đề tài báo cáo Đánh giá tác động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. Xu hướng thay đổi thu NSNN khi Việt Nam gia nhập WTO doc

29 628 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 10:20

ĐỀ TÀI BÁO CÁO Đánh giá tác động của các nhân tố đếnthu ngân sách nhà nước Việt Nam trongthời gian qua. Xu hướng thay đổi thuNSNN khi Việt Nam gia nhập WTO1MỤC LỤCLời nói đầu 2I/ Cơ sở lý thuyết 31. Ngân sách nhà nước là gì? 32. Thu ngân sách nhà nước 33. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước 4II/ Thực trạng tác động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nướcViệt Nam thời gian qua 61. Tổng quan về thu ngân sách nhà nước Việt Nam thời gian qua 62. Tác động của các nhân tố tới thu ngân sách nhà nước Việt Nam 9a. Thu nhập GDP bình quân đầu người 9b. Tỷ suất doanh lợi trong nền kinh tế 11c. Khả năng xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên 112d. Mức độ trang trải các khoản chi phí 13e. Tổ chức bộ máy thu nộp 15f. Các nhân tố khác 16III/ Xu hướng thu ngân sách nhà nước khi Việt Nam gia nhập WTO 171. Cam kết và tác động của những cam kết khi gia nhập WTO ảnhhưởng tới thu chi ngân sách nhà nước 172. Thực trạng 19IV/ Giải pháp 25V/ Kết luận 27LỜI NÓI ĐẦUNgân sách Nhà nước (NSNN) được xem là khâu chủ đạo của hệ thốngtài chính thể hiện những quan hệ tài chính giữa Nhà nước với các chủ thểtrong xã hội và gắn liền với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà3nước như điều tiết kinh tế vĩ mô, ổn định trật tự xã hội và các hoạt động ansinh xã hội khác.Nội dung bài thảo luận đề cập đến các vấn đề về khái niệm, đặc điểm vàphân loại NSNN. Trên cơ sở đó, đưa ra các đánh giá về hoạt động thu NSNNcủa Việt Nam hiện nay và những yếu tố tác động tới hoạt động thu NSNNcủa Việt Nam trên cơ sở những số liệu thực tế lấy từ những năm gần đây.Ngoài ra, trong bài còn chỉ ra xu hướng thay đổi của hoạt động thuNSNN từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, một sốtồn tại của hoạt động thu NSNNđề xuất một số giải phải nhằm cải thiệntình hình thu NSNN của Việt Nam. Vì vậy, nhóm 1 chúng tôi xin trình bàybài thảo luận với đề tài: “Đánh giá tác động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước ViệtNam trong thời gian qua. Xu hướng thay đổi thu NSNN khi Việt Nam gianhập WTO”. I/ CƠ SỞ LÝ THUYẾT1. Ngân sách Nhà nước là gì? Ngân sách Nhà nước là hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trịphát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập4trung của Nhà nước khi Nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chínhQuốc gia nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ củaNhà nước.2. Thu ngân sách Nhà nướca) Khái niệmThu ngân sách Nhà nước là việc Nhà nước sử dụng quyền lực của mìnhđể huy động, tập trung một phần nguồn lực tài chính quốc gia để hình thànhquỹ tiền tệ cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.b) Đặc điểmThu ngân sách Nhà nước có 2 đặc trưng cơ bản:• Thu ngân sách Nhà nước là một hình thức phân phối nguồn tài chínhquốc gia giữa Nhà nước với chủ thể trong xã hội dựa trên quyền lực Nhànước nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ về lợi ích kinh tế. Sự phânphối này là một tất yếu khách quan xuất phát từ yêu cầu tồn tại và phát triểncủa bộ máy Nhà nước cũng như yêu cầu thực hiện các chức năng của bộmáy Nhà nước.• Thu ngân sách nhà nước gắn chặt với thực trạng kinh tế và sự vậnđộng của các phạm trù giá trị khác nhau như giá cả, thu nhập, lãi suất,…trong đó, chỉ tiêu quan trọng biểu hiện thực trạng của nền kinh tế có ảnhhưởng đến quy mô và mức độ động viên của thu ngân sách Nhà nước là tổngsản phẩm quốc nội. Sự vận động của các phạm trù giá trị này vừa tác độngđến sự tăng giảm mức thu, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao tác dụng điều tiết cáccông cụ thu ngân sách Nhà nước.c) Phân loại thu ngân sách Nhà nướci. Căn cứ theo nội dung kinh tế của các khoản thu- Thu thuế- Thu phí, lệ phí5- Thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước: thu từ lợi tức từ hoạt độnggóp vốn liên doanh, cổ phần của Nhà nước, thu hồi tiền cho vay (cảgốc và lãi) của Nhà nước, thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước tại các cơsở kinh tế - bán hoặc đấu giá doanh nghiệp nhà nước.- Thu từ hoạt động sự nghiệp: thu từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệmcủa đơn vị, bán sách do trường in ấn,…- Thu từ bán hoặc cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước.- Thu từ vay nợ và viện trợ không hoàn lại- Thu khác: phạt, tịch thu, tịch biên tài sản,…ii. Căn cứ theo tính chất phát sinh của các khoản thu- Thu thường xuyên- Thu không thường xuyêniii. Căn cứ theo tính cân đối của ngân sách Nhà nước- Thu trong cân đối- Thu ngoài cân đối3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước• Thu nhập GDP bình quân đầu người: Tổng GDP phản ánh quymô của nền kinh tế, từ đó quyết định đến tổng thu NSNN, còn GDP bìnhquân đầu người là một chỉ tiêu phản ánh trình độ tăng trưởng và phát triểncủa nền kinh tế, phản ánh khả năng tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư của mộtnước. GDP bình quân đầu người là một yếu tố khách quan quyết định mứcđộng viên của NSNN. Do đó, khi xác định mức độ động viên thu nhập vàoNSNN mà thoát ly chỉ tiêu này thì sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến cácvấn đề tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư của nền kinh tế.• Tỷ suất lợi nhuận bình quân trong nền kinh tế: Đây là chi tiêuphản ánh hiệu quả của đầu tư phát triển nền kinh tế nói chung và hiệu quảcủa các doanh nghiệp nói riêng. Tỷ suất lợi nhuận bình quân càng lớn sẽ6phản ánh khả năng tái tạo và mở rộng các nguồn thu nhập trong nền kinh tếcàng lớn, từ đó đưa tới khả năng huy động cho NSNN. Đây là yếu tố quyếtđịnh đến việc nâng cao tỷ suất thu NSNN. Do vậy, khi xác định tỷ suất thuNgân sách cần căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận bình quân trong nền kinh tế đểđảm bảo việc huy động của Ngân sách Nhà nước không gây khó khăn vềmặt tài chính cho các hoạt động kinh tế.• Khả năng khai thác và xuất khẩu nguồn tài nguyên thiên nhiên(dầu mỏ và khoáng sản): Đối với các nước có nguồn tài nguyên thiên nhiêndồi dào phong phú thì việc khai thác và xuất khẩu tài nguyên sẽ đem lạinguồn thu to lớn cho Ngân sách Nhà nước. Kinh nghiệm của các nước chothấy, nếu tỷ trọng xuất khẩu dầu mỏ và khoáng sản chiếm trên 20% tổng kimngạch xuất khẩu thì tỷ suất thu Ngân sách sẽ cao và có khả năng tăng nhanh.Với cùng một điều kiện phát triển kinh tế, quốc gia nào có tỷ trọng xuấtkhẩu dầu mỏ và khoáng sản lớn thì tỷ lệ động viên vào NSNN cũng lớn hơn.• Mức độ trang trải các khoản chi phí của Nhà nước: Mức độtrang trải các khoản chi phí của Nhà nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưquy mô tổ chức của bộ máy Nhà nước và hiệu quả hoạt động của bộ máy đó,những nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nhà nước đảm nhận trong từng giaiđoạn lịch sử, chính sách sử dụng kinh phí của Nhà nước. Khi các nguồn tàitrợ khác cho chi phí hoạt động của Nhà nước không có khả năng tăng lên,việc tăng mức độ chi phí của Nhà nước sẽ đòi hỏi tỷ suất thu của Ngân sáchcũng tăng lên. Các nước đang phát triển thường rơi vào tình trạng nhu cầuchi tiêu của NSNN vượt quá khả năng thu, nên các Chính phủ thường phảivay nợ để bù đắp bội chi.• Tổ chức bộ máy thu nộp: Tổ chức bộ máy thu nộp có ảnh hưởngđến chi phí và hiệu quả hoạt động của bộ máy này. Nếu tổ chức hệ thống cơquan thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước gọn nhẹ, đạt hiệu quả cao, chống lại7thất thu do trốn, lậu thuế thì đây sẽ là yếu tố tích cực làm giảm tỷ suất thuNSNN mà vẫn thỏa mãn được các nhu cầu chi tiêu của NSNN.II/ THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN THUNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỜI GIAN QUA1. Tổng quan về thu ngân sách nhà nước Việt Nam thời gian quaTheo Bộ Tài chính, trong tổng thu ngân sách năm 2006, nguồn thutrong nước ước đạt 132.000 tỷ đồng, thu từ dầu khí khoảng 63.400 tỷ đồng,từ thuế XNK 40.000 tỷ đồng và viện trợ không hoàn lại khoảng 2.500 tỷđồng. Ngoài ra, khoảng 8.000 tỷ đồng trong ngân sách nhà nước năm 2005cũng sẽ được chuyển sang năm 2006.Trong số nguồn thu ngân sách trong nước (không kể thu từ dầu thô)thì thu từ kinh tế quốc doanh đạt 42.243 tỷ đồng, doanh nghiệp FDI là27.807 tỷ đồng, còn lại là thu từ các loại thuế…Bộ Tài chính cũng ước tính thu ngân sách đạt mức là 1.600.000 tỷđồng trong giai đoạn 2006- 2010, vẫn chủ yếu từ xuất khẩu dầu thô, thuếXNK, nộp ngân sách của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.Năm 2005, dự toán thu ngân sách là 183.000 tỷ đồng, với tổng chi là229.750 tỷ đồng ( thâm hụt ngân sách là 40.750 tỷ đồng). Dự toán ngân sáchnhà nước năm 2006 với tổng các nguồn thu ước đạt 237.900 tỷ đồng, tăng13% so với thực hiện năm 2005.Bảng cân đối ngân sách nhà nước từ năm 2005 - 2010Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010Tổng thu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Thu trong nước 52.49 52.03 55.17 55.13 60.96 63.328(Không kể thu từ dầuthô)Thu từ doanh nghiệpnhà nước 17.12 16.58 15.94 16.43 18.96 20.05Thu từ doanh nghiệpcó vốn đầu tư nướcngoài8.36 9.25 9.94 10.52 11.45 11.26Thu từ khu vực công,thương nghiệp và dịchvụ ngoài quốc doanh7.42 7.90 9.87 10.44 10.81 12.53Thuế sử dụng đấtnông nghiệp0.06 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01Thuế thu nhập đối vớingười có thu nhập cao1.85 1.85 2.35 3.10 3.24 4.71Lệ phí trước bạ 1.23 1.20 1.80 1.78 2.18 2.26Thu phí xăng dầu 1.73 1.42 1.41 1.08 2.03 1.88Thu phí, lệ phí1.84 1.78 1.28 1.60 1.73 1.38Các khoản thu về nhàđất7.78 7.35 10.74 9.17 9.43 8.51Các khoản thu khác 2.79 2.45 1.80 0.99 1.11 0.73Thu từ dầu thô 29.16 29.82 24.37 21.31 13.68 12.39Thu từ hải quan 16.70 15.32 19.11 21.82 23.89 23.30Thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụđặc biệt hàng nhậpkhẩu; Thu chênh lệchgiá hàng nhập khẩu10.36 9.40 12.15 14.38 17.42 13.22Thuế giá trị gia tăng 6.33 5.92 6.96 7.44 6.47 10.089hàng nhập khẩuThu viện trợ khônghoàn lại1.65 2.83 1.35 1.74 1.47 0.99Tổng thu NSNN năm 2011 ước đạt 674500 tỷ đồng, đạt 113,4% dựtoán, tăng xấp xỉ 21% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó:Thu nội địa ước 390000 tỷ đồng, đạt 102% dự toán năm, tăng 16,6%so với cùng kỳ 2010 (trong đó: tính đến hết tháng 11/2011, thu từ kinh tếquốc doanh đạt 89,1% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Thu khu vựccông thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 98,7% dự toán, tăng23,7% so cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 94,0%dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Thuế thu nhậpnhân đạt 119,7% dựtoán, tăng 45,4% so với cùng kỳ; các khoản thu từ nhà và đất đạt 135,9% dựtoán, tăng 7,8% so với cùng kỳ,…). Theo yêu cầu hỗ trợ các gia đình vàdoanh nghiệp vượt qua bất ổn năm 2011, đã có hàng loạt các chính sáchmiễn giảm, gia hạn thời gian nộp thuế của một số sắc thuế như: thu nhập cánhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (giảm 30% số thuế phải nộp năm 2011 đốivới doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực ưu tiên,…).Thu từ dầu thô cả năm 2011 ước 100000 tỷ đồng; đạt 144,3% dự toán,tăng 35,9% so với cùng kỳ.Theo số liệu của tổng cục Hải quan, thu NSNN từ xuất khẩu ước186833 tỷ đồng, đạt 99% dự toán năm, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm2010, bất chấp chính sách hạn chế nhập khẩu và giảm, miễn thuế đối vớinhập khẩu xăng đầu những tháng đầu năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩutăng do nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động từ tăng kim ngạch xuấtnhập khẩu hàng hóa, thay đổi tỷ giá đồng Việt Namcác giải pháp nhằmchống thất thu thuế của Bộ Tài chính.10[...]... sinh xã hội III/ XU HƯỚNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 1 Cam kết và tác động của những cam kết khi gia nhập WTO ảnh hưởng tới thu chi ngân sách nhà nước Tác động trực tiếp của hội nhập được thể hiện qua yêu cầu thay đổi chính sách tài chính để phù hợp với yêu cầu của các cam kết quốc tế, bao gồm: • Khi gia nhập WTO, Việt Nam cam kết ràng buộc với toàn bộ biểu thu nhập khẩu hiện hành,... với các dự báo, giảm thu khi gia nhập WTO không làm giảm nguồn thu từ thu , thu ngân sách thực tế đã tăng trong năm 2007 với mức đóng góp nhiều hơn của nguồn thu từ thu xu t nhập khẩu đến tổng ngân sách Điều này một phần là do giảm thu của Việt Nam theo cam kết WTO là tương đối nhỏ và được thực hiện dần dần, do đó chỉ tác động đến một số ít ngành Quan trọng hơn, tăng nhập khẩu đã dẫn đến mức thu ... có nhiều tác động trực tiếp tới thu ngân sách nhà nước Một trong những tác động đó là nước ta phải xóa bỏ hàng rào thu quan hay phải giảm mức thu đối với nhiều loại mặt hàng xu t khẩu Việc này làm cho thu NSNN từ thu xu t nhập khẩu của nước ta bị giảm sút Vì vậy, nhà nước phải thực hiện các chính sách, biện pháp ổn định theo nguồn thu NS Trong đó đáng kể nhất là do thay đổi cơ chế tính thu : tăng... nóng và không cân đối với khả năng tài chính quốc gia Tăng các khoản thu dặc biệt là thu sẽ làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước Việc tăng thu có thể sẽ bù đắp việc thâm hụt ngân sách nhà nước và giảm bội chi ngân sách nhà nước Tuy nhiên nếu tăng thu không hợp lí sẽ làm giá cả hàng hoá tăng gây ảnh hưởng đến lãi suất Các tác động chung của nền kinh tế, hoạt động thu NSNN ở nhiều ngành, lĩnh vực quan... hàng hóa, gia nhập WTO, Việt Nam đã ràng buộc mức trần cho tất cả các dòng thu trong biểu thu nhập khẩu của mình, chỉ sử dụng thu nhập khẩu làm công cụ để bảo hộ, không sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác nhằm mục đích thu ngân sách (ngoài thu nhập khẩu) Trên tinh thần đó, Việt Nam giảm mức thu nhập khẩu bình quân từ mức hiện hành 17,4% xu ng còn 13,4% trong vòng 5 -7 năm Mức thu nhập khẩu... đầu tư nước ngoài, tăng niềm tin vào định hướng mở cửa và tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam Việc cắt giảm thu trong ngắn hạn sẽ tác động nhất định, tuy nhiên, về lâu dài sẽ tác động không lớn lắm đối với nguồn thu ngân sách nhà nước Hiện nay nước ta, tổng thu từ thu nhập khẩu chỉ chiếm khoảng 9% tổng thu ngân sách nhà nước Đối với kim ngạch xu t khẩu, chỉ khoảng 20% tổng kim ngạch nhập khẩu... điều hành thu ngân sách nhà nước, tổ chức thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo chính sách pháp luật thu , xử lý cụ thể các khoản thu nợ đọng thu , tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thu của các tổ chức cá nhân nhằm phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thu , thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của thủ tướng chính phủ, của Bộ tài chính, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân... tổng thu ngân sách Nhà nước lên đến 66,7% dự toán năm Được biết, nguyên nhân khi n thu ngân sách Nhà nước giảm mạnh là do tăng trưởng kinh tế bị suy giảm, một số khoản thu lớn từ xu t nhập khẩu, từ đất đai bị giảm sút Trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thu sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu , trong đó tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu thuế và quản lý nợ động thu ,... năng mất cân đối thu chi NSNN cả năm trở thành thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Chính sách tài khóa của Việt Nam chưa thực sự nuôi dưỡng nguồn thu một cách hợp lí Việt Nam mới xây dựng chính sách thu nhưng làm thế nào để có nguồn thu thì chính sách chưa đề cập đến một cách thỏa đáng nên nguồn thu giảm sụt cũng có phần do chính sách tài khóa tạo ra Trong khi đó thực hiện chính sách tài khóa chưa... trưởng, sự biến động cơ cấu kinh tế, sự thay đổi các tỷ lệ tiết kiệm- tiêu dùng- đầu tư hiệu quả sản xu t, kinh doanh của khu vực DN… làm thay đổi cả mức độ và cơ cấu thu ngân sách, cụ thể là số 20 thu và cơ cấu các loại thu như thu VAT, tiêu thụ đặc biệt, nhập khẩu, thu nhập, thu nhập doanh nghiệp, thu nhậpnhân • Theo cam kết, VN phải mở cửa 110 phân nghành dịch vụ cho các thành viên WTO Những cam . ĐỀ TÀI BÁO CÁO Đánh giá tác động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. Xu hướng thay đổi thu NSNN khi Việt Nam gia. ngân sách nhà nước 4II/ Thực trạng tác động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam thời gian qua 61. Tổng quan về thu ngân sách nhà nước Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài báo cáo Đánh giá tác động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. Xu hướng thay đổi thu NSNN khi Việt Nam gia nhập WTO doc, đề tài báo cáo Đánh giá tác động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. Xu hướng thay đổi thu NSNN khi Việt Nam gia nhập WTO doc, đề tài báo cáo Đánh giá tác động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. Xu hướng thay đổi thu NSNN khi Việt Nam gia nhập WTO doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay