Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. potx

49 766 4
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 14:21

Ngộ độc bởi độc tố kích thích đường tiêu hóaNgộ độc bởi độc tố kích thích đường tiêu hóa (Gastrointestinal Irritants)(Gastrointestinal Irritants) 11. Naematoloma. 12. Paxillus. 13. Pholiota. 14. Polyprous. 15. Ramaria. 16. Russula 17 Scleroderma. 18. Tricholoma . 19. Verpa 1. Agaricus. 2. Amanita. 3. Boletus. 4. Chlorophyllum. 5. Entoloma. 6. Gomphus. 7. Hebeloma. 8. Lactarius. 9. Lepiota. 10. LycoperdonCác họ nấm sinh độc tố kích thích đường tiêu hóaCác họ nấm sinh độc tố kích thích đường tiêu hóa Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích đường tiêu hóaCác loài nấm sản sinh độc tố kích thích đường tiêu hóa (Gastrointestinal Irritant) (Gastrointestinal Irritant)4. Chlorophyllum (1 loài có độc tố) Chlorophyllum molybdites 5. Entoloma (8 loài có độc tố)Entoloma lividum Entoloma mammosum Entoloma nidorosum Entoloma pascuum Entoloma rhodopolium Entoloma salmoneum Entoloma strictius Entoloma vernum 6. Gomphus (3 loài có độc tố)Gomphus bonari Gomphus floccosus Gomphus kauffmanii 1. Agaricus (5 loài có độc tố)Agaricus albolutescens Agaricus hondensis Agaricus placomyces Agaricus silvicola Agaricus xanthodermus 2. Amanita (6 loài có độc tố)Amanita brunnescens Amanita chlorinosma Amanita flavoconia Amanita flavorubescens Amanita frostiana Amanita parcivolvata 3. Boletus (4 loài có độc tố)Boletus luridus Boletus pulcherrimus Boletus satanus Boletus sensibilis Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích đường tiêu hóa (Gastrointestinal Irritant)đường tiêu hóa (Gastrointestinal Irritant)9. Lepiota (4 loài có độc tố)Lepiota clypeolaria Lepiota cristata Lepiota lutea Lepiota naucina 10. Lycoperdon (2 loài có độc tố)Lycoperdon marginatum Lycoperdon subincarnatum 11. Naematoloma (1 loài có độc tố)Naematoloma fasciculare 12. Paxillus (1 loài có độc tố)Paxillus involutus 13. Pholiota (2 loài có độc tố)Pholiota aurea Pholiota squarrosa 7. Hebeloma (4 loài có độc tố)Hebeloma crustuliniforme Hebeloma fastibile Hebeloma mesophaeum Hebeloma sinapizans 8. Lactarius (8 loài có độc tố)Lactarius chrysorheus Lactarius glaucescens Lactarius helvus Lactarius representateus Lactarius rufus Lactarius scrobiculatus Lactarius torminosus Lactarius uvidus Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích đường tiêu hóa (Gastrointestinal Irritant)đường tiêu hóa (Gastrointestinal Irritant)17. Scleroderma (2 loài có độc tố)Scleroderma aurantium Scleroderma cepa 18. Tricholoma (9 loài có độc tố)Tricholoma album Tricholoma muscarium Tricholoma nudum Tricholoma pardinum Tricholoma pessundatum Tricholoma saponaceum Tricholoma sejunctum Tricholoma sulphureum Tricholoma venenata 19. Verpa (1 loài có độc tố)Verpa bohemica 14. Polyprous (5 loài có độc tố)Polyprous berkeleyi Polyporus cristatus Polyporus giganteus Polyporus schweinitzii Polyporus sulphureus 15. Ramaria (2 loài có độc tố)Ramaria formosa Ramaria gelatinosa 16. Russula (1 loài có độc tố)Russula emetica Nấm độc kích thích đường tiêu hóa Nấm độc kích thích đường tiêu hóa Agaricus albolutescensAgaricus albolutescens Nấm độc kích thích đường tiêu hóa Agaricus hondensis Hình thái nấm độc kích thích đường tiêu hóa Hình thái nấm độc kích thích đường tiêu hóa Agaricus hondensisAgaricus hondensis Hình thái nấm độc kích thích đường Hình thái nấm độc kích thích đường tiêu hóa tiêu hóa Agaricus placomycesAgaricus placomyces Nấm độc kích thích đường tiêu Nấm độc kích thích đường tiêu hóa hóa Agaricus sivicolaAgaricus sivicola Nấm độc kích thích đường tiêu hóaNấm độc kích thích đường tiêu hóaAgaricus xanthodermusAgaricus xanthodermus [...]... đường tiêu hóa Boletus satanus Nấm độc kích thích đường tiêu hóa Boletus sensibilis Nấm độc kích thích đường tiêu hóa Chlorophyllum molybdites Nấm độc kích thích đường tiêu hóa Entoloma lividum Nấm độc kích thích ng tiêu hóa Entoloma mammosum Nấm độc kích thích đường tiêu hóa Entoloma nidorosum Nấm độc kích thích đường tiêu hóa Entoloma rhodopolium Nấm độc kích thích đường tiêu hóa Entoloma salmoneum . LycoperdonCác họ nấm sinh độc tố kích thích đường tiêu hóaCác họ nấm sinh độc tố kích thích đường tiêu hóa Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích. scrobiculatus Lactarius torminosus Lactarius uvidus Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích đường tiêu hóa (Gastrointestinal
- Xem thêm -

Xem thêm: Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. potx, Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. potx, Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. potx

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn