SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Mô hình hóa trường hợp sử dụng

31 394 3
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 23:38

SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML , Mô hình hóa trường hợp sử dụng PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGHƯỚNG ĐỐI TƯỢNGĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNdvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 4 - 2/31Nội dung1. Tiến trình phát triển phần mềm theo hướng đối tượng2. Giới thiệu Ngôn ngữ hình hóa thống nhất UML3. hình hóa nghiệp vụMô hình hóa trường hợp sử dụng 5. hình hóa tương tác đối tượng6. Biểu đồ lớp và gói7. Biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động8. Biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình9. hình hóa dữ liệu10. Bài học thực nghiệmMô hình hóahình hóa trường hợp sử dụngtrường hợp sử dụngBài 4dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 4 - 4/31Giới thiệu hình hóa UCTrong pha thu thập yêu cầu và phân tích hệ thống thường phải xây dựng các biểu đồ choMô hình nghiệp vụMô hình trường hợp sử dụngMô hình giao diện người sử dụngMô hình trường hợp sử dụng (Use case model) tả hệ thống được sử dụng như thế nàoUse case (UC) hệ thống và tác nhân hệ thống xác định phạm vi hệ thốngUC là những gì bên trong hệ thốngActor là những gì bên ngoài hệ thốngBiểu đồ UC tả tương tác giữa các UC và tác nhân để hình thành chức năng hệ thốngSự khác nhau giữa hình hóa nghiệp vụ và hình hóa trường hợp sử dụngMô hình hóa nghiệp vụ tập trung vào tổ chức của cơ quanMô hình hóa hệ thống tập trung vào hệ thống đang xây dựngdvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 4 - 5/31Các khái niệm hình hóa UCCác khái niệm cơ bảnTrường hợp sử dụng (Use case-UC)Tác nhân (Actor)Quan hệ (Relationship)Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)Biểu đồ trường hợp sử dụng (Use case Diagram)Mô hình hóa nghiệp vụ hình hóa hệ thốngUse case tả cái nghiệp vụ làm tả cái mà hệ thống bên trong nghiệp vụ làmActor Bên ngoài tổ chức Bên ngoài hệ thống (có thể bên trong tổ chức)Business worker Bên trong tổ chức Không sử dụngdvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 4 - 6/31Use case, tác nhân là gì?1994: Ivar Jacobson đề xuất sử dụng UCUse case?UC là chức năng mức cao do hệ thống cung cấp, cái nhìn tổng thể về hệ thốngKhông cho biết hệ thống làm việc bên trong?Không phải là thiết kế, cài đặt mà là một phần của vấn đề cần giải quyếtMô tả bất kỳ cái gì bên trong phạm vi hệ thốngTác nhân?Mô tả ai, cái gì tương tác với hệ thốngBa loại: Ai: con người sử dụng trực tiếp hệ thốngCái gì: hệ thống khác tương tác với hệ thống đang xây dựngThời gian: khi đồng hồ khởi sự sự kiện của hệ thốngĐặt tên: theo vai trò, không theo tên cụ thể vì nó là lớpPurchase TicketCustomerdvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 4 - 7/31Xây dựng UC để làm gì?Hình thành và tả yêu cầu chức năng hệ thốngLà kết quả thỏa thuận giữa khách hàng và người phát triển hệ thống phần mềmCho phép tả rõ ràng và nhất quán cái hệ thống sẽ làmMô hình có khả năng được sử dụng xuyên suốt quá trình phát triểnCung cấp cơ sở để kiểm tra, thử nghiệm hệ thốngCho khả năng dễ thay đổi hay mở rộng yêu cầu hệ thốngPhân tíchThu thập, lọc và đánh giá UCPhân tíchThu thập, lọc và đánh giá UCThiết kế, cài đặtCài đặt UCThiết kế, cài đặtCài đặt UCKiểm traKiểm tra xem UC thỏa mãn?Kiểm traKiểm tra xem UC thỏa mãn?UC gắn các bước trong tiến trình phát triểnUC gắn các bước trong tiến trình phát triểnUC và tiến trình phát triểndvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 4 - 8/31Xây dựng UC để làm gì?Ai quan tâm đến UC?Người sử dụngPhân tích viênThử nghiệmKiến trúc sưLập trình viênUse caseDiễn đạtHiểuKiểm traThiết kếCài đặtdvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 4 - 9/31Tìm kiếm tác nhân như thế nào?Hãy trả lời các câu hỏi sau để tìm ra tác nhân hệ thốngAi sẽ sử dụng chức năng chính của hệ thống?Ai giúp hệ thống làm việc hàng ngày?Ai quản trị, bảo dưỡng để hệ thống làm việc liên tục?Hệ thống quản lý thiết bị phần cứng nào?Hệ thống đang xây dựng tương tác với hệ thống khác nào?Ai hay cái gì quan tâm đến kết quả hệ thống cho lại?dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 4 - 10/31Tìm kiếm UC như thế nào?Với mỗi tác nhân đã tìm ra, hãy trả lời các câu hỏi sau để tìm ra các Use case hệ thốngTác nhân yêu cầu hệ thống thực hiện chức năng nào?Tác nhân cần đọc, tạo lập, bãi bỏ, lưu trữ, sửa đổi các thông tin nào trong hệ thống?Tác nhân cần thông báo cho hệ thống sự kiện xảy ra trong nó? Hệ thống cần thông báo cái gì đó cho tác nhân?Hệ thống cần vào/ra nào? Vào/ra đi đến đâu hay từ đâu?Đặt tên UC hệ thốngTheo khái niệm nghiệp vụ của tổ chứcKhông sử dụng từ kỹ thuật, chuyên mônSử dụng các động từ, cụm từ ngắn gọnTùy theo tầm cỡ dự án mà mỗi hệ thống có từ 20-70 UC[...]... (Extends) Quan hệ khái quát hóa (Generalization) dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài 4 - 21/31 Các quan hệ    Quan hệ kết hợp (Association) Quan hệ gộp (Includes) Quan hệ mở rộng (Extends)    Một UC tùy ý mở rộng chức năng do UC khác cung cấp tả một UC sử dụng chức năng của UC khác if and only if Sử dụng để hình hóa một vài chức năng dùng chung, sử dụng lại giữa hai hay nhiều... vài UC mà loại tác tác nhân khác không kích hoạt -> nên hình thành quan hệ khái quát hóa Khi cả hai loại tác nhân cùng sử dụng các UC -> không cần hình hóa quan hệ khái quát hóa Corporate Customer Individual Customer Concrete Actors Private Company Phân tích thiết kế hướng đối tượng Govenment Agency Bài 4 - 24/31 Biểu đồ Use Case  hình UC được tả bởi một hay nhiều biểu đồ UC  Số lượng biểu... kế hướng đối tượng Bài 4 - 27/31 Biểu đồ hoạt động  Biểu đồ hoạt động (Activity diagram) do Odell đề xuất cho UML để   tả luồng công việc trong tiến trình nghiệp vụ trong hình hóa nghiệp vụ tả luồng sự kiện trong hình hóa hệ thống   Sử dụng text như trước đây sẽ khó đọc khi logíc phức tạp, có nhiều rẽ nhánh Biểu đồ hoạt động sử dụng để hình hóa   dvduc-2004 khía cạnh động của... Quan hệ khái quát hóa (Generalization) dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài 4 - 20/31 Các quan hệ   Quan hệ kết hợp (Association) Quan hệ gộp (Includes)    Trước phiên bản UML 1.3 quan hệ có tên là Thể hiện một UC luôn luôn sử dụng chức năng của UC khác Sử dụng để hình hóa một vài chức năng dùng chung, sử dụng lại giữa hai hay nhiều UC Customer ... for sale Add new item for sale Purchasing manager E-business system dvduc-2004 Remove item for sale Purchase inventory Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài 4 - 26/31 Biểu đồ Use Case  Các chú ý khi xây dựng biểu đồ UC  Không nên hình hóa quan hệ kết hợp giữa tác nhân với tác nhân -> vì giao tiếp giữa các tác nhân là ở bên ngoài hệ thống   Không hình thành quan hệ Association giữa các UC   Nên... Ticket Quan hệ khái quát hóa (Generalization)  dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài 4 - 23/31 Các quan hệ     Quan hệ kết hợp (Association) Quan hệ gộp (Includes) Quan hệ mở rộng (Extends) Quan hệ khái quát hóa (Generalization)   Customer Chỉ ra một vài tác nhân hay UC có một số cái chung, giống nhau Không nhất thiết hình thành quan hệ này cho các tác nhân   dvduc-2004 Abstract Actor... nhánh chính, nhánh phụ, nhánh đặc biệt Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 UC dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài 4 - 15/31 Tài liệu luồng sự kiện  Tài liệu luồng sự kiện bao gồm  tả vắn tắt UC     Tiền điều kiện (pre-condition)     dvduc-2004 tả ngắn gọn UC làm gì? Những ai sử dụng UC? Nó cho lại kết quả gì? Điều kiện cần thực hiện trước khi UC khởi động Không phải UC nào cũng... tính hợp lệ của số A3 Số không hợp lệ dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài 4 - 19/31 Các quan hệ  Quan hệ kết hợp (Association)  Là loại quan hệ giữa tác nhân và UC  Mũi tên cho biết ai là người khởi xưởng giao tiếp Purchase Ticket Customer Purchase Ticket Customer  Quan hệ gộp (Includes)  Quan hệ mở rộng (Extends)  Credit System Quan hệ khái quát hóa (Generalization) dvduc-2004 Phân. .. Change Reservation Check Credit Quan hệ khái quát hóa (Generalization) dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài 4 - 22/31 Các quan hệ     Quan hệ kết hợp (Association) Quan hệ gộp (Includes) Quan hệ mở rộng (Extends) UC trừu tượng   Quan hệ includes và extends đều có tính chất chung là cùng sử dụng chức năng do UC khác cung cấp Phần chức năng sử dụng chung có thể để trong UC mới – UC trừu... confirmation number Generate and E-mail receipt Display confirmation number dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài 4 - 30/31 Tóm tắt  Bài này đã xem xét các vấn đề sau      Biểu đồ UC là gì? Quan hệ giữa biểu đồ UC và biểu đồ nghiệp vụ Các khái niệm của hình UC Cách tìm kiếm UC, tác nhân, quan hệ trong hình UC Cách tả luồng sự kiện    dvduc-2004 văn bản biểu đồ hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Mô hình hóa trường hợp sử dụng, SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Mô hình hóa trường hợp sử dụng, SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Mô hình hóa trường hợp sử dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay