Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định.DOC

59 864 11
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 13:59

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH . 3 1.1. lược về quá trình hình thành và phát triển của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 3 1.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định . 3 1.1.2. Giới thiệu về nghiệp may 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. 3 1.1.3. Lịch sử phát triển của nghiệp May 2 4 1.2. Sản phẩm và thị trường . 5 1.3. cấu tổ chức 6 1.4. Nguồn nhân lực . 8 1.5. sở vật chất và trang thiết bị . 10 1.6. Công nghệ và quy trình sản xuất 12 1.7. Nguyên vật liệu 13 1.8. Các hoạt động quản trị của nghiệp . 15 1.8.1. Công tác nghiên cứu và phát triển. . 15 1.8.2.Công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực. . 15 1.8.3. Hoạt động marketing. 15 1.8.4 . Quản trị chất lượng sản phẩm 16 1.9. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong những năm gần đây. . 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH . 20 2.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của nghiệp May 2 Tæng c«ng ty cæ phÇn dÖt may Nam §Þnh . 20 2.1.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn cuả nghiệp May 2 21 2.1.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của nghiệp May 2 23 2.1.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của nghiệp May 2 . 24 2.1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của nghiệp May 2 29 2.2. Hiệu quả sử dụng lao động của nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. 30 2.3. Hiệu quả sử dụng chi phí của nghiệp May 2 Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam Định. 34 2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 37 2.4.1. Những kết quả đạt được 37 2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân. 40 2.4.2.1. Những tồn tại. . 40 2.4.2.2. Những nguyên nhân. . 41 CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH. 43 3.1. Phương hướng hoạt động của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong thời gian tới. 43 3.1.1. Phương hướng 43 3.1.2. Mục tiêu chiến lược . 43 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3683.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định . 47 3.2.1. Biện pháp thứ nhất : Giảm giảm các khoản phải thu khách hàng bằng cách sử dụng chiết khấu thanh toán . 47 3.2.2. Biện pháp thứ hai: Giảm lượng hàng hoá tồn kho để giảm trả lãi ngân hàng . 50 3.2.3. Biện pháp thứ ba: Giảm các khoản nợ ngắn hạn và lãi vay bằng cách huy động vốn của cán bộ công nhân viên trong nghiệp . 52 KẾT LUẬN . 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368LI NểI U Với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trớc một thử thách rất lớn phải vợt qua. Trớc bối cảnh đó để thể duy trì đợc sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao, các nhà quản lý cần trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá kết quảhiệu quả hoạt động kinh doanh, biết phân tích hệ thống các nhân tố tác động thuận lợi và không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố ảnh hởng xấu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Trong thời gian thực tập tại nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định bản thân em đã nghiên cứu tìm hiểu một số tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại nghiệp, qua đây cũng phần nào cho thấy bức tranh chung nhất, khái quát nhất về tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nói chung và nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định nói riêng trong một số năm gần đây. Chính vì vậy em xin đợc đi sâu vào nghiên cứu đề tài: Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca xớ nghip May 2 Tng Cụng ty c phn dt may Nam nh làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 chơng : CHNG I : TNG QUAN V X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NH CHNG II : THC TRNG HIU QU SN XUT KINH DOANH CA X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NH CHNG III : XUT BIN PHP NNG CAO HIU QU SN XUT KINH DOANH TI X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NHGVHD: ThS. Th ụng 1 Thông qua báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình em tập trung làm rõ bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng nh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp, đồng thời hy vọng với những phân tích và đánh giá của mình để đóng góp một tiếng nói chung, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Để hoàn thành đợc báo cáo này, em nhận đợc sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên trong nghiệp May 2 và sự nhận xét bổ sung nhiệt tình của các thầy, giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh Trờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân và đặc biệt sự tận tình hớng dẫn chỉ bảo của giáo ThS Đỗ Thị Đông giảng viên trong Khoa Quản trị kinh doanh.Do điều kiện, thời gian tìm hiểu tình hình thực tế và trình độ bản thân còn hạn chế nên báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo để bản báo cáo thực tập tốt nghiệp này đợc hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!GVHD: ThS. Th ụng 2CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH1.1. lược về quá trình hình thành và phát triển của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định1.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Tên tiếng Việt : Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên giao dịch Quốc Tế : NAMDINH TEXTILE GARMENT JOINT STOCK CORPORATION. Địa chỉ trụ sở chính : 43 Tô Hiệu TP.Nam Định Tỉnh Nam Định. Điện thoại : 0350 849586 0350 849749. Fax : 0350 849750. Email : Vinatexnamdinh@hn.vnn.vn. Website : www.vinatexnamdinh.com.vn. Tài khoản ngân hàng : Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định Số tài khoản :102010000363239 Hình thức pháp lý hiện nay : Cổ phần Nhà Nước Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng ( 136 tỷ đồng chẵn ) được chia thành 13.600.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.1.1.2. Giới thiệu về nghiệp may 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên tiếng Việt : nghiệp may 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên giao dịch : GARMENT FACTORY NO .2 NAMDINH TEXTILE COMPANY JOIN STOCK COPORATION.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 3 Tên giao dịch viết tắt : NATEXCO2. Giám đốc : Ông Lê Văn Bình. Địa chỉ : Số 91 Nguyễn Văn Trỗi TP.Nam Định. Loại hình : Công ty cổ phần. Vốn điều lệ ( năm 2008 ) : 2.400.000.000 đồng ( 2.400 triệu đồng ) Nhiệm vụ của doanh nghiệp : Sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu. Ngày truyền thống : 25/03. Phân phối kết quả lao động : Theo hình thức khoán sản phẩm,thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà Nước và không ngừng phát triển nghiệp may 2 nói riêng và Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định nói chung.1.1.3. Lịch sử phát triển của nghiệp May 2 Năm 1986 nghiệp được thành lập với tên gọi là “ nghiệp gia công dệt nhuộm “ được Nhà Nước và nhà máy liên hợp dệt Nam Định giao cho nhiệm vụ : gia công dệt vải, màn, khăn các loại cho các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn miền bắc. Tháng 8 năm 1990 do thay đổi chế nhà nước và nhu cầu mới của thị trường, nghiệp tên là : “ nghiệp may 2 “ là đơn vị thuộc Công ty Dệt Nam Định. Mới đầu nghiệp chỉ 100 thiết bị, tổ chức 4 chuyền may với 250 lao động. Sau 22 năm đầu tư và mở rộng thêm quy mô sản xuất đến năm 2008 nghiệp 12 chuyền sản xuất may, 1 xưởng giặt, 1 xưởng cắt, 1 cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Tổng số thiết bị hiện là 860 chiếc, tổng số lao động là 641 người.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 4 CỬA HÀNG GTSP XƯỞNG CẮT XƯỞNG MAY II Thực hện chủ trương của Đảng và Nhà Nước : các doanh nghiệp nhà nước chuyển dần hình thức kinh doanh đẻ đáp ứng với yêu cầu mới của thị trường. Năm 2005 Công ty dệt Nam Định chuyển thành “ Công ty TNHHNN một thành viên dệt Nam Định “ là một doanh nghiệp nhà nước. Tháng 01 năm 2008 Công ty TNHHNN một thành viên Dệt Nam Định chuyển sang hình thức sản xuất kinh doanh cổ phần hóa với tên gọi “ Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định “. nghiệp may 2một trong các đơn vị sản xuấtcó hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước cũng như các chế độ, chính sách đối với nười lao động; nghiệp đã từng bước tạo lập được uy tín và thương hiệu của mình, xây dựng được niềm tin đối với khách hàng.1.2. Sản phẩm và thị trường Sản phẩm sản xuất chủ yếu là : áo Jắc két, áo mi, quần âu, vaý các loại,…cho mọi lứa tuổi tùy vào nhu cầu của khách hàng ký hợp đồng.Bảng 1 : Danh mục các sản phẩm chínhTT Sản phẩm Đvt Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 20081 Áo jaket 2 lớp Tấn 44.500 46.000 47.000 48.5002 Áo jacket 3 lớp 1.000 m2 29.000 31.000 32.000 34.0003 Quần sooc 1.000 chiếc 30.000 32.000 33.000 35.0004 Quần âu 1.000 chiếc 41.000 43.500 45.000 47.000( Nguồn : Phòng cán bộ sản xuất ) Thị trường chủ yếu là xuất đi các nước : Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Mê Xi Cô, Hàn Quốc, Canada, Bỉ, Nhật Bản, Nga.Đây là thị trường tiềm năng rất lớn để nghiệp khai thác , nhưng đồng thời nghiệp cũng phải chịu sự cạnh tranh rất gay gắt của các đối thủ cạnh tranh khác đặc biệt là các công ty may mặc của trung quốc.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 5 CỬA HÀNG GTSP XƯỞNG CẮT XƯỞNG MAY II Để đứng vững trong thị trường cạnh tranh rất khốc liệt này, nghiệp đòi hỏi phải sản xuất được cac sản phẩm chất lượng cao, giao hàng đúng kỳ…Chính vì thế để đạt được những hợp đồng giá trị , nghiệp phải ngày càng hoàn thiện hơn về công tác quản trị chất lượng giữ vững niềm tin trong khách hàng.1.3. cấu tổ chức Bộ máy quản lý của nghiệp được tổ chức theo kiểu cấu trực tuyến chức năng được thể hiện theo đồ sau :Sơ đồ 1 : đồ bộ máy quản lý của nghiệp ( Nguồn : Phòng tổ chức hành chính )GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 6GIÁM ĐỐCPHÒNG CBSXPHÒNG TC - HCPHÒNGKẾ TOÁN CỬA HÀNG GTSPNGÀNH ĐIỆNTổ 1,2,3,4 Tổ 9,10,11,12 XƯỞNG CẮT XƯỞNG GIẶTXƯỞNG MAY III XƯỞNG MAY IIXƯỞNG MAY ITổ 5,6,7,8 - Giám đốc nghiệp : Là người điều hành chung của nghiệp, chịu trách nhiệm cao nhất trong công việc quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của nghiệp cũng như việc làm của cán bộ công nhân viên trong nghiệp theo luật lao động của Nhà Nước ban hành. Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Tổng công ty cũng như trước pháp luật về mọi hoạt động của nghiệp. - Phòng tổ chức hành chính : Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất quản lý lao động, phục vụ công việc hành chính, tổ chức bảo vệ nghiệp và y tế cho toàn nghiệp. - Phòng kế toán : Chịu trách nhiệm huy động vốn, quản lý, phân phối vốn cho hoạt động sản xuất kịnh doanh. Tiến hành các nghiệp vụ kế toán, thống kê, hoạch định giá thành và phân tích hoạt động kinh tế. Tổ chức việc thanh lý, thanh toán hợp đồng và quyết toán với khách hàng một cách kịp thời, đúng pháp luật, tham mưu cho giám đốc về hoạt động tài chính trong toàn nghiệp. - Phòng chuẩn bị sản xuất : Chịu trách nhiệm lập hạn mức cấp phát vật tư trong quá trình sản xuất, giám sát công nghệ kỹ thuật. Quản lý công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, thiết kế mẫu mã sản phẩm, chịu trách nhiệm cung ứng vật tư, bảo quản vật tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng xe vận tải, tổ chức theo dõi hoạt động phục vụ của nghiệp. Chịu trách nhiệm cân đối năng lực sản xuất, cân đối nguyên phụ liệu theo từng mã hàng, khách hàng; lên tiến độ chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tổ chức ký kêt hợp đồng với khách hàng và giao kế hoạch sản xuất trong nội bộ nghiệp cũng như đi gia công. * Mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy quản lý của nghiệp.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 7[...]... nàyGVHD: ThS. Đỗ Thị Đơng 14 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH1.1. lược về quá trình hình thành và phát triển của nghiệp May 2 Tổng cơng ty cổ phần dệt may Nam Định1.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Tên tiếng Việt : Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên giao dịch Quốc Tế : NAMDINH TEXTILE GARMENT JOINT STOCK CORPORATION.... năm 20 08 nghiệp đà hoạt động tơng đối ổn định, ít biến động trong ®iỊu kiƯn kinh tÕ thÞ trêng.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đơng 26 MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH 3 1.1. lược về q trình hình thành và phát triển của nghiệp May 2Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 3 1.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định... nói riêng.3.1 .2. Mục tiêu chiến lược Phấn đấu từ năm 20 09 đến năm 20 12 đạt giá trị sản xuấtdoanh thu năm sau tăng hơn năm trước. Đến năm 20 12 sẽ tăng gấp 2 lần so với hiện nay. GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 43 3 .2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 3 .2. 1. Biện pháp thứ nhất : Giảm giảm các khoản phải thu khách hàng... 01 cổ phiếu.1.1 .2. Giới thiệu về nghiệp may 2 Tổng cơng ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên tiếng Việt : nghiệp may 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên giao dịch : GARMENT FACTORY NO .2 NAMDINH TEXTILE COMPANY JOIN STOCK COPORATION.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 3 1. Doanh thuTriƯu ®ång10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2. Lợi nhuận sau thuếTriệu đồng4 72, 7 339,69 479,65 8 52, 6... tạo ra cấu sản phẩm cao. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Phấn đấu sản xuất kinh doanh hiệu quả cao , lãi , hồn thành nghĩa vụ với nhà nước và với người lao động. Duy trì ổn định việc làm , cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên chức. Thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát theo nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định và nghị quyết của Đảng Ủy nghiệp may 2, cũng như kế... đợc nghiệp đang đứng ở vị trí nào.Đơn cử là Công ty May Sông Hồng Bình quân năm 20 08 ,một ngời lao động tham gia vào sản xuất tạo ra đợc 75,8 triƯu ®ång trong khi ®ã ë XÝ nghiƯp May 2 là 41,08 triệu đồng con số này cho ta thấy nghiệp cần phải cố gắng hơn nữa để sử dụng tốt hơn nguồn nhân lực trong nghiệp. 2. 3. Hiu quả sử dụng chi phí của nghiệp May 2 Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam. .. động sản xuất và tài sản lu động lu thông luôn vận động, thay thế và chuyển hoá lẫn nhau đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc diễn ra liên tục. Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn lu ®éng cđa nghiệp May 2 ta sÏ tÝnh toán và so sánh các chỉ tiêu tài chính GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 24 CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGHIỆP MAY 2 –. .. 5 : Kết quả sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 -Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong 5 năm 20 04 - 20 08Nguồn : ( Phòng tổ chức hành chính ).GVHD: ThS. Đỗ Thị Đơng 17TT Các chỉ tiêu bảnĐơn vị tínhNăm 20 04Năm 20 05Năm 20 06Năm 20 07Năm 20 08Tỷ lệ T.TR BG H.năm (%)1 2 345678910 Tổng TS (đến 31/ 12) Trong đó :- TS lưu động- TSCĐ$ ĐTDH Tổng NV(đến 31/ 12) Trong... may Nam Định 3 1.1 .2. Giới thiệu về nghiệp may 2 Tổng cơng ty cổ phần dệt may Nam Định. 3 1.1.3. Lịch sử phát triển của nghiệp May 2 4 1 .2. Sản phẩm và thị trường 5 1.3. cấu tổ chức 6 1.4. Nguồn nhân lực 8 1.5. sở vật chất và trang thiết bị 10 1.6. Công nghệ và quy trình sản xuất 12 1.7. Nguyên vật liệu 13 1.8. Các hoạt động quản trị của nghiệp 15 1.8.1. Công tác nghiên cứu... khách hàng Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh đã phân phối nhưng chưa phát huy hết năng lực và sức sản xuất của các tổ sản xuất cịn thụ động, chưa linh hoạt, do đó hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. Lao động chưa được đào tạo chính quy, hầu hết cơng nhân trẻ chưa kinh nghiệm trong sản xuất nên ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp. Thị trường . nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong những năm gần đây.Bảng 5 : Kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May 2 -Tổng công ty cổ phần dệt. 01 cổ phiếu.1.1 .2. Giới thiệu về xí nghiệp may 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên tiếng Việt : Xí nghiệp may 2 – Tổng công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định.DOC, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định.DOC, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định.DOC, Sản phẩm và thị trường Cơ cấu tổ chức, Nguồn nhân lực, Cơ sở vật chất và trang thiết bị, Cụng ngh v quy trỡnh sn xut S 2 :dây chuyền sản xuất Nguyờn vt liu, Giới thiệu về xí nghiệp may 2 – Tổng cơng ty cổ phần dệt may Nam Định. . Quản trị chất lượng sản phẩm, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Xí nghiệp May 2, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của xí nghiệp May 2, Những kết quả đạt được, Những tồn tại và nguyên nhân.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn