Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang

65 585 2

windy Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,534 tài liệu

  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2012, 09:42

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang . được bảo vệ tại Hội đồng chấm thi Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, ngày 27/06/2008A.NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -- - -- - -- - -- o0o -- - -- - -- - -- - -. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Long. xuyên, ngày tháng năm 2008C.NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP -- - -- - -- - -- o0o -- - -- - -- - -- - -. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Long
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang, Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang, Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang, Lý do chọn đề tài, Mục tiêu nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đề tài được giới hạn trong những phạm vi sau:, Bản chất của tín dụng: Chức năng của tín dụng:, Qui trình tín dụng 1. Ý nghĩa của việc thiết lập qui trình tín dụng, Giới thiệu chung về các hình thức bảo đảm tín dụng, Một số biện pháp tăng huy động vốn, Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn