LẬP TRÌNH WINDOWS - Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO(ADO – ACTIVEX DATA OBJECT) pot

63 332 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 21:20

Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhKhoa Toán Tin HọcLẬP TRÌNH WINDOWSLẬP TRÌNH WINDOWSLập trình sở dữ liệu Lập trình sở dữ liệu vớithư viện ADOvớithư viện ADOvới thư viện ADOvới thư viện ADO(ADO (ADO –– ACTIVEX DATA OBJECT)ACTIVEX DATA OBJECT)• Tổng quan về lập trình CSDL• Thư viện ADO•LậptrìnhCSDLvới ADOTrần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com•Lập trình CSDL với ADOĐại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhKhoa Toán Tin HọcLẬP TRÌNH WINDOWSLẬP TRÌNH WINDOWSLập trình sở dữ liệu Lập trình sở dữ liệu vớithư viện ADOvớithư viện ADOvới thư viện ADOvới thư viện ADO(ADO (ADO –– ACTIVEX DATA OBJECT)ACTIVEX DATA OBJECT)• Tổng quan về lập trình CSDL• Thư viện ADO•LậptrìnhCSDLvới ADO•Lập trình CSDL với ADOSSỨng dụng quản lýNDOWSNDOWSDODO•Hệ thống quản lý học sinh: lưu trữ thông tin liên quan đếnhọcsinhRÌNH WIRÌNH WIVỚI ADVỚI ADquan đến học sinh•Hệ thống quản lý sinh viên: lưu trữ thông tin liên quan đến sinh viênN LẬP TRN LẬP TRCSDL VCSDL Vquan đến sinh viên•Hệ thống quản lý nhân sự: lưu trữ thông tin liên đế hâ ê ôỌC PHẦNỌC PHẦNRÌNH CRÌNH Cquan đến nhân viên trong công ty•Hệ thống quản lý tiền lươngIẢNG HỌIẢNG HỌLẬP TRLẬP TR•Hệ thống quản lý kế toán•Hệ thống quảntrị dự ánBÀI GIBÀI GILL•Hệ thống quản trị dự án•… TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((33))TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((33))33SSỨng dụng Windows (Windows Application)NDOWSNDOWSDODORÌNH WIRÌNH WIVỚI ADVỚI ADN LẬP TRN LẬP TRCSDL VCSDL VỌC PHẦNỌC PHẦNRÌNH CRÌNH CIẢNG HỌIẢNG HỌLẬP TRLẬP TRBÀI GIBÀI GILLTRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((44))TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((44))44Thông tin học sinh được lưu trữ như thế nào ?SSỨng dụng Windows (Windows Application)NDOWSNDOWSDODORÌNH WIRÌNH WIVỚI ADVỚI ADN LẬP TRN LẬP TRCSDL VCSDL VỌC PHẦNỌC PHẦNRÌNH CRÌNH CIẢNG HỌIẢNG HỌLẬP TRLẬP TRBÀI GIBÀI GILLTRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((55))TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((55))55Thông tin nhân viên được lưu trữ như thế nào ?SSMẫu biểu trong các ứng dụngNDOWSNDOWSDODORÌNH WIRÌNH WIVỚI ADVỚI ADN LẬP TRN LẬP TRCSDL VCSDL VỌC PHẦNỌC PHẦNRÌNH CRÌNH CIẢNG HỌIẢNG HỌLẬP TRLẬP TRBÀI GIBÀI GILLThông tin thể hiện trên báo cáo đượclấytừ đâu ?TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((66))TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((66))66Thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy từ đâu ?SSMẫu biểu trong các ứng dụngNDOWSNDOWSDODORÌNH WIRÌNH WIVỚI ADVỚI ADN LẬP TRN LẬP TRCSDL VCSDL VỌC PHẦNỌC PHẦNRÌNH CRÌNH CIẢNG HỌIẢNG HỌLẬP TRLẬP TRBÀI GIBÀI GILLThông tin thể hiện trên báo cáo đượclấytừ đâu ?TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((77))TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((77))77Thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy từ đâu ?SSDữ liệu trong các ứng dụng quản lýNDOWSNDOWSDODOThông tin học sinh được lưu trữ như thế nào ?Tấtcả thông tin liên quan đếnhọcsinhnhư:Tấtcả thông tin liên quan đếnhọcsinhnhư:LýLýRÌNH WIRÌNH WIVỚI ADVỚI ADTất cả thông tin liên quan đến học sinh như: Tất cả thông tin liên quan đến học sinh như: Lý Lý lịch học sinh, điểm thi, chuyên cần, lớp học, lịch học sinh, điểm thi, chuyên cần, lớp học, khối….khối….Được lưu trữ trong Được lưu trữ trong SỞ DỮ LIỆUCƠ SỞ DỮ LIỆUN LẬP TRN LẬP TRCSDL VCSDL VThông tin nhân viên được lưu trữ như thế nào ?ợ gợ gỆỆỌC PHẦNỌC PHẦNRÌNH CRÌNH CTất cả thông tin liên quan đến nhân viên như: Tất cả thông tin liên quan đến nhân viên như: Lý Lý lịch nhân viên, quá trình công tác, quá trình lịch nhân viên, quá trình công tác, quá trình l kh h ở kỷ l ậl kh h ở kỷ l ậĐ l ữĐ l ữIẢNG HỌIẢNG HỌLẬP TRLẬP TRlương, khen thưởng, kỷ luật….lương, khen thưởng, kỷ luật….Được lưu trữ Được lưu trữ trong trong SỞ DỮ LIỆUCƠ SỞ DỮ LIỆUBÀI GIBÀI GILLThông tin thể hiện trên báo cáo được lấy từ đâu ?Tất cả thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy Tất cả thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((88))TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((88))88g ệ ợ yg ệ ợ ytừtừ SỞ DỮ LIỆUCƠ SỞ DỮ LIỆUSSTương tác dữ liệu: thêm, xóa, NDOWSNDOWSDODORÌNH WIRÌNH WIVỚI ADVỚI ADN LẬP TRN LẬP TRCSDL VCSDL VỌC PHẦNỌC PHẦNRÌNH CRÌNH CLấy dữ liệuIẢNG HỌIẢNG HỌLẬP TRLẬP TRThêm dữBÀI GIBÀI GILLThêm dữ liệuXó dữ liệSử dữ liệTRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((99))TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((99))99Xóa dữ liệuSửa dữ liệuSSTương tác dữ liệu: thêm, xóa, NDOWSNDOWSDODOThêm dữ liệuRÌNH WIRÌNH WIVỚI ADVỚI ADệCập nhật dữ liệuN LẬP TRN LẬP TRCSDL VCSDL VXóa dữ liệuỌC PHẦNỌC PHẦNRÌNH CRÌNH CLấy dữ liệuIẢNG HỌIẢNG HỌLẬP TRLẬP TRy ệấấÊÓỬ ẤÊÓỬ ẤBÀI GIBÀI GILLTất cả các thao tác Tất cả các thao tác THÊM, XÓA, SỬA, TRUY VẤNTHÊM, XÓA, SỬA, TRUY VẤNdữ liệu đều liên quan đến ngôn SQL: dữ liệu đều liên quan đến ngôn SQL: INSERT DELETE UPDATE SELECTINSERT DELETE UPDATE SELECTTRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((1010))TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN KHOA TOÁN TIN HỌC TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  ((1010))1010INSERT, DELETE, UPDATE, SELECTINSERT, DELETE, UPDATE, SELECT[...]... KHOA TOÁN -TIN18 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (18) 18) Đại Học Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh Khoa Toán Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Lập trình sở dữ liệu với thư viện ADO (ADO ACTIVEX DATA OBJECT) • Tổng quan về lập trình CSDL • Thư viện ADO • Lập trình CSDL với ADO LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Sử dụng thư viện ADO Làm thế nào để sử dụng được thư viện ADO... PHẠM TP.HCM (15) 15) LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Lập trình CSDL trong ứng dụng quản lý CT Nhân sự Kết nối CSDL CSDL TRẦN NGỌC BẢO Thành phần giao diện Giao tiếp dữ liệu p ệ Thành phần dữ liệu KHOA TOÁN -TIN16 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (16) 16) LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Lập trình CSDL trong ứng... kết nối với nguồn sở dữ g g g liệu, thể hiểu đối tượng Connection đóng vai trò là chìa khóa mở kết nối giữa ứng dụng với sở dữ liệu (Access, SQL Server, Oracle,…) Ví dụ: Để kết nối ứng dụng quản lý học sinh với sở dữ liệu quản lý ể ế ố học sinh được lưu trữ trong Access chúng ta cần tạo một đối tượng Connection chỉ đến tập tin Access, ví dụ QLHS.mdb hay ợ g ập ụ y C:\C4W \Data\ C:\C4W \Data\ QLHS.mdb... Provider=sqloledb ;Data Source=ServerName;InitialCatalog=DatabaseName;"), _bstr_t(L"UserName"), _bstr_t(L"Password"), adModeUnknown); if (SUCCEEDED(hr)) { bRes = TRUE; } } TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN27 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (27) 27) LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Tương tác dữ liệu: thêm, xóa, Lấy dữ liệu ệ Thêm Thê dữ liệu Xóa dữ liệu TRẦN NGỌC BẢO Sửa dữ liệu. .. (20) 20) LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Thư viện ADO TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN21 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (21) 21) LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Thư viện ADO Connection Command RecordSet Field Parameter TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN22 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (22) 22) LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C... TOÁN -TIN28 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (28) 28) LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Thực thi câu lệnh Insert/Delete Thêm dữ liệu Cập nhật dữ liệu ập ậ ệ Xóa dữ liệu Lấy dữ liệu Thực thi các câu lệnh Insert, Delete, update, Select thông qua đối tượng Command TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN29 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (29) 29) Command Object LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI... Visual Basic, Visual C++, C#, VB.NET, Delphi… Giao tiếp dữ liệu: ODBC, DAO, ADODB, ADO.NET, DAO ADODB ADO NET Thành phần dữ liệu: MS Access, SQL Server, Oracle,… KHOA TOÁN -TIN17 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (17) 17) LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Một số hệ quản trị CSDL thông dụng Thành phần dữ liệu: MS Access, SQL Server, Oracle,… Oracle MS Access 2000/XP/2003... C:\C4W \Data\ QLHS.mdb Để kết nối ứng dụng quản lý học sinh với sở dữ liệu quản lý học sinh được lưu trữ trong SQL Server chúng ta cần tạo một đối tượng Connection chỉ đến DB nào ? Server nào ? Với User và password nào ? p TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN24 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (24) 24) LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Đối tượng Connection Connection object... BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Kết nối Data Source MS Access Connection C ti Ứng dụng MS SQL Server Q File *.mdb nào ? VD: QLHS.mdb, QLNS.mdb QLNS mdb Connection Ứng dụng TRẦN NGỌC BẢO - Server ? S DatabaseName ? User Name ? Password ? KHOA TOÁN -TIN23 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (23) 23) Ý nghĩa LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Đối tượng... vRecsAffected(0L); g_pCmd->Execute(&vRecsAffected,NULL,adOptionUnspecified); TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN33 HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (33) 33) Thực thi câu lệnh SQL: Insert/Delete/Update LẬP TR L RÌNH CSDL VỚI AD C V DO BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S Đối tượng Command Ví dụ: thực thi một câu lệnh SQL Xóa dữ liệu từ Table HocSinh CString sSQL=“Delete From HocSinh”; g_pCmd->CommandText=_bstr_t(sSQL); . Toán – Tin HọcLẬP TRÌNH WINDOWSLẬP TRÌNH WINDOWS Lập trình cơ sở dữ liệu Lập trình cơ sở dữ liệu vớithư viện ADOvớithư viện ADO với thư viện ADOvới. Toán – Tin HọcLẬP TRÌNH WINDOWSLẬP TRÌNH WINDOWS Lập trình cơ sở dữ liệu Lập trình cơ sở dữ liệu vớithư viện ADOvớithư viện ADO với thư viện ADOvới
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP TRÌNH WINDOWS - Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO(ADO – ACTIVEX DATA OBJECT) pot, LẬP TRÌNH WINDOWS - Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO(ADO – ACTIVEX DATA OBJECT) pot, LẬP TRÌNH WINDOWS - Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO(ADO – ACTIVEX DATA OBJECT) pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn