Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay

51 1,313 2
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2012, 16:38

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay lời mở đầuCông nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp hoá là một quá trình tất yếu tiến lên của mọi quốc gia phù hợp với xu thế chung của lịch sử phát triển của nhân loại. Tại hội nghị Trung ơng lần thứ VII khoá VII đồng chí Đỗ Mời phát biểu đoạn nói "Có thể coi công nghiệp hoá là phơng tiện để chuyển tải công nghệ mới vào cuộc sống, để làm đợc việc này điều quyết định là con ngời. Qua đây chúng ta thể hiểu sâu sắc rằng nâng cao cả mặt bằng dân trí và đỉnh cao dân trí bồi d-ỡng, phát huy nguồn lực to lớn của con ngời Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc CNH - HĐH cũng ghi rõ" . đào tạo bồi dỡng và phát huy mọi tiềm năng của đội ngũ trí thức để tạo nguồn lực trí tuệ và nhân tài cho đất nớc. Đặc biệt coi trọng việc xây dựng một đội ngũ công nhân lành nghề, những nhà kinh doanh tài, những nhà quản lý giỏi và các nhà khoa học kỹ thuật trình độ chuyên môn kỹ thuật cao . Động viên sự cống hiến của đồng bào Việt Nam nớc ngoài góp phần tích cực xây dựng quê hơng xứ sở".Nhu cầu lao động lành nghề, lao động chuyên môn kỹ thuật cao là nhu cầu tất yếu phổ biến cho mọi thời đại, nhng trong thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển nh vũ bão thì nhu cầu này ngày càng to lớn và bức thiêtài sản để thích ứng kịp thời với những biến đổi mới. Do đó, xu hớng chung của thế giới hiện nay là phải học suốt đời, giáo dục trớc, việc làm sau. Vấn đề then chốt để đứng vững và thắng lợi trong cạnh tranh trớc hết là chất lợng: chất lợng sản phẩm, chất lợng công việc mà chất lợng thì không thể tránh khỏi chủ thể tạo ra nó là con ngời, là trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Mọi tài nguyên đều hạn, chỉ sức sáng tạo của con ngời là vô hạn". Đómột triết lý. Vì lẽ đó, khi bàn đến chiến lợc phát triển kinh tế mọi thời đại ngời ta thờng nói đến yếu tố con ngời, đến vai trò của lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.Việt Nam ta từ xa truyền thống coi trọng ngời hiền tài, ngày nay càng nhu cầu to lớn và bức thiết đối với ngời hiền tài, ngời lao động kỹ thuật 1cao để vơn tới ngang tầm khu vực và thế giới, đứng vững và cạnh tranh thắng lợi trong cạnh tranh của nền kinh tế thị trờng.Vì vậy cần đánh giá đúng thực trạng tình hình cung và cầu sức lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, trên sở đó, phát huy hơn nữa mặt mạnh, bổ khuyết vào mặt yếu để tiếp tục phát triển bền vững.Đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta hiện nay" là một lĩnh vực bao gồm nhiều vấn đề rộng lớn, đa dạng và phức tạp.Bài viết này chủ yếu tập trung nghiên cứu một số vấn đề nhằm đạt đợc những mục tiêu sau:Phân tích, đánh giá về thực trạng đào tạo và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và những yếu tố bản tác động tới đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao trong nền kinh tế thị trờng.Khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta trong giai đoạn từ nay đến 2010.Đề tài bao gồm 3 chơng:Chơng I: sở lý luận về lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.Chơng II: Một số nét chủ yếu về thực trạng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta hiện nay.Chơng III: Một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta hiện nay.2mục lụcChơng I: sở lý luận về lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 71. Tầm quan trọng của lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 72. Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .82.1. Một số khái niệm liên quan và đặc trng của nó .82.2. Lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 113. Các yếu tố tác động đến cung cầu của lực lợng lao động trình . độ chuyên môn kỹ thuật cao 143.1. Các yếu tố tác động đến cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 143.2. Các yếu tố tác động đến cầu 15Chơng II: Một số nét chủ yếu về thực trạng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .17I. Cung và các nhân tố tác động tới cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 171. Thực trạng về đào tạo nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .171.1. Đào tạo nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao trong giai đoạn trớc đổi mới (1986) .171.2. Trong giai đoạn sau đổi mới 182. Một số mặt hạn chế đối với nguồn cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .1932.1. Số lợng đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .192.2. cấu lực lợng lao động trình độ cao 192.3. Chất lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 21II. Cầu và các nhân tố tác động tới cầu 221. Lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật caosự phân bố nớc ta hiện nay 221.1. Lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 111.2. Tình hình phân bố lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta hiện nay 232. Thực trạng việc làm và sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta hiện nay .242.1. Thực trạng việc làm .242.2. Thực trạng sử dụng đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 253. Sự dịch chuyển đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và tác động của nền kinh tế thị trờng đến sự dịch chuyển .263.1. Sự dịch chuyển đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .263.2. Tác động của nền kinh tế thị trờng đến sự dịch chuyển của lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .283.3. Ưu nhợc điểm của sự dịch chuyển lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .294. Nhu cầu lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thời kỳ 1996 - 2000 .314.1. Về cấu ngành kinh tế 314.2. Về cấu thành phần kinh tế 3244.3. Về cấu công nghệ .32III. Hệ thống chính sách tác động đến cung cầu lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta hiện nay .331. Chính sách về giáo dục - đào tạo 332. Chính sách về tiền lơng và đãi ngộ đối với lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .333. Chính sách tuyển dụng, sử dụng và phân bổ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .354. Những chính sách về phát triển kinh tế thị trờng .36Chơng III: một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta hiện nay .37I. Một số nhận xét bản qua đánh giá thực trạng lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta .37II. Khuyến nghị một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 38A. Những giải pháp thuộc về GD - ĐT 391. Nâng cao hơn nữa chất lợng đào tạo nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 392. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục - đào tạo, tăng cờng phát hiện bồi dỡng và đào tạo nhân tài 403.Phải gấp rút đào tạo một lực lợng chuyên gia dẫn đầu trong từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt là những ngành mũi nhọn .404. Đa dạng hoá nguồn cung ứng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 4155. Tăng cờng mở rộng giao lu và hợp tác quốc tế để trao đổi khoa học với nớc ngoài nhằm nâng cao tri thức cho các nhân tài và ngời lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 41B. Những giải pháp nhằm sử dụng, tuyển dụng, phân bổ lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 421. Các ngành các cấp các đơn vị sản xuất kinh doanh phải nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .422. Đa dạng hoá cầu về lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao .423. Thực hiện tốt khâu tuyển dụng lao động vào khu nvực Nhà nớc một cách chặt chẽ và nghiêm túc .434. Tạo điều kiện và môi trờng làm việc, sinh hoạt thuận lợi để lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao phát huy tối đa năng lực làm việc của mình 43C. Các giải pháp thuộc về chính sách Nhà nớc 441. Tiến hành rà soát lại để tiếp tục hoàn thiện chế độ tiền lơng trong các doanh nghiệp và quan để chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với tài nănglao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nói chung 442. Chính sách đầu t .453. Các chính sách khác .45D. Các giải pháp khác .46Kết luận .49Tài liệu tham khảo 516chơng Icơ sở lý luận về lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao1. Tầm quan trọng của lực lợng lao động trình dodọ chuyên môn kỹ thuật cao.Nền kinh tế nớc ta hiện nay đang trong giai đoạn tiếp tục đổi mới phát triển một bớc công nghiệp hoá và hiện đại hoá, mở cửa và đang phơng hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. Chúng ta đã là thành viên chính thức của ASEAN, dang cùng thế giới bớc vào thế kỷ 21 trong xu hớng ngày càng khu vực hoá, quốc tế hoá.Thế giới đang bớc vào kỷ nguyên vi tính, điện tử, thông tin, sinh học, hoá học, vật lý siêu dẫn . làm sở phát triển. Chúng ta phải nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt khoa học công nghệ hiện đại, trớc hết là những khâu quyết định để khỏi bị tụt hậu, phải tạo ra nguồn cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cần thiết và đủ cho những mũi nhọn đã đợc lựa chọn, những ngành công nghiệp với công nghệ cao. Phải tạo nội lực mạnh mẽ để hoàn nhập với các nớc trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Thông qua hoà nhập mà làm cho nội lực thêm mạnh, bảo đảm sự phát triển đi lên theo đúng quy luật. Nội lực đó chính là con ngời, là nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Bởi vì chúng ta đã biết con ngời là nhân tố quyết định, là động lực to lớn nhất, là chủ thể sáng tạo mọi nguồn của cải vật chất và tinh thần của xã hội. Vì vậy, nếu phát huy cao độ nhân tố con ngời thì sẽ tạo nên một đất nớc luôn phồn vinh giàu có. Khi đã đánh giá vai trò của con ngời chúng ta coi con ngời là vốn quý nhất thì ngời lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao lại là vốn quý nhất của những vốn quý nhất. Đó là chân lý phổ biến xa kia cũng vậy, ngày nay cũng vậy và sau này cũng vậy.Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao không chỉ là vốn quý của bản thân ngời đó mà còn là vốn quý của đơn vị sử dụng, của dân tộc, của quốc 7gia. Lao động trình độ chuyê môn kỹ thuật cao là lực lợng sản xuất, là động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng bảo vệ tổ quốc, là quân chủ lực thực hiện các quốc sách hàng đầu, là xúc tác nâng cao tiềm lực về mặt bằng trí tuệ của các tầng lớp nhân dân.Một tấm bia Văn Miếu ta đã khắc "Các bậc hiền nhân tài giỏi là yếu tố cốt tử đối với một chỉnh thể. Khi yếu tố này dồi dào thì đất nớc ta tăng tiến mạnh mẽ, phồn vinh. Khi yếu tố này yếu kém thì quyền lực đất nớc bị suy giảm . những ngời tài giỏi là một sức mạnh quan trọng đối với một đất nớc".Nếu nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ thấy đợc vai trò của ngời lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao lớn lao nh thế nào, nó luôn là động lực hàng đầu trong quá trình tăng trởng và hiện đại hoá nền kinh tế. Không đất nớc nào phát triển mà không cần đến đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Số lợng và chất lợng của đội ngũ lao động này tỷ lệ thuận với sự phồn vinh, giàu của mỗi đất nớc. Vì vậy nó là trung tâm của sự quan tâm chú ý, là nguồn tài nguyên quý giá nhất mà tất cả các quốc gia cần phải khai thác.2. Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.2.1. Một số khái niệm liên quan và đặc trng của nó.a. Thị trờng lao động.Thị trờng theo nghĩa hẹp là nơi tiếp xúc giữa ngời bán và ngời mua, là tổng hợp các sự thoả thuận thông qua đó ngời bán và ngời mua trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Theo nghĩa rộng là biểu hiện thu gọi của quá trình thông qua đó các quyết định của các gia đình về tiêu dùng các mặt hàng nào, các quyết định của các Công ty về sản xuất cái gì, sản xuất nh thế nào, và các quyết định của các công nhân về việc làm bao lâu, cho ai đều đợc trung hoà bằng sự điều chỉnh của giá cả.Thị trờng lao độngmột tất yếu của nền kinh tế thị trờng. Cái cần mua và bán đây là sức lao động - một loại hàng hoá đặc biệt, nó không giống bất cứ một loại hàng hoá thông thờng nào, bởi vì bản thân nó trớc hết là giá trị sử 8dụng. Ngời lao động thể là ngời chủ sử dụng chính sức lao động của bản thân hoặc thể bán sức lao động cho ngời khác.b. Lao động.Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con ngời nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần để thoả mãn nhu cầu của bản thân và xã hội, là hoạt động gắn liền với sự hình thành và phát triển của loài ngời. Lao động năng suất, chất lợng, hiệu quả là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội. Nên lao động đợc coi là hoạt động chủ yếu, là quyền và nghĩa vụ bản của con ngời. Nhờ đó, từ nhiều thế kỷ nay đã hình thành bộ môn khoa học riêng chuyên nghiên cứu về lao động gọi là khoa học lao động.c. Sức lao động.Sức lao động là khả năng về trí lực và thể lực của con ngời để tiến hành lao động (đợc hiểu nh là khả năng lao động).Khả năng về thể lực bao gồm khả năng sinh công của bắp và khả năng chịu đựng các yếu tố bất lợi đến sức khoẻ do tải trọng công việc cũng nh các yếu tố hại của điều kiện lao động, đợc quyết định bởi các tố chất bẩm sinh của thể, quá trình rèn luyện và môi trờng điều kiện sống. Khả năng về trí lực bao gồm khả năng hoạt động của trí óc, khả năng vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, khả năng sáng tạo, tác phong, kỷ luật nghề nghiệp ., khả năng ứng xử trong quan hệ lao động. Khả năng về trí lực đợc quyết định bởi di truyền và các yếu tố bẩm sinh của thể; quá trình học tập, rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm, điều kiện sống và môi trờng tự nhiên xã hội.d. Nguồn nhân lực.Nguồn nhân lực là tiềm năng về lao động trong một thời kỳ xác định của một quốc gia, suy rộng ra thể đợc xác định trên một địa phơng, một ngành hay một vùng. Đây là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội.e. Nguồn lao động.9Nguồn lao động là toàn bộ những ngời đủ 15 tuổi trở lên việc làm và những ngời trong độ tuổi lao động, khả năng lao động nhng đang thất nghiệp, đang đi học, đang làm nội trợ trong gia đình mình hoặc cha nhu cầu làm việc và những ngời thuộc tình trạng khác (những ngời nghỉ việc hoặc nghỉ hu trớc tuổi theo quy định của Bộ luật lao động).f. Lực lợng lao động.Lực lợng lao động là những ngời đủ 15 tuổi trở lên việc làm và những ngời thất nghiệp. Lực lợng lao động là bộ phận hoạt động của nguồn lao động.g. Việc làm.Việc làm là mọi hoạt động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật ngăn cấm.Ngời việc làm là ngời làm việc trong mọi lĩnh vực ngành nghề, đang hoạt động ích, không bị pháp luật ngăn cấm, mang lại thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình, đồng thời đóng góp một phần cho xã hội.h. Thất nghiệp.Thất nghiệp là tình trạng một bộ phận trong lực lợng lao động muốn làm việc nhng không thể tìm đợc việc làm với mức tiền công không thấp hơn mức l-ơng tối thiểu hiện hành. Thất nghiệp là do cung cầu lao động vợt quá hoặc không phù hợp về cấu với cầu về lao động, làm cho một bộ phận ngời lao động không tìm đợc việc làm.k. Lao động đào tạo.Lao động đào tạo là lao động những thể chất cần thết đợc thông qua một hoặc nhiều đào tạo về trình độ chuyên môn, tay nghề . và thể đảm nhiệm những công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.m. Lao động không đào tạo hay lao động phổ thông.Lao động không đào tạo là lao động khả năng lao động nhng không đợc đào tạo qua bất kỳ một trờng lớp nào, họ chỉ làm đợc những công việc giản đơn mà không cần tới trình độ chuyên môn, tay nghề.10[...]... lao động sáng tạo ra trong một đơn vị thời gian lao động 2.2 Lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao a Khái niệm về lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao Ngời ta chia lao động ra làm nhiều loại nh lao động giản đơn, lao động phức tạp, lao động trí óc, lao động chân tay Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao là loại lao động để chỉ những ngời lao động trình độ cao, lao động. .. thuật cao vào làm việc, làm thay đổi không nhỏ nhu cầu hiện nay về lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 16 chơng II một số nét chủ yếu về thực trạng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta hiện nay I Cung và các nhân tố tác động tới cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao Cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật caosố lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. .. lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cả về số lợng và chất lợng Hạn chế đáng kể nguồn cung ứng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cho quá trình phát triển lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta, tỷ lệ công nhân qua đào tạo còn rất thấp so với lao động trình độ THCN - CĐ & ĐH 2 Một số mặt hạn chế đối với nguồn cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật. .. cao thể cung cấp và sẵn sàng cung cấp với mọi chất lợng nhất định Nh vậy, cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thể hiện chính là nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao Mà nguồn cung ứng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chủ yếu là nguồn cung từ đào tạo 1 Thực trạng về đào tạo nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 1.1 Đào tạo nguồn lao động trình. .. nhân tố tác động tới cầu 1 Lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật caosự phân bố nớc ta hiện nay 1.1 Lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao Nớc ta nguồn nhân lực rất dồi dào để bổ xung cho lực lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao Điều đó đợc thể hiện những khía cạnh chủ yếu sau: Trình độ văn hoá của nguồn nhân lực không ngừng phát triển Số học sinh tốt... việc sử dụng đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao còn nhiều bất hợp lý giữa công việc với trình độ chuyên môn gây ra một sự lãng phí sức lao động Giải pháp cho vấn đề nàymột công việc rất khó khăn, phức tạp, bởi vì đội ngũ này hiện nay đông nhng chất lợng thực sự lại rất thấp cho nên phơng hớng chính đó là phải nâng cao hơn nữa chất lợng của đội ngũ lao động trình độ chuyê môn kỹ. .. kỹ thuật cao đồng thời làm công tác điều tiết lao động giữa các vùng, các ngành, các thành phần kinh tế 3 Sự dịch chuyển đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và tác động của nền kinh tế thị trờng đến sự dịch chuyển 3.1 Sự dịch chuyển đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao a.Sự dịch chuỷen theo thành phần kinh tế Sự dịch chuyển của đội ngũ lao động trình độ chuyên môn. .. lợng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao trong các doanh nghiệp Nhà nớc tới 80,43% số lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thành phần kinh tế Nhà nớc Kế tiếp là thành phần kinh tế tập thể 10,71% 2 Thực trạng về việc làm và sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nớc ta hiện nay 2.1 Thực trạng việc làm Năm 1998 đợc ghi nhận là một năm... nghề Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao bao gồm những ngời trình độ cao đẳng, đại học, trên Đại học, Trung học chuyên nghiệp và công nhân trình độ chuyên môn kỹ thuật cao b Đặc điểm của lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao b1 Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đợc kết tinh trong mọi sản phẩm hàng hoá (sản phẩm hàng hoá phải hàm lợng công nghệ cao) là yếu tố quyết... nghề hay một doanh nghiệp nào cũng mong muốn một đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đủ về số lợng, tốt về chất lợng Việc tuyển chọn, bố trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật caomột yêu cầu đặt ra hàng đầu đối với mỗi quốc gia, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp Không phải cứ đào tạo ạt là sử dụng đợc hết Trong điều nkiện đất nớc hiện nay, do . tài: " ;Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nớc ta hiện nay& quot; là một lĩnh vực. thuật cao ở nớc ta hiện nay. Chơng III: Một số giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả lực lợng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nớc ta hiện nay. 2mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay, Lực lợng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao., Các yếu tố tác động tới cung lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao., Trong giai đoạn sau đổi mới., Số lợng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Cơ cấu lực lợng lao động có trình độ cao., Chất lợng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao., Lực lợng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao., Thực trạng việc làm., Thực trạng sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao., Sự dịch chuyển đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao., Những chính sách về phát triển kinh tế thị trờng,, Đa dạng hoá nguồn cung ứng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Các ngành, các cấp, các đơn vị sản xuất kinh doanh phải nhận, Đa dạng hoá cầu về lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Thực hiện tốt khâu tuyển dụng lao động vào khu vực nhà nớc một, Tạo điều kiện và môi trờng làm việc, sinh hoạt thuận lợi để lao Tiến hành rà soát lại để tiếp tục hoàn thiện chế độ tiền lơng trong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn