PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG

23 4,812 36
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 11:11

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG1.TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG1.1. Khái niệm chính sách công.• Chính sách: Là những hành vi ứng xử của chủ thể với các hiện tượng tồn tạitrong quá trình vận động phát triển nhằm đạt mục tiêu nhất định. • Chính sách công:-Do NN đưa ra nhằm xác định rõ cái gì NN làm và tại sao NN làm cũng như cáigiá phải trả cho việc làm đó. -Là sự phân bổ giá trị mang tính quyền lực của NN cho toàn XH và cái mà CPlàm( hay không làm) đều gắn được sự phân bổ đó.Khoa học chính sách chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu chính sách công.Mục đích nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.Để thực hiện các chức năng của mình, NN sử dụng tổng hợp hệ thống cáccông cụ quản lý, trong đó các kế hoạch, chính sách và pháp luật là những côngcụ quan trọng nhất.Các công cụ quản lý XH của NN- Pháp luật- Chính sách công- Bộ máy nhà nước,cán bộ - công chức- Tài sản công (ngân sách NN, đất đai và tài nguyên, công khố, kết cấu hạtầng, các doanh nghiệp nhà nước)-Hệ thống thông tin nhà nước…• Sự tồn tại của CS- CSC tồn tại khách quan để duy trì sự phát triển không ngừng nền KT - XH củamột quốc gia.- Ở các nước tư bản: Chính sách công thể hiện vai trò (mức độ) của NN trongviệc dùng các công cụ chính sách để can thiệp vào thị trường. - Các quốc gia đang chuyển đổi: Sự thay đổi không đoán trước của chính sáchcông.- Ở các nền kinh tế tập trung: Chính sách công để điều hành trực tiếp. - Việt Nam: Chính sách công (được thể hiện) trong Hiến pháp 1992, Luật NN,Luật HC.CSC (được thể hiện) trong Hiến pháp 1992, Luật NN, Luật HC.VD- Chính sách Dân tộc ( Hiến pháp 1992- Điều 5)Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là Nhà nước thống nhất củacác dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. NN thực hiện chính sáchbình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị,chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc1dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹpcủa mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bướcnâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.Chính sách đối ngoại(Điều 14)Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách hoàbình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới,không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau, trên cơ sở tôn trọng độclập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việcnội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi; …Chính sách phát triển KT - Điều 15Nhà nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở phát huy nội lực,chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước. Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với cáchình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân,sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nềntảng.- Có nhiều quan niệm về CSC:- Là một chuỗi các quyết định hoạt động của NN nhằm giải quyết một vấn đềchung đang đặt ra trong đời sống KT- XH theo mục tiêu xác định.- Paul Samuelson : “Chính sách còn là sự thỏa hiệp của Chính phủ đối với nềnkinh tế ngay cả khi không ban hành chính sách”.+Phải hiểu rằng: có những lúc NN không làm chính sách tức cũng là chínhsách.+ VD: Không can thiệp vào giá cả nhập xăng dầu, xe ô tô…FTức là thực hiện chính sách không can thiệp vào các lĩnh vực nào đótrong khoảng thời gian nhất định.- James E.Anderson: “Chính sách công là những hoạt động nên hay không nênlàm do Nhà nước quyết định lựa chọn- William Jenkin “Chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên quanlẫn nhau của một nhà chính trị hay một nhóm nhà chính trị gắn liền với việc lựachọn các mục tiêu và các giải pháp để đạt được các mục tiêu đó”.- B. Guy Peter: “Chính Sách công là toàn bộ các hoạt động của nhà nước cóảnh hưởng một cách trực tiếp hay gián tiếp đến cuộc sống của mọi người dân”.- Hoa Kỳ: Chính sách công là tất cả những công việc mà chính quyền thi hànhđến dân* Chính sách công: - Là những hành động của NN nhằm hướng tới những mục tiêu của đất nước.2- Chính cách công là một bộ phận của chiến lược, bao gồm những giải pháp vàcông cụ để thực hiện mục tiêu chiến lược.- Điều kiện tồn tại của 1 CS:- Là tổng hoà những hành động tích cực theo định hướng chính trị của NNnhằm tác động, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong từng giai đoạn phát triển. - Được thể hiện bằng cách thức ứng xử của chủ thể quản lý của NN. VD: Các CS- Chính sách của Liên hiệp quốc;- Chính sách của một Đảng;- Chính sách của Chính phủ;- Chính sách của một Bộ;- Chính sách của Chính quyền địa phương;- Chính sách của một Tổ chức, Đoàn thể, Hiệp hội…- Chính sách của một doanh nghiệp.- Các dấu hiệu của csc:- Các hoạt động đó cùng hướng vào việc giải quyết một vấn đề chính sách(không phải là tất cả các vấn đề một cách toàn diện).- Luôn có một hoặc nhiều mục tiêu xác định- Được các chủ thể theo đuổi thực hiện trong một thời gian tương đối dài vàkhông có hạn định cụ thể.- Phần lớn quy định có tính quy phạm (bắt buộc) nhưng cũng có thể mang tínhđịnh hướng cho hành vi.- Vấn đề CS là vấn đề chung của XH, vì lợi ích chung.- Do NN ban hành, NN là chủ thể thực hiện chính, đóng vai trò tổ chức thựchiện và vận động, huy động, khuyến khích các chủ thể khác trong XH cùng thựchiện.- Nhà nước có thể dùng quyền lực NN để cưỡng bức thực hiện chính sách công.- Hình thức chủ yếu của chính sách công là VBQPPLCó nhiều cách tiếp cận khái niệm CSC:- Tiếp cận theo thể chế NN- CSC là sản phẩm của các thể chế NN trong mối quan hệ hợp tác, kiểm tra,kiểm soát và khống chế, cân bằng nhau- CSC là toàn bộ các nội dung được NN quy định trong hệ thống VBPL từ HP,các đạo luật đến các VBPQ.• Thể chế NN khác nhau→hệ thống CS khác nhau giữa các nước.Thể chế NN: Các mối quan hệ mang tính hành vi; Các đảng phái chính trị.; Cáctổ chức XH; Các nhóm lợi ích.- Điều kiện KTXH: Thu nhập; Lạm phát, thất nghiệp; Y tế, văn hóa, giáo dục;Khác3→ CSC trên tất cả các lĩnh vực: Con người; Quốc phòng; An ninh; Y tế; Kinhtế; Giáo dục….Tiếp cận theo quan điểm QLHCNN-CSC là những hoạt động cụ thể của Chính phủ - Là quá trình đưa ra các CS tácnghiệp cụ thể trên các lĩnh vực.+Là báo cáo tường trình trước cơ quan NN và công dân ý tưởng của CP,cơ quan HP nhằm đạt những mục tiêu nhất định trong những điều kiện cụ thể+Quan điểm của CP và cơ quan HP về những việc sẽ làm hay không làmtrong những điều kiện cụ thể. +Là bản kế hoạch định hướng cho các nhà QL các cấp trong hệ thốngthực thi quyền HP đưa ra các QĐ cần thiết phù hợp với môi trường CT, KT, XHtại địa phương nhằm biến ý tưởng CS thành sản phẩm cụ thể.+ định của cơ quan NN nhằm xác lập và hỗ trợ cho các DN có cơ hộithành công và phát triển trong KTTT Tiếp cận theo quan điểm CS là một phạm trù:- VD: CS công nghiệp được coi là toàn bộ CS của CP thực hiện nhằm thay đổisự phân phối các nguồn lực cho sự phát triển công nghiệp mà trước đó chưa đềcập đến.- Khi nghiên cứu cần xem xét tổng thể hệ thống các VB liên quan bao gồm cácluật, VBPQ. ( Đồng nhất CSC với VBPL)ĐN: CSC là định hướng hành động mà nhà nước lựa chọn đối với các vấn đềnảy sinh trong đời sống XH nhằm đạt được mục tiêu định trướcNhững vấn đề phát sinh trong đời sống cộng đồng, xã hội→Mâu thuẩn + Nhucầu của xã hội → Vấn đề chính sách- Đặc điểm CSC+ Do cơ quan nhà nước ban hành.+ Có tính phổ biến, chung.+ Tác động lên cộng đồng, có mục tiêu, mang tính ổn định.+ NN sử dụng quyền lực NN để cưỡng chế thi hành*Cấu trúc của chính sách Mục tiêu+ Biện pháp-MụctiêucủaCS(Chủ đạo - Quyết định sự tồn tại của chính sách)+ Thể hiện những giá trị mà chủ thể ban hành chính sách hướng tới.+ Đó là các mục tiêu có tính định tính, + Mục tiêu là yếu tố quyết định. Là những giá trị tương lai mà NN theo đuổi phù hợp với thái độ ứng xửcủa NN.- Biện pháp của chính sách 4+ Là cách thức mà NN sử dụng cho phù hợp với mục tiêu của CS và thái độứng xử của NN.+ Thể hiện cách giải quyết vấn đề của chủ thể ban hành chính sách+ Là các giải pháp để thực hiện mục tiêu + Có tính chất như các cơ chế, quy phạm xử sự chung chứ không phải là cácquyết định cá biệt, ngẫu nhiên+ Có nhiều loại biện pháp: trực tiếp, gián tiếp, chính, phụ (bổ trợ), kinh tế,giáo dục, hành chính …- Quan hệ giữa mục tiêu và biện pháp+ Quan hệ tập hợp: 1 mục tiêu được thực hiện bằng nhiều biện pháp.+ Quan hệ tương thích: Mục tiêu mang tính chất gì→biện pháp có tínhchất đó.+ Quan hệ vận động: Mục tiêu không tăng giảm, biện pháp tăng giảmtheo giai đoạnMục tiêu chính sách phải cụ thể, rõ ràng và hướng tới mục tiêu chung Mục tiêu chính sách phải phản ánh mong muốn của NN về những giá trị KT,XH cần đạt được trong XH 1.2.Chủ thể, đối tượng của CSC1.2.1. Chủ thể của CSC: Cá nhân, tổ chức tham gia vào quá trình chính sách.- Những người tham gia XD chính sách:+ Các nhà phân tích CS.+ Nhóm ảnh hưởng đến quyết định CS.+ Các nhà có thẩm quyền quyết định CS.- Những người thực hiện chính sách:- Các tổ chức, nhóm XH, cá nhân tham gia vào quá trình biến các thiết kế CStrở thành hiện thực.- Những người thụ hưởng CS1.2.2. Đối tượng của CSC1.3.Vai trò cuả công cụ CS trong QLNN- Định hướng hành động cho các chủ thể.- Khuyến khích các hoạt động KTXH.- Phát huy những mặt tích cực, hạn chế những tiêu cực của KTTT- Phân phối nguồn lực cho quá trình phát triển.- Tạo lập môi trường thích hợp cho các hoạt động trong nền KTXH.- Dẫn dắt, hỗ trợ các bộ phận trong nền KT.- Phối hợp các hoạt động của các ngành, các cấp.* Hệ thống công cụ CS của NN- Luật pháp, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, giáo dục, thuyếtphục, thanh tra, kiểm tra, sức mạnh KT NN, cán bộ, tổ chức, tư tưởng, lýluận,….5- Pháp luật- Chính sách công- Bộ máy nhà nước,cán bộ - công chức- Tài sản công (ngân sách NN, đất đai và tài nguyên, công khố, kết cấu hạtầng, các doanh nghiệp nhà nước)- Hệ thống thông tin nhà nước- Văn hóa dân tộc* Các công cụ chính sách- Các loại công cụ trực tiếp như đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầngsản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, đầu tư, trợ giá, hỗ trợ di dân - Các loại công cụ gián tiếp thông qua hệ thống tài chính, thuế với các khoảnưu đãi về thuế, lãi suất tín dụng, lãi suất ngân hàng, ưu đãi tronng việc nhậpkhẩu trang thiết bị, giảm phí sử dụng các dịch vụ công cộng, ưu tiên nhậnđầu tư,đào tạo và sử dụng lao động… * Tính công cụ của chính sách- Chính sách thể hiện được ý chí của chủ thể trong các mối quan hệ đối nộihay đối ngoại.- Bằng chính sách, chủ thể sẽ điều khiển được các quá trình kinh tế, xã hộivận động theo ý muốn của mình.- Tạo dựng và củng cố mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng quản lý trongmột môi trường nhất định.- Giúp đo lường kết quả quản lý của chủ thể.KL: CS là một công cụ QL đắc lực của các chủ thể nói chung, NN nước nóiriêng.* Vai trò của chính sách1.3.1.Vai trò định hướng- Nhà nước làm nhiệm vụ định hướng phát triển cho XH, khuyến khích cáclực lượng, các thành phần KT cùng với NN sử dụngnguồn lực vào các hướngphát triển hợp lý., phân bổ các - Định hướng thông qua 2 thành phần cấu trúc của CS: + Mục tiêu CS.+ Các biện pháp CS.- Sự tham gia ủng hộ của công dân, tổ chức ngoài NN là rất quan trọng đốivới các CS loại nàyVD:- Chính sách dân số (ngày 10-10-2002 Ds Việt Nam: 80 triệu người, 2010:88-89 triệu người)- Chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.- Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. - Chính sách khuyến khích phát triển trang trại.6- Chính sách xã hội hoá giáo dục, y tế.1.3.2.Vai trò khuyến khíchNhà nước chủ động dùng nguồn lực của quốc gia để khuyến khích, tạo lực đẩycho việc phát triển theo hướng mà NN cho là đúng.1.3.3. Vai trò kiềm chế, hạn chế các mặt tiêu cực trong đời sống kinh tế – xãhội- Chính sách chống độc quyền trong kinh doanh- Chính sách bảo hộ hàng sản xuất trong nước- Chính sách chống gian lận thương mại- Chính sách hạn chế kinh doanh các ngành nghề “nhạy cảm” với tệ nạn xãhội1.3.4.Vai trò tạo lập các cân đối trong phát triển- Chính sách khuyến khích đầu tư ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ítngười.- Các chính sách nhằm cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu (cân bằng cáncân thanh toán).- Các chính sách điều chỉnh tốc độ tăng dân số để cân đối với tốc độ tăngtrưởng kinh tế.1.3.5.Vai trò kiểm soát và phân phối nguồn lực- Nguồn tài nguyên:– VD: chính sách của NN về kiểm soát khai thác nước ngầm.- Nguồn tài chính (ngân sách quốc gia)+ Chính sách phân cấp chi thu ngân sách NN.+ Chính sách xoá đói giảm nghèo – Chương trình 135 giai đoạn 2006 -2010 - Nguồn nhân lực:+ Chính sách hỗ trợ đặc biệt những học sinh có năng khiếu, hoàn cảnhsống khó khăn được theo học ở các bậc học cao. + Chính sách khuyến khích cán bộ khoa học – kỹ thuật đến công tác tạicác vùng sâu, vùng xa.1.3.6. Vai trò tạo lập môi trường thích hợp cho các hoạt động KT - XH- Các chính sách nhằm phát triển nền KT nhiều thành phần, các thành phầnKT cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.- Các chính sách nhằm cải thiện môi trường KT và pháp lý để thu hút mạnhvốn đầu tư nước ngoài. 1.3.7.Vai trò điều chỉnh - Nhà nước dùng quyền lực nhà nước để răn đe, ngăn chặn, cưỡng chế, phòngngừa các hiện tượng có thể ảnh hưởng xấu đến lợi ích công.- Duy trì trật tự an toàn XH, an ninh quốc gia. 7– VD: Chính sách phòng chống tệ nạn XH, nhất là nạn ma tuý và tainạn giao thông - Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dânVD: Chính sách nghĩa vụ quân sự, chính sách thuế, Chính sách bảoDuy trìsự công bằng về quyền lợi giữa các công dân và nhóm công dân, giữa cácthành phần KTVD: Chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hộ hàng sản xuất trongnước- Bảo vệ sự phát triển bền vững của cộng đồngVD: Chính sách về bảo vệ và cải thiện môi trường - Bảo hộ sở hữu trí tuệ1.3.8. Vai trò điều tiết- Còn gọi là chính sách phân phối lại (lấy của người giàu trao cho ngườinghèo) nhằm điều tiết sự mất cân bằng, phân hoá giàu nghèo, bất công của xãhội VD: + Chính sách thuế thu nhập + Chính sách trợ giá nông sản + Chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái, lãi suất ngân hàng+ Chính sách viện phí, Chính sách trợ giúp cho người nghèo đượckhám chữa bệnh 1.4. Chu trình chính sáchKhái niệm: Chu trình chính sách được hiểu là quá trình luân chuyển các bước từkhởi sự chính sách đến khi xác định được hiệu quả của chính sách trong đờisống xã hội.- Phát hiện mâu thuẩn- Xác định vấn đề chính sách - Hoạch định chính sách- Thực thi chính sách- Duy trì chính sách - Đánh giá chính sách - Phân tích chính sách.Nhận xét:• Gồm 7 bước, số bước chỉ là tương đối• Tính khép kín, lặp lại, khởi đầu từ Phát hiện mâu thuẫn và Xác định vấnđề chính sách.• Tính chất trình tự, theo một trật tự nhất định• Vai trò của phân tích chính sách (không phải là một bước), • Có thể làm gọn số bước còn 2, 3 bước. 8Một cách tổng quát, có 3 giai đoạn:1. Hoạch định chính sách2. Thực thi chính sách3. Đánh giá chính sách 1.4.1.Phát hiện mâu thuẫn.1.4.2.Xác định vấn đề chính sách• Tính bức xúc của vấn đề chính sách.• Tính thời cơ ban hành chính sách:- Thời điểm tại 1 không gian hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợiđể thực hiện CS.• Khả năng giải quyết vấn đề:- Năng lực, tiềm lực có thể huy động vv giải quyết vấn đề.• Khả năng tồn tại trong hệ thống công cụ.• Kết quả, hiệu quả của CS• 1.4.3.Vấn đề chính sách- Là những mâu thuẫn nảy sinh trong các lĩnh vực hoạt động cần đượcgiải quyết bằng chính sách để thoả mãn những nhu cầu nhất định của xã hội. - Những nhu cầu tương lai của đời sống XH cần đạt được bằng CSchính sách để thoả mãn những nhu cầu nhất định của xã hội. • Xác định lại vấn đề.• Xác định mục tiêu.• XD các phương án lựa chọn.• Lựa chọn phương án.• Thẩm định phương án.• Quyết nghị chính sách.• Ban hành và công bố chính sách.1.4.4. Các bước tổ chức thực thi chính sách• Xây dựng kế hoạch.• Triển khai thực hiện chính sách.• Phổ biến, tuyên truyền chính sách.• Phân công, phối hợp thực hiện chính sách• Duy trì chính sách • Điều chỉnh chính sách• Theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách• Đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm1.5. Phân loại chính sách1.5.1. Sự cần thiết phải phân loại chính sách 9• Các hoạt động KT, XH, môi trường đan xen vào nhau hết sức phức tạp,do vậy các CS tồn tại trong điều kiện trên có thể vừa thúc đẩy nhau, vừakìm hãm lẫn nhau. • Nếu không nắm chắc tính năng, tác dụng các loại chính sách CS điềuchỉnh bằng CS, nhưng lại có lĩnh vực bị CS điều chỉnh chồng chéo dẫnđến hạn chế tác dụng, kém hiệu quả. 1.5.2. Các tiêu chí phân loại CSC*Theo tiêu chí lĩnh vực hoạt động Bao gồm nhiều loại:– Chính sách kinh tế– Chính sách xã hội– Chính sách văn hoá– Chính sách giáo dục– Chính sách an ninh, quốc phòng – Chính sách đối ngoại– …*Theo chủ thể ban hành • Chính sách của Nhà nước (còn gọi là chính sách công), • Chính sách của các Doanh nghiệp, • Chính sách của các Tổ chức phi chính phủ khác.Theo cách phân loại trên thì CSC là nền tảng cho CS các doanh nghiệp, cáctổ chức phi chính phủ nên tính ổn định, tính bao hàm của CSC thường cao hơn.*Theo tiêu chí cấp độ chính quyền ban hành • Có nhiều ý kiến khác nhau:– CSC chỉ do chính quyền Trung ương ban hành.– CSC chủ yếu do chính quyền Trung ương ban hành, còn chínhquyền địa phương thì chủ yếu là thực thi CS. Nếu có hoạch định CSthì cũng chỉ đến chính quyền cấp tỉnh.– Tất cả các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đều cóthẩm quyền ban hành chính sách công. • Phụ thuộc vào mức độ phân quyền của từng quốc gia* Theo tính chất ứng phó của chủ thể- Chính sách chủ động- Chính sách thụ động*Theo tính chất tác động- Chính sách thúc đẩy – kìm hãm- Chính sách điều tiết – tạo lập môi trường.- Chính sách tiết kiệm – tiêu dùng* Theo phạm vi quan hệ- Chính sách đối nội.10[...]... thống nhất của mtiêu chính sách 18 2.7.2 .Phân tích tính hệ thống của biên fáp chính sách - Phân tích tính thống nhất về tính chất của các bpháp chính sách; - Phân tích về tính phù hợp của các bpháp với cơ chế vận hành; - Phân tích tính hiện thực của chính sách - Kết quả fân tích tính hệ thống của bpháp chính sách đi đến kết luận về tính khoa học, hợp lý của cơ cấu chính sách 2.7.3 Phân tích tính hệ thống... điểm phân tích để tự hoàn thiện và cùng nhau thực hiện tốt chu trình chính sách - Quan hệ truyền dẫn của chức năng thông tin làm cho phân tích chính sách có được chức năng của 1 công cụ dùng để tạo động lực cho các yếu tố cấu thành hoạt động của hoạch định chính sách và thực thi chính sách - Các yếu tố đó bao gồm chủ thể khách thể và môi trường chính sách -Phân tích chính sách giúp chủ thể đánh giá. .. công - Phân tích tính thống nhất trong quan hệ giữa các bộ phận của mtiêu chính sách - Phân tích tính thống nhất của mtiêu chính sách về tính chất ( mtiêu trực tiếp; gián tiếp; trước mắt, lâu dài; mtiêu chính sách với mtiêu các chương dự án…) - Phân tích tính thống nhất trong quan hệ giữa mtiêu chính sách với mtiêu định hướng - Phân tích tính thống nhất về mtiêu của chính sách trong hệ thống chính sách. .. hành chính, đơn vị sự nghiệp mục II.4 về CS đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế, áp dụng trong 3 năm 2000-2002 - Chính sách ngắn hạn Hiện nay nhiều quốc gia thực hiện phân loại chính sách theo mục tiêu tác động nên chỉ bao gồm ba loại cơ bản là: • Chính sách phát triển con người, • Chính sách đối nội • Chính sách đối ngoại 2 PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG 2.1 Khái niệm phân tích CSC • Phân. .. của phân tích, giá trị do nhà phân tích lựa chọn để đáp ứng • Lựa chọn nội dung phân tích • Lên kế hoạch phân tích • Thu thập và xử lý thông tin để phân tích • Thực hiện phân tích • Sử dụng kết quả phân tích 2.5.1 Xây dựng kế hoạch phân tích • Đây là bước khởi đầu cho cả quá trình phân tích giúp chúng ta chủ động tiếp cận với mục tiêu bằng các phương pháp thích hợp Là bước khởi đầu cho cả quá trình phân. .. kế hoạch phân tích từng hoạt động chính sách từ hoạch định đến đánh giá Kế hoạch tiến độ phân tích chính sách kế hoạch nguồn nhân lực cho phân tích chính sách, kế hoạch phối hợp phân tích giữa các cơ quan chức năng, giữa các bước tiến hành phân tích • Và mỗi một kế hoạch trên phải đảm bảo cả phương pháp dự phòng để chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra • Xây dựng kế hoạch tiến độ phân tích CS •... xét, đánh giá, so sánh các mục tiêu và giải pháp, công cụ CS (…) => nhằm lựa chọn phương án CS thích hợp - Đánh giá các ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của chính sách đến sự phát triển KT - XH - Đề ra khuyến nghị để điều chỉnh, hoàn thiện và đổi mới các CS * Quan điểm của phân tích chính sách (các nước Tư bản) Khi phân tích một CS nào đó các nhà phân tích thường đưa ra các câu hỏi: - Chính sách đó... thi chính sách • Quản lý, đánh giá kết quả phân tích CS: là hoạt động đánh giá về một CS về lý luận và thực tế, đồng thời đặt nền móng cho việc tiếp tục duy trì chính sách đang tồn tại hoặc hoạch định chính sách cho kỳ sau • Ngoài ra, nhà phân tích còn phải cung cấp đầy đủ những điều kiện vật chất, kỹ thuật để đảm bảo cho quá trình phân tích đạt yêu cầu đề ra 2.5.3.Kiểm tra, đôn đốc quá trình phân tích. .. cụ quản lý vĩ mô Để thực hiện được chính sách này trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam, Nhà nước đã áp dụng song song khá nhiều biện pháp để đạt mục tiêu của chính sách đề ra Nguyên tắc phân tích chính sách Phân tích chính sách là một hoạt động tổng hợp bao gồm cả việc tìm kiếm, chia tách, tổng hợp, lý giải kết quả của một chính sách Để nội dung phân tích chính sách diễn ra theo định hướng với đầy... quá trình hoạt động và của cả các chính sách vì mục tiêu là điều cốt lõi để tạo nên một chính sách tốt, và đẻ đảm bảo nguyên tắc này thì mục tiêu phân tích chính sách phải xuất phát từ mục tiêu của quản lý, trên cơ sở mục tiêu chung thì tiến hành xây dựng các mục tiêu phân tích chính sách - Việc tổ chức công tác phân tích phải đúng mục tiêu nghĩa là công tác phân tích phải hướng tới mục tiêu thể hiện . Xác định vấn đề chính sách - Hoạch định chính sách - Thực thi chính sách - Duy trì chính sách - Đánh giá chính sách - Phân tích chính sách. Nhận xét:•. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG1.TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG1.1. Khái niệm chính sách công. • Chính sách: Là những hành vi
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay