôn nhng không phải là tiêu chí đầu tiên. Theo Điều 12 Pháp lệnh năm 1993 thì việc li hôn giữa công dân Việt Nam ngời nớc ngoài những vấn đề phát sinh từ việc li hôn sẽ đợc giải quyết theo pháp luật của nớc mà vợ chồng nơi thờng trú chung, nếu không nơi thờng trú chung sẽ giải Thông tin 46 - Tạp chí luật học quyết theo pháp luật của nớc mà họ nơi thờng trú chung cuối cùng, nếu không nơi thờng trú chung cuối cùng thì áp dụng pháp luật Việt Nam. 4. Vấn đề nuôi con nuôi yếu tố nớc ngoài Vấn đề này đợc quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật HN&GĐ năm 2000. Qua nghiên cứu Điều này, chúng tôi thấy một số điểm mới so với Pháp lệnh năm 1993 nh sau: Thứ nhất, chủ thể trong quan hệ nuôi con nuôi đ đợc mở rộng hơn. Theo khoản 14 Điều 8 Luật HN&GĐ thì quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nớc ngoài bao gồm những quan hệ sau: - Quan hệ nuôi con nuôi giữa ngời nớc ngoài trẻ em Việt Nam c trú trên lnh thổ Việt Nam; - Quan hệ nuôi con nuôi giữa ngời nớc ngoài trẻ em Việt Nam c trú ở nớc ngoài; - Quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam trẻ em nớc ngoài ở nớc ngoài; - Quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam trẻ em nớc ngoài c trú trên lnh thổ Việt Nam; - Quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định c ở nớc ngoài; - Quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân nớc ngoài với nhau phát sinh ở Việt Nam. Nh vậy, quan hệ nuôi con nuôi đ đợc mở rộng, không chỉ là quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với ngời nớc ngoài mà yếu tố nớc ngoài trong quan hệ nuôi con nuôi còn bao gồm quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau ở nớc ngoài quan hệ nuôi con nuôi giữa ngời nớc ngoài với nhau ở Việt Nam. Thứ hai, vấn đề áp dụng pháp luật để giải quyết quan hệ nuôi con nuôi. Luật HN&GĐ năm 2000 xác định việc áp dụng pháp luật dựa trên 2 sở: - Nuôi con nuôi yếu tố nớc ngoài đợc thực hiện tại Việt Nam thì quyền nghĩa vụ của ngời nuôi con nuôi, việc chấm dứt việc nuôi con nuôi đợc xác định theo pháp luật Việt Nam; - Việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam ngời nớc ngoài đợc thực hiện ở nớc ngoài thì quyền nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi đợc xác định theo pháp luật của nớc nơi thờng trú của con nuôi (kể cả trong trờng hợp cha mẹ nuôi cùng quốc tịch hoặc khác quốc tịch). Nh vậy, Luật HN&GĐ năm 2000 đ lấy tiêu chí luật nơi thờng trú của con nuôi để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam ngời nớc ngoài đợc thực hiện ở nớc ngoài. Đây là điểm quy định hoàn toàn khác với Pháp lệnh năm 1993, theo Pháp lệnh, quyền nghĩa vụ của ngời nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam ngời nớc ngoài (bất kể tiến hành ở Việt Nam hay ở nớc ngoài) đều đợc xác định theo pháp luật của nớc mà ngời nuôi là công dân, chỉ Thông tin Tạp chí luật học - 47 khi cha mẹ nuôi quốc tịch khác nhau thì áp dụng pháp luật của nớc nơi thờng trú của ngời con nuôi (khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh năm 1993). Ngoài những điểm mới nh phân tích ở trên thì chế định giám hộ trong quan hệ HN&GĐ yếu tố nớc ngoài đợc quy định tại Điều 106 Luật HN&GĐ năm 2000 cũng những điểm mới phù hợp với thực tế hiện nay phù hợp với các quy định trong Bộ luật dân sự năm 1995. Luật HN&GĐ năm 2000 đ kế thừa chọn lọc phát triển Luật HN&GĐ năm 1986. Quan hệ HN&GĐ yếu tố nớc ngoài đợc quy định tại chơng XI, với tổng số 7 điều từ Điều 100 đến Điều 106, đ nhiều nội dung mới so với Luật HN&GĐ năm 1986 Pháp lệnh năm 1993. Tuy nhiên, qua nghiên cứu chơng này, chúng tôi thấy: Thứ nhất, phạm vi áp dụng pháp luật Việt Nam, chủ thể tham gia quan hệ HN&GĐ đ đợc mở rộng nhng phạm vi điều chỉnh lại thu hẹp hơn so với Pháp lệnh năm 1993. Nếu nh Pháp lệnh năm 1993 điều chỉnh 6 loại quan hệ (kết hôn, li hôn, quan hệ pháp lí giữa vợ chồng, quan hệ pháp lí giữa cha mẹ con, nuôi con nuôi, giám hộ) thì Luật HN&GĐ năm 2000 chỉ điều chỉnh 4 loại quan hệ (kết hôn, li hôn, nuôi con nuôi giám hộ), còn các quan hệ pháp lí giữa vợ chồng (quan hệ tài sản nhân thân), quan hệ pháp lí giữa cha mẹ con (quyền nghĩa vụ giữa cha mẹ con, vấn đề cấp dỡng giữa cha mẹ con, vấn đề truy nhận cha, mẹ, con) cha đợc quy định cho nên theo chúng tôi, Chính phủ cần sớm ban hành nghị định hớng dẫn, trong đó cần có những quy định để điều chỉnh quan hệ này. Thứ hai, Điều 102 quy định việc đăng kí kết hôn giữa công dân Việt Nam c trú ở khu vực biên giới với công dân của nớc láng giềng cùng c trú ở khu vực biên giới với Việt Nam do Chính phủ quy định. Do đó, khi quy định về vấn đề này nên lu ý một số điểm nh sau: - Cần phải tính đến bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc để xây dựng các quy định thích hợp; - Các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ phải rõ ràng, dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam cũng nh công dân nớc láng giềng; - Nên quy định riêng về mức phí lệ phí sao cho phù hợp với mặt bằng thu nhập và mức sống của ngời dân vùng biên giới. Hiện nay còn nhiều ý kiến cho rằng: - Nên quy định thẩm quyền giải quyết các việc đăng kí kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ giữa công dân Việt Nam c trú ở khu vực biên giới với công dân của nớc láng giềng cùng c trú ở khu vực biên giới với Việt Nam thì do uỷ ban nhân dân x giải quyết thì phù hợp hơn; - Nên quy định trình tự, thủ tục, mức lệ phí bản nh quy định áp dụng cho công dân Việt Nam vì đồng bào vùng biên giới còn khó khăn, thu nhập còn thấp./. . tắt là Pháp lệnh năm1 993). Luật HN&GĐ năm 2000 đ dành chơng XI quy định về quan hệ HN&GĐ có yếu tố nớc ngoài. Những quy định của chơng XI là. nuôi và giám hộ có yếu tố nớc ngoài theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam (khoản 1 Điều 102 Luật HN&GĐ năm 2000) .
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Những quy định mới của luật hôn nhân gia đình năm 2000 về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài" ppt, Báo cáo " Những quy định mới của luật hôn nhân gia đình năm 2000 về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài" ppt, Báo cáo " Những quy định mới của luật hôn nhân gia đình năm 2000 về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài" ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay