Báo cáo " Nguồn của pháp luật hình sự - những yêu cầu được đặt ra cho pháp luật hình sự Việt Nam " doc

8 267 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 14:20

nghiªn cøu - trao ®æi 24 t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011 GS.TS. nguyÔn ngäc hoµ * 1. Từ năm 1986, pháp luật hình sự Việt Nam coi văn bản quy phạm pháp luật duy nhất được phép quy định tội phạm là Bộ luật hình sự (BLHS). Điều này được thể hiện rất rõ tại quy định về khái niệm tội phạm trong cả hai bộ luật - BLHS năm 1985 và BLHS năm 1999. Cả hai bộ luật này, khi định nghĩa khái niệm tội phạm tại Điều 8 đều khẳng định tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội “được quy định trong Bộ luật…”. Theo đó, chỉ có BLHS mới được phép xác định, mô tả và đặt tội danh cho những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. BLHS cũng là văn bản pháp luật duy nhất được phép quy định khung hình phạt cho các tội phạm đã được xác định. Do bị ràng buộc bởi quy định này mà tất cả các luật khác chỉ có thể chỉ dẫn đến BLHS trong trường hợp muốn xác định trách nhiệm hình sự cho những hành vi nhất định liên quan đến nội dung điều chỉnh của mình. Trong đó có cả các luật mà nội dung là về phòng và chống các nhóm hành vi nguy hiểm cho xã hội nhất định. Các luật này đều xác định việc truy cứu trách nhiệm hình sự những hành vi cần phòng, chống trong những trường hợp nhất định là cần thiết nhưng không quy định cụ thể tội danh cũng như khung hình phạt cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự này mà chỉ quy định một cách chung là … tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí kỉ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự… Theo đó, việc truy cứu trách nhiệm hình sự phải dựa vào các quy định của BLHS. Các luật thuộc loại này, tính đến thời điểm năm 2011 là Luật phòng, chống ma tuý (năm 2000); Luật phòng, chống bạo lực gia đình (năm 2001); Luật phòng, chống tham nhũng (năm 2001) và Luật phòng, chống mua bán người (năm 2011). Trong các luật này, các hành vi bị cấm đều được liệt kê rõ ràng và đều được xác định là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự những hành vi này vẫn phải dựa vào các quy định của BLHS. Do vậy, có thể có những hành vi không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự được vì không có tội danh tương ứng trong BLHS. Trong những trường hợp có thể truy cứu trách nhiệm hình sự được do có tội danh tương ứng trong BLHS thì vẫn có trường hợp phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều luật chung cho hành vi xảy ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau và do vậy có thể việc xử lí không đáp ứng được yêu cầu phòng, chống có tính đặc thù của lĩnh vực * Trường Đại học Luật Hà Nội nghiªn cøu - trao ®æi t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011 25 cụ thể. Ví dụ: Theo Điều 23 Luật phòng, chống mua bán người thì 12 nhóm hành vi được quy định tại Điều 3 và nhóm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, dung túng, xử lí không đúng hoặc không xử lí hành vi được quy định tại Điều 3 đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó chỉ có một nhóm hành vi trong số này là được BLHS quy định cụ thể.(1) Như vậy, các nhóm hành vi khác có thể rơi vào một trong hai khả năng – không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự được hoặc chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các điều luật chung. Tương tự như vậy, các luật khác tuy không quy định trực tiếp việc phòng, chống nhóm hành vi nhất định nhưng cũng đều có điều luật quy định cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực luật điều chỉnh trong những trường hợp nhất định. Ví dụ: Luật bảo hiểm xã hội (năm 2006); Luật bảo vệ môi trường (năm 2005); Luật đất đai (năm 2003) v.v Việc truy cứu trách nhiệm hình sự theo sự cho phép của các luật này cũng gặp trở ngại tương tự như ở trường hợp các luật quy định về phòng chống nói trên. Ví dụ: Theo Điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội thì 10 nhóm hành vi được quy định tại các điều 134, 135, 136 và 137 đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.(2) Nhưng tất cả các nhóm hành vi này đều chưa được quy định cụ thể trong BLHS. Như vậy, 10 nhóm hành vi này cũng có thể rơi vào một trong hai khả năng – không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự được hoặc chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các điều luật chung. Từ đây, vấn đề đặt ra cần phải được xem xét để giải quyết trở ngại nói trên cũng như để đảm bảo sự thống nhất giữa BLHS với các luật khác trong việc quy định về trách nhiệm hình sự là vấn đề nguồn quy định tội phạm nói riêng cũng như nguồn của pháp luật hình sự nói chung. 2. Khái niệm nguồn của pháp luật hình sự có thể được hiểu theo các nghĩa khác nhau. Nguồn của pháp luật hình sự có thể được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp(3) hoặc theo nghĩa nguồn trực tiếp và nguồn gián tiếp.(4) Chúng tôi quan niệm nguồn của pháp luật hình sự là các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về tội phạm, về hình phạt. Trong đó, quy định về tội phạm được hiểu là sự mô tả hành vi bị coi là tội phạm và đặt tội danh cho hành vi đó. Cách hiểu này tương đương với cách hiểu về nguồn của pháp luật hình sự theo nghĩa hẹp cũng như với cách hiểu về nguồn trực tiếp của pháp luật hình sự.(5) Theo cách hiểu này thì những văn bản quy phạm pháp luật có tính giải thích, hướng dẫn hoặc có tính chất là căn cứ được chỉ dẫn đến đều không phải là nguồn của pháp luật hình sự. Ví dụ: Các thông tư liên tịch hay các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một hoặc một số điều luật của BLHS; các luật thuộc các lĩnh vực khác nhau mà trong đó có các điều luật có thể được viện dẫn đến khi áp dụng một điều luật cụ thể của BLHS. Ví dụ: Khi xét xử về các tội thuộc nhóm tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ theo BLHS thì cần phải nghiªn cøu - trao ®æi 26 t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011 viện dẫn các điều luật có liên quan của Luật giao thông đường bộ hoặc khi xét xử về các tội thuộc nhóm tội phạm về môi trường thì cần phải viện dẫn các điều luật có liên quan của Luật bảo vệ môi trường; v.v Như vậy, xét về nội dung thì nguồn của pháp luật hình sự phải là văn bản quy phạm pháp luật có các quy phạm pháp luật hình sự - quy phạm quy định về tội phạm và hình phạt. Xét về hình thức thì không phải tất cả các loại (hình thức) văn bản quy phạm pháp luật đều có thể là nguồn của pháp luật hình sự. Do tính chất nghiêm khắc đặc biệt của chế tài hình sự nên nguồn của pháp luật hình sự, về nguyên tắc chỉ có thể là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành. Chỉ văn bản luật (bộ luật hoặc luật(6)) mới có thể là nguồn của ngành luật hình sự. Các văn bản dưới luật không thể là nguồn của ngành luật hình sự. Bộ luật hình sựluật mà trong đó tập hợp đầy đủ hoặc tương đối đầy đủ các quy định về tội phạm và hình phạt hay nói một cách khác, bộ luật hình sựluật mà trong đó có tất cả hoặc hầu hết các quy phạm pháp luật hình sự. Khác với bộ luật hình sự, mỗi một luật hình sự(7) chỉ có một số quy phạm pháp luật hình sự. Mỗi luật hình sự có thể giữ vai trò bổ sung cho bộ luật hình sự trong trường hợp có bộ luật hình sự; còn trong trường hợp không có bộ luật hình sự thì mỗi một luật hình sự là một bộ phận và cùng với các luật hình sự khác hợp thành nguồn của ngành luật hình sự. Các luật hình sự theo nghĩa hẹp được hiểu là các luật mà trong đó chỉ có các quy định về tội phạm, về hình phạt thuộc vấn đề hoặc lĩnh vực cụ thể nhất định. Theo nghĩa rộng thì các luật hình sự còn gồm các luật thuộc ngành luật khác mà trong đó có điều luật xác định tội phạm và quy định hình phạt. Các luật này có nội dung là điều chỉnh các quan hệ xã hội khác nhau nhưng đồng thời cũng trực tiếp xác định những hành vi vi phạm sự điều chỉnh này trong trường hợp nhất định là tội phạm cũng như trực tiếp quy định hình phạt có thể áp dụng cho các tội phạm này. Do việc quy định tội phạm và hình phạt chỉ là một nội dung kèm theo nên các luật thuộc loại này có thể được gọi là luật có quy phạm pháp luật hình sự. Tóm lại, nguồn của ngành luật hình sự có thể là bộ luật hình sự, các luật hình sự và các luật có quy phạm pháp luật hình sự. Nhiều quốc gia trên thế giới xây dựng ngành luật hình sự theo hướng có BLHS và các luật có quy phạm pháp luật hình sự.(8) Trong đó, BLHS quy định những vấn đề chung về tội phạm và hình phạt cũng như quy định những tội danh thông thường; còn các luật có quy phạm pháp luật hình sự quy định tội danh thuộc những lĩnh vực riêng biệt. Thuộc các quốc gia xây dựng ngành luật hình sự theo hướng này có CHLB Đức. Theo các nhà khoa học của CHLB Đức, phạm vi của luật hình sự vượt ra ngoài BLHS; có số lượng lớn các luật thuộc tất cả các lĩnh vực của pháp luật chứa đựng các quy phạm pháp luật quy định hành vi bị đe doạ bị xử lí bằng hình phạt. Người ta gọi tập hợp các quy phạm pháp luật hình sự nằm ngoài BLHS là Pháp luật hình sự phụ (Nebenstrafrecht).(9) Như nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 7/2011 27 vy, mt khỏi nim ớt quen thuc c phỏt sinh t õy - khỏi nim Phỏp lut hỡnh s ph. Phỏp lut hỡnh s ph bao gm tt c cỏc quy phm phỏp lut hỡnh s khụng c quy nh trong BLHS m c quy nh trong cỏc lut khỏc.(10) Trong s cỏc lut ny cú mt s lut nh Lut v cụng ngh gen; B lut v lng thc, thc phm; Lut v an ninh d liu t cỏc v tinh; v.v Cỏc lut ny cú ni dung chớnh l iu chnh cỏc vn thuc lnh vc chuyờn bit nhng trong ú cú mt hoc mt s iu lut xỏc nh nhng hnh vi b coi l vi phm v ti phm cng nh quy nh cỏc bin phỏp x lớ kốm theo, trong ú cú hỡnh pht. Vớ d: Trong Lut v cụng ngh gen, iu 38 quy nh v x pht hnh chớnh v iu 39 quy nh trỏch nhim hỡnh s ca cỏc hnh vi b coi l ti phm hoc trong B lut v lng thc, thc phm cú hai iu lut l iu 58 v iu 59 quy nh cỏc hnh vi b coi l ti phm v.v Nhng iu lut quy nh v ti phm cng nh v vi phm hnh chớnh trong cỏc lut chuyờn bit ny l mt b phn ca cỏc lut chuyờn bit nhng li cú ý ngha gúp phn m bo cho cỏc lut chuyờn bit c tuõn th trong thc t. Vit Nam, ngun ca ngnh lut hỡnh s c th hin nh sau: - Trc nm 1986 - Thi im trc khi B lut hỡnh s Vit Nam nm 1985 cú hiu lc, ngnh lut hỡnh s Vit Nam khụng cú c b lut hỡnh s ln lut hỡnh s. Vn bn quy phm phỏp lut c coi l ngun ca ngnh lut hỡnh s trong giai on ny ch bao gm nhng vn bn di lut, trong ú ch yu l cỏc phỏp lnh. Trong giai on ny, cỏc phỏp lnh c ỏp dng l Phỏp lnh trng tr cỏc ti phn cỏch mng (nm 1967), Phỏp lnh trng tr cỏc ti xõm phm ti sn XHCN v Phỏp lnh trng tr cỏc ti xõm phm ti sn riờng ca cụng dõn (nm 1970), Phỏp lnh trng tr ti hi l (nm 1981), Phỏp lnh trng tr cỏc ti u c, buụn lu, lm hng gi, kinh doanh trỏi phộp (nm 1982) v.v Vn bn quy phm phỏp lut quy nh c nhiu nhúm ti phm nht trong giai on ny l Sc lut s 03 nm 1976. Trong ú, cỏc nhúm ti phm c quy nh mt cỏch n gin gm: Cỏc ti phn cỏch mng, cỏc ti xõm phm ti sn cụng cng, cỏc ti xõm phm thõn th, nhõn phm, sc kho, ti sn riờng ca cụng dõn, cỏc ti kinh t, cỏc ti chc v, hi l v cỏc ti xõm phm trt t, an ton cụng cng. Ngoi cỏc phỏp lnh v sc lut k trờn thụng t cng c coi l ngun ca ngnh lut hỡnh s.(11) 3. Quan nim ngun ca phỏp lut hỡnh s (theo ngha hp) ch l BLHS l quan nim khụng cũn phự hp vi xu th v iu kin hin nay. BLHS l sn phm cn thit ca vic phỏp in hoỏ, l nhu cu tt yu ca quỏ trỡnh phỏt trin trong cụng tỏc xõy dng phỏp lut. Phỏp in hoỏ to ra mt vn bn (quy phm) phỏp lut mi hoc cú hiu lc phỏp lớ cao hn hoc rng hn, tng quỏt hn v phm vi iu chnh, hon chnh hn v k thut lp phỏp hoc ng thi t c tt c cỏc yờu cu ú.(12) Nh vy, phỏp in hoỏ to cho ngnh lut hỡnh s mt BLHS nhng khụng phi bú nghiên cứu - trao đổi 28 tạp chí luật học số 7/2011 gn ngnh lut ny trong mt vn bn quy phm phỏp lut. V mt lớ lun, mc ớch ca vic xõy dng BLHS khụng phi thay th v loi tr tt c cỏc lut v nu mc ớch ú cú c t ra thỡ BLHS cng khụng th thc hin c mc ớch ó c t ra ú. iu ny ó lớ gii ti sao cỏc quc gia c tỏc gi nờu phn trờn u ó khng nh khụng coi BLHS l vn bn quy phm phỏp lut hỡnh s duy nht. Khi phỏp in hoỏ cú sn phm l BLHS thỡ yờu cu ó c t ra l phi m bo cho b lut cú tớnh n nh tng i. Trong khi ú vn phi m bo tớnh phự hp, tớnh ton din ca ngnh lut hỡnh s.(13) Ngnh lut hỡnh s vn phi luụn luụn cú s thay i kp thi, ỏp ng yờu cu chng v phũng nga ti phm trc s vn ng song hnh ca ti phm vi s phỏt trin kinh t - xó hi trong tin trỡnh phỏt trin v hi nhp quc t. Nh chỳng ta u bit, trong cỏc bin phỏp phũng nga ti phm cú bin phỏp m ni dung ca nú thuc v vn phỏt trin kinh t - xó hi vỡ cú nguyờn nhõn ca ti phm thuc phm vi ny. Nhng phỏt trin kinh t - xó hi cũn cú th lm phỏt sinh nhng hin tng, nhng quỏ trỡnh m nhng hin tng, nhng quỏ trỡnh ny li chớnh l nguyờn nhõn ca ti phm. Phỏt trin kinh t - xó hi cng nh hi nhp quc t luụn cú mt trỏi ca nú l kh nng phỏt sinh nhng hin tng tiờu cc cho xó hi t vi phm n ti phm. Chớnh vỡ vy m trong Lut sa i, b sung mt s iu ca BLHS nm 2009 (Lut s 37 ngy 19/06/2009) cú nhiu iu lut c b sung nhm chng v phũng nga nhng hin tng tiờu cc mi phỏt sinh ny. Trong ú cú 3 iu lut liờn quan n lnh vc chng khoỏn, 5 iu lut liờn quan n lnh vc cụng ngh thụng tin (3 iu lut c sa i v 2 iu lut c b sung) v.v Túm li, trong tin trỡnh phỏt trin v hi nhp quc t, nhiu lnh vc kinh t - xó hi s tip tc phỏt trin hoc s hỡnh thnh v phỏt trin. Song hnh vi nú s l s phỏt sinh, phỏt trin nhng dng hnh vi phm ti mi. iu ny ũi hi phi c phn ỏnh kp thi trong ngnh lut hỡnh s, m bo cho ngnh lut ny cú tớnh phự hp v tớnh ton din. Tuy nhiờn, tớnh phự hp v tớnh ton din ny s khú c m bo nu vn quan nim ngun ca ngnh lut hỡnh s ch l BLHS vỡ khụng th liờn tc sa i, b sung BLHS.(14) Mt khỏc, nu cú th sa i, b sung c liờn tc thỡ tớnh n nh ca B lut ny s b phỏ v. m bo tớnh n nh ca BLHS v tớnh phự hp, tớnh ton din ca ngnh lut hỡnh s chỳng ta cn chp nhn quan nim mi v ngun ca phỏp lut hỡnh s: Ngun ca phỏp lut hỡnh s cú ht nhõn l BLHS v xung quanh ht nhõn ny l h thng cỏc lut thuc tt c cỏc lnh vc m ú cú th phỏt sinh cỏc hnh vi nguy him cho xó hi mc cú th b coi l ti phm. Quan nim ny khụng trỏi vi quan im phỏp in hoỏ cng nh hon ton phự hp vi nguyờn tc khụng cú lut thỡ khụng cú ti; BLHS hay lut hỡnh s hay lut cú quy phm phỏp lut hỡnh s l cựng loi vn bn quy phm phỏp lut, cú cựng giỏ tr phỏp lớ. Chỳng ta ó dựng mt vn bn lut sa i, b sung nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 7/2011 29 BLHS nh Lut s 37/2009/QH12 ngy 19/06/2009. iu ny xột cho cựng cng cú ngha Lut s 37 l ngun ca ngnh lut hỡnh s v trong vn bn lut ny ó cú cỏc iu lut quy nh v ti phm v hỡnh pht.(15) Do vy, vic m rng phm vi cho phộp cỏc lut hoc b lut khỏc cng cú th cú nhng iu lut v ti phm v hỡnh pht bờn cnh cỏc iu lut quy nh v x pht hnh chớnh l iu hon ton hp lớ. Khi cho phộp nh vy s cú nhiu im li nh sau: - Th nht, m bo tớnh n nh ca BLHS: BLHS s ch phi sa i, b sung khi cn thay i quy nh chung v ti phm v hỡnh pht cng nh quy nh v cỏc ti phm c th cú tớnh truyn thng v n nh m iu ny núi chung ớt xy ra, khụng th thng xuyờn nh vic phi b sung hay sa i quy nh v cỏc ti phm c th phỏt sinh cựng vi tin trỡnh phỏt trin v hi nhp quc t. - Th hai, m bo tớnh phự hp, tớnh ton din ca ngnh lut hỡnh s: Trong khi vic sa i, b sung ti danh hay khung hỡnh pht trong BLHS khụng th thng xuyờn v thng chm vỡ nhiu lớ do khỏc nhau (k c lớ do phc tp v mt k thut) thỡ vic sa i, b sung mt s iu trong mt lut hay vic ban hnh mt lut mi l vic lm ớt phc tp hn v cú th cựng lỳc hoc liờn tip sa i, b sung nhiu lut khỏc nhau. Do vy, chỳng ta cú th nhanh chúng sa i, b sung mt cỏch kp thi cỏc quy phm phỏp lut hỡnh s, trỏnh c tỡnh trng thc tin u tranh chng ti phm phi ch i vic sa i, b sung BLHS. Tớnh a dng v phc tp ca ti phm trong quỏ trỡnh phỏt trin v hi nhp quc t cng ũi hi ngun ca ngnh lut hỡnh s phi a dng, khụng th bú hp trong BLHS. - Th ba, m bo tớnh ng b ca h thng phỏp lut: Khi nhu cu phỏt trin ca mt lnh vc kinh t - xó hi no ú ũi hi phi cú mt lut hay cn sa i, b sung mt lut ó cú chỳng ta ng thi th hin ba ni dung khỏc nhau nhng thng nht vi nhau trong cựng mt lut. Trong cựng mt lut cú c ba loi quy phm phỏp lut. ú l: + Cỏc quy phm phỏp lut iu chnh cỏc quan h xó hi thuc tng lnh vc kinh t - xó hi nh lnh vc ti chớnh, tin t, lnh vc chng khoỏn, lnh vc t ai, lnh vc cụng ngh thụng tin, v.v ; + Cỏc quy phm phỏp lut v vi phm hnh chớnh v + Cỏc quy phm phỏp lut hỡnh s. Ba nhúm ni dung trờn, khi c th hin trong cựng mt lut s cú tớnh thng nht cao. Quy phm v vi phm hnh chớnh v quy phm phỏp lut hỡnh s c xõy dng da trờn c s cỏc quy phm phỏp lut iu chnh. ng thi cỏc quy phm v vi phm hnh chớnh v quy phm phỏp lut hỡnh s vi tớnh cht l cỏc quy phm bo v cú mc ớch m bo tớnh hiu lc ca cỏc quy phm phỏp lut iu chnh. Gia quy phm v vi phm hnh chớnh v quy phm phỏp lut hỡnh s cng cú mi quan h rt gn bú vi nhau vỡ u quy nh v cỏc hnh vi vi phm quy phm iu chnh nhng cỏc mc khỏc nhau - mc vi phm v mc ti phm. Vic th hin c ba loi quy phm ny trong mt lut khụng ch bo m tớnh thng nht m cũn m bo cht lng nghiên cứu - trao đổi 30 tạp chí luật học số 7/2011 ca cỏc quy phm. Hin nay, nhiu vn bn lut ó cú cỏc quy phm v vi phm hnh chớnh bờn cnh cỏc quy phm phỏp lut iu chnh nhng khụng cú quy phm phỏp lut hỡnh s kốm theo nờn gia cỏc quy phm v vi phm hnh chớnh ny vi cỏc quy phm phỏp lut hỡnh s trong BLHS cú th cú s khụng thng nht vi nhau. Gia quy phm v vi phm hnh chớnh c ban hnh sau cú th mõu thun vi quy phm phỏp lut hỡnh s ó cú trc ú; hoc nhiu quy phm v vi phm hnh chớnh khụng c b sung cỏc quy phm phỏp lut hỡnh s kốm theo cho trng hp vi phm mc ti phm. Tt c nhng hn ch ny s c khc phc m bo tớnh ng b v tớnh hiu qu khi chỳng ta quan nim ngun ca phỏp lut hỡnh s khụng ch l BLHS m cũn cú th l cỏc lut khỏc. - Th t, m bo iu kin cho vic phỏp in hoỏ: Phỏp in hoỏ l mt quỏ trỡnh; cỏc quy phm phỏp lut c phỏp in hoỏ khi ó c kim nghim. Vic xõy dng cỏc quy phm phỏp lut hỡnh s trong cỏc lut l bc chun b cho vic h thng hoỏ v tip theo l phỏp in hoỏ sau ny khi cú iu kin. Nh vy, gia phỏp in hoỏ v m rng phm vi ngun ca phỏp lut hỡnh s khụng mõu thun m hon ton thng nht vi nhau. Vỡ quan nim ngun ca phỏp lut hỡnh s ch cú th l BLHS nờn trong thi gian va qua, chỳng ta ó buc phi i theo quy trỡnh tt, quy trỡnh ngc khi quy nh mt s nhúm ti phm mi. i vi cỏc nhúm ti phm ny chỳng ta ó khụng xõy dng c ngay h thng cỏc quy phm hon chnh trong BLHS m ch xõy dng c mt s iu cho mi nhúm ti phm v cỏc iu lut ny ó khụng ỏp ng c yờu cu do quỏ khỏi quỏt, cha c th, rừ rng. Cho nờn, ngay sau ú, chỳng ta ó phi sa i, b sung theo hng tỏch ti, b sung ti hoc sa i quy nh ó cú. Vớ d: Nhúm ti phm v ma tuý trc õy, nhúm ti phm v mụi trng hoc nhúm ti phm v vi tớnh hin nay v.v 4. Thay i quan nim v ngun ca phỏp lut hỡnh s theo hng trờn s dn n hai s thay i chớnh. ú l thay i trong mt s quy nh ca BLHS v thay i trong cu trỳc ca cỏc lut khỏc cú ni dung liờn quan n vn trỏch nhim hỡnh s. - Thay i trong mt s quy nh ca BLHS: Cỏc iu lut trong BLHS cú ni dung l s gii hn vic quy nh ti phm ch cú th trong BLHS u phi c sa theo hng cho phộp cỏc lut khỏc cng cú th quy nh ti phm. - Thay i trong cu trỳc ca cỏc lut khỏc: Cỏc lut ca cỏc lnh vc khỏc nhau khi c xõy dng cn cú 1 chng v x lớ vi phm v ti phm nu xột thy cú kh nng xy ra vi phm cn b x pht hnh chớnh cng nh xột thy cú kh nng xy ra vi phm mc ti phm m nhng ti phm ú khụng thuc ti phm thụng thng ó c phỏp in hoỏ trong BLHS. T kinh nghim ca mt s quc gia cng nh t thc t ca Vit Nam chỳng tụi cho rng mt s lut sau õy cú th c u tiờn trong vic b sung cỏc quy phm phỏp lut hỡnh s: Lut bo him xó hi,(16) Lut bo v mụi trng, Lut bo v v phỏt trin rng, Lut cnh tranh, Lut chng khoỏn, Lut cụng nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 7/2011 31 ngh thụng tin, Lut t ai, Lut nng lng nguyờn t, Lut s hu trớ tu, Lut ti nguyờn nc v.v (1). Lut phũng, chng mua bỏn ngi khi lit kờ cỏc nhúm hnh vi b cm v cú th b truy cu trỏch nhim hỡnh s ó xỏc nh cỏc hnh vi c quy nh ti cỏc iu 119 v 120 BLHS l nhúm hnh vi th nht trong cỏc nhúm ny. Cỏc nhúm hnh vi khỏc c lit kờ trong Lut ny l chuyn giao hoc tip nhn ngi búc lt tỡnh dc, cng bc lao ng, ly cỏc b phn c th hoc vỡ mc ớch vụ nhõn o khỏc; tuyn m, vn chuyn, cha chp ngi búc lt tỡnh dc, cng bc lao ng, ly cỏc b phn c th hoc vỡ mc ớch vụ nhõn o khỏc; v.v (xem iu 3 Lut phũng, chng mua bỏn ngi). (2). Trong ú cú cỏc hnh vi nh: Khụng úng BHXH, khụng úng BHXH ỳng thi gian quy nh, khụng úng BHXH ỳng mc quy nh, khụng úng BHXH cho s ngi thuc din tham gia bo him xó hi; hnh vi gian ln BHXH, gi mo h s BHXH; hnh vi s dng tin úng v qu bo him xó hi trỏi quy nh ca phỏp lut; v.v (Xem Lut bo him xó hi). (3).Xem: o Trớ c, Lut hỡnh s Vit Nam, Quyn 1 - Nhng vn chung, Nxb. Khoa hc xó hi, 2000, tr. 293 v cỏc tr. tip theo. (4).Xem: Lờ Vn Cm, Nhng vn c bn trong khoa hc lut hỡnh s (Phn chung), Nxb. HQG H Ni, 2005, tr. 154 v cỏc tr. tip theo. (5). ngun ca lut hỡnh s ch bao gm nhng cn c trc tip quy nh v nhng gỡ liờn quan n ti phm v hỡnh pht. Núi cỏch khỏc, ngun ca lut hỡnh s ch cú th l nhng vn bn phỏp lut hỡnh s. (o Trớ c, Lut hỡnh s Vit Nam, Quyn 1 - Nhng vn chung, Nxb. Khoa hc xó hi, 2000, tr. 293). (6). Trc õy, phõn bit vn bn lut khụng phi l b lut vi b lut chỳng ta cú khỏi nim o lut. Hin nay, khỏi nim ny khụng cũn c dựng na vỡ theo iu 2 Lut ban hnh vn bn quy phm phỏp lut thỡ trong h thng vn bn quy phm phỏp lut ch cú khỏi nim lut m khụng cú khỏi nim o lut. Trong ú lut c hiu bao gm c b lut. (7). T õy tr i, chỳng tụi s dng khỏi nim lut hỡnh s vi ngha l mt hỡnh thc vn bn quy phm phỏp lut (hỡnh s) - (vn bn) lut hỡnh s. (8). Quan im ny cú th c th hin rừ trong iu lut nh ngha khỏi nim ti phm ca BLHS. Vớ d: iu 1 BLHS Thu in quy nh: Ti phm l hnh vi c quy nh trong B lut ny hoc lut hoc cỏc vn bn phỏp lut khỏc (Xem: B lut hỡnh s Thu in, Nxb. CAND nm 2010); iu 3 BLHS CHND Trung Hoa quy nh: Ch nhng hnh vi m phỏp lut quy nh rừ rng l hnh vi phm ti thỡ ngi cú hnh vi ú mi b kt ỏn hoc b x pht (Xem: B lut hỡnh s CHND Trung Hoa, Nxb. T phỏp nm 2007; iu 1 BLHS CHLB c quy nh: Mt hnh vi ch cú th b x pht nu vic x pht ó c lut quy nh trc khi hnh vi c thc hin (tỏc gi t dch); v.v (9).Xem: Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Verlag C.H.Beck, Muenchen 1997, tr. 4. (10). Cú th xem Danh mc (gn 100) vn bn quy phm phỏp lut loi ny ti: http://de.wikipedia.org./ wiki/Nebenstrafrecht (11).Xem: Thụng t ca Th tng Chớnh phs 442-TTg ngy 19/1/1955; Ch th ca TANDTC s 772-TATC ngy 10/7/1959. (12). Trng i hc Lut H Ni, Giỏo trỡnh Lớ lun nh nc v phỏp lut, Nxb. CAND, 2008, tr. 419. (13). V cỏc tiờu chun c bn (trong ú cú tớnh phự hp) xỏc nh mc hon thin ca h thng phỏp lut núi chung cng nh ca tng ngnh lut núi riờng cú th xem: Giỏo trỡnh Lớ lun nh nc v phỏp lut, Sd., tr. 406 v cỏc tr. tip theo. (14). Thc t cho thy BLHS nm 1999 phi sau 10 nm (2009) mi cú sa i, b sung ln u v trong ln sa i, b sung ny cng cha gii quyt c ht cỏc yờu cu ca thc t. (15). V mt k thut, iu ny cho phộp chỳng ta cú th in v phỏt hnh Lut s 37 kốm theo BLHS m khụng nht thit phi in li ngay BLHS sau khi sa i, b sung trỏnh lóng phớ. (16). V Lut ny cú th xem thờm: Nguyn Th Anh Th, Cn ti phm hoỏ mt s hnh vi vi phm phỏp lut trong lnh vc bo him xó hi, Tp chớ to ỏn nhõn dõn, s 20/2009, tr. 21 v cỏc tr. tip theo. . của pháp luật hình sự nói chung. 2. Khái niệm nguồn của pháp luật hình sự có thể được hiểu theo các nghĩa khác nhau. Nguồn của pháp luật hình sự có. luật đều có thể là nguồn của pháp luật hình sự. Do tính chất nghiêm khắc đặc biệt của chế tài hình sự nên nguồn của pháp luật hình sự, về nguyên tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Nguồn của pháp luật hình sự - những yêu cầu được đặt ra cho pháp luật hình sự Việt Nam " doc, Báo cáo " Nguồn của pháp luật hình sự - những yêu cầu được đặt ra cho pháp luật hình sự Việt Nam " doc, Báo cáo " Nguồn của pháp luật hình sự - những yêu cầu được đặt ra cho pháp luật hình sự Việt Nam " doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay