GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

73 478 3
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 18:18

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM Giáo Trình Qun Tr D Án Phn Mm Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Phn Mm i Hc Khoa Hc 1 Contents PHN I ậ TNG QUAN 5 Chng 4 : GII THIU 5 4.1 Lch s qun tr d án 5 4.2 Qun tr d án trong th gii kinh doanh ngày nay [2] 5 4.3 Li ích ca qun tr d án? 7 4.4 Vy thì d án là gì? 7 4.5 Bn phn và quyn hn ca trng d án. 9 4.6 Ti sao d án phn mm tht bi ? 10 4.7 Các yu t ti thiu đ d án thành công. 10 4.8 Qun tr d án là gì? 11 Chng 5 : CON NGI VÀ K NNG 13 5.1 Nhng ngi liên quan đn d án 13 5.2 Các k nng ca trng d án. 13 5.2.1 Kh nng Lưnh đo bm sinh hay rèn luyn? 15 5.2.2 K nng v k thut có cn thit? 15 5.3 Bn có th làm gì vi các kin thc qun tr d án? 16 Chng 6 : QUN TR D ÁN PHN MM VÀ QUI TRÌNH 16 6.1 Qun tr d án phn mm . 16 6.2 Qui trình là gì? 16 6.3 Mt s Qui trình phát trin phn mm (QTPTPM). 17 6.3.1 Qui trình thác nc (Waterfall Life Cycle) 17 6.3.2 Qui trình Prototype - Qui trình Phát trin lp (Iterative Development) 18 6.3.3 Qui trình tng dn (Incremental lifecycle model) 20 6.3.4 Qui trình xon c (Spiral Life Cycle) 20 6.3.5 Lp trình cc đ (Extreme Programming) 21 6.4 Sa đi quy trình (Process Tailoring) 22 Giáo Trình Qun Tr D Án Phn Mm Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Phn Mm i Hc Khoa Hc 2 6.4.1 Sa đi s lc: 23 6.4.2 Sa đi chi tit: 24 6.5 Qui trình làm d án. (Chu k sng ca d án) 24 6.5.1 Xác đnh phm vi ca d án 24 6.5.2 Lên k hoch. 25 6.5.3 Thc thi k hoch 26 6.5.4 Giám sát và điu chnh 26 6.5.5 óng d án. 26 6.5.6 Áp dng c 5 pha ca qui trình? 27 PHN II: LÊN K HOCH 28 Chng 7 XÁC NH D ÁN 28 Bn phát biu công vic (Statement of work- SOW) 28 7.1.1 Gii thiu 29 7.1.2 Phm vi 29 7.1.3 Các gi đnh 31 7.1.4 Các ràng buc 31 7.1.5 Tiêu chun thc hin ậ Cam kt cht lng 31 7.1.6 Li ích nghip v 32 7.1.7 Mô t sn phm / dch v 32 7.1.8 Các trách nhim chính 32 7.1.9 Tham kho 32 7.1.10 Sa đi b sung 32 7.1.11 Ch ký 32 Công b d án 32 Chng 8 : CÁC K THUT LÊN K HOCH 33 8.1 Phân rã công vic (Work Breakdown Structure -WBS) 33 8.2 Bài tp CBK1 38 8.3 S đ mng công vic (Network Diagram) 39 Giáo Trình Qun Tr D Án Phn Mm Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Phn Mm i Hc Khoa Hc 3 8.3.1 nh ngha: 39 8.3.2 Ký hiu: 39 8.3.3 Các loi quan h 39 8.3.4 Các loi SMCV 40 8.3.5 Bài tp: 41 8.3.6 ng cng (Critical Path Method): 41 8.3.7 Cách tính lch biu. 42 8.3.8  th ni (float): 43 8.3.9 K thut rút ngn thi gian thc hin. 43 8.4 S đ Gantt 44 8.4.1 Cách v 44 8.4.2 Mc đích: 45 Chng 9 : C LNG 47 9.1 Khái nim v c lng. 47 9.2 Các k thut c lng sc gia công 47 1. K thut tng t (Top-Down). 47 2. c lng t di lên (Bottom-Up) 48 3. Mô hình tham s 48 4. c lng theo s phân phi sc gia công. 48 9.3 Các cách tip cn c lng. 49 9.3.1 Historical data: 49 9.3.2 Tng t nh công vic khác trong cùng mt d án 49 9.3.3 T vn t chuyên gia 49 9.3.4 Brainstorm 49 9.3.5 Phng pháp 3 đim: 49 9.3.6 H s nng sut toàn cc (Global Efficiency Factor -GEF) 50 9.3.7 Phn trm điu chnh nng sut (Productivity Adjustment Percent -PAP) 50 9.3.8 Qu thi gian d tr: 51 Giáo Trình Qun Tr D Án Phn Mm Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Phn Mm i Hc Khoa Hc 4 9.4 Khái nim v lch biu 51 9.5 c lng thi gian thc hin 52 9.5.1 Các loi thi gian 53 9.6 Chin lc lên k hoch 53 9.6.1 K hoch tng th 54 9.6.2 Lên k hoch chi tit. 55 Chng 10 : TÍNH TOÁN CHI PHÍ 58 10.1.1 Các đ mc cn chi phí 58 10.1.2 Công thc tính chi phí 59 10.1.3 Phân loi chi phí. 60 10.1.4 Các yu t nh hng vic tính toán chi phí 60 10.1.5 Cách tip cn qun lý chi phí. 61 10.1.6 Làm gì nu trng d án b cho là c lng chi phí quá cao? 61 Chng 11 : PHÂN PHI TÀI NGUYÊN. 62 11.1 Cân đi tài nguyên 63 11.2 Các phng pháp cân đi tài nguyên: 64 11.3 H tr phân công nhân s. 64 Chng 9: RÚT NGN THI GIAN THC HIN Vi CHI PHÍ THP NHT 67 Phát biu bài tóan: Cho d án Y, gm các công vic nh bng  di. Gi s bình thng thì A có th đc thc hin trong 4 ngày, còn nu làm tc hành thì A có th thc hin ti thiu trong 2 ngày. Vi mi ngày tc hành nh vy, chi phí phi tr cho A là 140$/ngày (d nhiên là nu làm bình thng thì chi phí mi ngày s thp hn). Tng t nh vy cho các công vic còn li: 67 Bài mu 2: cho d án ví SDMCV nh sau: 69 Giáo Trình Qun Tr D Án Phn Mm Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Phn Mm i Hc Khoa Hc 5 PHN I ậ TNG QUAN Chng 4: GII THIU 4.1 Lch s qun tr d án Qun tr d ánăđưămanhănhaăcóăt thi Noah, chính Noah làătrng d ánăđu tiên trên th gii khi ông t m lên k hochăđóngăthuyn qua trnăđi hng thy cùng vi mt s gia súc các loi, mt s thc phm, nc ung cn thităđ sng còn. Kim t tháp Ai Cpăcònăđngăvngăđnăngàyănayăcngălàănh vào hàng ngàn d ánăđc qun tr biăhàngătrmătrng d án tài ba. T xaăxa,ămcădùăđưăxut hin nhiuătrng d án li lc, qun tr d án vnăchaăđc nhn ra là ngành khoa hc cn thităchoăđn khi các hotăđng nghiên cu trong thpăniênă1950,ăđiătìmănhngăphngăphápătiênăphong,ăcác công c đc bit trong các d ánăkhôngăgianăđt tinănhăd án Polaris, Apollo. NASA và B Quôc Phòng M đưăthit lp nhiu chun v qun tr d án đ ràng buc vi nhng công ty hp tác. Vào cui thp niên 1960 các ngành qun tr kinh doanh btăđu nghiên cu các cu trúc t chc và k thut mi đ có th thích ng kp thi vi s thayăđi nhanh chóng caămôiătrng thc t. Vàoăcácănmă1970,ă1980ătàiăliu v qun tr d ánăđc công b phong phú, dnăđn vic phát trin mnh các lý thuyt,ăphngăphápăvàătiêuăchun. Khong 1990 các công ty thuc nhóm li nhun ln phi li nhunăđu nhn ra rng h khó mà thc thi thành công các công vic ln và phc tp nu không áp dng các công c và qui trình qun tr d án. 4.2 Qun tr d án trong th gii kinh doanh ngày nay [2] Viăsăchuyn dch t vic sn sut các dch v, hàng tiêu dùng theo cách hàng lotăđn vic sn sut theo ý khách hàng thì qun tr d án là mtăđápăng tt nht cho s thayăđi này. Không có ngh nào khó khn hn qun tr d án. Các công ty luôn trong tình trng đi mi mô hình và t chc li đ theo kp s cnh tranh toàn cu. S tranh đu rt gay gt và ch có nhng công ty linh hot là tn ti. Ví d, vic ng dng h phân tán và truyn thông tng nhanh (nh client/server, Intranet, và internet computing) đư đy nhanh s bin mt ca ranh gii t chc và cp bc qun lý. i theo s m dn v cp bc t chc là s trao quyn cho nhân viên. Nhiu công ty hin nay cho phép nhân viên trách nhim ln hn và chu trách nhim trong quyt đnh. (ví d nh các nhóm t làm vic trc tip). S thay đi không ngng li  đó. Nhiu công ty xem d án là s đu t, s tích hp trong k hoch chin lc ca h. iu đó có ngha là ngi trng d án phi liên tc chng t s đóng góp ca h cho đn cùng. Vi s kt hp ngày càng gn gia k hoch chin lc và qun tr d án dn đn mi quan h cht ch gia qun tr d án và qun tr tin trình, d án tr thành mt phn tích hp trong s dng và thc hin tin trình. Giáo Trình Qun Tr D Án Phn Mm Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Phn Mm i Hc Khoa Hc 6 Bn cht công vic ngày nay cng thay đi  nhiu công ty. Nhân viên không còn yêu cu hay tìm kim mt công vic dài hn - nhiu ngi và công ty thích s linh hot và di đng. Nhng thay đi này to ra mt hng mi đ hoàn thành công vic: trc tip tác đng lên quan h và cách thc kinh doanh. Nhiu d án ngày nay thu hút nhân lc t nhng ngành ngh và tng lp khác nhau do s toàn cu hóa ca kinh t quc gia. Khi kinh t tip tc đc m rng, các ngun lc chính s b gii hn và ngi qun tr d án s cn nhng phng án thay th đ gi đc s thành tho, chng hn nh s dng c vn và gia công. D nhiên, trong quá kh ngi qun tr d án cng phi đi mt vi nhng vn đ tng t trong cung cp các ngun lc thay th , nhng cha bao gi có áp lc ln nh ngày nay. Áp lc th trng cng gây rc ri cho ngi qun tr d án . Khách hàng không ch mun cht lng tt mà còn đòi hi thi gian ngn hn. Áp lc thi gian bt buc ngi qun tr phi hot đng hiu qu  mc cha tng có. S phc tp trong qun tr d án cha bao gi ln nh hin nay, và ch có tng trong tng lai. iu then cht là các phn ca d án phi sn sàng đ chc rng dch v cui cùng đc giao đúng thi hn, trong ngân sách cho phép và đm bo cht lng cao nht. Các công vic truyn thngăđc thc hinăđuăđn miăngàyătrongăvnăphòng,ănhàămáyăs dn bin mtădoăđc t đng hóa. Qun tr trungăgianănhăcácăcông ty máy tính chuyên thu thpăvàăphânătíchăthôngătinăcngădn bin mt.ăThayăvàoăđóălàăd án và nhóm làm d ánăđc thành lpăđ gii quyt mtăbàiătoánănàoăđó.ăBàiătoánăcóăth là thit k mt sn phm mi hoc re-engineer mtăquiătrìnhănàoăđóă- d án hình thành, nhân s đcăđiu phi, thc thi, hoàn tt và kt thúc d án. Nhóm làm d ánăđc hình thành và gii tán theo bài toán. Cácăcôngătyătngălaiăđin hình s có các loi vai trò sau: Vai trò Chc danh Trách nhim Cp qun lý cao nht (top-level management) CEO (Chief Exercuve Officer) VP (Vice Precident). Xây dng chinălc Qun lý tài nguyên CFO, CIO, HR Manager, VP of marketing, engineering, Cung cpă ngână sách,ă đàoă to chuyên gia, nhân s Qun lý tin trình, chtălng, cu hình QA, QC, CM Qun lý, giám sát và ci tin cht lng ca sn phm, tin trình Qun tr d án Trng d án (PM) S dng ngân sách và nhân s đc cung cpă đ thc hin d án thành công. Thành viên K s,ă k toán viên, lp trình viên,ătester,ầ Chu s qun lý và phân công caă trng d ánă đ thc hin các công vic c th. Các t vit tt xem glossary. Giáo Trình Qun Tr D Án Phn Mm Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Phn Mm i Hc Khoa Hc 7 4.3 Li ích ca qun tr d án? Diăđâyălàăbng thng kê ca vinăăStandishăGroupă[13]ăđưăthng kê trên 175.000 d án công ngh thông tin trên toàn nc M ,vào thp niên 90: Lý Do 1995 1998 2003 % $ % $ Thành công 16,2% 26% 34% Hy b trc khi thành công 31% 81 t 75 t Kéo dài thi gian 59 t 22 t 60 % Hoàn ttănhngăvt quá thi gian và chi phí 46% 50% Tht bi 28% 29% Theo bng thng kê trên thì trong nhngănmă90ăđóăch có 16,2 % d án thành công; s còn li hoc tht bi hoàn toàn, hoc kéo dài thi gian, hoc b hy b gia chng gây tn tht nhiu t USD. Sauăđóăngi ta btăđu nghiên cu, tìm hiu và phát trin ngành khoa hc qun tr d án, dn dn áp dng vào các d án công ngh thông tin. nănmă2003,ăStandish Group thng kê trên 13.522 d án công ngh thông tin thì s d án thành công là 34 %. T l d án thànhăcôngăđưăgiaătngăgpăđôi! Ngày nay, do s thayăđi chóng mt ca th trng, qun tr d án luôn luôn là giiăphápăđu tiên trong các hot đng kinh doanh. Các công ty ln và nh nhn ra rng cách tip cn có cuătrúcănhălênăk hoch và giám sát các d án là chìa khóa cn thităđ thànhăcông.ăNóăđemăli nhng li ích c th nh: Giám sát tt ngân sách, tài nguyên. Ci thin mi quan h khách hàng. Rút ngn thi gian thc hin. Tngăli nhun. Thúcăđy tinh thn làm vic nhóm. Ci tinănngăsut làm vic. 4.4 Vy thì d án là gì? D án là khái nim rt phc tp. Ngiătaăđưăphi c gng đaăra 8 đnhănghaăsauăđâyăđ mô t nó: 1. Là th hin duy nht: không bao gi có 2 d án ging nhau hoàn toàn. 2. Liênăquanăđn s không chc chn: nói lên bn cht ca d ánălàăhayăthayăđi. Tm thi: có thiăđim btăđu và kt thúc rõ ràng Giáo Trình Qun Tr D Án Phn Mm Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Phn Mm i Hc Khoa Hc 8 3. Cn tài nguyên ca nhiuălnhăvc khác nhau: ví d phn cng, phn mm, vin thông,.v v 4. Là 1 dãy các công vic có th t vàăđcăxácăđnh da vào s ràng buc ca tài nguyên. 5. c thc hin theo phm vi cho trc. 6. Thc hinătrongă1ăngânăsáchăxácăđnh. 7. c thc hin trong khong thi gian xác đnh.  có th hiuăđc d án là gì, ta phi nhìn nó qua nhiuălngăkínhănh vy, rõ ràng là nó rt phc tp.ăóălàălýădo ti sao khi thc hin d án hay b tht bi nu không hiuăđúngăbn cht ca nó. V mtăđnhălng, d án thngăđc mô t ngn gn và trc quan qua 5 yu t sau: Nghaălàăd ánălàă1ăđi tng b chi phi biănmăyu t chính: Yêu cu hay còn gi là phm vi (scope), biên ca bài toán:ănghaălàăxácăđnh nhng gì d án s làm và nhng gì không làm. Vicăxácăđnh phm vi và btăđu bng mtăbiênăđúngălàărt quan trng, mc biên này có th thayăđiăsauăđó.ăNhim v vàăcngălàătháchăthc caătrng d án là dò tìm, nm bt đcăcácăthayăđi này và điu tit chúng. Thi gian: thiăgianăthng t l nghch vi chi phí, d ánăcàngăkéoădàiăthìăchiăphíăcàngătngăcaoă vàăngc li.ăSauăkhiăđưăthngălng và ký hpăđng xong thì thi gian thc hin d án coiănhăđc cht li. Thi gian là mt loi tài nguyên rtăđc bit.ăNgiătaăthng nói thi gian là vàng bc,ănhngăvàngăbc có th đcăđ dành, kim thêm hoc chi tiêu còn thi gian thì không. Mi sáng thc dy, miăngi có 24 gi tinh khôi; munăđ dànhăkhôngăxàiăchúngăcngăkhôngăđc; mun kim thêm mi ngày nhiu hnă24ăgi cngăkhôngăđc. Tiăsaoăcngămt ngày vi ngn y gi màăcóăngiălàmăđc nhiu vic, cóăngiălàmăđc ít vic,ăcóăngi chngălàmăđc vic gì, thmăchíăcóăngi làm toàn nhng chuyn có hi? óăcngălàămt trong nhng lý do nhăhngăđn s tht bi hay thành công ca d án. Chi phí: cngătngăt nhăthiăgian,ăsauăkhiăđưăthngălng và ký hpăđng xong thì chi phí thc hin d án cngăđc cht l. Mt nhim v quan trng caătrng d án là qun lý các chi tiêu trong d án sao cho không b vt ngân sách. Cht lng: thngăngi ta ch quan tâm chtălng ca sn phmămàăquênăđiăchtălng ca qui trình làm ra sn phm y.ăóălàălýădoăti sao  VităNamăthng hay xy ra các v ng đc thcănătp th, Giáo Trình Qun Tr D Án Phn Mm Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Phn Mm i Hc Khoa Hc 9 khi thcănăđcătrngăby trên bàn trông rtăngon,ănhngănăvàoăthìăb ng đc, do qui trình thc hin không có chtălng. Bi vyăkhiănóiăđn chtălng, cn xét 2 khía cnh: - Chtălng ca sn phm. - Chtălng ca qui trình làm ra sn phmăđó. Nhătaăđưăbit mt qui trình tt s cho ra nhng sn phm có chtălng tt và năđnh. Vi d án phn mm, sn phm cui là mt h thng phn mm. Vì vy,ăđ toăđc mt phn mm có chtălng, mt trong nhng nhim v đu tiên caătrng d án là chn ra mt qui trình làm phn mm có chtălng và thích hp vi bài toán. Tài nguyên: gm - Conăngi. - Máy móc. - Phòng c. - -Các tin ích vt lý - -ầ. Tt c đu có sn và có gii hn.ăNghaălàăkhiălênălch biu phân phi tài nguyên cho các công vic ca d án, trng d án phi xem chúng có tn ti, và có sn sàng vào thi gian công vicăđóăđc thc hin không. Ch cn 1 trong 5 yu t nàyăthayăđi thì 4 yu t còn li s b nh hngătheo,ănghaălàăd án s ri vào th mt cân bng. Không th thc hin mt d án vi yêu cu rt nhiu, chtălng tht cao, chi phí tht thp và tài nguyên tht ít, nhăvy là mt cân bng: Bn phn ca trng d án luôn gi d án  th cân bng. Th cân bng này rt mong manh do bn cht ca d ánălàăhayăthayăđi. 4.5 Bn phn và quyn hn ca trng d án. Giáo Trình Qun Tr D Án Phn Mm Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Phn Mm i Hc Khoa Hc 10 Nhăđưăbit thi gian, chi phí, phm vi, chtălng là các th do khách hàng khng ch, và huănhălàăc đnh nuăkhôngăcóăgìăthayăđi trong sut quá trình làm d án. Da vào thi gian, chi phí, phm vi đưăđcăcho,ătrng d án có bn phn lên k hoch trong gii hn các tài nguyên đc cpătrênăgiaoăđ to ra sn phm có cht lng. Nói tóm liătrng d án ch có toàn quyn qun lý chi phí và lên k hoch trong 5 khung hay 5 gii hn: thi gian, chi phí, phm vi, chtălng và tài nguyên; bnămónăđu do khách hàng quytăđnh, món cui cùng do cp trên caătrng d án quytăđnh. Quaăđóăđ thy vic qun tr d án qu mt thách thcăđy quynărăđi viătrng d án, vì mc b khng ch bi 5 gii hn,ănhngăvn còn mt bu tri rng m đ trng d án sáng to:ăđóălàălênăk hoch và qun lý chi phí. 4.6 Ti sao d án phn mm tht bi ? Có rt nhiu nguyên nhân khin d án b tht bi,ădiăđâyălit kê mt s nguyên nhân chính: călngăsai:ăDngănhăvi miătrng d án, tht biăđu tiên - có th chaăphi là cuiăcùng,ăđc kinh nghimălàăcălngăsai.ăiuănàyăcngăd hiuăvìăcălng không phi là mt ngành khoa hc chính xác, nó ph thuc vào kinh nghim và vào rt nhiu yu t khách quan khác. Mt chng minh là th yêu cu các bà ni tr - vi b dày kinh nghim nhiu chcănmăđiăch, có th călng chính xác s tin s chi cho mi buiăđiăch không? Câu tr li là không, chc chn có sai s rt ln nuăhômăđóăngu nhiên ngoài ch bán h giá mtămónăgìăđóărt hp dn bà. Phmăviăthayăđiăcngămt trong nhng nguyên nhân chính ca tht bi. Vnăđ khôngăđnăgin là h thayăđi phm vi thì thêm tin, vì s tinăđcăthêmăđóăkhôngătngăxng vi sc gia công. Ví d mt d ánăbanăđuăcălng là mt triu,ăsauăđóăăphmăviăthayăđi d ánăđcăcălng li là 2 triu, nhngăthc t có th lênăđn 4, hoc 5 triu, do phmăviăthayăđiăđưăpháăv k hoch và làm xáo trn nhngăgìăđưăhoànătt. Tht s phmăviăthayăđi ch thành tai haăkhiăchúngăkhôngăđc qun lý, theo vt vàăxácăđnh mtăcáchăđúngăđn. K thut: dùng nhng k thut không thích hp vi bài toán, hoc nhng k thut quá mi không có thi gian và kinh nghimăđ nm rõ nó. Lên k hoch ti Thiu kinh nghim qun lý. 4.7 Các yu t ti thiu đ d án thành công. Mt d ánăđc gi là thành công khi ti thiu nó phi tha 3 ràng buc v: Chi phí. Thi gian và Phm vi. Tuy nhiên 3 ràng buc trên ch là nhngăđ đoăthuc k thut. Nó không phn nhăđc mcăđ hài lòng ca khách hàng. Khi yêu cu làm d án, khách hàng hy vng s đtăđc mt s ích liănhămc tn kho thpăhn,ă[...]... qui trình chu n Th c ch t là ng cho phép trên quy trình chu n v i hi v ng là có th án 22 nh m t quy Giáo Trình Qu n Tr D Án Ph n M m Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Ph n M i H c Khoa H c a d án Qui trình chu n S Qui trình k t qu (Quy trình c án) i Quy Trình ng d n s Hình 3.6 S i i qui trình minh h a nhu c u s i, hãy xem m t công vi c trong qui trình phát tri n ph n m m Th c hi n review mã ngu... thu n 7.1.11 Ch ký Ph n này ghi nh n s tán thành c a nh i ra quy i b o tr , nh chính Ít nh ký c a ng d án, o Công b d án Khi b n phát bi u công vi c hoàn t t, c phân b r ng rãi c a d án, ng d án b u b n công b d án Công b d án là m t b n ghi nh t cách d án c s c m nh hành chánh và thông báo cho m có th c nh tranh v i các d án khác 32 iv Giáo Trình Qu n Tr D Án Ph n M m Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn... bán th i i quy t? Xem g i ý cu Có th phân công ngu n l c t d án này sang d án khác mà không làm t ng ngu n l c t các d án d án không? V phân công tài nguyên, li u có th kh c ph không làm u ch nh l i cho d án không b tr không? Ho c n u có m t công vi c có kh khác hòan t t s m/tr thì li u có th án? K t qu c a pha này là b ng k ho ch chi ti t cua d án (Pro 25 ng x u l ch bi u c a Giáo Trình Qu n Tr D Án. .. c a qui trình 21 Giáo Trình Qu n Tr D Án Ph n M m Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Ph n M i H c Khoa H c Câu h i: s khác bi t gi a các qui trình phát tri n l p, prototype và xo n c, l p trình c 6.4 S i quy trình (Process Tailoring) m tm t quy trình chu n có th cung c p m t c u trúc t t nh t c a các pha cho m t l p các d án và t o ra m m kh u t t cho vi nh ti n trình. Tuy nhiên, m t quy trình chu... quy trình t t nh t có th là s s quy nh s d nh d ccs i là ti u c m t quy trình m i phù h p v i d án M t quy trình không nh ph i d a trên m t quy trình chu ng d án ph i l a ch ch nh (customize) S ? i quy trình chu n m c c a m t t ch u có th áp d ng cho m phù h p v i nh ng yêu c u c i u ch nh m nh ng yêu c ng h p và m c xác án hi n t i n c a m t t ch t bi t c a m t d án Có th hi u s s a các giai án M... ng (m ng d án s ng th i gian th c hi n và các tài nguyên cho t ng c chi phí th c hi n các công vi c c a d án -S p x p th t th c hi n các công vi c: nh trình t th c hi n các công vi tính th i gian th c hi n c a toàn d án -Ch n ra qui trình làm ph n m m: d a vào b n ch t c a d (customize) ra m t qui trình t các qui trình có s -Th các chi c: ng d án s ch n ho c ch tác phát tri n ph n m m ng d án có th dùng... c s n xu t hàng lo t) Qui trình là m l i và h th p l i 16 làm ra m t s n ph m, d ch v theo cách Giáo Trình Qu n Tr D Án Ph n M m Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Ph n M i H c Khoa H c Ví d : qui trình làm bánh mì, qui trình thác n c (làm ph n m m), qui trình ch t Qui trình, còn có tên khác là ti n trình (process), mô hình (model) B i ta có th t o ra các s n ph m có ch ng s n ph m sao cho có gía... này i ngoài th c hi n bán th i gian chung v i trong công ty i trong công ty th c hi n và làm thêm ngoài gi cho k p ti i sao? 27 c trong m t s Giáo Trình Qu n Tr D Án Ph n M m Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Ph n M i H c Khoa H c PH N II: LÊN K HO CH NH D Trong các d án ph n m m, vi ÁN nh m c tiêu c a d án s chi m 1 t l v th i gian và chi phí c a d án H u nh là 1/3 n l c d án là dành cho vi c thu... ng pha nh ph m vi c a d án Pha này n u b b qua thì th i gian th c hi n d án s b kéo dài do yêu c u b hi u sai, r 24 cao Giáo Trình Qu n Tr D Án Ph n M m Khoa Công Ngh Thônh Tin B Môn Công Ngh Ph n M i H c Khoa H c nh ph m vi d án là m t quá trình t n di i gi a 2 bên v thông tin c a d án, k t qu c a pha này là m t t b ng ngôn ng nghi p v c: 1 nh m :m c tiêu c 2 ng quan c a d án t: chi ti t hóa m ng... án M c m t quy trình phù h p cho là thêm, xóa b , hay ch nh n hay công vi c c a m t quy trình sao cho quy trình k t qu thích h p cho vi c các m c tiêu c a d án u khi c vi c s i qui trình m t cách hi u qu s tái s d ng m t cách hi u qu ng d u ki n và nh ng lo nh m t t p các trình t ch c ph i cung c p s n vi c t o ra m t quy trình d ng d n cho vi c s vi c i Các i nào nên th c hi n trên qui trình chu n Th . cht là các phn ca d án phi sn sàng đ chc rng dch v cui cùng đc giao đúng thi hn, trong ngân sách cho phép và đm bo cht lng cao nht d án có bn phn lên k hoch trong gii hn các tài nguyên đc cpătrên giao đ to ra sn phm có cht lng. Nói tóm liătrng d án ch có toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM, GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM, GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay