Báo cáo khoa học: A study of microRNAs in silico and in vivo: bioimaging of microRNA biogenesis and regulation doc

10 326 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 01:20

. MINIREVIEW A study of microRNAs in silico and in vivo: bioimaging of microRNA biogenesis and regulation Soonhag Kim1,2,*, Do W. Hwang2,3 and Dong. Iovino N,Aravin A, Pfeffer S, Rice A, Kamphorst AO,Landthaler M et al. (2007) A mammalian microRNA expression atlas based on small RNA librarysequencing.
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa học: A study of microRNAs in silico and in vivo: bioimaging of microRNA biogenesis and regulation doc, Báo cáo khoa học: A study of microRNAs in silico and in vivo: bioimaging of microRNA biogenesis and regulation doc, Báo cáo khoa học: A study of microRNAs in silico and in vivo: bioimaging of microRNA biogenesis and regulation doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay