Microsoft Dynamics AX 2012 Services pptx

196 1,484 1
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 07:20

. www.it-ebooks.info Microsoft Dynamics AX 2012 Services Effectively use services with Dynamics AX 2012 and create your own services Klaas DeforcheKenny. Extending Microsoft Dynamics AX in Inside Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Press.Currently, Palle works for one of Denmark's largest Microsoft Dynamics
- Xem thêm -

Xem thêm: Microsoft Dynamics AX 2012 Services pptx, Microsoft Dynamics AX 2012 Services pptx, Microsoft Dynamics AX 2012 Services pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn