Đề thi lượng giác đại học từ năm 1997 đến 2008

1 457 8
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 14:53

Tuyển tập Phơng trình lợng giác trong đề thi ĐH-CĐ (2002-2007)A02: Tìm no thuộc (0;2 ) của PT:5 3+ + = + ữ+ cosx sin3xsinx cos2x1 2sin2xB02: GPT: 2 2 2 2sin 3x cos 4x sin 5x cos 6x. = D02: Tìm no thuộc [0;14] của PT: cos3 4cos2 3cos 4 0.x x x + =DB1: Xđ m để PT sau có ít nhất một no thuộc đoạn [0;/2]: ( )4 42 sin x cos cos 4 2 sin 2 0x x x m+ + + =DB2: GPT: 4 4sin cos 1 1cot 25sin 2 2 8sin 2x xxx x+= DB3: GPT: ()22 sin 2x sin3x4tan x 14cos x+ =DB4: GPT: x2tan x cos x cos x sin x 1 tan x tan2 + = + ữ DB5: Cho PT: 2sin x cosx 1asin x 2cos x 3+ += + (2) (a là tham số). a) GPT (2) khi a=1/3. b) Tìm a để PT (2) có nghiệm.DB6: Giải phơng trình: 1sin x28cos x=CĐ-A02: GPT: ( )sin cos x 1. =CĐ-A02: Giải phơng trình: 1 sin x cos x 0+ + =CĐ-A02: Giải phơng trình: 12cos2x 8cos x 7 .cos x + =CĐ-A02: GPT 2 24sin 2 x 6sin x 9 3cos 2x0.cos x+ =A03: Giải phơng trình: cos2x 12cot x 1 sin x sin 2x.1 tan x 2 = + +B03: Giải phơng trình: 2cot x tan x 4 sin 2x .sin 2x + =D03: Giải phơng trình xx2 2 2sin tan x cos 0.22 4 = ữ DB1: Giải phơng trình: ( )3 tan x tan x 2sin x 6 cos x 0 + + =DB2: Giải phơng trình: ()2cos 2x cos x 2tan x 1 2+ =DB3: Giải phơng trình: 6 23cos 4x 8cos x 2cos x 3 0 + + =DB4: Giải phơng trình: ( )x22 3 cosx 2sin2 41.2cos x 1 ữ =DB5: Giải phơng trình ( )( )2cos x cos x 12 1 sin x .sin x cos x= ++DB6: Giải phơng trình 2cos4xcot x tan x .sin 2x= +CĐ03: Giải phơng trình: ( )23cos x 1 sin x cos2x 2 sin x sin x 1 = B04: Giải phơng trình ( )25 sin x 2 3 1 sin x tan x. = (Trang 1)D04: Giải phơng trình ( ) ( )2cos x 1 2sin x cos x sin 2x sin x. + = ĐH ĐDỡng-04: GPT: ( ) ( )2sin x 1 2cos x sin x sin 2x cos x. + = CĐ04: Giải phơng trình: cos3x 2cos2x 1 2sin xsin 2x+ = CĐSPHP-04: Giải phơng trình: cos x cos x cos x3 6 4 + + + = + ữ ữ ữ CĐMGTW1-04: Giải phơng trình: 33cos 2x 4cos x cos3x 0.+ =CĐMGTW1-04: Giải phơng trình: 1 cos x cos 2x sin x sin 2x.+ = +CĐ-A-04: Giải phơng trình: 3 3sin x cos x sin x cos x.+ = CĐSP Bninh: Giải phơng trình 2 22 sin x 2 sin x tan x.4 = ữ CĐSP NB: 2 24cos x 2cos 2x 1 cos4x = +CĐSP HN: Giải phơng trình: 3 3cos x sin x sin x cos x.+ = CĐ GTVT-04: GPT: 1cos3x.sin 2x cos 4x.sin x sin 3x 1 cos x2 = + +CĐGTVTIII-04: GPT: ( ) ( )22sin x 1 2cos 2x 2sin x 3 4sin x 1. + + = CĐKTKT-A-04: Gải phơng trình: cos x.cos 7x cos3x.cos5x=CĐ-A-04: Giải phơng trình: sin x sin 2x3cos x cos 2x=CĐKTKT TB-04: Giải phơng trình: sin x sin 2x sin 3x 0.+ + =CĐCN IV-04: Giải phơng trình: 3 cos4x sin 4x 2cos3x 0.+ =CĐXD-A-04: Cho phơng trình: 6 6cos x sin xm tan 2x2 2cos x sin x+= (1) a) GPT khi m=13/8. b) Định m để PT (1) vô nghiệm.CĐ-04: Giải phơng trình: ( )2 4cos xsin x cos2x 2cos x sin x cosx 1+ = + CĐ-04: Giải phơng trình: 2sin 4x.sin 2x sin 9x.sin 3x cos x+ =CĐ-A-05: Giải phơng trình: 2 2cos 3x cos 2x cos x 0. =B-05: Giải phơng trình 1 sin x cos x sin2x cos2x 0+ + + + =D-05: Giải phơng trình: 34 4cos x sin x cos x sin 3x 04 4 2 + + = ữ ữ A-05: GPT: cos23x.cos2x-cos2x = 0A-06: GPT: ()6 62 sin cos sin cos02 2sinx x x xx+ =B-06: GPT: cot sin 1 tan tan 42xx x x + + = ữ D-06: GPT: cos3x+cos2x-cosx-1=02 2A07: GPT: (1 sin ) cos (1 cos ) sin 1 sin 22B07: GPT: 2sin 2 sin 7 1 sin2D07: GPT: sin cos 3 cos 22 2x x x x xx x xx xx+ + + = ++ = + + = ữ . Tuyển tập Phơng trình lợng giác trong đề thi ĐH-CĐ (2002-2007)A02: Tìm no thuộc (0;2 ) của PT:5 3+ + = + ữ+
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi lượng giác đại học từ năm 1997 đến 2008, Đề thi lượng giác đại học từ năm 1997 đến 2008, Đề thi lượng giác đại học từ năm 1997 đến 2008

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay